Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Toán - Trường THPT Thái Bình Dương lần 2

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (50 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 145955

Một tổ có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.

 • A. \(A_{10}^2\)
 • B. \(C_{10}^2\)
 • C. \(A_{10}^8\)
 • D. 102
Câu 2
Mã câu hỏi: 145956

Cấp số cộng \(\left( {{u}_{n}} \right)\) có số hạng đầu \({{u}_{1}}=3\), công sai d=5, số hạng thứ tư là

 • A. \({u_4} = 23\)
 • B. \({u_4} = 18\)
 • C. \({u_4} = 8\)
 • D. \({u_4} = 14\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 145957

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Cho các mệnh đề sau:

I. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( -\infty ;-3 \right)\) và \(\left( -3;-2 \right)\).

II. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;-2 \right)\).

III. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( -2;+\infty  \right)\).

IV. Hàm số đồng biến trên \(\left( -\infty ;5 \right)\).

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

 • A. 1
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 3
Câu 4
Mã câu hỏi: 145958

Cho hàm số đa thức bậc ba y = f(x) có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

 • A. x = 2
 • B. x = 1
 • C. x = -1
 • D. x = -2
Câu 5
Mã câu hỏi: 145959

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) và \({f}'\left( x \right)=\left( x-1 \right){{\left( x-2 \right)}^{2}}\left( x+3 \right)\). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 0
 • D. 2
Câu 6
Mã câu hỏi: 145960

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y=\frac{3-2x}{x+1}\) là

 • A. x = -1
 • B. x = 1
 • C. y = 3
 • D. y = -2
Câu 7
Mã câu hỏi: 145961

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

 • A. \(y = {x^3} - 3x + 1\)
 • B. \(y =  - {x^3} + 3x + 1\)
 • C. \(y = {x^2} - 2x + 1\)
 • D. \(y =  - {x^4} + 2{x^2}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 145962

Đường thẳng y=-3x cắt đồ thị hàm số \(y={{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-2\) tại điểm có tọa độ \(\left( {{x}_{0}};{{y}_{0}} \right)\) thì

 • A. \({y_0} = 3\)
 • B. \({y_0} = -3\)
 • C. \({y_0} = 1\)
 • D. \({y_0} = -2\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 145963

Rút gọn biểu thức \(A=\frac{\sqrt[3]{{{a}^{7}}}.{{a}^{\frac{11}{3}}}}{{{a}^{4}}.\sqrt[7]{{{a}^{-5}}}}\) với a>0 ta được kết quả \(A={{a}^{\frac{m}{n}}}\) trong đó m, \(n\in {{N}^{*}}\) và \(\frac{m}{n}\) là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. \({m^2} - {n^2} = 312\)
 • B. \({m^2} + {n^2} = 543\)
 • C. \({m^2} - {n^2} =  - 312\)
 • D. \({m^2} + {n^2} = 409.\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 145964

Hàm số \(y={{3}^{{{x}^{2}}-x}}\) có đạo hàm là

 • A. \(\left( {2x - 1} \right){.3^{{x^2} - x}}.\ln 3\)
 • B. \(\left( {2x - 1} \right){.3^{{x^2} - x}}\)
 • C. \({3^{{x^2} - x}}.\ln 3\)
 • D. \(\left( {{x^2} - x} \right){.3^{{x^2} - x - 1}}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 145965

Tìm tập xác định D của hàm số \(y={{\left( {{x}^{2}}-2x+1 \right)}^{\frac{1}{3}}}\).

 • A. \(D=\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}\).
 • B. \(D=\left( 0;+\infty  \right)\).
 • C. \(D=\mathbb{R}\)
 • D. \(D=\left( 1;+\infty  \right)\).
Câu 12
Mã câu hỏi: 145966

Nghiệm của phương trình \({{3}^{x-1}}=27\) là

 • A. x = 4
 • B. x = 3
 • C. x = 2
 • D. x = 1
Câu 13
Mã câu hỏi: 145967

Cho phương trình \(\log _{3}^{2}\left( 3x \right)-\log _{3}^{2}{{x}^{2}}-1=0.\) Biết phương trình có 2 nghiệm, tính tích P của hai nghiệm đó.

 • A. P = 9
 • B. \(P = \frac{2}{3}.\)
 • C. \(P = \sqrt[3]{9}.\)
 • D. P = 1
Câu 14
Mã câu hỏi: 145968

Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?

 • A. \(\int {\frac{1}{{{x^2}}}} {\rm{d}}x =  - \frac{1}{x} + c,\left( {x \ne 0} \right)\)
 • B. \(\int {{x^n}} {\rm{d}}x = \frac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C,\left( {n \in {N^*}} \right)\)
 • C. \(\int {\left( {{a^x}.\ln a} \right)} {\rm{d}}x = {a^x} + C,\left( {a > 0} \right)\)
 • D. \(\int {\sin x} {\rm{d}}x = \cos x + C\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 145969

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)=\frac{2x+1}{{{\left( x+2 \right)}^{2}}}\) trên khoảng \(\left( -2\,;\,+\infty  \right)\) là

 • A. \(2\ln \left( {x + 2} \right) + \frac{3}{{x + 2}} + C\)
 • B. \(2\ln \left( {x + 2} \right) + \frac{1}{{x + 2}} + C\)
 • C. \(2\ln \left( {x + 2} \right) - \frac{1}{{x + 2}} + C\)
 • D. \(2\ln \left( {x + 2} \right) - \frac{3}{{x + 2}} + C\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 145970

Tính tích phân \(I=\int\limits_{1}^{2}{2x\sqrt{{{x}^{2}}-1}\text{d}x}\) bằng cách đặt \(u={{x}^{2}}-1\), mệnh đề nào dưới đây đúng?

 • A. \(I = \int\limits_0^3 {\sqrt u } {\rm{d}}u\)
 • B. \(I = \frac{1}{2}\int\limits_1^2 {\sqrt u } {\rm{d}}u\)
 • C. \(I = 2\int\limits_0^3 {\sqrt u } {\rm{d}}u\)
 • D. \(I = \int\limits_1^2 {\sqrt u } {\rm{d}}u\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 145971

Cho \(\int\limits_{1}^{\text{e}}{\left( 2+x\ln x \right)}\text{d}x=a{{\text{e}}^{2}}+b\text{e}+c\) với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. a + b = c
 • B. a - b = c
 • C. a - b = -c
 • D. a + b = -c
Câu 18
Mã câu hỏi: 145972

Cho số phức z=-5+2i. Phần thực và phần ảo của số phức \(\bar{z}\) lần lượt là

 • A. 5 và -2
 • B. 5 và 2
 • C. -5 và 2
 • D. -5 và -2
Câu 19
Mã câu hỏi: 145973

Cho hai số phức \({{z}_{1}}=-2-3i\) và \(\text{ }{{z}_{2}}=5-i\). Tổng phần thực và phần ảo của số phức \(2{{z}_{1}}-{{z}_{2}}\) bằng

 • A. 13
 • B. -14
 • C. -6
 • D. 3
Câu 20
Mã câu hỏi: 145974

Cho số phức z thỏa mãn \(\left( 1-i \right)z+4\bar{z}=7-7i\). Khi đó, môđun của z bằng bao nhiêu?

 • A. \(\left| z \right| = \sqrt 3 \)
 • B. \(\left| z \right| = \sqrt 5 \)
 • C. \(\left| z \right| = 3\)
 • D. \(\left| z \right| = 5\)
Câu 21
Mã câu hỏi: 145975

Khối chóp S.ABC có thể tích \(V=\frac{2\sqrt{2}}{3}\) và diện tích đáy \(B=\sqrt{3}\). Chiều cao của khối chóp S.ABC bằng

 • A. \(\frac{{2\sqrt 6 }}{9}\)
 • B. \(\frac{{2\sqrt 6 }}{3}\)
 • C. \(\frac{{2\sqrt 2 }}{3}\)
 • D. \(\frac{{2\sqrt 6 }}{{27}}\)
Câu 22
Mã câu hỏi: 145976

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, \(SA=a\sqrt{6}\), SA vuông góc với đáy, mặt phẳng \(\left( SBC \right)\) tạo với đáy góc \(\varphi \) sao cho \(\tan \varphi =\sqrt{6}\). Gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Tính thể tích khối tứ diện SOGC.

 • A. \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{{36}}\)
 • B. \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{6}\)
 • C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{{12}}\)
 • D. \(\frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{{24}}\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 145977

Cho khối nón có thể tích \(V=4\pi \) và bán kính đáy r=2. Tính chiều cao h của khối nón đã cho.

 • A. h = 3
 • B. h = 1
 • C. \(h = \sqrt 6 \)
 • D. h = 6
Câu 24
Mã câu hỏi: 145978

Diện tích toàn phần của hình trụ có độ dài đường cao h=4 và bán kính đáy r=2 bằng:

 • A. \(24\pi \)
 • B. \(16\pi \)
 • C. \(8\pi \)
 • D. \(32\pi \)
Câu 25
Mã câu hỏi: 145979

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm \(A\left( -1;\,5;\,3 \right)\) và \(M\left( 2;\,1;\,-2 \right)\). Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của AB là

 • A. \(B\left( {\frac{1}{2};\,3;\,\frac{1}{2}} \right)\)
 • B. \(B\left( { - 4;\,9;\,8} \right)\)
 • C. \(B\left( {5;3; - 7} \right)\)
 • D. \(B\left( {5; - 3; - 7} \right)\)
Câu 26
Mã câu hỏi: 145980

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-8x+10y-6z+49=0\). Tính bán kính R của mặt cầu \(\left( S \right)\).

 • A. R = 1
 • B. R = 7
 • C. \(R = \sqrt {151} \)
 • D. \(R = \sqrt {99} \)
Câu 27
Mã câu hỏi: 145981

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \(A\left( 2;-1;5 \right),B\left( 1;-2;3 \right)\). Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) đi qua hai điểm A, B và song song với trục Ox có vectơ pháp tuyến \(\vec{n}=\left( 0;a;b \right)\). Khi đó tỉ số \(\frac{a}{b}\) bằng

 • A. -2
 • B. -1,5
 • C. 1,5
 • D. 2
Câu 28
Mã câu hỏi: 145982

Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng \(d:\frac{x-3}{2}=\frac{y-4}{-5}=\frac{z+1}{3}\). Vecto nào dưới đây là một vecto chỉ phương của d?

 • A. \(\overrightarrow {{u_2}}  = \left( {2;4; - 1} \right)\)
 • B. \(\overrightarrow {{u_1}}  = \left( {2; - 5;3} \right)\)
 • C. \(\overrightarrow {{u_3}}  = \left( {2;5;3} \right)\)
 • D. \(\overrightarrow {{u_4}}  = \left( {3;4;1} \right)\)
Câu 29
Mã câu hỏi: 145983

Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di chuyển, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng. Bạn An di chuyển quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát.

 • A. \(\frac{1}{{16}}\)
 • B. \(\frac{1}{{32}}\)
 • C. \(\frac{3}{{32}}\)
 • D. \(\frac{3}{{64}}\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 145984

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đạo hàm là \({f}'\left( x \right)={{x}^{3}}{{\left( x-1 \right)}^{2}}\left( x+2 \right)\). Khoảng nghịch biến của hàm số là

 • A. \(\left( -\infty ;-2 \right); \left( 0;1 \right)\).
 • B. \(\left( -2;0 \right); \left( 1;+\infty  \right)\)
 • C. \(\left( -\infty ;-2 \right); \left( 0;+\infty  \right)\).
 • D. \(\left( -2;0 \right)\)
Câu 31
Mã câu hỏi: 145985

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) có đạo hàm \({f}'\left( x \right)=x\left( x+1 \right){{\left( x-2 \right)}^{2}}\) với mọi \(x\in \mathbb{R}\). Giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y=f\left( x \right)\) trên đoạn \(\left[ -1;2 \right]\) là

 • A. f(-1)
 • B. f(0)
 • C. f(3)
 • D. f(2)
Câu 32
Mã câu hỏi: 145986

Tập nghiệm của bất phương trình \({{\log }_{3}}\left( 36-{{x}^{2}} \right)\ge 3\) là

 • A. \(\left( { - \infty ; - 3} \right] \cup \left[ {3; + \infty } \right)\)
 • B. \(\left( { - \infty ;3} \right]\)
 • C. [-3;3]
 • D. (0;3]
Câu 33
Mã câu hỏi: 145987

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có \(f\left( 0 \right)=\frac{1}{8}\) và \({f}'\left( x \right)=x{{\cos }^{2}}x, \forall x\in \mathbb{R}\). Tích phân \(\int\limits_{\frac{\pi }{2}}^{\pi }{\frac{8f\left( x \right)-\cos 2x}{x}\text{d}x}\) bằng

 • A. \(\frac{{3{\pi ^2} + 8}}{4}\)
 • B. \(\frac{{3{\pi ^2}}}{4}\)
 • C. \( - \frac{{3{\pi ^2}}}{4}\)
 • D. \(\frac{{3{\pi ^2} - 8}}{4}\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 145988

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức \(z=3+i\) là điểm nào trong hình vẽ dưới đây?

 • A. Điểm M
 • B. Điểm N
 • C. Điểm P
 • D. Điểm Q
Câu 35
Mã câu hỏi: 145989

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC=2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA=\sqrt{15}a\). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

 • A. 45o
 • B. 30o
 • C. 60o
 • D. 90o
Câu 36
Mã câu hỏi: 145990

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, gọi M là trung điểm của AB. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy \(\left( ABCD \right)\), biết \(SD=2a\sqrt{5}\), SC tạo với mặt đáy \(\left( ABCD \right)\) một góc \(60{}^\circ \). Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SA.

 • A. \(\frac{{a\sqrt {15} }}{{\sqrt {79} }}\)
 • B. \(\frac{{a\sqrt 5 }}{{\sqrt {79} }}\)
 • C. \(\frac{{2a\sqrt {15} }}{{\sqrt {79} }}\)
 • D. \(\frac{{3a\sqrt 5 }}{{\sqrt {79} }}\)
Câu 37
Mã câu hỏi: 145991

Gọi \(\left( S \right)\) là mặt cầu đi qua 4 điểm \(A\left( 2;0;0 \right),B\left( 1;3;0 \right),C\left( -1;0;3 \right),D\left( 1;2;3 \right)\). Tính bán kính R của \(\left( S \right)\).

 • A. \(R = 2\sqrt 2 \)
 • B. R = 3
 • C. R = 6
 • D. \(R = \sqrt 6 \)
Câu 38
Mã câu hỏi: 145992

Trong không gian Oxyz, tìm tọa độ hình chiếu H của \(A\left( 1\,;\,1;\,1 \right)\) lên đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + t\\ y = 1 + t\\ z = t \end{array} \right.\)

 • A. \(H\left( {\frac{4}{3}\,;\,\frac{4}{3};\,1} \right)\)
 • B. H(1;1;1)
 • C. H(0;0;-1)
 • D. H(1;1;0)
Câu 39
Mã câu hỏi: 145993

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) có đồ thị đạo hàm \(y={f}'\left( x \right)\) như hình bên.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Hàm số \(y=f\left( x \right)-{{x}^{2}}-x\) đạt cực đại tại x=0.
 • B. Hàm số \(y=f\left( x \right)-{{x}^{2}}-x\) đạt cực tiểu tại x=0.
 • C. Hàm số \(y=f\left( x \right)-{{x}^{2}}-x\) không đạt cực trị tại x=0.
 • D. Hàm số \(y=f\left( x \right)-{{x}^{2}}-x\) không có cực trị.
Câu 40
Mã câu hỏi: 145994

Số nghiệm nguyên của bất phương trình \({{\left( \frac{1}{3} \right)}^{2{{x}^{2}}-3x-7}}>{{3}^{2x-21}}\) là

 • A. 7
 • B. 6
 • C. Vô số
 • D. 8
Câu 41
Mã câu hỏi: 145995

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) không âm, có đạo hàm trên đoạn \(\left[ 0\,;\,1 \right]\) và thỏa mãn \(f\left( 1 \right)=1, \left[ 2f\left( x \right)+1-{{x}^{2}} \right]{f}'\left( x \right)=2x\left[ 1+f\left( x \right) \right], \forall x\in \left[ 0\,;\,1 \right]\). Tích phân \(\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)\text{d}x}\) bằng

 • A. 1
 • B. 2
 • C. \(\frac{1}{3}\)
 • D. \(\frac{3}{2}\)
Câu 42
Mã câu hỏi: 145996

Cho số phức z thoả mãn \(\frac{1+i}{z}\) là số thực và \(\left| z-2 \right|=m\) với \(m\in \mathbb{R}\). Gọi \({{m}_{0}}\) là một giá trị của m để có đúng một số phức thoả mãn bài toán. Khi đó

 • A. \({m_0} \in \left( {0;\frac{1}{2}} \right)\)
 • B. \({m_0} \in \left( {\frac{1}{2};1} \right)\)
 • C. \({m_0} \in \left( {\frac{3}{2};2} \right)\)
 • D. \({m_0} \in \left( {1;\frac{3}{2}} \right)\)
Câu 43
Mã câu hỏi: 145997

Cho hình lăng trụ đều \(ABC.{A}'{B}'{C}'\). Biết khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng \(\left( AB{C}' \right)\) bằng a, góc giữa hai mặt phẳng \(\left( AB{C}' \right)\) và \(\left( BC{C}'{B}' \right)\) bằng \(\alpha \) với \(\cos \alpha =\frac{1}{2\sqrt{3}}\). Tính thể tích khối lăng trụ \(ABC.{A}'{B}'{C}'\).

 • A. \(V = \frac{{3{a^3}\sqrt 2 }}{4}\)
 • B. \(V = \frac{{3{a^3}\sqrt 2 }}{2}\)
 • C. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{2}\)
 • D. \(V = \frac{{3{a^3}\sqrt 2 }}{8}\)
Câu 44
Mã câu hỏi: 145998

Ông An muốn làm một cánh cửa bằng sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ. Biết rằng đường cong phía trên là một parabol, tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Giá của cánh cửa sau khi hoàn thành là 900 000 đồng/m2. Số tiền mà ông An phải trả để làm cánh cửa đó bằng

 • A. 9 600 000 đồng.
 • B. 15 600 000đồng.
 • C. 8 160 000đồng.
 • D. 8 400 000đồng.
Câu 45
Mã câu hỏi: 145999

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD có \(A\left( -1;1;6 \right), B\left( -3;-2;-4 \right), $C\left( 1;2;-1 \right), D\left( 2;-2;0 \right)\). Điểm \(M\left( a;b;c \right)\) thuộc đường thẳng CD sao cho tam giác ABM có chu vi nhỏ nhất. Tính a+b+c.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 46
Mã câu hỏi: 146000

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\), hàm số \(y={f}'\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Hàm số \(g\left( x \right)=2f\left( \frac{5\sin x-1}{2} \right)+\frac{{{(5\sin x-1)}^{2}}}{4}+3\) có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng \(\left( 0;2\pi  \right)\).

 • A. 0
 • B. 7
 • C. 6
 • D. 8
Câu 47
Mã câu hỏi: 146001

Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \({{3}^{{{x}^{2}}-2x+1-2\left| x-m \right|}}={{\log }_{{{x}^{2}}-2x+3}}\left( 2\left| x-m \right|+2 \right)\) có đúng ba nghiệm phân biệt là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 0
Câu 48
Mã câu hỏi: 146002

Một chi tiết máy được thiết kế như hình vẽ bên.

Các tứ giác ABCD, CDPQ là các hình vuông cạnh \(2,5\,\text{cm}\). Tứ giác ABEF là hình chữ nhật có \(BE=3,5\,\text{cm}\). Mặt bên PQEF được mài nhẵn theo đường parabol \(\left( P \right)\) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF. Thể tích của chi tiết máy bằng

 • A. \(\frac{{395}}{{24}}\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^3}\)
 • B. \(\frac{{50}}{3}\,\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^3}\)
 • C. \(\frac{{125}}{8}\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^3}\)
 • D. \(\frac{{425}}{{24}}\,{\rm{c}}{{\rm{m}}^3}\)
Câu 49
Mã câu hỏi: 146003

Cho số phức \(z,\,{{z}_{1}},\,{{z}_{2}}\) thỏa mãn \(\left| {{z}_{1}}-4-5i \right|=\left| {{z}_{2}}-1 \right|=1\) và \(\left| \overline{z}+4i \right|=\left| z-8+4i \right|\). Tính \(\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|\,\,\) khi \(P=\left| z-{{z}_{1}} \right|\,+\left| z-{{z}_{2}} \right|\) đạt giá trị nhỏ nhất

 • A. 8
 • B. 6
 • C. \(\sqrt {41} \)
 • D. \(2\sqrt 5 \)
Câu 50
Mã câu hỏi: 146004

Cho a,b,c,d,e,f là các số thực thỏa mãn \(\left\{ \begin{array}{l} {\left( {d - 1} \right)^2} + {\left( {e - 2} \right)^2} + {\left( {f - 3} \right)^2} = 1\\ {\left( {a + 3} \right)^2} + {\left( {b - 2} \right)^2} + {c^2} = 9 \end{array} \right..\) Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(F=\sqrt{{{\left( a-d \right)}^{2}}+{{\left( b-e \right)}^{2}}+{{\left( c-f \right)}^{2}}}\) lần lượt là M,m. Khi đó, M-m bằng

 • A. 10
 • B. \(\sqrt {10} \)
 • C. 8
 • D. \(2\sqrt 2 \)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ