Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

  Đặt câu hỏi

Họ và tên

Tiêu đề câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Lớp
Môn học
Bài học
img
Trần Minh Nghĩa
Tiếng Anh lớp 5 29/05/2022
Vận dụng kiến thức so sánh trong Tiếng Anh viết lại các câu sau:

1. Leeds castle is the loveliest castle in the world.

No castle ................

2. Hoa can't finish this test because it is difcult

It is diffcult ..................

Câu trả lời của bạn

img
hao
07/11/2022

nices

img
Hoàng Vĩnh Khánh Trần
16/06/2022

1. No castle in the world is as lovely as Leeds castle.

2. It is diffucult for Hoa to finish the test

img
Nhân Võ
31/05/2022

1 leeds castle is the loveliest castle in the world

no castle is as lovely

2 It  is difficult that hoa can't finish this test

img
Nguyễn Cảnh Gia Phúc
29/05/2022

1. No castle is as lovely as Leeds castle in the world.

2. It is difficult that Hoa can't finish this test.

img
Nguyễn Ngọc Diệp
25/05/2022

1.no castle is the loveliest castle in the world.

2.It is difcult  because Hoa can't finish this test

img
Lê Chí Thiện
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: It’s _ _ _ in summer.

Câu trả lời của bạn

img
LoliGothic BlueRose
01/06/2022

It's hot in summer.

img
Nhân Võ
31/05/2022

It's hot in summer 

tạm dịch Trời nóng vào mùa hè

img
Nguyễn Cảnh Gia Phúc
29/05/2022

hot

img
5: (:
24/05/2022

Sj

img
Nguyễn Thị Thu Huệ
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: _ _ _ far is it from here to Hong Linh Town ?

Câu trả lời của bạn

img
Nguyễn Cảnh Gia Phúc
29/05/2022

how

img
Lê Nguyễn Hoàng Ngân
06/05/2022

How far is it from here to Hong Linh Town ?

Dịch : Từ đây đến Thị xã Hồng Lĩnh là bao xa ?

Chúc bạn học tốt^^

img
Nguyễn Thị Thúy
28/04/2022

How far is it from here to Hong Linh Town ?

Dịch: Từ đây đến Thị xã Hồng Lĩnh bao xa?

img
na na
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: She wants to _ _ a doctor.

Câu trả lời của bạn

img
LoliGothic BlueRose
01/06/2022

She wants to be a doctor.

img
Nhân Võ
31/05/2022

she wants to be a doctor

img
Lã Tiến Ngọc
01/05/2022

be

img
Trung Phung
28/04/2022

She wants to be a doctor.

Dịch: Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ.

img
Lê Nhi
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: What is the matter _ _ _ _ you ?

Câu trả lời của bạn

img
Nhân Võ
31/05/2022

what is the matter with you 

img
Nguyễn Cảnh Gia Phúc
29/05/2022

with

img
Nguyễn Mậu Anh Tùng
08/05/2022

what is the matter with you?

img
Tuyet Anh
28/04/2022

What is the matter with you ?

Dịch: Có chuyện gì với bạn vậy ?

img
nguyen bao anh
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: What are you doing _ _ _ ?

Câu trả lời của bạn

img
Nhân Võ
31/05/2022

what are you doing now

img
Trần Minh Nghĩa
20/05/2022

now

img
Chai Chai
28/04/2022

What are you doing now ?

Dịch: Bạn đang làm gì bây giờ ?

img
Bảo Hân
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: _ _ _ _ were you born ?

Câu trả lời của bạn

img
Nhân Võ
31/05/2022

when were you born

img
Nguyễn Cảnh Gia Phúc
29/05/2022

where

img
Nguyễn Anh Hưng
28/04/2022

When were you born ?

Dịch: Bạn sinh ra khi nào ?

img
Ngọc Trinh
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: My father _ _ a farmer.

Câu trả lời của bạn

img
Nhân Võ
31/05/2022

my father is a farmer 

img
Nguyễn Ngọc Diệp
25/05/2022

is

img
Minh Tú
28/04/2022

My father is a farmer.

Dịch: Cha tôi là một người nông dân.

img
Dương Minh Tuấn
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Complete the sentences: Where _ _ _ they from ?

Câu trả lời của bạn

img
Nhân Võ
01/06/2022

where are they from

img
Nguyễn Cảnh Gia Phúc
29/05/2022

are

img
Nguyễn Thanh Thảo
28/04/2022

Where are they from ?

Dịch: Họ đến từ đâu ?

img
hà trang
Tiếng Anh lớp 5 29/04/2022
Put the sentences in the correct order: The/ under/ bed/ socks/ are/ the/ .

Câu trả lời của bạn

img
Nguyễn Hiền
28/04/2022

The socks are under the table.

Dịch: Những chiếc tất nằm dưới bàn.

 
 
Chia sẻ