Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

  Đặt câu hỏi

Họ và tên

Tiêu đề câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Lớp
Môn học
Bài học
img
Phan Trần Gia Linh
Tiếng Anh lớp 4 27/08/2022
Hoàn thành các yêu cầu sau:

A. Điền các từ sau vào đoạn văn: is / isn't / wasn't / are / aren't / were / weren't

Fifty years ago there wasn't a shopping mail in my town. There (1) ............... only one cafe. There was a museum then. There (2) ................. any buses, but there (3) ................trams.Now there (4) ..................... lots of cafe. There (5) ................... a shopping mall, but there (6)......................a museum. There are buses now, but there (7) ........................ any trams.

B. Transtale into English.

1. Có một công viên ở đây 20 năm trước.

2.Không có bất cứ cái xe máy nào ở thành phố chúng ta 50 năm trước.

3. Đã có bao nhiêu cửa hàng ở đây ?

4. Bọn trẻ đang đi dọc đường mòn.

C. Write 5 sentences about the houses of Vikings.

Câu trả lời của bạn

img
Mahii Shiina 1401
22/09/2022

1. aren't 
2. wasn't 
3. weren't
4. isn't 
5. were
6. is 
7. are

img
Lê Thị Mai Linh
11/09/2022

1 aren't        2 wasn't           3 weren't                  4 isn't                 5 were                6 is                     7 are

img
cuc trang
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: When ………………….……you born? - I ………………….……born on September 20th 1996.

Câu trả lời của bạn

img
Dương Quá
27/03/2022

When …were…you born? - I ……was……born on September 20th 1996.

Dịch: Bạn sinh ra khi nào? - Tôi sinh ngày 20 tháng 9 năm 1996.

img
Van Tho
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: What’s the ………………….……today? - It ………………….……October 10th 2009.

Câu trả lời của bạn

img
Thanh Truc
27/03/2022

What’s the …date…today? - It …is…October 10th 2009.

Dịch: Hôm nay là ngày mấy? - Đó là ngày 10 tháng 10 năm 2009.

img
Tuấn Huy
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: What ………………….……is today? - ………………….……Monday.

Câu trả lời của bạn

img
Nguyễn Thanh Hà
27/03/2022

What …day…is today? - ……It's…Monday.

Dịch: Hôm nay là thứ mấy? - Hôm nay là thứ Hai.

img
Dang Tung
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: ………………….……is he/she from? - He/She ………………….……from England. He/ She is English.

Câu trả lời của bạn

img
Bảo khanh
27/03/2022

………Where.……is he/she from? - He/She …is…from England. He/ She is English.

Dịch: Anh ấy / cô ấy đến từ đâu? - Anh ấy / Cô ấy đến từ Anh. Anh ấy / Cô ấy là người Anh.

img
Vu Thy
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: Where …………………you from? - I’m ………………Vietnam. I’m ………………….……

Câu trả lời của bạn

img
thu trang
27/03/2022

Where …are…you from? - I’m ………from………Vietnam. I’m …………Vietnamese…

Dịch: Bạn đến từ đâu? - Tôi đến từ Việt Nam. Tôi là người Việt.

img
Phan Thiện Hải
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: What ………………….……you do? - I am ………………….……post man.

Câu trả lời của bạn

img
May May
27/03/2022

What …do…you do? - I am ……a…post man.

Dịch: Bạn làm nghề gì? - Tôi là người phát thơ.

img
Phạm Phú Lộc Nữ
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: What’s your mother’s ………………….……? - ………………….…… name’s Mai. ( her: của cô ấy)

Câu trả lời của bạn

img
bala bala
27/03/2022

What’s your mother’s …name…? - ……Her… name’s Mai. (her: của cô ấy)

Dịch: Tên của mẹ bạn là gì? - Cô ấy tên là Mai.

img
Nguyễn Thị Lưu
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: ………………….…… your father’s name? - ………………….……name’s Nam. (his: của cậu ấy)

Câu trả lời của bạn

img
Anh Nguyễn
27/03/2022

...What… your father’s name? - …His……name’s Nam. (his: của cậu ấy)

Dịch: Bố của cậu ấy tên gì? Bố tôi tên là Nam.

img
Trong Duy
Tiếng Anh lớp 4 30/03/2022
Hoàn thành câu: What’s ………………….……name? - My name ………………….…… Quan.

Câu trả lời của bạn

img
Trần Phương Khanh
27/03/2022

What’s …your…name? - My name ……is…… Quan.

Dịch: Bạn tên gì? Tôi tên là Quân.

 
 
Chia sẻ