Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu trắc nghiệm Vận dụng cao Hàm số Giải tích lớp 12 có lời giải năm 2018 - 2019

15/07/2022 - Lượt xem: 41
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 308381

Cho hàm số \(y=f(x)\) Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình bên dưới

Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {3 - 2x} \right)\) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \((0;2)\)
 • B. \((1;3)\)
 • C. \(\left( { - \infty ; - 1} \right).\)
 • D. \(\left( { - 1; + \infty } \right).\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 308382

Cho hàm số \(y = f\left( x \right).\) Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình bên dưới

Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {1 - 2x} \right)\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - 1;0} \right).\)
 • B. \(\left( { - \infty ;0} \right).\)
 • C. \(\left( {0;1} \right).\)
 • D. \(\left( {1; + \infty } \right).\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 308383

Cho hàm số \(y=f(x)\) Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên dưới. Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {2 + {e^x}} \right)\) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?

 • A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)
 • B. \(\left( {0; + \infty } \right)\)
 • C. \((-1;3)\)
 • D. \((-2;1)\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 308384

Cho hàm số \(y = f\left( x \right).\) Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình bên dưới

Hàm số \(g\left( x \right) = {2^{f\left( {3 - 2x} \right)}}\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - \infty ; - \frac{1}{2}} \right).\)
 • B. \(\left( { - \frac{1}{2};1} \right).\)
 • C. \(\left( {1;2} \right).\)
 • D. \(\left( { - \infty ;1} \right).\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 308385

Cho hàm số \(y=f(x)\). Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên. Đặt \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} - 2} \right).\) Mệnh đề nào dưới đây sai ?

 • A. Hàm số \(g(x)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {2; + \infty } \right)\)
 • B. Hàm số \(g(x)\) nghịch biến trên khoảng \((0;2)\)
 • C. Hàm số \(g(x)\) nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1;0} \right).\)
 • D. Hàm số \(g(x)\) nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 308386

Cho hàm số \(y=f(x)\) Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên dưới

Hỏi hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} - 5} \right)\) có bao nhiêu khoảng nghịch biến ?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 7
Mã câu hỏi: 308387

Cho hàm số \(y=f(x)\) Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên dưới và \(f\left( { - 2} \right) = f\left( 2 \right) = 0.\)

Hàm số \(g\left( x \right) = {\left[ {f\left( {3 - x} \right)} \right]^2}\) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - 2; - 1} \right).\)
 • B. \((1;2)\)
 • C. \((2;5)\)
 • D. \(\left( {5; + \infty } \right).\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 308388

Cho hàm số \(y=f(x)\). Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên dưới

Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\sqrt {{x^2} + 2x + 2} } \right)\) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - \infty ; - 1 - 2\sqrt 2 } \right).\)
 • B. \(\left( { - \infty ;1} \right).\)
 • C. \(\left( {1;2\sqrt 2  - 1} \right).\)
 • D. \(\left( {2\sqrt 2  - 1; + \infty } \right).\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 308389

Cho hàm số \(y=f(x)\). Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên dưới

Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\sqrt {{x^2} + 2x + 3}  - \sqrt {{x^2} + 2x + 2} } \right)\) đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

 • A. \(\left( { - \infty ; - 1} \right).\)
 • B. \(\left( { - \infty ;\frac{1}{2}} \right).\)
 • C. \(\left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right).\)
 • D. \(\left( { - 1; + \infty } \right).\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 308390

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm liên tục trên \(R\). Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên dưới

Đặt \(g\left( x \right) = f\left( x \right) - x,\) khẳng định nào sau đây là đúng ?

 • A. \(g\left( 2 \right) < g\left( { - 1} \right) < g\left( 1 \right).\)
 • B. \(g\left( { - 1} \right) < g\left( 1 \right) < g\left( 2 \right).\)
 • C. \(g\left( { - 1} \right) > g\left( 1 \right) > g\left( 2 \right).\)
 • D. \(g\left( 1 \right) < g\left( { - 1} \right) < g\left( 2 \right).\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 308391

Cho hàm số \(y=(x)\) có đạo hàm liên tục trên \(R\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình bên dưới

Hàm số \(g\left( x \right) = 2f\left( x \right) - {x^2}\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây ?

 • A. \(\left( { - \infty ; - 2} \right).\)
 • B. \(\left( { - 2;2} \right).\)
 • C. \(\left( {2;4} \right).\)
 • D. \(\left( {2; + \infty } \right).\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 308392

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm liên tục trên \(R\). Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình bên. Hỏi hàm số \(g\left( x \right) = 2f\left( x \right) + {\left( {x + 1} \right)^2}\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - 3;1} \right).\)
 • B. \(\left( {1;3} \right).\)
 • C. \(\left( { - \infty ;3} \right).\)
 • D. \(\left( {3; + \infty } \right).\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 308393

Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biên thiên như hình vẽ

Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {2{x^2} - \frac{5}{2}x - \frac{3}{2}} \right)\) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - 1;\frac{1}{4}} \right).\)
 • B. \(\left( {\frac{1}{4};1} \right).\)
 • C. \(\left( {1;\frac{5}{4}} \right).\)
 • D. \(\left( {\frac{9}{4}; + \infty } \right).\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 308394

Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {x^2} - 2x\) với mọi \(x \in R\). Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {1 - \frac{x}{2}} \right) + 4x\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - \infty ; - 6} \right).\)
 • B. \(\left( { - 6;6} \right).\)
 • C. \(\left( { - 6\sqrt 2 ;6\sqrt 2 } \right).\)
 • D. \(\left( { - 6\sqrt 2 ; + \infty } \right).\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 308395

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {x^2}\left( {x - 9} \right){\left( {x - 4} \right)^2}\) với mọi \(x \in R.\) Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2}} \right)\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - 2;2} \right).\)
 • B. \(\left( { - \infty ; - 3} \right).\)
 • C. \(\left( { - \infty ; - 3} \right) \cup \left( {0;3} \right).\)
 • D. \(\left( {3; + \infty } \right).\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 308396

Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {{x^2} - 2x} \right)\) với mọi \(x \in R\). Hỏi số thực nào dưới đây thuộc khoảng đồng biến của hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} - 2x + 2} \right)\) ?

 • A. \(-2\)
 • B. \(-1\)
 • C. \(\frac{3}{2}.\)
 • D. \(3\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 308397

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = x{\left( {x - 1} \right)^2}\left( {x - 2} \right)\) với mọi \(x \in R.\) Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\frac{{5x}}{{{x^2} + 4}}} \right)\) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - \infty ; - 2} \right).\)
 • B. \(\left( { - 2;1} \right).\)
 • C. \((0;2)\)
 • D. \((2;4)\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 308398

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = \left( {1 - x} \right)\left( {x + 2} \right).t\left( x \right) + 2018\) với \(x \in R\) và \(t\left( x \right) < 0\) với \(x \in R\). Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {1 - x} \right) + 2018x + 2019\) nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?

 • A. \(\left( { - \infty ;3} \right).\)
 • B. \(\left( {0;3} \right).\)
 • C. \(\left( {1; + \infty } \right).\)
 • D. \(\left( {3; + \infty } \right).\)
Câu 19
Mã câu hỏi: 308399

Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x - 1} \right)^2}\left( {{x^2} - 2x} \right)\) với mọi \(x \in R.\) Có bao nhiêu số nguyên \(m < 100\) để hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} - 8x + m} \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {4; + \infty } \right)\) ?

 • A. 18
 • B. 82
 • C. 83
 • D. 84
Câu 20
Mã câu hỏi: 308400

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = x{\left( {x - 1} \right)^2}\left( {{x^2} + mx + 9} \right)\) với mọi \(x \in R.\) Có bao nhiêu số nguyên dương \(m\) để hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {3 - x} \right)\) đồng biến trên khoảng \(\left( {3; + \infty } \right)\) ?

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8
Câu 21
Mã câu hỏi: 308401

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {x^2}\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + mx + 5} \right)\) với mọi \(x \in R.\) Có bao nhiêu số nguyên âm \(m\) để hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2}} \right)\) đồng biến trên \(\left( {1; + \infty } \right)\) ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 7
Câu 22
Mã câu hỏi: 308402

Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị hàm số \(y=f'(x)\). Số điểm cực trị của hàm số \(y=f(x)\) là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 23
Mã câu hỏi: 308403

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm liên tục trên \(R\) và \(f\left( 0 \right) < 0,\) đồng thời đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên dưới

Số điểm cực trị của hàm số \(g\left( x \right) = {f^2}\left( x \right)\) là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 308404

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm trên \(R\). Đồ thị hàm số \(y=f'(x)\) như hình vẽ bên dưới

Số điểm cực trị của hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {x - 2017} \right) - 2018x + 2019\) là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 25
Mã câu hỏi: 308405

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm trên \(R\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số \(g\left( x \right) = f\left( x \right) + x\) đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

 • A. \(x=0\)
 • B. \(x=1\)
 • C. \(x=2\)
 • D. Không có điểm cực tiểu 
Câu 26
Mã câu hỏi: 308406

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = \left( {{x^2} - 1} \right)\left( {x - 4} \right)\) với mọi \(x \in R.\) Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {3 - x} \right)\) có bao nhiêu điểm cực đại ?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 27
Mã câu hỏi: 308407

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {x^2}\left( {x - 1} \right){\left( {x - 4} \right)^2}\) với mọi \(x \in R.\) Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2}} \right)\) có bao nhiêu điểm cực trị ?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 28
Mã câu hỏi: 308408

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right){\left( {x - 2} \right)^4}\left( {{x^2} - 4} \right)\) với mọi \(x \in R.\) Số điểm cực trị của hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\left| x \right|} \right)\) là

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 5
 • D. 7
Câu 29
Mã câu hỏi: 308409

Cho hàm số \(f(x)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^4}{\left( {x - m} \right)^5}{\left( {x + 3} \right)^3}\) với mọi \(x \in R.\) Có bao nhiêu số nguyên \(m\) thuộc đoạn \(\left[ { - 5;5} \right]\) để hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\left| x \right|} \right)\) có 3 điểm cực trị ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 30
Mã câu hỏi: 308410

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số \(g\left( x \right) = f\left( { - {x^2} + 3x} \right)\) có bao nhiêu điểm cực đại ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 31
Mã câu hỏi: 308411

Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

Hỏi hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {{x^2} + 1} \right)\) có bao nhiêu điểm cực trị ?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 32
Mã câu hỏi: 308412

Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như sau

Hỏi đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( {x - 2017} \right) + 2018} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị ?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 33
Mã câu hỏi: 308413

Cho hàm bậc ba \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tất cả các giá trị thực của tham số  để hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( x \right) + m} \right|\) có 3 điểm cực trị là

 • A. \(m \le  - 1\) hoặc \(m \ge 3.\)
 • B. \(m \le  - 3\) hoặc \(m \ge 1.\)
 • C. \(m=-1\) hoặc \(m=3\)
 • D. \(1 \le m \le 3.\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 308414

Cho hàm bậc ba \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( x \right) + m} \right|\) có 3 điểm cực trị là

 • A. \(m \le  - 1\) hoặc \(m \ge 3.\)
 • B. \(m \le  - 3\) hoặc \(m \ge 1.\)
 • C. \(m=-1\) hoặc \(m=3\)
 • D. \(1 \le m \le 3.\)
Câu 35
Mã câu hỏi: 308415

Cho hàm số \(y=f(x)\) có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

Đồ thị hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( x \right) - 2m} \right|\) có 5 điểm cực trị khi

 • A. \(m \in \left( {4;11} \right).\)
 • B. \(m \in \left[ {2;\frac{{11}}{2}} \right].\)
 • C. \(m \in \left( {2;\frac{{11}}{2}} \right).\)
 • D. \(m=3\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 308416

Tổng các giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số \(y = \left| {{x^3} - 3{x^2} - 9x - 5 + \frac{m}{2}} \right|\) có 5 điểm cực trị bằng

 • A. \(-2016\)
 • B. \(-496\)
 • C. 1952
 • D. 2016
Câu 37
Mã câu hỏi: 308417

Cho hàm số bậc bốn \(y=f(x)\) có đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới

Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f(x) - m} \right|\) có 5 điểm cực trị.

 • A. \( - 2 < m < 2.\)
 • B. \(m>2\)
 • C. \(m \ge 2.\)
 • D. \(\left[ \begin{array}{l}
  m \le  - 2\\
  m \ge 2
  \end{array} \right..\)
Câu 38
Mã câu hỏi: 308418

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ bên.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) để hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( {x + 2018} \right) + {m^2}} \right|\) có 5 điểm cực trị ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 5
Câu 39
Mã câu hỏi: 308419

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ { - 4;4} \right]\) để hàm số \(g\left( x \right) = \left| {f\left( {x - 1} \right) + m} \right|\) có 5 điểm cực trị ?

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 40
Mã câu hỏi: 308420

Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số \(y=f(x)\) Với \(m <  - 1\) thì hàm số \(g\left( x \right) = f\left( {\left| {x + m} \right|} \right)\) có bao nhiêu điểm cực trị ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 5

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ