Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Toán - Toán học tuổi trẻ đề số 2

15/07/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (50 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 304659

Cho \(f(x)\) là hàm số liên tục trên R thỏa mãn \(f(x) + f( - x) = \sqrt {1 + {\rm{cos2x}}} ,\forall x \in R\). Giá trị tích phân \(\int_{ - \frac{{3\pi }}{4}}^{\frac{{3\pi }}{4}} {f(x)dx} \) bằng

 • A. \(\sqrt 2 \)
 • B. \(2\sqrt 2 \)
 • C. \(2\sqrt 2+1 \)
 • D. \(2\sqrt 2-1 \)
Câu 2
Mã câu hỏi: 304660

Cho hình chóp SABC, đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CA. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và SN bằng

 • A. \(\frac{a}{4}\)
 • B. \(\frac{a}{{\sqrt {17} }}\)
 • C. \(\frac{a}{{17}}\)
 • D. \(\frac{a}{3}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 304661

Hàm số \(f(x) = \sqrt {3 + x}  + \sqrt {5 - x}  - 3{x^2} + 6x\) đạt giá trị lớn nhất khi x bằng

 • A. - 1
 • B. 0
 • C. 1
 • D. Một giá trị khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 304662

Giá trị của giới hạn \(\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{\overbrace {9 + 99 + ... + 99...9}^n}}{{{{10}^n}}}\) bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. \(\frac{{10}}{9}\)
 • D. \(\frac{{10}}{{81}}\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 304663

Cho tứ diện OABC có các góc tại đỉnh O đều bằng \(90^0\) và \(OA = a, OB = b, OC = c\). Gọi G là trọng tâm của tứ diện. Thể tích của khối tứ diện GABC bằng

 • A. \(\frac{{abc}}{6}\)
 • B. \(\frac{{abc}}{8}\)
 • C. \(\frac{{abc}}{4}\)
 • D. \(\frac{{abc}}{24}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 304664

Một cuộc họp có sự tham gia của 5 nhà Toán học trong đó có 3 nam và 6 nữ, 6 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 3 nữ và 7 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 3 nữ. Người ta muốn lập một ban thư kí gồm 4 nhà khoa học với yêu cầu phải có đủ cả ba lĩnh vực ( Toán, Lý, Hóa ) và có cả nam lẫn nữ. Nếu mọi người đều bình đẳng như nhau thì số cách lập một ban thư kí như thế là

 • A. 1575
 • B. 1440
 • C. 1404
 • D. 171
Câu 7
Mã câu hỏi: 304665

Số hạng không chứa x trong khai triển \({\left( {1 + x + {x^2} + \frac{1}{x}} \right)^9}\) bằng

 • A. 13051  
 • B. 13050 
 • C. 13049 
 • D. 13048
Câu 8
Mã câu hỏi: 304666

Trong không gian với hệ tọa độ Descartes Oxyz cho điểm M( a, b, c ). Gọi A, B, C theo thứ tự là điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (yOz), (zOx), (xOy). Trọng tâm của tam giác ABC là

 • A. \(G\left( {\frac{{ - a + b + c}}{3},\frac{{a - b + c}}{3},\frac{{a + b - c}}{3}} \right)\)
 • B. \(G\left( {\frac{a}{3},\frac{b}{3},\frac{c}{3}} \right)\)
 • C. \(G\left( {\frac{{2a}}{3},\frac{{2b}}{3},\frac{{2c}}{3}} \right)\)
 • D. \(G\left( {\frac{{a + b + c}}{3},\frac{{a + b + c}}{3},\frac{{a + b + c}}{3}} \right)\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 304667

Cho hàm số \(y = \left| {{x^3} - x} \right| + m\) với m là một tham số thực. Số điểm cực trị của hàm số đã cho bằng

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2
Câu 10
Mã câu hỏi: 304668

Một nhóm học sinh gồm 6 bạn nam và 4 bạn nữ đứng ngẫu nhiên thành 1 hàng. Xác suất để có đúng 2 trong 4 bạn nữ đứng cạnh nhau là

 • A. \(\frac{1}{4}\)
 • B. \(\frac{1}{3}\)
 • C. \(\frac{2}{3}\)
 • D. \(\frac{1}{2}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 304669

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. M là một điểm bất kì bên trong tứ diện. Tổng khoảng cách từ M  đến các mặt của khối tứ diện là

 • A. Một đại lượng phụ thuộc vị trí của
 • B. \(a\sqrt {\frac{2}{3}} \)
 • C. \(\frac{a}{{\sqrt 2 }}\)
 • D. \(\frac{a}{{\sqrt 3 }}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 304670

Cho \(tanx = m\). Giá trị của \(\frac{{{\mathop{\rm sinx}\nolimits}  - c{\rm{osx}}}}{{2{{\sin }^3}x - c{\rm{osx}}}}\) bằng

 • A. 0
 • B. \(\frac{m}{{{m^2} + 1}}\)
 • C. \(\frac{{{m^2} - 1}}{{2{m^2} - m + 1}}\)
 • D. \(\frac{{{m^2} + 1}}{{2{m^2} + m + 1}}\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 304671

Số mặt phẳng cách đều tất cả các đỉnh của một hình chóp tứ giác là

 • A. 1
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 14
Mã câu hỏi: 304672

Cho tứ diện SABC có trọng tâm G. Một mặt phẳng qua G cắt các tia SA, SBSC theo thứ tự tại A’, B’ C’. Đặt \(\frac{{SA'}}{{SA}} = m,\frac{{SB'}}{{SB}} = n,\frac{{SC'}}{{SC}} = p\). Đẳng thức nào dưới đây là đúng

 • A. \(\frac{1}{{{m^2}}} + \frac{1}{{{n^2}}} + \frac{1}{{{p^2}}} = 4\)
 • B. \(\frac{1}{{mn}} + \frac{1}{{np}} + \frac{1}{{pm}} = 4\)
 • C. \(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{p} = 4\)
 • D. \(m + n + p = 4\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 304673

Giá trị của tổng \(1 + {2^2}C_{99}^2 + {2^4}C_{99}^4 + ... + {2^{98}}C_{99}^{98}\) bằng

 • A. \(\frac{{{3^{99}}}}{2}\)
 • B. \(\frac{{{3^{99}} + 1}}{2}\)
 • C. \({3^{99}}\)
 • D. \(\frac{{{3^{99}} - 1}}{2}\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 304674

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, độ dài cạnh bên cũng bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA BC. Góc giữa MN SC bằng

 • A. \(30^0\)
 • B. \(45^0\)
 • C. \(60^0\)
 • D. \(90^0\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 304675

Bất phương trình \({\log _2}({\log _4}x) + {\log _4}({\log _2}x) \le 2\) có tập nghiệm là

 • A. (1;16]
 • B. \([16; + \infty ) \)
 • C. (0;16]
 • D. (2;16]
Câu 18
Mã câu hỏi: 304676

Cho dãy số (un) thỏa mãn u1 = 1 và un = un-1 + n với mọi \(n \ge 2\). Khi đó \(\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{{u_n}}}{{{n^2}}}\) bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. \(\frac{1}{2}\)
Câu 19
Mã câu hỏi: 304677

Cho z là một số phức khác 0. Miền giá trị của \(\frac{{\left| {z + \overline z } \right| + \left| {z - \overline z } \right|}}{{\left| z \right|}}\) là

 • A. \(\left[ {2; + \infty } \right)\)
 • B. \(\left[ {\sqrt 2 ;2} \right]\)
 • C. [2;4]
 • D. \(\left[ {2;2\sqrt 2 } \right]\)
Câu 20
Mã câu hỏi: 304678

Hàm số \(f(x) = {(x - 1)^2} + {(x - 2)^2} + ... + {(x - n)^2}\) đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng

 • A. \(\frac{{n + 1}}{2}\)
 • B. \(\frac{n}{2}\)
 • C. \(\frac{{n(n + 1)}}{2}\)
 • D. \(\frac{{n - 1}}{2}\)
Câu 21
Mã câu hỏi: 304679

Phương trình mặt phẳng cách đều hai đường thẳng d1: \(\frac{{x + 1}}{2} = \frac{{y - 1}}{3} = \frac{{z - 2}}{1}\)và d2: \(\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y + 2}}{5} = \frac{z}{{ - 2}}\) là

 • A. - 11x + 5y + 7z – 1 = 0
 • B. 11x - 5y - 7z +1 = 0
 • C. - 11x + 5y + 7z +1 = 0   
 • D. 11x + 5y + 7z + 11 = 0
Câu 22
Mã câu hỏi: 304680

Cho \({\log _{27}}\left| a \right| + {\log _9}{b^2} = 5\) và \({\log _{27}}\left| b \right| + {\log _9}{a^2} = 7\).Giá trị của \(\left| a \right| - \left| b \right|\) bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 27
 • D. 702
Câu 23
Mã câu hỏi: 304681

Điều kiện cần và đủ để \({x^2} + {y^2} + {z^2} + 2x + 4y - 6z + {m^2} - 9m + 4 = 0\) là phương trình của một mặt cầu

 • A. m > 0
 • B. m < -1 hoặc m > 10
 • C. \( - 1 \le m \le 10\)
 • D. - 1 < m < 10
Câu 24
Mã câu hỏi: 304682

Trên giá sách có 20 cuốn sách. Số cách lấy ra 3 cuốn sao cho giữa 2 cuốn lấy được bất kì luôn có ít nhất hai cuốn không được lấy là

 • A. \(C_{16}^3\)
 • B. \(A_{16}^3\)
 • C. \(C_{20}^3\)
 • D. \(A_{20}^3\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 304683

Một hình lăng trụ có tổng số đỉnh và số cạnh bằng 200 thì có số đỉnh là

 • A. 100
 • B. 80
 • C. 60
 • D. 40
Câu 26
Mã câu hỏi: 304684

Giá trị của tổng \(1 + \frac{1}{i} + \frac{1}{{{i^2}}} + ... + \frac{1}{{{i^{2019}}}}\) ( ở đó i2 = -1 ) bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. - 1
 • D. i
Câu 27
Mã câu hỏi: 304685

Cho hàm số \(f(x) = \frac{1}{{{x^2} - 1}}\). Giá trị của \({f^{(n)}}(0)\) bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. \(\frac{{n!(1 + {{( - 1)}^n})}}{2}\)
 • D. \(\frac{{ - n!(1 + {{( - 1)}^n})}}{2}\)
Câu 28
Mã câu hỏi: 304686

Cho tam giác ABC. Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng thỏa mãn \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC} } \right| = \left| {\overrightarrow {MA}  + 2\overrightarrow {MB}  - \overrightarrow {MC} } \right|\) là

 • A. Một đoạn thẳng 
 • B. Một đường thẳng 
 • C. Một đường tròn 
 • D. Một elip
Câu 29
Mã câu hỏi: 304687

Số a > 0 thỏa mãn \(\int\limits_a^2 {\frac{1}{{{x^3} + x}}} dx = \ln 2\) là

 • A. 1
 • B. \(\frac{1}{2}\)
 • C. 2
 • D. \(\frac{1}{4}\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 304688

Đường thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số \(y = \frac{{m{x^2} + (4 - 2m)x - 6}}{{2(x + 9)}}\) cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất khi m bằng

 • A. \(\frac{1}{2}\)
 • B. \(-\frac{1}{2}\)
 • C. 2
 • D. 1
Câu 31
Mã câu hỏi: 304689

Thể tích khối trụ nội tiếp một mặt cầu có bán kính R không đổi có thể đạt giá trị lớn nhất bằng

 • A. \(\frac{{4\pi }}{{9\sqrt 3 }}{R^3}\)
 • B. \(\frac{{\pi }}{{9\sqrt 3 }}{R^3}\)
 • C. \(\frac{{2\pi }}{{9\sqrt 3 }}{R^3}\)
 • D. \(\frac{{4\pi \sqrt 3 }}{9}{R^3}\)
Câu 32
Mã câu hỏi: 304690

Cho hàm số \(f(x) = \frac{{{4^x}}}{{{4^x} + 2}}\). Giá trị của \(f\left( {\frac{1}{{100}}} \right) + f\left( {\frac{2}{{100}}} \right) + ... + f\left( {\frac{{99}}{{100}}} \right)\) bằng

 • A. 49
 • B. \(\frac{1}{2}\)
 • C. \(\frac{99}{2}\)
 • D. 50
Câu 33
Mã câu hỏi: 304691

Gieo một con súc sắc năm lần liên tiếp. Xác suất để tích các số chấm xuất hiện ở năm lần gieo đó là một số tự nhiên có tận cùng bằng 5 là

 • A. \(\frac{1}{2}\)
 • B. \(\frac{{211}}{{7776}}\)
 • C. \(\frac{2}{3}\)
 • D. \(\frac{5}{{486}}\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 304692

Trong không gian với hệ tọa độ Descartes Oxyz, cho hai điểm A(3, 2, 1) và B(-1, 4, -3). Điểm M thuộc mặt phẳng (xOy) sao cho \(\left| {MA - MB} \right|\) lớn nhất là

 • A. M(-5, 1, 0)       
 • B. M(5, 1, 0)
 • C. M(5, -1, 0)       
 • D. M(-5, -1, 0)
Câu 35
Mã câu hỏi: 304693

Hình vuông nội tiếp elip (E) có phương trình \(\frac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \frac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) thì có diện tích bằng

 • A. \(\frac{{4{a^2}{b^2}}}{{{a^2} + {b^2}}}\)
 • B. \(\frac{{{a^2}{b^2}}}{{{)^2} + {b^2}}}\)
 • C. \({a^2} + {b^2}\)
 • D. \(\left| {ab} \right|\)
Câu 36
Mã câu hỏi: 304694

Cho tanx – tany = 10 và cotx – coty = 5. Giá trị của tan(x – y)

 • A. 10
 • B. - 10
 • C. \(-\frac{1}{{10}}\)
 • D. \(\frac{1}{{10}}\)
Câu 37
Mã câu hỏi: 304695

Giá trị của tổng \(C_9^9 + C_{10}^9 + ... + C_{99}^9\) bằng

 • A. \(C_{100}^9\)
 • B. \(C_{99}^{10}\)
 • C. \(C_{100}^{10}\)
 • D. \(2^{99}\)
Câu 38
Mã câu hỏi: 304696

Trong không gian với hệ tọa độ Descartes Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình \({x^2} + {y^2} + {z^2} = 9\) và điểm A(0, -1, 2). Gọi (P) là mặt phẳng qua A và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có chu vi nhỏ nhất. Phương trình của (P) là

 • A. \(y - 2z + 5 = 0\)
 • B. \( - y + 2z + 5 = 0\)
 • C. \(y - 2z - 5 = 0\)
 • D. \(x - y + 2z - 5 = 0\)
Câu 39
Mã câu hỏi: 304697

Số mặt đối xứng của một hình chóp tứ giác đều là

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 304698

Một túi đựng 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Rút ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Xác suất để tích của hai số ghi trên hai tấm thẻ rút được là một số chia hết cho 4 bằng

 • A. \(\frac{1}{3}\)
 • B. \(\frac{1}{2}\)
 • C. \(\frac{1}{4}\)
 • D. \(\frac{2}{3}\)
Câu 41
Mã câu hỏi: 304699

Cho hình chóp tam giác S.ABC SA = a, SB = b, SC = c và \(\widehat {BSC} = 120^\circ ,\widehat {CSA} = 90^\circ ,\widehat {{\rm{AS}}B} = 60^\circ \). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn SG bằng

 • A. \(\frac{1}{3}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} + ab + bc + ca} \)
 • B. \(\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} + ab - bc} \)
 • C. \(\frac{1}{3}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} + ab - ca} \)
 • D. \(\frac{1}{3}\sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} + ab - bc} \)
Câu 42
Mã câu hỏi: 304700

Kí hiệu M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^2} + \sqrt {4 - {x^2}} \). Khi đó M + m bằng

 • A. \(\frac{{25}}{4}\)
 • B. \(\frac{{1}}{4}\)
 • C. 4
 • D. \(\frac{{15}}{4}\)
Câu 43
Mã câu hỏi: 304701

Kí hiệu M và m theo thứ tự là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \(y = {\sin ^3}x + c{\rm{o}}{{\rm{s}}^5}x\). Khi đó M – m bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4
Câu 44
Mã câu hỏi: 304702

Trong không gian với hệ tọa độ Descartes Oxy cho hai điểm A(1, a) và B( - a, 2). Diện tích tam giác OAB có thể đạt giá trị nhỏ nhất bằng

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 45
Mã câu hỏi: 304703

Số các số tự nhiên có 5 chữ số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần là

 • A. \(A_{10}^5\)
 • B. \(C_{10}^5\)
 • C. \(2C_9^5 + C_9^4\)
 • D. \(2C_9^5\)
Câu 46
Mã câu hỏi: 304704

Giả sử \(\frac{{1 + 2i}}{{1 - i}}\) là một nghiệm ( phức ) của phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0\) trong đó a, b, c là các số nguyên dương. Thế thì a+b+c nhỏ nhất bằng

 • A. 8
 • B. 9
 • C. 10
 • D. 11
Câu 47
Mã câu hỏi: 304705

Điều kiện của tham số m để phương trình \({8^{{{\log }_3}x}} - 3{x^{{{\log }_3}2}} = m\) có nhiều hơn một nghiệm là

 • A. m < - 2
 • B. m > 2
 • C. - 2 < m < 0
 • D. - 2 < m < 2
Câu 48
Mã câu hỏi: 304706

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong \(y=x^2\) và \(y = 2 - \left| x \right|\) bằng

 • A. \(\frac{5}{2}\)
 • B. 2
 • C. \(\frac{7}{3}\)
 • D. \(\frac{7}{6}\)
Câu 49
Mã câu hỏi: 304707

Số các giá trị nguyên dương của k thỏa mãn 2k có 100 chữ số khi viết trong hệ thập phân là

 • A. 10
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 5
Câu 50
Mã câu hỏi: 304708

Giá trị của giới hạn \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{({2^x} - 1)({3^x} - 1)...({n^x} - 1)}}{{{x^n} - 1}}\) bằng

 • A. \(\ln (n!)\)
 • B. \(\ln 2.\ln 3…\ln n\)
 • C. n!
 • D. \(2+3+...+n\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ