Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Toán Sở GD & ĐT Bạc Liêu lần 2

15/07/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (50 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 306481

Cho hai hàm số \(y = {\log _a}x,y = {\log _b}x\) (với a, b là hai số thực dương khác 1) có đồ thị lần lượt là \((C_1), (C_2)\) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. \(0 < b < 1 < a\)
 • B. \(0 < a < b < 1\)
 • C. \(0 < b < a < 1\)
 • D. \(0 < a < 1 < b\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 306482

Hình nón có diện tích xung quanh bằng 24π và bán kính đường tròn đáy bằng 3. Đường sinh của hình nón có độ dài bằng:

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 3
 • D. \(\sqrt {89} \)
Câu 3
Mã câu hỏi: 306483

Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 1 và x = 4, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (\(1 \le x \le 4\)) thì được thiết diện là một hình lục giác đều có độ dài cạnh là 2x.

 • A. \(V = 126\sqrt 3 \pi \)
 • B. \(V = 126\sqrt 3 \)
 • C. \(V = 63\sqrt 3 \pi \)
 • D. \(V = 63\sqrt 3 \)
Câu 4
Mã câu hỏi: 306484

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiều cao h được tính bởi công thức

 • A. \(V = 2\pi Bh\)
 • B. \(V = Bh\)
 • C. \(V = \pi Bh\)
 • D. \(V = \frac{1}{3}Bh\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 306485

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu có phương trình \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + 4y - 6z + 9 = 0\). Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là:

 • A. I(1;- 2;3) và \(R = \sqrt 5 \)
 • B. I(- 1;2; - 3) và \(R = 5 \)
 • C. I(1;- 2;3) và \(R = 5 \)
 • D. I(- 1;2;- 3) và \(R = \sqrt 5 \)
Câu 6
Mã câu hỏi: 306486

Cho \(F(x)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \frac{1}{{x - 1}}\) thỏa mãn \(F\left( 5 \right) = 2\) và \(F\left( 0 \right) = 1\). Tính \(F\left( 2 \right) - F\left( { - 1} \right)\).

 • A. \(1 + \ln 2\)
 • B. 0
 • C. \(1 -3 \ln 2\)
 • D. \(2 + \ln 2\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 306487

Tìm nghiệm của phương trình \({\log _2}\left( {x - 5} \right) = 4\).

 • A. x = 13
 • B. x = 3
 • C. x = 11
 • D. x = 21
Câu 8
Mã câu hỏi: 306488

Họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 2x + {e^x}\) là

 • A. \(2 + {e^x} + C\)
 • B. \({x^2} + {e^x} + C\)
 • C. \(2{x^2} + {e^x} + C\)
 • D. \({x^2} - {e^x} + C\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 306489

Cho hàm số \(y=f(x)\). Đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) như hình vẽ. Đặt \(g\left( x \right) = 3f\left( x \right) - {x^3} + 3x - m\), với m là tham số thực. Điều kiện cần và đủ để bất phương trình \(g\left( x \right) \ge 0\) nghiệm đúng với \(\forall x \in \left[ { - \sqrt 3 ;\sqrt 3 } \right]\) là

 • A. \(m \le 3f\left( {\sqrt 3 } \right)\)
 • B. \(m \le 3f\left( 0 \right)\)
 • C. \(m \ge 3f\left( 1 \right)\)
 • D. \(m \ge 3f\left( { - \sqrt 3 } \right)\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 306490

Xét hai số thực a, b dương khác 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. \(\ln \left( {ab} \right) = \ln a.\ln b\)
 • B. \(\ln \left( {a + b} \right) = \ln a + \ln b\)
 • C. \(\ln \frac{a}{b} = \frac{{\ln a}}{{\ln b}}\)
 • D. \(\ln {a^b} = b\ln a\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 306491

Trong không gian Oxyz, cho điểm \(A\left( { - 4;0;1} \right)\) và mặt phẳng \(\left( P \right):x - 2y - z + 4 = 0\). Mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

 • A. \(\left( Q \right):x - 2y - z - 5 = 0\)
 • B. \(\left( Q \right):x - 2y + z - 5 = 0\)
 • C. \(\left( Q \right):x - 2y + z + 5 = 0\)
 • D. \(\left( Q \right):x - 2y - z + 5 = 0\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 306492

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y - 2z - 6 = 0\) và \(\left( Q \right):x + 2y - 2z + 3 = 0\). Khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 1
 • D. 9
Câu 13
Mã câu hỏi: 306493

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số \(y = {x^3} + \left( {m + 2} \right){x^2} + \left( {{m^2} - m - 3} \right)x - {m^2}\) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 1
Câu 14
Mã câu hỏi: 306494

Cho đồ thị \(y=f(x)\) như hình vẽ sau đây. Biết rằng \(\int\limits_{ - 2}^1 {f\left( x \right)dx}  = a\) và \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx}  = b\). Tính diện tích S của phần hình phẳng được tô đậm.

 • A. \(S=b-a\)
 • B. \(S=-a-b\)
 • C. \(S=a-b\)
 • D. \(S=a+b\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 306495

Đường cong trong hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?

 • A. \(y =  - {x^3} + 3x + 1\)
 • B. \(y = {x^4} - 2{x^2} + 1\)
 • C. \(y = {x^3} - 3x + 1\)
 • D. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 1\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 306496

Biết \(\int\limits_1^2 {\frac{{{x^3}dx}}{{\sqrt {{x^2} + 1}  - 1}}}  = a\sqrt 5  + b\sqrt 2  + c\) với \(a, b, c\) là các số hữu tỉ. Tính \(P = a + b + c\).

 • A. \(P =  - \frac{5}{2}\)
 • B. \(P =   \frac{7}{2}\)
 • C. \(P =   \frac{5}{2}\)
 • D. \(P=2\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 306497

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 2{x^3} - 3{x^2} - 12x + 10\) trên đoạn [ - 3;3] là:

 • A. - 18
 • B. - 1
 • C. 7
 • D. 18
Câu 18
Mã câu hỏi: 306498

Cho hàm số \(y=f(x)\) có đạo hàm liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

 • A. \(\left( {1; + \infty } \right)\)
 • B. (-1;0)
 • C. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)
 • D. (0;1)
Câu 19
Mã câu hỏi: 306499

Đồ thị hàm số \(y = \frac{{\sqrt {x + 7}  - 3}}{{{x^2} - 2x}}\) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 0
Câu 20
Mã câu hỏi: 306500

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y + z + 4 = 0\). Khi đó mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là

 • A. \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {2; - 1;1} \right)\)
 • B. \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {2;1;1} \right)\)
 • C. \(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( { - 2;1;1} \right)\)
 • D. \(\overrightarrow {{n_3}}  = \left( {2;1;4} \right)\)
Câu 21
Mã câu hỏi: 306501

Cho a là số thực dương bất kì khác 1. Tính \(S = {\log _a}\left( {{a^3}\sqrt[4]{a}} \right)\).

 • A. \(S = \frac{3}{4}\)
 • B. S = 7
 • C. \(S = \frac{13}{4}\)
 • D. S = 12
Câu 22
Mã câu hỏi: 306502

Cho một hình trụ có chiều cao bằng 2 và bán kính đáy bằng 3. Thể tích khối trụ đã cho bằng

 • A. \(6\pi\)
 • B. \(15\pi\)
 • C. \(9\pi\)
 • D. \(18\pi\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 306503

Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 1}}{{4x - 1}}\) có đường tiệm cận ngang là đường thẳng nào sau đây?

 • A. \(y = \frac{1}{4}\)
 • B. \(x = \frac{1}{4}\)
 • C. x = - 1
 • D. y = - 1
Câu 24
Mã câu hỏi: 306504

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số thực m để hàm số \(y = \ln \left( {{x^2} + 1} \right) - mx + 1\) đồng biến trên R?

 • A. [-1;1]
 • B. (-1;1)
 • C. \(\left( { - \infty ; - 1} \right]\)
 • D. \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 306505

Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm B(2;1;-3), đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng \(\left( Q \right):x + y + 3z = 0,\left( R \right):2x - y + z = 0\) là:

 • A. \(2x + y - 3z - 14 = 0\)
 • B. \(4x + 5y - 3z + 22 = 0\)
 • C. \(4x + 5y - 3z - 22 = 0\)
 • D. \(4x - 5y - 3z - 12 = 0\)
Câu 26
Mã câu hỏi: 306506

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \(\left( P \right):x - 2y + 2z - 2 = 0\) và điểm \(I\left( { - 1;2; - 1} \right)\). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 5.

 • A. \(\left( S \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {\left( {z - 1} \right)^2} = 34\)
 • B. \(\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 16\)
 • C. \(\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 25\)
 • D. \(\left( S \right):{\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 34\)
Câu 27
Mã câu hỏi: 306507

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho \(\overrightarrow a  = \overrightarrow i  + 3\overrightarrow j  - 2\overrightarrow k \). Tọa độ của vectơ \(\overrightarrow a \) là

 • A. (2;-3;-1)
 • B. (-3;2;-1)
 • C. (2;-1;-3)
 • D. (1;3;-2)
Câu 28
Mã câu hỏi: 306508

Tìm giá trị cực tiểu \(y_{CT}\) của hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2}\).

 • A. \(y_{CT}=-4\)
 • B. \(y_{CT}=-2\)
 • C. \(y_{CT}=0\)
 • D. \(y_{CT}=2\)
Câu 29
Mã câu hỏi: 306509

Cho \(\int\limits_0^3 {f\left( x \right)dx}  = 2\). Tính giá trị của tích phân \(L = \int\limits_0^3 {\left[ {2f\left( x \right) - {x^2}} \right]dx} \)

 • A. L = 0
 • B. L = - 5
 • C. L = - 23
 • D. L = - 7
Câu 30
Mã câu hỏi: 306510

Cho cấp số cộng có \({u_1} =  - 3;{u_{10}} = 24\). Tìm công sai d?

 • A. \(d = \frac{7}{3}\)
 • B. \(d=-3\)
 • C. \(d =- \frac{7}{3}\)
 • D. \(d=3\)
Câu 31
Mã câu hỏi: 306511

Cho phương trình \({2^{2x}} - {5.2^x} + 6 = 0\) có hai nghiệm \(x_1, x_2\). Tính \(P=x_1.x_2\).

 • A. \(P = {\log _2}6\)
 • B. \(P = 2{\log _2}3\)
 • C. \(P = {\log _2}3\)
 • D. \(P=6\)
Câu 32
Mã câu hỏi: 306512

Cho hình chóp S.ABCD đều có AB = 2 và \(SA = 3\sqrt 2 \). Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

 • A. \(\frac{7}{4}\)
 • B. \(\frac{{\sqrt {33} }}{4}\)
 • C. \(\frac{9}{4}\)
 • D. 2
Câu 33
Mã câu hỏi: 306513

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA = a\sqrt 6 \). Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

 • A. \(V = {a^3}\sqrt 6 \)
 • B. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{4}\)
 • C. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{6}\)
 • D. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 6 }}{3}\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 306514

Cho hình chóp S.ABC có \(SA \bot \left( {ABC} \right)\), tam giác ABC vuông ở B. AH là đường cao của tam giác SAB. Tìm khẳng định sai.

 • A. \(SA \bot BC\)
 • B. \(AH\bot AC\)
 • C. \(AH\bot SC\)
 • D. \(AH\bot BC\)
Câu 35
Mã câu hỏi: 306515

Từ các chữ số 1; 5; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau?

 • A. 12
 • B. 24
 • C. 64
 • D. 256
Câu 36
Mã câu hỏi: 306516

Hàm số \(y = {\left( {4 - x} \right)^{\frac{1}{5}}}\) có tập xác định là

 • A. \(D = R\backslash \left\{ 4 \right\}\)
 • B. \(D = \left( {4; + \infty } \right)\)
 • C. \(D = \left( { - \infty ;4} \right)\)
 • D. D = R
Câu 37
Mã câu hỏi: 306517

Biết bất phương trình \({\log _5}\left( {{5^x} - 1} \right).{\log _{25}}\left( {{5^{x + 1}} - 5} \right) \le 1\) có tập nghiệm là đoạn [a;b]. Giá trị của \(a+b\) bằng

 • A. \(2 + {\log _5}156\)
 • B. \(-1 + {\log _5}156\)
 • C. \(-2 + {\log _5}156\)
 • D. \(-2 + {\log _5}26\)
Câu 38
Mã câu hỏi: 306518

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn theo quý (3 tháng), lãi suất 2% một quý. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho quý tiếp theo. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền (cả vốn lẫn lãi) gần nhất với kết quả nào sau đây?

 • A. 212 triệu đồng 
 • B. 216 triệu đồng 
 • C. 210 triệu đồng 
 • D. 220 triệu đồng 
Câu 39
Mã câu hỏi: 306519

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 2\) tại điểm có hoành độ bằng - 3 có phương trình là

 • A. y = 30x+25
 • B. y = 9x - 25
 • C. y = 9x+25
 • D. y = 30x - 25
Câu 40
Mã câu hỏi: 306520

Cho \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx}  = 1\) và \(\int\limits_2^3 {f\left( x \right)dx}  =  - 2\). Giá trị của \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx} \) bằng

 • A. - 3
 • B. - 1
 • C. 3
 • D. 1
Câu 41
Mã câu hỏi: 306521

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA = 2a\sqrt 3 \). Gọi M là trung điểm của AC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng ABSM bằng

 • A. \(\frac{{2a\sqrt {39} }}{{13}}\)
 • B. \(\frac{{2a\sqrt {3} }}{{13}}\)
 • C. \(\frac{{a\sqrt {39} }}{{13}}\)
 • D. \(\frac{{2a}}{{\sqrt {13} }}\)
Câu 42
Mã câu hỏi: 306522

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu \(\left( S \right):{\left( {x - 3} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} + {\left( {z - 1} \right)^2} = 4\) và hai điểm A(-1;2;-3); B(5;2;3). Gọi M là điểm thay đổi trên mặt cầu (S). Tính giá trị lớn nhất của biểu thức \(2M{A^2} + M{B^2}\).

 • A. 5
 • B. 123
 • C. 65
 • D. 112
Câu 43
Mã câu hỏi: 306523

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương liệu; còn để pha chế 1 lít nước táo, cần 10g đường, 1 lít nước và 4g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm và mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm. Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và nước táo mà mỗi đội cần pha chế sao cho tổng điểm đạt được là lớn nhất. Tính \(T = 2{x^2} + {y^2}\).

 • A. T = 43
 • B. T = 66
 • C. T = 57
 • D. T = 88
Câu 44
Mã câu hỏi: 306524

Sân trường có một bồn hoa hình tròn tâm O. Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bốn hoa, nhóm này định bồn hoa thành bốn phần bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O (như hình vẽ). Hai đường parabol cắt đường tròn tại bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng 4m. Phần diện tích \(S_1, S_2\) dùng để trồng hoa, phần diện tích \(S_3, S_4\) dùng để trồng cỏ.

Biết kinh phí trồng hoa là 150.000 đồng/ 1m2 kinh phí để trồng cỏ là 100.000 đồng/ m2. Hỏi nhà trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó? (Số tiền làm tròn đến hàng chục nghìn)

 • A. 3.000.000 đồng.
 • B. 3.270.000 đồng.
 • C. 5.790.000 đồng.
 • D. 6.060.000 đồng.
Câu 45
Mã câu hỏi: 306525

Giả sử hàm số \(y=f(x)\) liên tục, nhận giá trị dương trên \(\left( {0; + \infty } \right)\) và thỏa mãn \(f(1)=1, f\left( x \right) = f'\left( x \right)\sqrt {3x + 1} \), với mọi x > 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. \(1 < f\left( 5 \right) < 2\)
 • B. \(4 < f\left( 5 \right) < 5\)
 • C. \(2 < f\left( 5 \right) < 3\)
 • D. \(3 < f\left( 5 \right) < 4\)
Câu 46
Mã câu hỏi: 306526

Cho hình H là đa giác đều có 24 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của H. Tính xác suất sao cho 4 đỉnh được chọn tạo thành một hình chữ nhật nhưng không phải hình vuông.

 • A. \(\frac{1}{{161}}\)
 • B. \(\frac{{45}}{{1771}}\)
 • C. \(\frac{2}{{77}}\)
 • D. \(\frac{{10}}{{1771}}\)
Câu 47
Mã câu hỏi: 306527

Cho lăng trụ đều ABC.EFH có tất cả các cạnh bằng a. Gọi S là điểm đối xứng của A qua BH. Thể tích khối đa diện ABCSFH bằng

 • A. \(\frac{{{a^3}}}{6}\)
 • B. \(\frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{6}\)
 • C. \(\frac{{{a^3}}}{3}\)
 • D. \(\frac{{\sqrt 3 {a^3}}}{3}\)
Câu 48
Mã câu hỏi: 306528

Ông A dự định sử dụng hết 5m2 kính để làm bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

 • A. \(0,96{m^3}\)
 • B. \(1,51{m^3}\)
 • C. \(1,33{m^3}\)
 • D. \(1,01{m^3}\)
Câu 49
Mã câu hỏi: 306529

Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình \({x^9} + 3{x^3} - 9x = m + 3\sqrt[3]{{9x + m}}\) có đúng hai nghiệm thực. Tính tổng các phần tử của S.

 • A. - 12
 • B. 1
 • C. - 8
 • D. 0
Câu 50
Mã câu hỏi: 306530

Cho x, y là các số thực thỏa mãn \({\log _4}\left( {x + y} \right) + {\log _4}\left( {x - y} \right) \ge 1\). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P = 2x - y\).

 • A. \({P_{\min }} = 4\)
 • B. \({P_{\min }} =- 4\)
 • C. \({P_{\min }} = 2\sqrt 3 \)
 • D. \({P_{\min }} = \frac{{10\sqrt 3 }}{3}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ