Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 4 năm 2019 - Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

13/07/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 287540

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là

 • A. Ala và Gly. 
 • B. Ala và Val. 
 • C. Gly và Gly. 
 • D. Gly và Val.
Câu 2
Mã câu hỏi: 287541

Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là

 • A. Ba(OH)2 
 • B. NH3 
 • C. NaOH 
 • D. HCl
Câu 3
Mã câu hỏi: 287542

Công thức cấu tạo của đimetyl amin là

 • A. CH3NHC2H5
 • B. C2H5NHC2H5.
 • C. (C2H5)2CHNH2
 • D. CH3NHCH3.
Câu 4
Mã câu hỏi: 287543

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2?

 • A. metyl propionat. 
 • B. vinyl axetat. 
 • C. etyl acrylat. 
 • D. propyl axetat.
Câu 5
Mã câu hỏi: 287544

Nhúng một thanh Fe vào dung dịch CuSO4 đến khi dung dịch mất màu, thấy khối lượng thanh Fe tăng 1,6 gam. Số mol CuSO4 có trong dung dịch ban đầu là

 • A. 0,2 mol. 
 • B. 0,25 mol. 
 • C. 0,1 mol. 
 • D. 0,15 mol.
Câu 6
Mã câu hỏi: 287545

Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat). Số polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 3
Câu 7
Mã câu hỏi: 287546

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch HCl.

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Na vào H2O.

(d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 8
Mã câu hỏi: 287547

Cho các chất: Si, NH4NO3, SiO2, CO2, CO, H2SO4. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, nóng là

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 3
Câu 9
Mã câu hỏi: 287548

Có 4 dung dịch riêng biệt: (a) HCl, (b) CuCl2, (c) FeCl3, (d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 0
Câu 10
Mã câu hỏi: 287549

Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

 • A. Ag
 • B. Al
 • C. Cu
 • D. Fe
Câu 11
Mã câu hỏi: 287550

Polime nào sau đây là polime bán tổng hợp?

 • A. Tơ nilon-6. 
 • B. Tơ tằm. 
 • C. Tơ visco. 
 • D. Xenlulozơ.
Câu 12
Mã câu hỏi: 287551

Kim loại nào sau đây khử được nước ở điều kiện thường?

 • A. Be
 • B. Na
 • C. Cu
 • D. Zn
Câu 13
Mã câu hỏi: 287552

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại X:

Hình vẽ trên minh họa cho các phản ứng trong đó oxit X là

 • A. MgO và K2O. 
 • B. Al2O3 và BaO. 
 • C. Fe2O3 và CuO.
 • D. Na2O và ZnO.
Câu 14
Mã câu hỏi: 287553

Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe (III). Chất X là

 • A. CuSO4.
 • B. HCl. 
 • C. H2SO4
 • D. HNO3.
Câu 15
Mã câu hỏi: 287554

Đồng đẳng kế tiếp của etilen có tên là

 • A. propilen. 
 • B. propan. 
 • C. propyl.
 • D. butilen.
Câu 16
Mã câu hỏi: 287555

Chất nào sau đây là đisaccarit?

 • A. Saccarozơ. 
 • B. Tinh bột. 
 • C. Glucozơ. 
 • D. Fructozơ.
Câu 17
Mã câu hỏi: 287556

Kim loại Fe không tan trong dung dịch nào sau đây?

 • A. NaOH. 
 • B. FeCl2
 • C. MgCl2
 • D. HCl.
Câu 18
Mã câu hỏi: 287557

Cho 1 mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2 mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 6
Câu 19
Mã câu hỏi: 287558

Lên men 36 gam glucozơ, dẫn toàn bộ khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 24 gam kết tủa. Hiệu suất của của quá trình lên men glucozơ là

 • A. 25%. 
 • B. 33,3%. 
 • C. 75%. 
 • D. 60%.
Câu 20
Mã câu hỏi: 287559

Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch nào sau đây, thu được kết tủa?

 • A. K2SO4
 • B. HCl. 
 • C. Ba(HCO3)2
 • D. NaCl.
Câu 21
Mã câu hỏi: 287560

Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là

 • A. 350. 
 • B. 175. 
 • C. 150. 
 • D. 375.
Câu 22
Mã câu hỏi: 287561

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng CTPT C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2
Câu 23
Mã câu hỏi: 287562

Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là

 • A. fructozơ, sobitol. 
 • B. glucozơ, axit gluconic.
 • C. glucozơ, sobitol. 
 • D. saccarozơ, glucozơ.
Câu 24
Mã câu hỏi: 287563

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol propan-1,2-điamin, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

 • A. 3,36. 
 • B. 5,60. 
 • C. 6,72. 
 • D. 4,48.
Câu 25
Mã câu hỏi: 287564

Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau:
(1) X tác dụng với Y tạo thành kết tủa.
(2) Y tác dụng với Z tạo thành kết tủa.
(3) X tác dụng với Z có khí thoát ra.
Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

 • A. AlCl3, AgNO3, KHSO4
 • B. NaHCO3. Ba(OH)2, KHSO4.
 • C. KHCO3, Ba(OH)2, K2SO4
 • D. NaHCO3, Ca(OH)2, HCl.
Câu 26
Mã câu hỏi: 287565

Cho các phát biểu sau:
(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.
(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.
(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.
(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.
(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.
Số phát biểu đúng là

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 6
Câu 27
Mã câu hỏi: 287566

Hợp chất hữu cơ X (C8H15O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 6
 • D. 4
Câu 28
Mã câu hỏi: 287567

Cho hỗn hợp khí X gồm CH3CHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất. Đốt cháy hết hết Y thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít CO2 (đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

 • A. 53,85%. 
 • B. 46,15%. 
 • C. 63,16%. 
 • D. 35,00%.
Câu 29
Mã câu hỏi: 287568

Oxi hóa 0,8 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 97,2 gam Ag. Khối lượng ancol bị oxi hoá là

 • A. 23
 • B. 16
 • C. 40
 • D. 29
Câu 30
Mã câu hỏi: 287569

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 và NaAlO2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa y (gam) vào thể tích CO2 tham gia phản ứng (x lít, đktc) được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Giá trị của m là

 • A. 17,650. 
 • B. 22,575. 
 • C. 19,700. 
 • D. 27,500.
Câu 31
Mã câu hỏi: 287570

Cho X, Y, Z là ba peptit mạch hở (phân tử có số nguyên tử cacbon tương ứng là 8, 9, 11; Z có nhiều hơn Y một liên kết peptit); T là este no, đơn chức, mạch hở. Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được a mol CO2 và (a – 0,11) mol H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic và 133,18 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối của Gly, Ala, Val và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 3,385 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

 • A. 1,61%. 
 • B. 4,17%.
 • C. 2,08%. 
 • D. 3,21%.
Câu 32
Mã câu hỏi: 287571

Cho các chất hữu cơ mạch hở: X là axit không no, có hai liên kết π trong phân tử, Y là axit no, đơn chức, Z là ancol no hai chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan Q. Đốt cháy hoàn toàn Q, thu được Na2CO3; 0,195 mol CO2 và 0,135 mol H2O. Tổng số nguyên tử có trong phân tử chất T là

 • A. 23
 • B. 21
 • C. 19
 • D. 25
Câu 33
Mã câu hỏi: 287572

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2

(b) X1 + H2SO4 →   X3 +  Na2SO4

(c) nX3 + nX→  poli(etylen terephtalat) + 2nH2

(d) X2 + CO → X5 

(e) X4 + 2X5 ⇔ X6 + 2H2O

Cho biết: X là este có CTPT C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6

 • A. 146
 • B. 118
 • C. 104
 • D. 132
Câu 34
Mã câu hỏi: 287573

Hòa tan 30,376 gam hỗn hợp X gồm FeCl2; Mg; Al; Fe(NO3)2 trong 680 ml dung dịch HCl 1,6M, sau phản ứng thu được 2,1504 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng thấy có 1,256 mol AgNO3 phản ứng; thu được 0,3584 lít khí NO (đktc), dung dịch Z và có 178,816 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg trong X có giá trị gần nhất với

 • A. 15,2% 
 • B. 14,2% 
 • C. 17,8% 
 • D. 10,7%
Câu 35
Mã câu hỏi: 287574

Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C3H10O3N2, là muối của amin hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH, thu được một ancol đơn chức, một amin no và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan (trong đó có hai muối có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong G là

 • A. 31,47%. 
 • B. 28,7%. 
 • C. 22,13%. 
 • D. 24,26%.
Câu 36
Mã câu hỏi: 287575

Hòa tan hoàn toàn 32,67 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgCO3, Al(NO3)3 trong dung dịch chứa 0,18 mol HNO3 và 0,975 mol H2SO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, N2O và H2 (trong đó số mol của H2 là 0,09 mol). Tỉ khối của Z so với He bằng 7,25. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng tối đa là 86,4 gam; đồng thời thu được 36,54 gam kết tủa. Thành phần phần trăm về khối lượng của N2 trong hỗn hợp Z là

 • A. 37,93%. 
 • B. 22,76%. 
 • C. 30,34%. 
 • D. 14,48%.
Câu 37
Mã câu hỏi: 287576

Cho sơ đồ phản ứng: Cr + Cl2 → X; X + KOH đặc dư + Cl2 → Y. Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là

 • A. CrCl2 và Cr(OH)3
 • B. CrCl3 và K2CrO4
 • C. CrCl2 và K2CrO4
 • D. CrCl3 và K2Cr2O7.
Câu 38
Mã câu hỏi: 287577

Điện phân 600ml dung dịch X chứa đồng thời NaCl 0,5M và CuSO4 a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) đến khi thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 24,25 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu thì ngừng điện phân. Nhúng một thanh sắt nặng 150 gam vào dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, làm khô cân được 150,4 gam (giả thiết toàn bộ kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt và không có sản phẩm khử của S+6 sinh ra). Giá trị của a là

 • A. 1,00. 
 • B. 1,50. 
 • C. 0,50. 
 • D. 0,75.
Câu 39
Mã câu hỏi: 287578

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

 • A. 23,35. 
 • B. 20,60. 
 • C. 20,15. 
 • D. 22,15.
Câu 40
Mã câu hỏi: 287579

Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

 • A. 12,2 gam. 
 • B. 16,2 gam. 
 • C. 19,8 gam.
 • D. 23,8 gam.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ