Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

13/07/2022 - Lượt xem: 43
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 290060

Hợp chất nào sau đây được hình thành bởi liên kết ion?

 • A. NaCl. 
 • B. H2O. 
 • C. CH4
 • D. SO2.
Câu 2
Mã câu hỏi: 290061

Trong phân tử chất béo có chứ nhóm chức

 • A. ancol. 
 • B. anđehit. 
 • C. axit cacboxylic.
 • D. este.
Câu 3
Mã câu hỏi: 290062

Để trung hòa 20 ml dung dịch CH3COOH xM cần vừa đủ 50 ml dung dịch NaOH 0,01M. Giá trị của x là

 • A. 0,071. 
 • B. 0,025. 
 • C. 0,035. 
 • D. 0,081.
Câu 4
Mã câu hỏi: 290063

Vật liệu giả da (để sản xuất đồ dùng bọc gia bên ngoài như áo khoát, đồ nội thất, ...) thường được làm từ nhựa PVC. Công thức phân tử của một đơn vị mắc xích của PVC là

 • A. C4H6
 • B. C2H3Cl. 
 • C. C2H4
 • D. C3H7Cl.
Câu 5
Mã câu hỏi: 290064

Ở nhiệt độ thường, dung dịch HNO3 đặc có thể đựng bằng loại bình bằng kim loại nào sau đây?

 • A. Magie. 
 • B. Kẽm.
 • C. Natri. 
 • D. Nhôm.
Câu 6
Mã câu hỏi: 290065

Nước muối sinh lí là dung dịch NaCl nồng độ 0,154M, nồng độ ion Na+ có trong nước muối sinh lí đó là

 • A. 0,308M. 
 • B. 0,616M. 
 • C. 0,154M. 
 • D. 0,462M.
Câu 7
Mã câu hỏi: 290066

Aminoaxit X có công thức cấu tạo là CH3-CH(NH2)-COOH. X có tên gọi là

 • A. axit glutamic. 
 • B. glyxin. 
 • C. valin.
 • D. alanin.
Câu 8
Mã câu hỏi: 290067

Cho mẩu natri vào ống nghiệm chứa ancol etylic thấy có khí X thoát ra, khí X là

 • A. hiđro.
 • B. nitơ. 
 • C. cacbonic. 
 • D. oxi.
Câu 9
Mã câu hỏi: 290068

Đốt cháy hòan toàn 0,36 gam Mg bằng khí clo dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

 • A. 0,581. 
 • B. 1,425. 
 • C. 3,751. 
 • D. 2,534.
Câu 10
Mã câu hỏi: 290069

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p1?

 • A. 19K. 
 • B. 16S.
 • C. 13Al.
 • D. 8O.
Câu 11
Mã câu hỏi: 290070

Trong phân tử amilozơ chứa loại liên kết nào sau đây?

 • A. α-1,6-glicozit. 
 • B. β-1,4-glicozit. 
 • C. β-1,6-glicozit. 
 • D. α-1,4-glicozit.
Câu 12
Mã câu hỏi: 290071

Kim loại nào sau đây tan được trong nước ở nhiệt độ thường?

 • A. Cu.
 • B. Fe. 
 • C. Na
 • D. Al
Câu 13
Mã câu hỏi: 290072

Đốt cháy hoàn toàn 5,52 gam hợp chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố gồm C, H, O) bằng oxi dư được CO2 và 6,48 gam nước. Thành phần trăm theo khối lượng của hiđro trong hợp chất X là

 • A. 85,12%. 
 • B. 8,51%. 
 • C. 13,04%.
 • D. 6,57%.
Câu 14
Mã câu hỏi: 290073

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Dãy đồng đẳng của ankan có công thức chung là CnH2n+2.
 • B. Benzen làm mất màu dung dịch brom (trong dung môi CCl4).
 • C. Trong phân tử anken có một liên kết đôi C=
 • D. Axetilen làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.
Câu 15
Mã câu hỏi: 290074

Dẫn khí CO dư qua 6,55 gam hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3, Al2O3, ZnO, Fe3O4 nung nóng, thu được 5,11 gam chất rắn B và hỗn hợp khí C gồm CO và CO2. Dẫn toàn bộ C qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 2,88
 • B. 1,44
 • C. 9,00
 • D. 18,00
Câu 16
Mã câu hỏi: 290075

Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X chứa 2,12 gam Na2CO3 và 1,26 gam NaHCO3. Giá trị của V là

 • A. 1,12
 • B. 0,784
 • C. 1,232
 • D. 1,008
Câu 17
Mã câu hỏi: 290076

Khí X là một trong những nguyên nhân chính gây nên mưa axit. Khí X không màu, mùi hắc, tan tốt trong nước và rất độc. Nguồn phát thải khí X chủ yếu là từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá, ... Khí X là

 • A. NO2.
 • B. CO. 
 • C. CO2
 • D. SO2.
Câu 18
Mã câu hỏi: 290077

Cho cân bằng hóa học: C2H4 (khí) + H2 (khí) ⇔ C2H6 (khí), ΔH < 0. Khi thay đổi yếu tố nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng hóa học trên?

 • A. Áp suất của hệ phản ứng.
 • B. Nhiệt độ của hệ phản ứng.
 • C. Nồng độ của khí H2
 • D. Sử dụng chất xúc tác Ni.
Câu 19
Mã câu hỏi: 290078

Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam một este X no đơn chức mạch hở bằng oxi dư thu được nước và 1,344 lít CO2 (đktc). Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 2
Câu 20
Mã câu hỏi: 290079

Cho 1,69 gam hỗn hợp A gồm 2 amin đơn chức X, Y (MX < MY) là đồng đẳng liên tiếp vào dung dịch HCl dư thu được 3,515 gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần trăm theo khối lượng của X trong A là

 • A. 73,4%. 
 • B. 75,7%. 
 • C. 26,6%.
 • D. 24,3%.
Câu 21
Mã câu hỏi: 290080

Nhỏ 100 ml dung dịch NaOH 0,1M vào 50 ml dung dịch phenol (C6H5OH) 0,02M thu được dung dịch X. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, tổng khối lượng chất tan trong X là

 • A. 0,494 gam. 
 • B. 0,476 gam. 
 • C. 0,513 gam. 
 • D. 0,529 gam.
Câu 22
Mã câu hỏi: 290081

Thủy phân m gam tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng thu được dung dịch X. Trung hòa lượng axit dư trong X rồi thực hiện phản ứng tráng bạc (với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng) thu được 6,48 gam kết tủa Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 2,43
 • B. 4,68
 • C. 7,29
 • D. 9,72
Câu 23
Mã câu hỏi: 290082

Cho các vật liệu tổng hợp sau: tơ nitron, tơ nilon-6,6, cao su Buna, PE, tơ lapsan. Số vật liệu được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1
Câu 24
Mã câu hỏi: 290083

Nhận xét nào sau đây không đúng?

 • A. Đốt cháy hoàn toàn anđehit no, đơn chức, mạch hở, thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.
 • B. Anđehit axetic làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.
 • C. Axit fomic có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
 • D. Phản ứng giữa axit axetic với ancol etylic tạo thành etyl axetat gọi là phản ứng este hóa.
Câu 25
Mã câu hỏi: 290084

Hai este đơn chức X, Y (MX < MY) được tạo thành từ axit cacboxylic đơn chức, mạch hở Z và hai ancol là đồng đẳng liên tiếp. Hỗn hợp A gồm X, Y có số mol bằng nhau. Thủy phân hoàn toàn 27,9 gam A bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được hỗn hợp ancol và 28,2 gam muối. Thành phần trăm theo khối lượng của X trong A là

 • A. 46,2%. 
 • B. 54,3%.
 • C. 44,8%. 
 • D. 56,8%.
Câu 26
Mã câu hỏi: 290085

Cho thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ dưới đây:

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

 • A. Nhỏ dung dịch BaCl2 vào bình đựng nước brom sau thí nghiệm kết thúc thấy có kết tủa trắng.
 • B. Khí Y có thể làm nhạt màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.
 • C. Dung dịch nước brom dư có tác dụng hấp thụ H2S trong hỗn hợp X.
 • D. Dẫn khí Y vào dung dịch CaCl2 thấy có kết tủa trắng tạo thành.
Câu 27
Mã câu hỏi: 290086

Amino axit X có công thức dạng NH2CxHy(COOH)n. Đốt cháy m gam X bằng oxi dư thu được N2, 1,12 lít CO2 (đktc) và 0,99 gam nước. Cho 29,25 gam X vào V lít dung dịch H2SO4 0,1M thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M và KOH 2,5M thu được dung dịch chứa a gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
 

 • A. 70,11. 
 • B. 52,95. 
 • C. 42,45. 
 • D. 62,55.
Câu 28
Mã câu hỏi: 290087

Nhúng thanh kim loại Mg tinh khiết vào mỗi dung dịch riêng biệt sau đây: NaCl, HCl, AgNO3, CuCl2, MgCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 29
Mã câu hỏi: 290088

Cho các nhận xét sau đây:
(a) Trong phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t°), glucozơ đúng vai trò là chất oxi hóa.
(b) Fructozơ có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Thủy phân saccarozơ thu được hai loại monosaccarit.
(d) Axit axetic có công thức dạng Cn(H2O)m nên axit axetic là một loại monosaccarit.
(e) Xenlulozơ được tạo thành từ các đơn vị β-glucozơ.
(g) Dung dịch I2 làm dung dịch hồ tinh bột chuyển sang màu xanh.
Số nhận xét đúng là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 30
Mã câu hỏi: 290089

Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có thành phần nguyên tố là C, H và O. Trong X chỉ có một loại nhóm chức. X tác dụng được với kim loại Na cho khí H2, hòa tan được Cu(OH)2. Đốt cháy hoàn toàn a mol X bằng oxi dư thu được 2a mol CO2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 5
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 290090

Có 5 dung dịch A, B, C, D, E, mỗi dung dịch chứa một trong các chất tan sau: glucozơ; saccarozơ; anilin; axit glutamic; Ala-Gly-Val. Để xác định chất tan trong các dung dịch, tiến hành các bước thí nghiệm được mô tả bằng bảng sau:

Thứ tự Thuốc thử A B C D E
Bước 1 Quỳ tím   màu đỏ      
Bước 2 Nước Brom Mất màu   Kết tủa trắng    
Bước 3 Cu(OH)2       Dung dịch xanh lam Dung dịch màu tím

Các chất A, B, C, D, E lần lượt là

 • A. Anilin, saccarozơ, Ala-Gly-Val, axit glutamic, glucozơ.
 • B. Glucozơ, axit glutamic, anilin, Ala-Gly-Val, saccarozơ.
 • C. Glucozơ, Ala-Gly-Val, anilin, saccarozơ, axit glutamic.
 • D. Glucozơ, axit glutamic, anilin, saccarozơ, Ala-Gly-Val.
Câu 32
Mã câu hỏi: 290091

Đốt cháy 14,15 gam hỗn hợp X gồm Zn, Mg, Al bằng oxi thu được 16,95 gam hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch Z và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn Z thu được m gam các muối khan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 35,45. 
 • B. 35,25. 
 • C. 47,875. 
 • D. 42,725.
Câu 33
Mã câu hỏi: 290092

Dung dịch X chứa hỗn hợp muối KCl a mol và CuSO4 b mol (trong đó a < 2b). Tiến hành điện phân dung dịch với điện cực trơ với thời gian t giây. Giả thiết thể tích dung dịch không đổi trong quá trình điện phân. Giá trị pH của dung dịch biến đổi theo đồ thị nào sau đây?

 • A. (2)
 • B. (4)
 • C. (1)
 • D. (3)
Câu 34
Mã câu hỏi: 290093

Cho các nhận xét sau đây:

(a) Hợp chất CH3COONH3CH3 có tên gọi là metyl aminoaxetat.

(b) Cho glucozơ vào ống nghiệm đựng dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thấy cốc chuyển sang màu đen,có bọt khí sinh ra.

(c) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

(d) Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản chỉ thu được hỗn hợp các α-aminoaxit.

(e) Fructozơ và glucozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

(g) Hidro hóa hoàn toàn triolein (bằng H2, xúc tác Ni, đun nóng) thu được tristearin.

Số nhận xét đúng là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3
Câu 35
Mã câu hỏi: 290094

Cho các thí nghiệm sau:

(a) Dẫn H2 qua Al2O3 nung nóng.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

(c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

(d) Cho thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.

(e) Cho bột kẽm vào dung dịch AgNO3.

(g) Nung nóng muối AgNO3.

Số thí nghiệm mà sản phẩm tạo ra có đơn chất là

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 36
Mã câu hỏi: 290095

Hợp chất hữu cơ A mạch hở có công thức phân tử C7H10O5. Thủy phân hoàn toàn A trung dung dịch axit đun nóng thu được các hợp chất B, C, D theo sơ đồ sau:

A (C7H10O5) + H2O ⇔ B + C + D.

A + Na → H2 + ....

D + Cu(OH)2 → dung dịch màu xanh lam.

B + AgNO3 + NH3 + H2O → F + Ag + ....

F + NaOH → H↑ + ....

C + dung dịch Br2 → mất màu.

Biết B và C là hai chất hữu cơ đơn chức. Cho các nhận xét sau:

(a) A là hợp chất hữu cơ tạp chức.

(b) Dung dịch A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

(c) Khi cho phản ứng H2 (xúc tác Ni, t°) một phân tử A phản ứng tối đa 2 phân tử H2.

(d) Dung dịch A có phản ứng tráng bạc (với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng).

(e) Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn A.

(g) A có thể làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.

Số nhận xét đúng là

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 3
 • D. 4
Câu 37
Mã câu hỏi: 290096

Hỗn hợp X gồm 2 hợp chất: A (C2H7O3N) và B (C3H9O3N). Cho m gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đu nóng thu được dung dịch Y và 5,6 lít (đktc) khí Z duy nhất. Khí Z có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn Y thu được 25,3 (gam) chất rắn T. Cho T vào dung dịch HCl thấy có thoát ra khí CO2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 24,4.
 • B. 21,6. 
 • C. 25,6. 
 • D. 20,5.
Câu 38
Mã câu hỏi: 290097

Hòa tan hết m gam hỗn hợp Mg, MgO, MgCO3 và Mg(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,21 mol HCl (vừa đủ). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 57,535 gam muối clorua và thoát ra 4,256 lít (đktc) khí X gồm CO2 và NO. Tỉ khối của X so với H2 bằng 390/19. Thành phần trăm theo khối lượng của MgO trong hỗn hợp đầu gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 26%. 
 • B. 18%. 
 • C. 41%. 
 • D. 12%.
Câu 39
Mã câu hỏi: 290098

X, Y, Z là 3 este tạo thành từ axit axetic với mỗi ancol sau: metanol; etylen glicol và glixerol. Hỗn hợp A gồm X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A bằng oxi dư thu được CO2 và 4,41 gam nước. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A bằng dung dịch NaOH dư thu được muối và 3,09 gam hỗn hợp các ancol. Giá trị của m là

 • A. 7,29. 
 • B. 2,18. 
 • C. 3,25. 
 • D. 6,45.
Câu 40
Mã câu hỏi: 290099

Hỗn hợp A gồm pentapeptit X và hexapeptit Y đều mạch hở. Thủy phân peptit X hoặc Y đều thu được Gly và Ala. Thủy phân 17,4 gam hỗn hợp A bằng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn B. Nung nóng B với oxi dư thu được 13,78 gam Na2CO3 và 37,6 gam hỗn hợp gồm CO2, nước và N2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần trăm theo khối lượng của Y trong A gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 24%. 
 • B. 19%.
 • C. 95%.
 • D. 86%.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ