Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 3 năm 2019 - Trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc

13/07/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 287500

Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ thu được dung dịch X. Cho X tham gia phản ứng tráng bạc thu được 129,6 gam Ag. Giá trị của m là 

 • A. 51,3. 
 • B. 102,6. 
 • C. 68,4. 
 • D. 34,2
Câu 2
Mã câu hỏi: 287501

Cho 200ml dung dịch AlCl3 2M tác dụng với 350ml dung dịch NaOH 4M. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 • A. 11,7. 
 • B. 31,2. 
 • C. 7,8.
 • D. 15,6
Câu 3
Mã câu hỏi: 287502

Phát biểu nào dưới đây đúng? 

 • A. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là oxi hóa ion kim loại thành nguyên tử kim loại.
 • B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử. 
 • C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính oxi hóa.
 • D. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.
Câu 4
Mã câu hỏi: 287503

Phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử. 
 • B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl nhưng không phản ứng được với dung dịch KOH. 
 • C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. 
 • D. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp nhiệt nhôm
Câu 5
Mã câu hỏi: 287504

Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là 

 • A. H2NC3H6COOH. 
 • B. H2NC2H3(COOH)2
 • C. (H2N)2C3H5COOH. 
 • D. H2NC3H5(COOH)2.
Câu 6
Mã câu hỏi: 287505

Chất béo tripanmitin có CTPT là 

 • A. C57H104O6
 • B. C51H98O6
 • C. C57H110O6
 • D. C57H98O6.
Câu 7
Mã câu hỏi: 287506

Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại anot xảy ra 

 • A. sự khử ion Cl-
 • B. sự oxi hoá ion Cl-
 • C. sự oxi hoá ion Na+ .
 • D. sự khử ion Na+ .
Câu 8
Mã câu hỏi: 287507

Dãy các ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là 

 • A. Fe2+, Cu2+, Fe3+ , Ag+
 • B. Ag+ , Cu2+, Fe3+, Fe2+
 • C. Ag+ , Fe3+, Cu2+, Fe2+
 • D. Fe3+, Ag+ , Cu2+, Fe2+.
Câu 9
Mã câu hỏi: 287508

 Cho các dung dịch sau: Gly, Ala, Val, Glu, Lys, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím không chuyển màu là

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 10
Mã câu hỏi: 287509

Thủy phân hoàn toàn m gam tripeptit Gly-Ala-Val (mạch hở) bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 83,28 gam muối khan. Giá trị của m là 

 • A. 29,4. 
 • B. 58,8. 
 • C. 49,0. 
 • D. 24,5
Câu 11
Mã câu hỏi: 287510

Xà phòng hóa hoàn toàn 35,2 gam etyl axetat trong 300ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

 • A. 16,4. 
 • B. 18,4. 
 • C. 40,8. 
 • D. 22,4. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 287511

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol AgNO3 và 0,5 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là 

 • A. 20,0. 
 • B. 36,0. 
 • C. 53,6. 
 • D. 14,4.
Câu 13
Mã câu hỏi: 287512

Dung dịch nào dưới đây có màu vàng? 

 • A. K2CrO4
 • B. K2Cr2O7
 • C. Cr2(SO4)3
 • D. NaCrO2
Câu 14
Mã câu hỏi: 287513

Cho các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xenlulozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng bạc là

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 3
 • D. 4
Câu 15
Mã câu hỏi: 287514

Sục 13,44 lít khí metylamin (đktc) vào dung dịch FeCl3 dư. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 • A. 32,1. 
 • B. 21,4. 
 • C. 10,7. 
 • D. 64,2
Câu 16
Mã câu hỏi: 287515

Amin X có CTPT C4H11N. Cho X tác dụng với HNO2 sinh ra khí N2. Số đồng phân của X thỏa mãn là 

 • A. 8
 • B. 7
 • C. 4
 • D. 6
Câu 17
Mã câu hỏi: 287516

Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,4M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 6,4 gam kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là 

 • A. 0,56 lít. 
 • B. 3,36 lít.
 • C. 1,12 lít. 
 • D. 2,24 lít.
Câu 18
Mã câu hỏi: 287517

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam triolein trong dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng thu được 36,8 gam glixerol. Giá trị của m là 

 • A. 351,2. 
 • B. 353,6. 
 • C. 322,4. 
 • D. 356,0
Câu 19
Mã câu hỏi: 287518

Số đồng phân este có CTPT C4H8O2

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 287519

Một loại nước cứng khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoà tan những hợp chất nào sau đây ? 

 • A. Ca(HCO3)2, MgCl2
 • B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
 • C. Mg(HCO3)2, CaCl2
 • D. MgCl2, CaSO4
Câu 21
Mã câu hỏi: 287520

Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Al và 0,3 mol Mg vào 200ml dung dịch chứa đồng thời Cu(NO3)2 2M và AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất N+5, đktc). Giá trị của V là 

 • A. 22,4. 
 • B. 8,96. 
 • C. 11,2. 
 • D. 26,88
Câu 22
Mã câu hỏi: 287521

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho gang tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3.

(c) Cho Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4.

(d) Cho Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2.

(e) Cho Al và Fe tác dụng với khí Cl2 khô.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm không có hiện tượng ăn mòn điện hóa học là

 • A. 2
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 287522

Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Vậy V và V1 tương ứng là 

 • A. V = 0,5 lít ; V1 = 0,4 lít. 
 • B. V = 0,4 lít ; V1 = 0,3 lít.
 • C. V = 0,4 lít ; V1 = 0,5 lít. 
 • D. V = 0,3 lít ; V1 = 0,4 lít.
Câu 24
Mã câu hỏi: 287523

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol H2SO4 và y mol Al2(SO4)3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Tỉ lệ y : x là 

 • A. 1 : 8. 
 • B. 1 : 2. 
 • C. 1 : 1. 
 • D. 5 : 4.
Câu 25
Mã câu hỏi: 287524

Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 6
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 287525

Điện phân 200 ml dung dịch gồm CuSO4 1,25M và NaCl x mol/lít (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 2A trong thời gian 19300 giây. Dung dịch thu được có khối lượng giảm 24,25 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của x là 

 • A. 0,75. 
 • B. 0,50. 
 • C. 1,00. 
 • D. 1,50
Câu 27
Mã câu hỏi: 287526

Thủy phân không hoàn toàn a gam tetrapeptit Gly-Ala-Gly-Val trong môi trường axit thu được 0,4 mol GlyAla; 0,6 mol Gly-Val; 0,6 mol Ala và m gam hỗn hợp 2 amino axit. Giá trị của m là 

 • A. 60,9. 
 • B. 82,1. 
 • C. 121,8. 
 • D. 130,4
Câu 28
Mã câu hỏi: 287527

Cho 28,2 gam chất X có CTPT là CH6O3Nvào 200 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

 • A. 29,5 gam.  
 • B. 21,8 gam. 
 • C. 30,0 gam. 
 • D. 14,75 gam.
Câu 29
Mã câu hỏi: 287528

Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 15,68 lít khí H2 (đktc);

- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H2 (đktc).

Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là 

 • A. 46,47%.
 • B. 33,61%. 
 • C. 66,39%. 
 • D. 42,32%.
Câu 30
Mã câu hỏi: 287529

Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,2 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch NaOH 1M và KOH 2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

 • A. 80,9. 
 • B. 104,5. 
 • C. 104,3. 
 • D. 63,8.
Câu 31
Mã câu hỏi: 287530

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm 3 peptit X, Y và Z đều mạch hở (có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 5) thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 60 gam glyxin; 80,1 gam alanin và 117 gam valin. Biết tổng số liên kết peptit trong X, Y và Z là 6 và số liên kết mỗi peptit là khác nhau. Giá trị của m là 

 • A. 257,1. 
 • B. 255,4. 
 • C. 176,5. 
 • D. 226,5. 
Câu 32
Mã câu hỏi: 287531

Cho các phát biểu sau:

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure.

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh.

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom.

Số phát biểu không đúng là

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 6
 • D. 3
Câu 33
Mã câu hỏi: 287532

Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên.

Giá trị của x là 

 • A. 0,85 mol. 
 • B. 0,65 mol.
 • C. 0,55 mol
 • D. 0,75 mol
Câu 34
Mã câu hỏi: 287533

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy.

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.

(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm không thu được kim loại là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3
Câu 35
Mã câu hỏi: 287534

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử  Thuốc thử Hiện tượng 
X Quỳ tím  Chuyển màu hồng 
Y Dung dịch I2  Có màu xanh tím 
Z Dung dịch AgNO3 trong NH3  Kết tủa Ag 
T Nước brom  Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

 • A. axit glutamic, tinh bột, anilin, glucozơ. 
 • B. axit glutamic, tinh bột, glucozơ, anilin. 
 • C. axit glutamic, glucozơ, tinh bột, anilin. 
 • D. anilin, tinh bột, glucozơ, axit glutamic.
Câu 36
Mã câu hỏi: 287535

Thuỷ phân hoàn toàn 0,4 mol một este E cần dùng vừa đủ 200 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 87,2 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là 

 • A. CH3COOH và C2H5COOH. 
 • B. HCOOH và C2H5COOH. 
 • C. HCOOH và CH3COOH.
 • D. C2H5COOH và C3H7COOH.
Câu 37
Mã câu hỏi: 287536

Hòa tan 10,92 gam hỗn hợp X chứa Al, Al2O3 và Al(NO3)3 vào dung dịch chứa NaHSO4 và 0,09 mol HNO3. Khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có khối lượng 127,88 gam và 0,08 mol hỗn hợp khí Z gồm 3 khí không màu, không hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối hơi của Z so với He bằng 5. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Phần trăm khối lượng của khí có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z là

 • A. 82,50%. 
 • B. 55,00%. 
 • C. 68,75%. 
 • D. 27,50%.
Câu 38
Mã câu hỏi: 287537

Hòa tan hết 31,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, FeCO3 vào dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 và KNO3. Sau phản ứng thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm (CO2, NO, NO2, H2) có tỉ khối so với H2 là 14,6 và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa với tổng khối lượng là m gam. Cho BaCl2 dư vào Z thấy xuất hiện 140,965 gam kết tủa trắng. Mặt khác cho NaOH dư vào Z thì thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời xuất hiện 42,9 gam kết tủa (không thấy có màu đỏ nâu) và 0,56 lít khí (đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các nhận định sau:

a) Giá trị của m là 82,285 gam.

b) Số mol của KNO3 trong dung dịch ban đầu là 0,225 mol.

c) Phần trăm khối lượng FeCO3 trong X là 18,638%.

d) Số mol của Fe3O4 trong X là 0,05 mol.

e) Số mol của Mg trong X là 0,15 mol.

Tổng số nhận định sai là

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 39
Mã câu hỏi: 287538

Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là 

 • A. 4,64%. 
 • B. 6,97%. 
 • C. 9,29%.
 • D. 13,93%.
Câu 40
Mã câu hỏi: 287539

Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 (m gam) và NaCl (n gam) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 2,5A. Sau 9264 giây, thu được dung dịch Y (vẫn còn màu xanh) và hỗn hợp khí ở anot có tỉ khối so với H2 bằng 25,75. Mặt khác, nếu điện phân X trong thời gian t giây thì thu được tổng số mol khí ở hai điện cực là 0,11 mol (số mol khí thoát ra ở điện cực này gấp 10 lần số mol khí thoát ra ở điện cực kia). Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của m là 

 • A. 37,60. 
 • B. 32,88. 
 • C. 26,32. 
 • D. 28,20. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ