Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề KSCL Chuyên đề Vô Cơ môn Hóa lớp 12 năm 2019 - Trường THPT Hà Huy Tập

13/07/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 286685

Hòa tan hết 32,85 gam hỗn hợp gồm Al và một oxit Fe trong dung dịch HNOloãng dư thu được dung dịch X (không chứa NH4NO3) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và N2O có tỉ khối so với He bằng 8,375. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 32,0 gam rắn. Số mol HNO3 phản ứng là.

 • A. 1,6 mol   
 • B. 1,8 mol   
 • C. 1,9 mol       
 • D. 1,7 mol
Câu 2
Mã câu hỏi: 286686

Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch chứa NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là.

 • A. 0,70M   
 • B. 0,75M      
 • C. 0,50M       
 • D. 0,60M
Câu 3
Mã câu hỏi: 286687

Hòa tan 7,575 gam hỗn hợp gồm PBr3 và PBr5 có tỉ lệ mol tương ứng 4 : 1 vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là.

 • A. 12,145 gam  
 • B. 10,655 gam     
 • C. 12,695 gam    
 • D. 14,495 gam
Câu 4
Mã câu hỏi: 286688

Cho 13,0 gam bột Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol Fe(NO3)3; 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol AgNO3; khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng kết tủa sau khi phản ứng?

 • A. 17,2 gam  
 • B. 14,0 gam   
 • C. 19,07 gam    
 • D. 16,4 gam
Câu 5
Mã câu hỏi: 286689

Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X chứa hỗn hợp AlCl3, ZnCl2, CuCl2, FeCl3 thu được kết tủa Y. Nung kết tủa Y đến khối lượng không đổi được chất rắn Z, cho luồng H2 dư đi qua Z nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn T. Trong T có chứa

 • A. Al2O3, Zn   
 • B. Fe, Cu.  
 • C. Al2O3, Cu, Fe    
 • D. Al2O3 và Fe
Câu 6
Mã câu hỏi: 286690

Cho các cặp kim loại tiếp xúc với nhau qua dây dẫn là: Zn-Cu; Zn-Fe; Zn-Mg; Zn-Al; Zn-Ag cùng nhúng vào dung dịch H2SO4  loãng. Số cặp có khí H2 thoát ra ở phía kim loại Zn là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 7
Mã câu hỏi: 286691

Hòa tan 46 gam hỗn hợp gồm Ba và hai kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước, thu được dung dịch X và 11,2 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,18 mol Na2SOvào dung dịch X thì sau phản ứng vẫn còn dư ion Ba2+. Nếu thêm 0,21 mol Na2SOvào dd X thì sau phản ứng còn dư Na2SO4. Vậy 2 kim loại kiềm là

 • A. K và Rb    
 • B. Rb và Cs  
 • C. Na và K    
 • D. Li và Na
Câu 8
Mã câu hỏi: 286692

Dãy nào sau đây gồm các kim loại được sản xuất bằng phương pháp thủy luyện:

 • A. Sr, Sn, Pb    
 • B. Zn, Mg, Cu  
 • C. Al, Ag, Hg   
 • D. Au, Hg, Cu
Câu 9
Mã câu hỏi: 286693

Điện phân nóng chảy Al2O3 trong criolit thu được 33,6 m3 hỗn hợp khí X ở đktc và m (kg) Al. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 16. Dẫn 2,24 lít X (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là:

 • A. 27,0      
 • B. 32,4  
 • C. 37,8   
 • D. 48,6
Câu 10
Mã câu hỏi: 286694

Cho 0,5 mol Mg và 0,2 mol Mg(NO3)2 vào bình kín không có oxi rồi nung ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Hỗn hợp chất rắn X tác dụng với tối đa 500 ml dung dịch Fe(NO3)3 có nồng độ aM. Giá trị của a là

 • A. 0,667.   
 • B. 0,4.     
 • C. 2.    
 • D. 1,2.
Câu 11
Mã câu hỏi: 286695

Cho phản ứng : 3H2(khí)  + Fe2O(rắn)D → 2Fe +  3H2O (hơi)  

Nhận định nào sau đây là đúng?

 • A. Nghiền nhỏ Fe2Ocân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận
 • B. Thêm Fe2O3 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận
 • C. Thêm H2 vào hệ cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận
 • D. Tăng áp suất cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận
Câu 12
Mã câu hỏi: 286696

Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/lit: CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH. Thứ tự sắp xếp các dung dịch theo chiều pH tăng dần là

 • A. CH3COOH; CH3COONa; KHSO4; NaOH.
 • B. KHSO4; CH3COOH; NaOH; CH3COONa .
 • C. CH3COOH; KHSO4; CH3COONa; NaOH.
 • D. KHSO4; CH3COOH; CH3COONa; NaOH.
Câu 13
Mã câu hỏi: 286697

Hòa tan m gam hh X gồm CuCl2 và FeCl3 trong nước được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: cho khí H2S dư vào được 1,28g kết tủa.

Phần 2: cho Na2S dư vào được 3,04g kết tủa.

Giá trị của m là:

 • A. 14,6 g     
 • B. 8,4 g       
 • C. 10,2 g  
 • D. 9,2 g
Câu 14
Mã câu hỏi: 286698

Xét phản ứng: CO(khí) + H2O(khí)  → CO2(khí) + H2(khí). Trong điều kiện đẳng nhiệt, khi tăng áp suất hệ thì tốc độ phản ứng nghịch như thế nào?

 • A. Tăng.    
 • B. Giảm.      
 • C. Có thể tăng hoặc giảm     
 • D. Không đổi.
Câu 15
Mã câu hỏi: 286699

Cho các chất : KBr, S, NaI, P, HBr, Fe(OH)2, Cu và Fe2O3. Trong các chất trên, số chất có thể bị oxi hoá bởi dung dịch axit  H2SO4 đặc nóng là

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 5
 • D. 4
Câu 16
Mã câu hỏi: 286700

Cho cân bằng sau diễn ra trong hệ kín:

2NO2 (khí màu  nâu đỏ)  ⇔  N2O4 (khí không màu)

Biết rằng khi làm lạnh thấy màu của hỗn hợp khí nhạt hơn. Các yếu tố tác động vào hệ cân bằng trên đều làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch là

 • A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
 • B. giảm nhiệt độ và giảm áp suất.
 • C. tăng nhiệt độ và cho thêm chất xúc tác.
 • D. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
Câu 17
Mã câu hỏi: 286701

Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SOvà HNO3, thu được dung dịch X và 2,24 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,896 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 4,16 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

 • A. 4,80.  
 • B. 8,12.   
 • C. 7,84.      
 • D. 8,40
Câu 18
Mã câu hỏi: 286702

Đốt cháy hoàn toàn các chất sau : FeS2, Cu2S, Ag2S, HgS, ZnS trong oxi (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số phản ứng tạo ra oxit kim loại là

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 3
Câu 19
Mã câu hỏi: 286703

Dãy nào cho dưới đây gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch

 • A. Na+, NH4+,Al3+, SO42–, OH, Cl.
 • B. Ag+, Fe3+, H+, Br, CO32-, NO3.
 • C. Ca2+, K+, Cu2+, NO3, OH, Cl.
 • D. Na+, Mg2+, NH4+, SO42-, Cl, NO3.
Câu 20
Mã câu hỏi: 286704

Một oleum A chứa 37,869% khối lượng S trong phân tử. Trộn m1 gam A với m2 gam dung dịch H2SO4 83,3% được 200 gam oleum B có công thức H2SO4.2SO3. Giả thiết sự hao hụt khi pha trộn các chất là không đáng kể. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là

 • A. 124,85 và 75,15.
 • B. 160,23 và 39,77.
 • C. 134,56 và 65,44.
 • D. 187,63 và 12,37.
Câu 21
Mã câu hỏi: 286705

Cho các chất sau phản ứng với nhau:

1. C2H5ONa + H2O  

2. Ca(CH3COO)2 + Na2CO3   

3. CH3COOH + NaHSO4     

4. CaCO3 + CH3COOH       

5. C17H35COONa + Ca(HCO3)    

6. C6H5ONa + CO2 + H2O

7. CH3COONH4 + Ca(OH)2       

8. C2H5NH2 + HNO2

Số phản ứng không xảy ra là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 286706

Cho 0,896 lít Cl2 (đktc) hấp thụ hết vào dung dịch X chứa 0,06 mol NaCl; 0,04 mol Na2SO3 và 0,05 mol Na2CO3. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là :

 • A. 21,6g.     
 • B. 16,69g.    
 • C. 14,93g.        
 • D. 13,87g.
Câu 23
Mã câu hỏi: 286707

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn, biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là

 • A. 29,24      
 • B. 30,05      
 • C. 28,70           
 • D. 34,10
Câu 24
Mã câu hỏi: 286708

Hòa tan hỗn hợp (Al, Ba tỉ lệ mol 1:1,5) trong nước dư thu được dung dịch A và 8,064 lít H2 (đktc). Thêm V ml H2SO4 1M vào A, sau phản ứng thu được 45,84 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là:

 • A. 342ml      
 • B. 427,5ml   
 • C. 384,75 ml  
 • D. 285,0 ml
Câu 25
Mã câu hỏi: 286709

Có các dung dịch loãng của các muối sau: SnCl2, AlCl3, FeCl3, FeCl2, CdCl2, BaCl2, CuCl2. Khi cho dung dịch Na2S vào các dung dịch muối trên. Số trường hợp phản ứng sinh ra chất kết tủa là

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 3
Câu 26
Mã câu hỏi: 286710

Thuỷ phân hoàn toàn 8,25 gam một photpho trihalogenua thu được dung dịch X. Để trung hoà X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M. Công thức của photpho trihalogenua là

 • A. PF3.      
 • B. PCl3.    
 • C. PBr3.       
 • D. PI3.
Câu 27
Mã câu hỏi: 286711

Chia m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Na, Al, Zn thành hai phần bằng nhau:

– Phần 1 hòa tan hoàn toàn vào nước thu được 1,456 lít khí H2 (ở đktc).

– Phần 2 đốt trong bình kín chứa oxi dư đến khối lượng không đổi thu được 3,38 gam chất rắn.

Giá trị của m là

 • A. 2,34 gam.   
 • B. 5,72 gam.    
 • C. 2,86 gam.        
 • D. 4,68 gam.
Câu 28
Mã câu hỏi: 286712

Trộn 21,6 gam bột Al với m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thu được hỗn hợp Y. Nung Y ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít H2 ở đktc. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 19,04 lít NO là sản phẩm khử duy nhất ở đktc. Giá trị của m là

 • A. 58,6.    
 • B. 46     
 • C. 62.      
 • D. 50,8.
Câu 29
Mã câu hỏi: 286713

Cho 12,25 gam KClO3 vào dung dịch HCl đặc dư, khí Cl2 thoát ra cho tác dụng hết với kim loại M thu được 38,10 gam rắn X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 118,5 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kim loại M là:

 • A. Zn.      
 • B. Mg.    
 • C. Fe.    
 • D. Cu.
Câu 30
Mã câu hỏi: 286714

Để phản  ứng hết a mol kim loại M cần 1,25a mol H2SO4 và sinh ra khí X (sản phẩm khử duy nhất). Hòa tan hết 19,2 gam kim loại M vào  dung dịch H2SO4 tạo ra 4,48 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Kim loại M là:

 • A. Fe.       
 • B. Cu.       
 • C. Mg.       
 • D. Al.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ