Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2019 lần 2 - Trường THPT Kim Liên- Hà Nội

13/07/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 285485

Kim loại X là một kim loại quý, dẫn điện tốt nhất trong số các kim loại và có nhiều ứng dụng: làm phim ảnh, gương cầu... X là 

 • A. Al. 
 • B. Ag. 
 • C. Cr. 
 • D. Fe
Câu 2
Mã câu hỏi: 285486

Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

 • A. Fe.
 • B. Cu. 
 • C. K. 
 • D. Ag.
Câu 3
Mã câu hỏi: 285487

Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hoá chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hoá chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?

 • A. Có hệ thống sử lí chất thải trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển. 
 • B. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả.
 • C. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch. 
 • D. Xả chất thải trực tiếp ra không khí, sông và biển lớn
Câu 4
Mã câu hỏi: 285488

Thuỷ phân hoàn toàn vinyl propionat trong dung dịch KOH (vừa đủ) tạo thành sản phẩm gồm 

 • A. C2H5COOK và HCHO. 
 • B. C2H5COOK và CH2=CH-CH2-OH. 
 • C. C2H5COOK và CH3CHO. 
 • D. C2H5COOK và CH2=CH-OH.
Câu 5
Mã câu hỏi: 285489

Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra? 

 • A. NaOH. 
 • B. HCl. 
 • C. Ca(OH)2.
 • D. H2SO4.
Câu 6
Mã câu hỏi: 285490

Công thức phân tử của đimetylamin là 

 • A. C2H8N2
 • B. C2H7N. 
 • C. C4H11N. 
 • D. CH6N2.
Câu 7
Mã câu hỏi: 285491

Hợp chất X (hay còn gọi là corindon) được dùng làm đồ trang sức, chế tạo các chi tiết trong các ngành kỹ thuật chính xác như chân kính đồng hồ, thiết bị phát tia lade…. Hợp chất X là

 • A. Fe3O4
 • B. Na3AlF6
 • C. Al2O3. 
 • D. AlCl3
Câu 8
Mã câu hỏi: 285492

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là 

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3
Câu 9
Mã câu hỏi: 285493

Loại vật liệu polime có hình sợi, dài và mảnh với độ bền nhất định được gọi là 

 • A. chất dẻo. 
 • B. cao su. 
 • C. keo dán. 
 • D. tơ.
Câu 10
Mã câu hỏi: 285494

Công thức hoá học của crom(III) hiđroxit là

 • A. Cr2O3
 • B. CrO3
 • C. Cr(OH)3
 • D. Cr(OH)2.
Câu 11
Mã câu hỏi: 285495

Phát biểu nào sau đây sai? 

 • A. Tinh bột và saccarozơ đều là cacbohiđrat. 
 • B. Trong dung dịch, glucozơ hoà tan được Cu(OH)2
 • C. Cho xenlulozơ vào dung dịch I2 thấy xuất hiện màu xanh tím. 
 • D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau
Câu 12
Mã câu hỏi: 285496

Chất X ở điều kiện thường là chất khí, có mùi khai, xốc và tan tốt trong nước. X là 

 • A. NH3.
 • B. SO2
 • C. H2S. 
 • D. N2.
Câu 13
Mã câu hỏi: 285497

Cho 5,4 gam Mg vào 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A. 12,8. 
 • B. 9,6. 
 • C. 14,4.
 • D. 11,4
Câu 14
Mã câu hỏi: 285498

Cho hỗn hợp X gồm Na và Ba (có cùng số mol) vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, m gam kết tủa và 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là 

 • A. 25,75. 
 • B. 16,55. 
 • C. 23,42.
 • D. 28,20.
Câu 15
Mã câu hỏi: 285499

Cho dãy các chất: axit acrylic, phenyl axetat, anlyl axetat, meylamoni axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
Câu 16
Mã câu hỏi: 285500

X là este của amino axit có công thức phân tử là C3H7O2N. Cho X tác dụng với 150 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng thu được dung dịch Y và 3,2 gam chất hữu cơ Z. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là 

 • A. 11,30. 
 • B. 14,10. 
 • C. 16,95. 
 • D. 11,70
Câu 17
Mã câu hỏi: 285501

Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam Ag. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng a mol O2. Giá trị của a là

 • A. 1,24. 
 • B. 1,48. 
 • C. 1,68. 
 • D. 1,92.
Câu 18
Mã câu hỏi: 285502

Mô hình thí nghiệm sau đây ứng với phương pháp tách chất nào sau đây? 

 • A. phương pháp chưng cất áp suất cao. 
 • B. phản ứng chiết lỏng. 
 • C. phản ứng kết tinh. 
 • D. phương pháp chưng cất áp suất thường.
Câu 19
Mã câu hỏi: 285503

Cho các phương trình hóa học:

(1) Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O;

(2) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O;

(3) HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O;

4) H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O.

Các phương trình có cùng phương trình ion thu gọn là 

 • A. (1) và (2). 
 • B. (2) và (3). 
 • C. (3) và (4).
 • D. (1) và (3).
Câu 20
Mã câu hỏi: 285504

Lên men glucozơ (25 – 30oC) thu được hai chất X và Y. Từ chất X điều chế ra axit axetic bằng phương pháp lên men giấm. Cho chất Y tác dụng với chất Z thu được đạm ure. Hai chất X và Z là 

 • A. CO2 và NH3
 • B. C2H5OH và CO2
 • C. C2H5OH và NH3
 • D. CO2 và N2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 285505

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(b) Nhúng thanh sắt vào nước.

(c) Nhúng thanh bạc vào dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch KOH.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 285506

X là este đơn chức, mạch hở, phân tử có 4 nguyên tử cacbon và chứa một loại nhóm chức. Hiđro hóa hoàn toàn a mol X cần dùng a mol H2 (Ni, to ). Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn là

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2
Câu 23
Mã câu hỏi: 285507

Cho các chất sau: HCl, KI, Al, Cu, AgNO3, HNO3 và NaOH. Số chất tác dụng được với dung dịch FeCl3 là

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 3
Câu 24
Mã câu hỏi: 285508

Cho các chất sau: vinyl clorua, isopren, acrilonitrin, caprolactam và metyl metacrylat. Số chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime có tính dẻo là 

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 3
Câu 25
Mã câu hỏi: 285509

Cho các phát biểu sau:

(a) Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.

(b) Tơ visco được chế tạo từ xenlulozơ.

(c) Sự kết tủa của protein bằng nhiệt được gọi là sự đông tụ.

(d) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin làm xanh quỳ tím.

(e) Nhiệt độ sôi của triolein cao hơn nhiệt độ sôi của tristrearin.

(g) Dung dịch formol dùng để bảo quản thực phẩm (thịt, cá…).

Số phát biểu sai là

 • A. 2
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3
Câu 26
Mã câu hỏi: 285510

Cho 18 gam hỗn hợp X gồm R2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, kết thúc phản ứng thu được 4,48 lít khí khí CO2 (ở đktc). Mặt khác, nung 9 gam X đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A. 2,65. 
 • B. 7,45. 
 • C. 6,25. 
 • D. 3,45
Câu 27
Mã câu hỏi: 285511

Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và các chất béo tạo bởi hai axit đó, thu được a mol CO2 và (a - 0,12) mol H2O. Mặt khác, 54,36 gam X tác dụng vừa hết với 0,2 mol KOH trong dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

 • A. 57,42. 
 • B. 60,25. 
 • C. 59,68. 
 • D. 64,38.
Câu 28
Mã câu hỏi: 285512

Este X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (2)

(2) X2 + H2 → X3 

(3) X1 + H2SO4 → Y + Na2SO4

(4) 2Z + O2 → 2X

Biết các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai? 

 • A. X có mạch cacbon không phân nhánh. 
 • B. Đun nóng X3 với H2SO4 đặc (170oC), thu được chất Z. 
 • C. Trong Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hidro. 
 • D. X3 có nhiệt độ sao cao hơn X2
Câu 29
Mã câu hỏi: 285513

Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Hỗn hợp gồm Al2O3 và Na (1 : 2) cho vào nước dư.

(b) Hỗn hợp gồm Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) cho vào nước dư.

(c) Hỗn hợp gồm BaO và Na2SO4 (1 : 1) cho vào nước dư.

(d) Hỗn hợp gồm Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư.

(e) Hỗn hợp gồm BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) cho vào dung dịch NaOH dư.

Số thí nghiệm mà hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và chỉ tạo thành dung dịch trong suốt là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 30
Mã câu hỏi: 285514

Cho các phát biểu sau:

(a) Quặng boxit có thành phần chính là Al2O3.2H2O.

(b) Nhiệt độ nóng chảy của các kim loại kiềm thổ giảm dần từ Be đến Ba.

(c) CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.

(d) Có thể dùng dung dịch NaOH làm mềm nước cứng tạm thời.

(e) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, dao cắt thủy tinh.

(g) Hỗn hợp gồm NaNO3 và Cu (tỉ lệ mol 4: 1) tan hết trong dung dịch HCl loãng, dư

Số phát biểu đúng là

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 5
Câu 31
Mã câu hỏi: 285515

Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 3,5% khối lượng. Đun nóng m gam X với 0,448 lít khí CO một thời gian thu được rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỷ khối hơi so với hiđro bằng 16. Hoà tan hết Y trong dung dịch chứa 1,3 mol HNO3, thu được dung dịch T chứa 84,72 gam muối và 2,688 lít hỗn hợp khí G chứa NO và N2. Biết G có tỷ khối hơi đối với hiđro bằng 89/6. Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là

 • A. 19,2. 
 • B. 12,8. 
 • C. 16,0. 
 • D. 32,0.
Câu 32
Mã câu hỏi: 285516

Cho 6,03 gam hỗn hợp gồm etanal và axetilen tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 41,4 gam kết tủa. Cho toàn bộ lượng kết tủa này vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

 • A. 41,400. 
 • B. 46,335. 
 • C. 16,200. 
 • D. 30,135
Câu 33
Mã câu hỏi: 285517

Điện phân dung dịch chứa 11,7 gam NaCl và x gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 25,5 gam. Cho thanh Mg (dư) vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh Mg tăng 9,18 gam và thoát ra 0,56 lít khí NO, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A. Dung dịch X có chứa NaOH. 
 • B. Giá trị của x là 94. 
 • C. Khối lượng Mg phản ứng là 9,84 gam. 
 • D. Giá trị của m là 63,39
Câu 34
Mã câu hỏi: 285518

Nung nóng hỗn hợp chứa các chất rắn có cùng số mol gồm Al(NO3)3, NaHCO3, Fe(NO3)3, CaCO3 đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Hòa tan X vào nước dư, thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Thổi luồng khí CO (dư) qua chất rắn Z, nung nóng thu được chất rắn T. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận định nào sau đây là đúng? 

 • A. Nhỏ dung dịch HCl vào Y, thấy khí không màu thoát ra. 
 • B. Chất rắn T chứa một đơn chất và một hợp chất. 
 • C. Nhỏ dung dịch HCl vào Y, thất xuất hiện ngay kết tủa.
 • D. Hỗn hợp rắn X chứa bốn oxit kim loại.
Câu 35
Mã câu hỏi: 285519

Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam tristearin và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội.

Phát biểu nào sau đây sai? 

 • A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên. 
 • B. Sau bước 2, thu được chất lỏng đồng nhất. 
 • C. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là làm tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng hóa. 
 • D. Phần chất lỏng sau khi tách hết xà phòng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam.
Câu 36
Mã câu hỏi: 285520

Cho từ từ từng giọt dung dịch Ba(OH)2 loãng đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 và b mol Na2SO4. Khối lượng kết tủa (m gam) thu được phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (n mol) được biểu diễn theo đồ thị bên.

Giá trị tỉ lệ a : b tương ứng là 

 • A. 1 : 2. 
 • B. 1 : 1. 
 • C. 2 : 5. 
 • D. 2 : 3.
Câu 37
Mã câu hỏi: 285521

Cho 1,792 lít khí O2 (đktc) tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba, thu được hỗn hợp rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư, thu được dung dịch Z và 3,136 lít khí H2 (đktc). Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 39,4 gam kết tủa. Mặt khác, hấp thụ hoàn toàn 10,08 lít khí CO2 vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 • A. 44,32. 
 • B. 29,55. 
 • C. 39,40. 
 • D. 14,75.
Câu 38
Mã câu hỏi: 285522

Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (no, hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức thuộc cùng dãy đồng đẳng và este Y hai chức tạo bởi X với hai ancol đó. Đốt cháy a gam E, thu được 13,64 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Mặt khác, đun nóng a gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Để trung hòa NaOH dư cần 30 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam muối khan và 2,12 hỗn hợp T gồm hai ancol. Cho T tác dụng với Na dư, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 • A. 13,64. 
 • B. 16,58. 
 • C. 14,62. 
 • D. 15,60
Câu 39
Mã câu hỏi: 285523

Nung nóng 1,26 mol hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong một bình kín đến khới lượng không đổi thu được chất rắn Y và 13,44 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 22,8. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp 2,7 mol HCl và 0,38 mol HNO3 đun nhẹ thu được dung dịch A và 7,168 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO và N2O. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 413.
 • B. 415. 
 • C. 411. 
 • D. 414
Câu 40
Mã câu hỏi: 285524

Cho hỗn hợp X chứa 0,2 mol Y (C7H13O4N) và 0,1 mol chất Z (C6H16O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. Cô cạn T thu được hỗn hợp G chứa ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic và muối của một amino axit thiên nhiên). Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong G là 

 • A. 19,2 gam. 
 • B. 18,8 gam. 
 • C. 14,8 gam.
 • D. 22,2 gam.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ