Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 2 năm 2019- Trường THPT Chuyên Đại học Vinh

13/07/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 289300

Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch CrCl3 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,3 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là 

 • A. 700
 • B. 500
 • C. 350
 • D. 450
Câu 2
Mã câu hỏi: 289301

Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính? 

 • A. CrO. 
 • B. CrO3
 • C. Cr2O3
 • D. FeO. 
Câu 3
Mã câu hỏi: 289302

X là một loại tơ. Một mắt xích cơ bản của X có khối lượng là 226u (hay đvC). X có thể là 

 • A. xenlulozơ triaxetat. 
 • B. tơ nilon-6,6. 
 • C. poli(metyl metacrylat).  
 • D. tơ niron (hay olon). 
Câu 4
Mã câu hỏi: 289303

Cho các chất sau: glyxylalanin  (Gly-Ala),  anilin, metylamoni  clorua,  natri  axetat, phenol. Số  chất tác dụng được với NaOH trong dung dịch là 

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 2
Câu 5
Mã câu hỏi: 289304

Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột, thu lấy toàn bộ lượng glucozơ đem lên men thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được V lít (đktc) khí CO2. Hấp thụ hết lượng CO2 trên vào nước vôi trong dư thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 • A. 72. 
 • B. 32,4.  
 • C. 36.  
 • D. 64,8. 
Câu 6
Mã câu hỏi: 289305

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là Ba2+ + SO42-  →  BaSO4

 • A. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3
 • B. Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O. 
 • C. Ba(OH)2 + H2SO4→ BaSO4 + 2H2O. 
 • D. Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2.
Câu 7
Mã câu hỏi: 289306

Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ, thu được monosaccarit X. Oxi hóa X bằng Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Hai chất X, Y lần lượt là 

 • A. glucozơ, natri gluconat. 
 • B. fructozơ, sobitol. 
 • C. saccarozơ, glucozơ.  
 • D. glucozơ, axit gluconic. 
Câu 8
Mã câu hỏi: 289307

Với cấu tạo tinh thể kim loại, kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? 

 • A. Ag
 • B. Fe
 • C. Cr
 • D. Cu
Câu 9
Mã câu hỏi: 289308

Etyl fomat là một este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Công thức của etyl fomat là 

 • A. C2H5COOCH3
 • B. HCOOC2H5
 • C. CH3COOC2H5
 • D. CH3COOCH3
Câu 10
Mã câu hỏi: 289309

Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm? 

 • A. Cr
 • B. Ca
 • C. K
 • D. Al
Câu 11
Mã câu hỏi: 289310

Thành phần chính của thạch cao nung là canxi sunfat. Công thức của canxi sunfat là 

 • A. CaCl2
 • B. CaSO3
 • C. CaSO4
 • D. CaCO3
Câu 12
Mã câu hỏi: 289311

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch kiềm? 

 • A. Ba
 • B. Fe
 • C. Al
 • D. Na
Câu 13
Mã câu hỏi: 289312

Một số cơ sở sản xuất thuốc bắc thường đốt một chất bột rắn màu vàng (là một đơn chất) để tạo ra khí X nhằm mục đích tẩy trắng, chống mốc. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học thì khí X có ảnh hưởng không tốt đến cơ quan nội tạng và khí X cũng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mưa axit. Khí X là 

 • A. CO2
 • B. NO2
 • C. SO2
 • D. H2S
Câu 14
Mã câu hỏi: 289313

Dung dịch anbumin của lòng trắng trứng dễ bị thủy phân trong dung dịch chất nào sau đây? 

 • A. HCl.  
 • B. NaCl.
 • C. NaNO3
 • D. KNO3
Câu 15
Mã câu hỏi: 289314

Cho dung dịch NaOH vào lượng dư dung dịch chất X, thu được kết tủa màu lục thẫm. Chất X là 

 • A. FeCl3
 • B. CrCl3
 • C. MgCl2
 • D. FeCl2
Câu 16
Mã câu hỏi: 289315

Đốt cháy hoàn toàn amin X bậc 2 (no, đơn chức, mạch hở), thu được 0,45 mol H2O và 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X là 

 • A. C2H9N.  
 • B. C4H9N. 
 • C. C3H9N.  
 • D. C3H7N. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 289316

Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên? 

 • A. Amino axit.  
 • B. Saccarozơ.  
 • C. Chất béo.  
 • D. Tinh bột.
Câu 18
Mã câu hỏi: 289317

Kim loại Fe không tan được trong dung dịch  

 • A. HCl (đặc, nguội).  
 • B. HNO3 (loãng).  
 • C. ZnCl2
 • D. FeCl3
Câu 19
Mã câu hỏi: 289318

Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít (đktc) khí. Giá trị của V là 

 • A. 1,12.  
 • B. 2,24.  
 • C. 3,36. 
 • D. 2,40. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 289319

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? 

 • A. CH2=CH2
 • B. CH2=CHCl. 
 • C. CHCl=CHCl.  
 • D. C2H5Cl. 
Câu 21
Mã câu hỏi: 289320

Thực hiện các thí nghiệm sau:  
  (a) Nung nóng KNO3.          
  (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).  
  (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.      
  (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch FeCl2.  
  (e) Cho Si vào dung dịch NaOH. 
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là 

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 5
Câu 22
Mã câu hỏi: 289321

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau: 

X + Y + 2H2O → Z + T          

T + NaOH → X + 2H2O  

Y + 2NaOH → E  + H2O         

Y + E + H2O → 2Z  

2AlCl3  + 3E + 3H2O → 2T + 3Y + 6NaCl  

Các chất Z, T, E lần lượt là 

 • A. NaAlO2, Al(OH)3, NaHCO3.  
 • B. NaAlO2, CO2; Na2CO3
 • C. CO2, Al(OH)3, NaHCO3.  
 • D. NaHCO3, Al(OH)3, Na2CO3.
Câu 23
Mã câu hỏi: 289322

Phát biểu nào sau đây sai? 

 • A. Khi đốt cháy hoàn toàn x mol triolein thu được y mol CO2 và z mol H2O thì y – z = 5x. 
 • B. Isoamyl axetat có mùi chuối chín, dễ tan trong nước được dùng làm chất tạo mùi thơm trong công nghiệp thực phẩm. 
 • C. Trong phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic người ta cho H2SO4 đặc vào để vừa là chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm. 
 • D. Khi hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng là triolein (xúc tác Ni, t0) rồi để nguội thì thu được chất béo 
  rắn là tristearin. 
Câu 24
Mã câu hỏi: 289323

Cho các phát biểu sau:  
  (a) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Ba(AlO2)2, sau các phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa trắng gồm 2  chất.  
  (b) Nhỏ dung dịch NaAlO2 vào lượng dư dung dịch KHSO4 thu được kết tủa trắng.  
  (c) Chì và các hợp chất của chì đều rất độc.  
  (d) Nước có chứa nhiều cation Na+ (hoặc Mg2+) và HCO3- gọi là nước có tính cứng tạm thời.   
  (e) Trong đời sống, người ta thường dùng clo để diệt trùng nước sinh hoạt.  
Số phát biểu đúng là 

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 25
Mã câu hỏi: 289324

Tiến hành các thí nghiệm sau:  
(a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3.  
(b) Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm), để trong không khí ẩm.  
(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.  
(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch AlCl3.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là 

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2
Câu 26
Mã câu hỏi: 289325

Hiđrocacbon mạch hở X (26 < MX < 58). Trộn m gam X với 0,52 gam stiren thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Mặt khác, toàn bộ lượng Y trên làm mất màu tối đa a gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

 • A. 4,8.  
 • B. 16,0.  
 • C. 56,0. 
 • D. 8,0. 
Câu 27
Mã câu hỏi: 289326

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được H2O và 9,12 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất béo Y. Đem toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, rồi thu lấy toàn bộ muối sau phản ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được tối đa a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 145.  
 • B. 150. 
 • C. 155
 • D. 160
Câu 28
Mã câu hỏi: 289327

Cho chất X (CrO3) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được hợp chất Y của crom. Đem chất Y cho vào dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được hợp chất Z của crom. Đem chất Z tác dụng dung dịch HCl dư, thu được khí T. Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 • A. Chất Z là Na2Cr2O7
 • B. Khí T có màu vàng lục. 
 • C. Chất X có màu đỏ thẫm.  
 • D. Chất Y có màu da cam.
Câu 29
Mã câu hỏi: 289328

Đốt môi sắt chứa kim loại M cháy ngoài không khí rồi đưa vào bình đựng khí CO2 (như hình vẽ). Thấy kim loại M tiếp tục cháy trong bình khí đựng CO2.  

Kim loại M là 

 • A. Cu
 • B. Ag
 • C. Fe
 • D. Mg
Câu 30
Mã câu hỏi: 289329

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba và BaO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 10,435% về khối lượng hỗn hợp) vào nước, thu được 500 ml dung dịch Y có  pH  =  13  và  0,224  lít  khí (đktc). Sục từ từ đến hết 1,008 lít (đktc) khí CO2 vào Y thu được khối lượng kết tủa là 

 • A. 0,985 gam.  
 • B. 1,970 gam.  
 • C. 6,895 gam.  
 • D. 0,788 gam. 
Câu 31
Mã câu hỏi: 289330

X và Y là 2 este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Thủy phân X và Y trong dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa hai chất hữu cơ tương ứng là Z và T. Đem Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được E. Lấy E tác dụng với dung dịch NaOH thu được T. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y có thể lần lượt là 

 • A. HCOOCH=C(CH3)-CH3 và CH2=C(CH3)COOCH3.  
 • B. CH3COOCH2-CH=CH2 và CH3-COOCH=CH-CH3
 • C. CH2=CH-COOC2H5 và CH3-COOCH=CH-CH3
 • D. CH3-COOCH=CH-CH3 và C2H5-COOCH=CH2.
Câu 32
Mã câu hỏi: 289331

Dung dịch X gồm KHCO3 a M và Na2CO3 1M. Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M và HCl 1,5M. Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu được 2,688 lít (đktc) khí CO2. Nhỏ từ từ cho đến hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được dung dịch E. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a và m lần lượt có thể là 

 • A. 0,5 và 20,600.  
 • B. 0,5 và 15,675.  
 • C. 1,0 và 20,600.  
 • D. 1,0 và 15,675. 
Câu 33
Mã câu hỏi: 289332

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và KCl vào H2O thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giờ thu được 1,12 lít (đktc) khí ở anot. Nếu điện phân trong thời gian 3,5t giờ thì thu được 2,8 lít (đktc) khí ở anot và thu được dung dịch Y. Cho 20 gam bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 16,4 gam hỗn hợp kim loại. Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí không tan trong dung dịch. Giá trị của m là 

 • A. 58,175.  
 • B. 48,775.  
 • C. 69,350. 
 • D. 31,675
Câu 34
Mã câu hỏi: 289333

Lấy m gam hỗn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3, FeS2 (trong đó nguyên tố oxi chiếm 16,71% khối lượng hỗn hợp) nung trong bình chứa 0,16 mol O2, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X không chứa nguyên tố lưu huỳnh và hỗn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2 là  27).  Cho X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl và 0,03 mol NaNO3, sau phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch thu được chỉ chứa muối clorua và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí thoát ra có khối lượng là 0,66 gam (trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 23
 • B. 22
 • C. 24
 • D. 25
Câu 35
Mã câu hỏi: 289334

X và Y là hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C6H13NO4.  Khi X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng thu được amin Z, ancol đơn chức T và dung dịch muối của axit cacboxylic E (Z, T, E đều có cùng số nguyên tử cacbon). Lấy m gam hỗn hợp X, Y tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,5 gam Z,  9,2  gam T và dung dịch Q gồm 3 chất hữu cơ có cùng số nguyên tử cacbon. Cô cạn dung dịch Q thu được a gam chất rắn khan M. Phần trăm khối lượng của chất có phân tử khối bé nhất M là 

 • A. 16,33%. 
 • B. 9,15%.  
 • C. 18,30%. 
 • D. 59,82%. 
Câu 36
Mã câu hỏi: 289335

Cho X là axit cacboxylic đa chức (có MX < 200); Y, Z, T là ba ancol đơn chức có cùng số nguyên tử cacbon và trong phân tử mỗi chất có không quá một liên kết π; E là este đa chức tạo bởi X, Y, Z, T. Lấy m gam hỗn hợp Q gồm X, Y, Z, T, E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 18% thu được hỗn hợp G gồm các ancol có cùng số mol và dung dịch chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 26,86%. Cô cạn dung dịch này, rồi đem toàn bộ muối khan đốt cháy hoàn toàn trong oxi dư, sau phản ứng thu được H2O,  0,09  mol  Na2CO3 và  0,15  mol  CO2. Cho G vào bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 38,5 gam và có 0,33 mol khí thoát ra. Phát biểu không đúng về các chất trong hỗn hợp Q là

 • A. Phần trăm số mol X trong Q là 6,06%. 
 • B. Số nguyên tử H trong E là 20. 
 • C. Tổng khối lượng các ancol trong m gam Q là 35,6 gam. 
 • D. Giá trị m là 46,12. 
Câu 37
Mã câu hỏi: 289336

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch H2SO4 vào dung dịch chứa đồng thời NaAlO2, Ba(AlO2)2, Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol H2SO4 tham gia phản ứng (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị sau:  
 
Giá trị m là 

 • A. 77,7.  
 • B. 81,65. 
 • C. 93,35.  
 • D. 89,45. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 289337

Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức mạch hở G, hai amino axit X, Y và ba peptit mạch hở Z, T,  E đều tạo bởi X, Y. Cho 65,4 gam M phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ 600 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 1,104 gam ancol etylic và dung dịch F chứa a gam hỗn hợp ba muối natri của alanin, lysin và axit  cacboxylic Q (trong đó số mol muối của lysin gấp 14 lần số mol muối của axit cacboxylic). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn b gam M bằng lượng oxi vừa đủ thu được 2,36 mol CO2 và 2,41 mol H2O. Kết luận nào sau đây sai? 

 • A. Phần trăm khối lượng este trong M là 3,23%
 • B. Khối lượng muối natri của alanin trong a gam hỗn hợp là 26,64 gam. 
 • C. Giá trị của a là 85,56. 
 • D. Giá trị của b là 54,5.
Câu 39
Mã câu hỏi: 289338

Hòa tan hết a mol FeCO3 vào dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lượng cần dùng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X thu được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5 là khí NO duy nhất, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a và b là 

 • A. b = 423,7a.  
 • B. b = 287a.  
 • C. b =  315,7.  
 • D. b = 407,5a.
Câu 40
Mã câu hỏi: 289339

Cho các phát biểu sau: 
  (a) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng. 
  (b) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh. 
  (c) Nitơ lỏng được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học.  
  (d) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 
  (e) Trong nọc kiến có axit fomic, để giảm đau nhức khi bị kiến đốt, có thể bôi vôi tôi vào vết đốt. 
  (g) Xenlulozơ trinitrat được ứng dụng sản xuất tơ sợi.   
Số phát biểu đúng là 

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 6

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ