Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - Trường THPT Chuyên Bạc Liêu

13/07/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 286835

“Khi đun nóng protein với dung dịch …(1)… và dung dịch …(2)… hay nhờ xúc tác của …(3)…, các liên kết peptit trong phân tử protein bị phân cắt dần, tạo thành các chuỗi …(4)… và cuối cùng thành hỗn hợp các …(5)….” 

 • A. axit, bazơ, enzim, oligopeptit
 • B. bazơ, axit, polipeptit, enzim
 • C. axit, enzim, bazơ, oligopeptit
 • D. bazơ, axit, enzim, polipeptit
Câu 2
Mã câu hỏi: 286836

Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là     

 • A. Cu, Zn, Al, Mg     
 • B. Mg, Cu, Zn, Al   
 • C. Cu, Mg, Zn, Al         
 • D. Al, Zn, Mg, Cu
Câu 3
Mã câu hỏi: 286837

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol

 • A. Glucozơ       
 • B. Metyl axetat       
 • C. Triolein    
 • D. Saccarozơ
Câu 4
Mã câu hỏi: 286838

Phát biểu nào sau đây đúng ?

 • A. Để khử mùi tanh của cá người ta dùng muối ăn.   
 • B. Đipeptit có 2 liên kết peptit. 
 • C. Isopropanol và N-metylmetanamin có cùng bậc.
 • D. Anilin có tính bazơ yếu và làm xanh quỳ tím ẩm.
Câu 5
Mã câu hỏi: 286839

Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

 • A. NaOH (dư)      
 • B. HCl (dư)    
 • C. AgNO3 (dư)      
 • D. NH3 (dư)      
Câu 6
Mã câu hỏi: 286840

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M trong dung dịch HNO đặc ,nóng dư thu được 3,92 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Vậy M

 • A. Cu      
 • B. Pb
 • C. Fe
 • D. Mg
Câu 7
Mã câu hỏi: 286841

Thuốc thử dùng để phân biệt FeCl2 và FeCl3 là dung dịch

 • A. NaOH     
 • B. H2SO4 loãng.    
 • C. Cu(NO3)2      
 • D. K2SO4.
Câu 8
Mã câu hỏi: 286842

Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiểm với sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ăcqui cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại X ở đây là:

 • A. Đồng.    
 • B. Magie.   
 • C. Sắt.       
 • D. Chì.
Câu 9
Mã câu hỏi: 286843

Polime nào sau đây là polime tổng hợp ?

 • A. Thủy tinh hữu cơ Plexiglas. 
 • B. Tinh bột.
 • C. Tơ visco. 
 • D. Tơ tằm.
Câu 10
Mã câu hỏi: 286844

Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta thường

 • A. Điện phân dung dịch AlCl3
 • B. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3.
 • C. Cho CO dư đi qua Al2Onung nóng.       
 • D. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit.
Câu 11
Mã câu hỏi: 286845

Trong không khí ẩm, các vật dụng bằng đồng bị bao phủ bởi lớp gỉ màu xanh. Lớp gỉ đồng là

 • A. (CuOH)2.CuCO3.  
 • B. CuCO3.   
 • C. Cu2O.       
 • D. CuO.
Câu 12
Mã câu hỏi: 286846

Hỗn hợp X gồm glyxin và lysin. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y chứa (m + 6,6) gam muối. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 14,6) gam muối. Giá trị của m

 • A. 36,7.    
 • B. 49,9.            
 • C. 32,0.    
 • D. 35,3.
Câu 13
Mã câu hỏi: 286847

Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 200 gam dung dịch NaOH thu được 11,7 gam kết tủa trắng. Nồng độ dung dịch NaOH đã dùng là 

 • A. 9%        
 • B. 12%    
 • C. 13%                 
 • D. Phương án khác
Câu 14
Mã câu hỏi: 286848

Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam muối ăn (với điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được 2,5 lít dung dịch có pH=13. Phần trăm muối ăn bị điện phân là

 • A. 62,5%.    
 • B. 65%.         
 • C. 70%.      
 • D. 80%.
Câu 15
Mã câu hỏi: 286849

Khi làm thí nghiệm với HNO3  đặc nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây

 • A. Cồn       
 • B. Giấm ăn  
 • C. Muối ăn      
 • D. Xút
Câu 16
Mã câu hỏi: 286850

Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.                        

(b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho CaO vào nước.                                               

(d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

 Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 17
Mã câu hỏi: 286851

Trong các loại hạt gạo, ngô, lúa mì … có chứa nhiều tinh bột, công thức phân tử của tinh bột là: 

 • A. (C6H12O6)n  
 • B. (C12H22O11)n     
 • C. (C6H10O5)n      
 • D. (C12H24O12)n
Câu 18
Mã câu hỏi: 286852

Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là

 • A. 35,7 gam       
 • B. 36,7 gam     
 • C. 53,7gam          
 • D. 63,7 gam
Câu 19
Mã câu hỏi: 286853

X, Y, Z đều có công thức phân tử là C3H6O2. Trong đó: X làm quì tím hóa đỏ. Y tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Na kim loại. Z tác dụng được Na và cho được phản ứng tráng gương. Tổng số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X, Y, Z là:

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 5
Câu 20
Mã câu hỏi: 286854

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hóa học, crom thuộc chu kỳ 4,nhóm VIB.

(b) Các oxit của crom đều là oxit bazơ

(c) Trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

(d) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

(e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom (III).

Trong các phát biểu trên những phát biểu đúng là:

 • A. (a), (c) và (e)  
 • B. (a), (b) và (e) 
 • C. (b), (d) và (e)     
 • D. (b), (c) và (e).
Câu 21
Mã câu hỏi: 286855

Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

 • A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.    
 • B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.
 • C. Glucozơ, glixerol và saccarozơ    
 • D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.
Câu 22
Mã câu hỏi: 286856

Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường

 • A. Ag
 • B. Zn
 • C. Al
 • D. Fe
Câu 23
Mã câu hỏi: 286857

Cho các phát biểu sau:

(1) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột và xemlulozơ đều bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác.

(3) Tinh bột và xenlulozơ đều được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

(4) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh.

Phát biểu đúng là

 • A. (1) và (4).   
 • B. (1), (2) và (4) 
 • C. (1), (2) và (3)    
 • D. (1), (2), (3) và (4)
Câu 24
Mã câu hỏi: 286858

Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra dung dịch làm xanh giấy quỳ tím là

 • A. Be
 • B. Ba
 • C. Zn
 • D. Fe
Câu 25
Mã câu hỏi: 286859

Cho thí nghiệm như hình vẽ:

Thí nghiệm trên dùng để định tính nguyên tố nào có trong glucozơ

 • A. Cacbon.   
 • B. hiđro và oxi.    
 • C. Cacbon và hiđro.    
 • D. Cacbon và oxi.
Câu 26
Mã câu hỏi: 286860

Nhận định nào sau đây là sai

 • A. Kim loại natri, kali tác dụng được với nước ở điều kiện thường, thu được dung dịch kiềm
 • B. Sục khí CO2 vào dung dịch natri aluminat, thấy xuất hiện kết tủa keo trắng.
 • C. Sắt là kim loại nhẹ, có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, đặc biệt có tính nhiễm từ.
 • D. Nhôm tác dụng được với dung dịch natri hiđroxit.
Câu 27
Mã câu hỏi: 286861

Đốt cháy hoàn toàn m gam C­2­H­5­NH­2­ thu được sản phẩm gồm H­2­O, CO­2­ và 1,12 lít khí N­2­ (đktc). Giá trị của m

 • A. 18,0.   
 • B. 9,0.        
 • C. 4,5.    
 • D. 13,5.
Câu 28
Mã câu hỏi: 286862

Cho sơ đồ sau :                                      

M  → X  → X1 →  PE

M → Y →  Y1 →  Y2 → thuỷ tinh hữu cơ 

Công thức cấu tạo của X

 • A. CH2=CHCOOCH=CH2.  
 • B. CH2=C(CH3)COOCH2CH3
 • C. C6H5COOCH2CH3.    
 • D. CH2=CHCOOCH2CH2CH3.
Câu 29
Mã câu hỏi: 286863

Nhận xét nào sau đây không đúng

 • A. Các kim loại kiềm đều có nhiệt độ nóng chảy rất cao.
 • B. Các nguyên tử kim loại kiềm đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1.
 • C. Các kim loại kiềm đều có tính khử mạnh.
 • D. Các kim loại kiềm đều mềm và nhẹ.
Câu 30
Mã câu hỏi: 286864

Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất là

 • A. Mn
 • B. S
 • C. Si
 • D. Fe
Câu 31
Mã câu hỏi: 286865

Cho 0,10 mol Ba vào dung dịch chứa 0,10 mol CuSO4 và 0,12 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m

 • A. 12,52 gam.  
 • B. 31,3 gam. 
 • C. 27,22 gam.    
 • D. 26,5 gam.
Câu 32
Mã câu hỏi: 286866

Hỗn hợp X gồm 3 chất : CH2O2, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m

 • A. 17,92.     
 • B. 70,40.          
 • C. 35,20.   
 • D. 17,60.
Câu 33
Mã câu hỏi: 286867

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X

 • A. FeCl2.     
 • B. CrCl3.
 • C. MgCl2.           
 • D. FeCl3.
Câu 34
Mã câu hỏi: 286868

Hỗn hợp X gồm Al và kim loại M (trong đó số mol M lớn hơn số mol Al). Hòa tan hoàn toàn 1,08 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch HCl thu được 0,0525 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 17,9375g chất rắn. Biết M có hóa trị II trong muối tạo thành, nhận xét nào sau đây đúng

 • A. Nồng độ dung dịch HCl đã dùng là 1,05M.
 • B. Kim loại M là sắt (Fe).
 • C. Thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong X là 50%.
 • D. Số mol kim loại M là 0,025 mol.
Câu 35
Mã câu hỏi: 286869

Thổi khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau phản ứng thu được m1 gam chất rắn Y gồm 4 chất. Hoà tan hết chất rắn Y bằng dung dịch HNO3 dư, thu được 0,448 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện chuẩn) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được (m1 + 16,68) gam muối khan. Giá trị của m là :

 • A. 16,0 gam.     
 • B. 12,0 gam.     
 • C. 8,0 gam.         
 • D. 4 gam.
Câu 36
Mã câu hỏi: 286870

Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai phần:

- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,45 mol H2.

- Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HCl thu được 1,2 mol H2.

Giá trị của m

 • A. 164,6.       
 • B. 144,9.     
 • C. 135,4.    
 • D. 173,8.
Câu 37
Mã câu hỏi: 286871

Cho hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ mạch hở X, Y (chỉ chứa C, H, O và MX < MY) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,2 mol một ancol đơn chức và 2 muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A

 • A. 20%.   
 • B. 80%.        
 • C. 40%.          
 • D. 75%.
Câu 38
Mã câu hỏi: 286872

Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2x mol HCl. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được với dung dịch X là 5,6 gam (biết NO là sản phẩm khử duy nhất NO3-). Thể tích khí thu được sau phản ứng là

 • A. 0,672 lít         
 • B. 2,24 lít       
 • C. 1,12 lít       
 • D. 1,344 lít
Câu 39
Mã câu hỏi: 286873

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thu được m1 gam hỗn hợp Y gồm các đipeptit mạch hở. Nếu đun nóng 2m gam X trên thu được m2 gam hỗn hợp Z gồm các tetrapeptit mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m1 gam Y thu đuợc 0,76 mol H2O; nếu đốt cháy hoàn toàn m2 gam Z thì thu được 1,37 mol H2O. Giá trị của m

 • A. 24,74 gam  
 • B. 24,60 gam     
 • C. 24,46 gam                     
 • D. 24,18 gam
Câu 40
Mã câu hỏi: 286874

Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dụng dịch NaOH (dư) đun nóng, thu được dung dịch chưa a gam muối. Giá trị của a

 • A. 4,87.        
 • B. 9,74.      
 • C. 8,34.         
 • D. 7,63.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ