Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa lần 1 năm 2019 - Khối THPT Chuyên - Sở GD ĐT Long An

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 289460

Cacbohiđrat X dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường. Dung dịch X không có phản ứng tráng bạc. Đun X với dung dịch HCl một thời gian, trung hòa axit dư, thu được dung dịch Y có phản ứng tráng bạc. Cacbohiđrat X là chất nào trong số các chất sau đây?

 • A. glucozơ. 
 • B. fructozơ.  
 • C. tinh bột.    
 • D. saccarozơ. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 289461

Chất nào sau đây là polisaccarit?  

 • A. Fructozơ.   
 • B. Tinh bột.     
 • C. Saccarozơ.  
 • D. Glucozơ.  
Câu 3
Mã câu hỏi: 289462

Cho sơ đồ phản ứng: Tinh bột + H2O/H+  → X; X lên men → Y; Y (H2SO4 đặc, 170°C) → Z; Z → E (Polime). Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là: 

 • A. polietilen. 
 • B. cao su buna. 
 • C. poli(vinyl clorua).    
 • D. cao su buna-S.  
Câu 4
Mã câu hỏi: 289463

 Dung dịch nào sau đây làm xanh quỳ tím?  

 • A. Etylamin.  
 • B. Alanin.   
 • C. Glyxin.     
 • D. Anilin.  
Câu 5
Mã câu hỏi: 289464

Chất nào sau đây bị phân hủy bởi nhiệt?  

 • A. NaCl.   
 • B. NaOH.     
 • C. Na2CO3
 • D. NaNO3.  
Câu 6
Mã câu hỏi: 289465

 Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C5H6O4 thỏa mãn các phương trình sau:  

(X) + NaOH → (Y) +(Z)+ (T); (Y) + H2SO4 → (Y1) + Na2SO4 

(Y1) + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + ...; (T) + AgNO3 + NH3 + H2O → Ag + ...  

Biết Y, Z, T đều là các chất hữu cơ. Phát biểu nào sau đây về X, Y, Z và T sai?  

 • A. Y là HCOONa.  
 • B. X là este tạp chức. 
 • C. T là CH3CHO.      
 • D. Z có 3 nguyên tử H trong phân tử.  
Câu 7
Mã câu hỏi: 289466

Hòa tan hoàn toàn 9,942 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3  loãng,  thu được dung dịch X và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm 2 khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí, khối lượng của Y là 5,18 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam chất rắn. Nung lượng chất rắn này đến khối lượng không đổi được 17,062 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 • A. 18,262   
 • B. 65,123      
 • C. 66,323    
 • D. 62,333
Câu 8
Mã câu hỏi: 289467

Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch hỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2, thu được chất rắn Y (gồm 3 kim loại) và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 6,384 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S6+, ở điều kiện tiêu chuẩn). Cho dung dịch NaOH dư vào Z, thu được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,4 gam hỗn hợp rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe trong X là 

 • A. 28,00%.    
 • B. 60,87%.     
 • C. 70,00%.  
 • D. 79,13%.  
Câu 9
Mã câu hỏi: 289468

Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là 

 • A. 7
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 4
Câu 10
Mã câu hỏi: 289469

Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây? 

 • A. MgCl2.    
 • B. HCl. 
 • C. NaOH.   
 • D. FeCl2.  
Câu 11
Mã câu hỏi: 289470

Chất nào sau đây làm mất màu nước brom? 

 • A. Etan.    
 • B. Etanol.    
 • C. Axit etanoic.    
 • D. Etanal.  
Câu 12
Mã câu hỏi: 289471

Cho các phát biểu sau :  
(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực.  
(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.  
(c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc  
(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tripanmitin.  
(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố.  
(f) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.  
Số phát biểu đúng là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 13
Mã câu hỏi: 289472

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch muối nào sau đây, tạo kim loại?  

 • A. Mg(NO3)2.   
 • B. KCl.     
 • C. CuSO4
 • D. ZnCl2.  
Câu 14
Mã câu hỏi: 289473

Kim loại nào sau đây khử được nước ở điều kiện thường?  

 • A. Zn
 • B. Cu
 • C. Be
 • D. K
Câu 15
Mã câu hỏi: 289474

Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch nào sau đây, thu được Ca(OH)2

 • A. Ca(HCO3)2.   
 • B. AlCl3.  
 • C. K2SO4   
 • D. HCl
Câu 16
Mã câu hỏi: 289475

Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?  

 • A. C3H5(OOCCH3)3.  
 • B. C3H5(OOCC17H35)3.  
 • C. C2H4(OOCC17H35)2.  
 • D. C2H4(OOCCH3)2.
Câu 17
Mã câu hỏi: 289476

Etilen có công thức phân tử là  

 • A. C2H2.    
 • B. C4H2.    
 • C. C2H4.     
 • D. CH4.  
Câu 18
Mã câu hỏi: 289477

Este đa chức X có công thức phân tử C10H8O4. Đun X với lượng dư dung dịch NaOH, thu được ba muối Y, Z, T. Biết: Y có phản ứng tráng bạc; Z làm mất màu dung dịch thuốc tím; T làm mất màu nước brom, tạo kết tủa trắng E. Kết luận nào sau đây về X, Y, Z, E đúng?  

 • A. Y là CH3CHO.   
 • B. Z là hợp chất đa chức.  
 • C. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4.   
 • D. E có 1 nguyên tử brom trong phân tử.  
Câu 19
Mã câu hỏi: 289478

Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được 8,96 lít CO2(đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác hỗn hợp T làm mất màu vừa hết dung dịch chứa 19,2 gam Br2. Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là  

 • A. 16,67%.  
 • B. 9,09%.      
 • C. 8,33%.      
 • D. 22,22%. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 289479

Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sufat trung hòa và 3,92 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 • A. 15%.    
 • B. 40%.    
 • C. 30%.     
 • D. 25%  
Câu 21
Mã câu hỏi: 289480

Lên men 27 gam glucozơ, dẫn toàn bộ khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 20 gam kết tủa. Hiệu suất của của quá trình lên men glucozơ là  

 • A. 33,3%.    
 • B. 25%.  
 • C. 75%.    
 • D. 66,7%.  
Câu 22
Mã câu hỏi: 289481

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X chứa m gam hỗn hợp chất tan gồm HCl, H2SO4 và ZnSO4. Tổng số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 nhỏ vào (x mol) được biểu diễn theo đồ thị sau:  

Giá trị của m là 

 • A. 36,25.    
 • B. 32,70.    
 • C. 32,90.   
 • D. 29,15.  
Câu 23
Mã câu hỏi: 289482

Nhúng một thanh Zn vào dung dịch CuSO4 đến khi dung dịch mất màu, thấy khối lượng thanh Zn giảm 0,2 gam. Số mol CuSO4 có trong dung dịch ban đầu là

 • A. 0,2 mol.   
 • B. 0,25 mol.
 • C. 0,1 mol.     
 • D. 0,15 mol.  
Câu 24
Mã câu hỏi: 289483

Cho  các  chất  sau:  CH3COOCH2CH2Cl,  ClH3N-CH2-COOH,  C6H5Cl  (thơm),  HCOOC6H5 (thơm),  C6H5COOCH3 (thơm),  HO-C6H5-CH2OH  (thơm),  CH3COOCH=CH2,  C6H5NH3Cl  (thơm).  Số chất đã cho khi tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư, cho sản phẩm có hai muối là  

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 6
Câu 25
Mã câu hỏi: 289484

Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau: - X tác dụng với Y tạo thành kết tủa. - Y tác dụng với Z tạo thành kết tủa. - X tác dụng với Z có khí thoát ra. Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là  

 • A. NaHCO3, Ba(OH)2, KHSO4.
 • B. KHCO3, Ba(OH)2, K2SO4.  
 • C. AlCl3, AgNO3, KHSO4.      
 • D. NaHCO3, Ca(OH)2, HCl.  
Câu 26
Mã câu hỏi: 289485

Nhỏ từ từ 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M; K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M và NaHSO4 0,6M, thu được V lít CO2 thoát ra (đktc) và dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,6M và BaCl2 1,5M, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và m là 

 • A. 1,0752 và 20,678.  
 • B. 0,448 và 11,82.  
 • C. 1,0752 và 22,254.    
 • D. 0,448 và 25,8.  
Câu 27
Mã câu hỏi: 289486

Chất nào sau đây là muối axit?  

 • A. Na2CO3.    
 • B. NaCl.    
 • C. NaHCO3.   
 • D. CH3COONa.  
Câu 28
Mã câu hỏi: 289487

Kim loại Fe tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo muối Fe(II)? 

 • A. HCl.   
 • B. HNO3 loãng.   
 • C. AgNO3.     
 • D. H2SO4 đặc, nóng.  
Câu 29
Mã câu hỏi: 289488

Cho một lượng bột kim loại Al vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch chứa m gam muối và 3,36 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là  

 • A. 10,65.  
 • B. 31,50.
 • C. 31,95.     
 • D. 33,975.  
Câu 30
Mã câu hỏi: 289489

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại X: 

Hình vẽ trên minh họa cho các phản ứng trong đó oxit X là  

 • A. MgO và K2O.   
 • B. Al2O3 và BaO.  
 • C. Fe2O3 và CuO.       
 • D. Na2O và ZnO. 
Câu 31
Mã câu hỏi: 289490

Tiến hành các thí nghiệm sau:  
(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.  
(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.  
(c) Cho AgNO3 dư vào dung dịch Fe(NO3)2.  
(d) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.  
(e) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3.  
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm sau khi phản ứng kết thúc còn lại dung dịch chỉ chứa một muối tan là

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 1
Câu 32
Mã câu hỏi: 289491

Thủy phân hỗn hợp G gồm 3 este đơn chức mạch hở, thu được hỗn hợp X gồm 3 axit cacboxylic (2 axit không no đều có 2 liên kết pi trong phân tử và 1 axit no). Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi dư và hấp thụ từ từ hỗn hợp sau phản ứng vào dung dịch NaOH dư, thấy khối lượng dung dịch tăng lên 40,08 gam so với dung dịch NaOH ban đầu. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là  

 • A. 18,96 gam.   
 • B. 12,06 gam.   
 • C. 15,36 gam.    
 • D. 9,96 gam. 
Câu 33
Mã câu hỏi: 289492

Cho 13,8 gam chất hữu cơ X (gồm C, H, O; tỉ khối hơi của X so với O2 < 5) vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau đó chưng khô. Phần hơi bay ra chỉ có nước, phần rắn khan Y còn lại có khối lượng 22,2 gam. Đốt cháy toàn bộ Y trong oxi dư tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí và hơi Z và 15,9 gam . Cho Z hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong, thu được 25 gam kết tủa và dung dịch T có khối lượng tăng lên so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu là 3,7 gam. Đun nóng T, lại có 15 gam kết tủa nữa. Cho X vào nước brom vừa đủ, thu được sản phẩm hữu cơ có 51,282% Br về khối lượng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là  

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 34
Mã câu hỏi: 289493

Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) và 0,15 mol Y (C3H10O3N2, là muối của amin hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được một ancol đơn chức, một amin no và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan (trong đó có hai muối có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong G là  

 • A. 24,26%.   
 • B. 28,7%.    
 • C. 22,13%.   
 • D. 31,47%.  
Câu 35
Mã câu hỏi: 289494

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol etan-1,2-điamin, thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là  

 • A. 2,24.    
 • B. 5,60.     
 • C. 3,36.      
 • D. 4,48.  
Câu 36
Mã câu hỏi: 289495

Cho phương trình ion thu gọn: Ca2+ + OH- + HCO3- → CaCO3 + H2O. Phương trình hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn là phương trình đã cho?  

 • A. Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3 + NaHCO3 + H2O.  
 • B. 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.  
 • C. Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O.
 • D. Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O
Câu 37
Mã câu hỏi: 289496

Hỗn hợp X gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, sinh ra 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt khác, a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 0,01 mol ancol và m gam muối. Giá trị của m là 

 • A. 25,00.     
 • B. 12,02.    
 • C. 12,16.      
 • D. 11,75.
Câu 38
Mã câu hỏi: 289497

Hỗn hợp X gồm Al, FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần.  
- Phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,008 lít H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn không tan.  
- Phần 2 có khối lượng 29,79 gam, cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 8,064 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m và công thức của oxit sắt là 

 • A. 39,72 gam và FeO.  
 • B. 39,72 gam và Fe3O4.  
 • C. 38,91 gam và FeO.   
 • D. 36,48 gam và Fe3O4
Câu 39
Mã câu hỏi: 289498

Polime nào sau đây là polime tổng hợp?  

 • A. Tơ visco. 
 • B. Tơ tằm.   
 • C. Xenlulozơ.
 • D. Tơ nilon-6. 
Câu 40
Mã câu hỏi: 289499

Thực hiện các thí nghiệm sau:  
(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.  
(b) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HCl.  
(c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.  
(d) Cho FeO vào dung dịch HNO3.  
(e) Đốt cháy sắt dư trong khí Cl2.  
(f) Đun nóng hỗn hợp bột gồm Fe và S trong khí trơ.  
(g) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4  
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được muối Fe(III) là  

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ