Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học Trường THPT Hoàng Văn Thụ

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 176620

Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

 • A. glucozơ, fructozơ và tinh bột
 • B. glucozơ, fructozơ và xenlulozơ.
 • C. glucozơ, fructozơ và saccarozơ. 
 • D. Saccarozơ, glixerol và tinh bột.
Câu 2
Mã câu hỏi: 176621

Tiến hành các thí nghiệm sau:

a) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

b) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng, nguội.

c) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl2.

d) Cho lá kim loại Mg-Cu vào dung dịch H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mònđiện hóa là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
Câu 3
Mã câu hỏi: 176622

Có bao nhiêu đồng phân  mạch hở có cùng công thức là C3H6O có khả năng tác dụng với H2 (Ni. t0) tạo ra ancol đơn chức?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 4
Mã câu hỏi: 176623

Cho các chất sau: protein, xenlulozơ, policaproamit, poliacrilonitrin, poli(etylen terephtalat), nilon-6,6. số chất trong dãy có chứa liên kết –CO–NH– là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 5
Mã câu hỏi: 176624

Cho hỗn hợp X gồm KHCO3 và Na2CO3. Trộn đều hỗn hợp X rồi chia thành hai phần:

Phần 1 có khối lượng m gam tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 0,12 mol kết tủa.

Phần 2 có khối lượng 2m gam tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí (đktc).

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

 • A. 3,584
 • B. 1,792
 • C. 2,688
 • D. 5,376
Câu 6
Mã câu hỏi: 176625

X là một trieste mạch hở được tạo bởi glixerol với các axit đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O, (biết rằng b – c = 6a). Biết a mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 12,8 gam Brom thu được 18,12 gam sản phẩm hữu cơ. Cho a mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 7
 • D. 8
Câu 7
Mã câu hỏi: 176626

Cho sơ đồ phản ứng từ este X(C6H10O4) như sau:

X + 2NaOH → X1 + X2 + X3;     X2 + X →C3H8O + H2O

Nhận định nào sau đây là sai?

 • A. X có hai đồng phân cấu tạo
 • B. Từ X1 có thể điều chế CH4 bằng 1 phản ứng
 • C. X không phản ứng với H2 và không có phản ứng tráng bạc
 • D. Trong X chứa số nhóm -CH2- bằng số nhóm –CH3.
Câu 8
Mã câu hỏi: 176627

Chỉ ra phát biểu sai?

 • A. Hợp chất NH2–CH2–CH2–CONH–CH2COOH thuộc loại đipeptit.
 • B. Peptit có thể bị thủy phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn.
 • C. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại.
 • D. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím đặc trưng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 176628

Cho các phát biểu sau:

(a) Cho dungdịch chứaKHSO4vào dungdịch NaHCO3 thấy có khí không màu thoát ra.

(b) Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 đặc nguội thấy thanh Al tan dần.

(c) Hợp kim Na – K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

(d) Nước cứng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường.

(e) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.

Số phát biểu đúng?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 10
Mã câu hỏi: 176629

Cho các phát biểu sau:

(a) Dầu mỡ qua chiên rán nhiều lần chứa anđehit có khả năng gây ung thư cho người dùng.

(b) Dịch truyền glucozơ 5% được dùng  để cung cấp đạm cho cơ thể bệnh nhân.

(c) Saccarozơ được dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp tráng gương, tráng ruột phích.

(d) Các β-aminoaxit là nguyên liệu để sản xuất tơ poliamit.

(e) Vải làm từ nilon, tơ tằm bền hơn khi giặt bằng nước nóng với xà phòng có tính kiềm cao.

(g) Đun nóng bột gạo với nước, thu được dung dịch hồ tinh bột.

Số phát biểu không đúng?

 • A. 5
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 11
Mã câu hỏi: 176630

Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là

 • A. 8
 • B. 10,8
 • C. 8,6
 • D. 15,3
Câu 12
Mã câu hỏi: 176631

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y ( có số mol bằng nhau) vào nước được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:

TN1: Cho dung dịch NaOH dư vào Vml dung dịch Z thu được n1 mol kết tủa.

TN2: Cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z thu được n2 mol kết tủa.

TN3: Cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z thu được n3 mol kết tủa.

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 = n2<n3. Hai chất X, Y lần lượt là:

 • A. ZnCl2, FeCl2
 • B. Al(NO3)3, Fe(NO3)2
 • C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3
 • D. FeCl2, Al(NO3)3
Câu 13
Mã câu hỏi: 176632

Tiến hành các thí nghiệm sau:

Ống nghiệm 1: Cho một nhúm bông cotton vào cốc thủy tinh đựng nước cất, đun nóng.

Ống nghiệm 2: Cho một nhúm bông cotton vào cốc thủy tinh đựng dung dịch H2SO470%, đun nóng.

Ống nghiệm 3: Cho nhúm bông cotton vào nước svayze

 Cả ba ống nghiệm được khuấy đều bằng máy khuấy. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Dung dịch ở ống nghiệm 2 có thể tham gia phản ứng tráng gương.
 • B. Miếng bông cotton trong cả ba ống nghiệm bị tan ra.
 • C. Dung dịch ở ống nghiệm 2 đồng nhất, ống nghiệm 1 và 3 có dạng keo.
 • D. Nếu thay dung dịch H2SO4 70%  bằng dung dịch NaOH đặc, nóng, miếng bông cũng bị tan. 
Câu 14
Mã câu hỏi: 176633

Metyl propionat có công thức cấu tạo là gì?

 • A. HCOOC2H5
 • B. C2H5COOC2H5
 • C. C2H5COOCH3
 • D. CH3COOCH3
Câu 15
Mã câu hỏi: 176634

Dung dịch Ala-Gly không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

 • A. HCl
 • B. H2SO4
 • C. NaCl
 • D. KOH
Câu 16
Mã câu hỏi: 176635

Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác enzim) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là

 • A. glucozơ, sobitol. 
 • B. fructozơ, etanol. 
 • C. saccarozơ, glucozơ. 
 • D. glucozơ, etanol.
Câu 17
Mã câu hỏi: 176636

Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất?  

 • A. KCl
 • B. NH4NO3
 • C. NaNO3
 • D. K2CO3
Câu 18
Mã câu hỏi: 176637

Công thức nào sau đây là công thức phân tử ?

 • A. CxHy
 • B. (CH3)n
 • C. CH3
 • D. C2H6
Câu 19
Mã câu hỏi: 176638

Cho dãy các kim loại: Fe, W, Hg, Cu. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

 • A. W
 • B. Cu
 • C. Hg
 • D. Fe
Câu 20
Mã câu hỏi: 176639

Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là gì?

 • A. R2O3
 • B. RO2
 • C. R2O
 • D. RO
Câu 21
Mã câu hỏi: 176640

Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?

 • A. dung dịch NaOH và Al2O3
 • B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.
 • C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl. 
 • D. K2O và H2O.
Câu 22
Mã câu hỏi: 176641

Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp (kim loại nhóm B) ?

 • A. Na
 • B. Al
 • C. Cr
 • D. Ca
Câu 23
Mã câu hỏi: 176642

Chất không có tính chất lưỡng tính ?

 • A. NaHCO3
 • B. AlCl3
 • C. Al2O3
 • D. Al(OH)3.
Câu 24
Mã câu hỏi: 176643

Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4 ?

 • A. NaOH
 • B. NaCl
 • C. HCl
 • D. Ba(NO3)2.
Câu 25
Mã câu hỏi: 176644

Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch

 • A. KOH
 • B. KNO3
 • C. KCl
 • D. K2SO4
Câu 26
Mã câu hỏi: 176645

Hợp chất nào sau đây chứa 18,18% hiđro về khối lượng ?

 • A. CH3CHO
 • B. C2H5OH
 • C. CH3COOH
 • D. C3H8
Câu 27
Mã câu hỏi: 176646

Este A có công thức C4H8O2, khi thủy phân A trong môi trường kiềm thu được muối Natri axetat, A có tên gọi là

 • A. etyl axetat.
 • B. etyl acrylat.
 • C. vinyl fomat.
 • D. metyl fomat.
Câu 28
Mã câu hỏi: 176647

Đun nóng dd chứa 54g glucozơ  với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%.  Giá trị m là           

 • A. 32,4
 • B. 48,6
 • C. 64,8
 • D. 24,3
Câu 29
Mã câu hỏi: 176648

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

 • A. C2H5–NH2.
 • B. CH3–NH–C2H5.
 • C. CH3–NH–CH.
 • D. (CH3)3N.
Câu 30
Mã câu hỏi: 176649

Cho m gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 5,02 gam muối. Giá trị của m là

 • A. 3,56.
 • B. 35,6
 • C. 30
 • D. 3
Câu 31
Mã câu hỏi: 176650

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

 • A. 6,4
 • B. 3,4
 • C. 4,4
 • D. 5,6
Câu 32
Mã câu hỏi: 176651

Hai kim loại nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

 • A. Ca và Fe
 • B. K và Ca
 • C. Na và Cu
 • D. Fe và Ag
Câu 33
Mã câu hỏi: 176652

Cho 2,7 gam Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí H2 (ở đktc) thoát ra là    

 • A. 3,36
 • B. 2,24
 • C. 4,48
 • D. 6,72
Câu 34
Mã câu hỏi: 176653

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 35
Mã câu hỏi: 176654

Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là

 • A. CH3COOH, CH3COOCH3.
 • B. (CH3)2CHOH, HCOOCH3
 • C. HCOOCH3, CH3COOH.
 • D. CH3COOH, HCOOCH3
Câu 36
Mã câu hỏi: 176655

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

 • A. Phản ứng este hoá xảy ra hoàntoàn.
 • B. Khi thuỷ phân este no, mạch hở trong môi trường axit sẽ cho axit vàancol.
 • C. Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch.
 • D. Khi thuỷ phân este no mạch hở trong môi trường kiềm sẽ cho muối vàancol.
Câu 37
Mã câu hỏi: 176656

pH của dung dịch cùng nồng độ mol của 3 chất H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2 tăng theo trật tự nào sau đây ?

 • A. CH3[CH2]3NH2 < H2NCH2COOH < CH3CH2COOH
 • B. CH3CH2COOH < H2NCH2COOH <  CH3[CH2]3NH2
 • C. H2NCH2COOH < CH3CH2COOH <  CH3[CH2]3NH2.
 • D. H2NCH2COOH < CH3[CH2]3NH2 < CH3CH2COOH
Câu 38
Mã câu hỏi: 176657

Cho sơ đồ sau : CH4 → X → Y → Z → Cao su Buna. Tên gọi của X , Y , Z trong sơ đồ trên lần lượt là 

 • A. Axetilen, etanol, butađien
 • B. Anđehit axetic, etanol, butađien.
 • C. Axetilen, vinylaxetilen, butađien.       
 • D. Etilen, vinylaxetilen, butađien.
Câu 39
Mã câu hỏi: 176658

Cho hỗn hợp bột Mg và Zn vào dung dịch chứa Cu(NO)2 và AgNO3. Sau phản ứng thu được 2 kim loại, dung dịch gồm 3 muối là 

 • A. Zn(NO3), AgNO3 và Mg(NO3)2.
 • B. Mg(NO3)2, Cu(NO3 và AgNO3.
 • C. Mg(NO3)2, Zn(NO3và Cu(NO32.­
 • D. Zn(NO3)2, Cu(NO3và AgNO3
Câu 40
Mã câu hỏi: 176659

Cho Na vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 và CuSO4 thu được khí (A), dung dịch (B) và kết tủa (C). Nung kết tủa (C) thu được chất rắn (D). Cho khí (A) dư tác dụng với rắn (D) thu được rắn (E). Hoà tan (E) trong HCl dư thu được rắn (F), E là :

 • A. Cu và Al2O3
 • B. Cu và CuO
 • C. Cu và Al(OH)3
 • D. Chỉ có Cu.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ