Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Hóa học Trường THPT Ngô Quyền

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 177060

Cho hỗn hợp E gồm ancol no đơn chức X, axit no đơn chức Y và axit hai chức có một nối đôi Z,đều mạch hở , trong đó Y và Z có cùng số mol. Đốt cháy hoàn toàn 36,48 gam E thu được 29,12 lit CO2 (đkc) và 23,76 gam nước. Mặt khác đun nóng 36,48 gam E với H2SO4 đặc thu được m gam hỗn hợp các este ( không chứa nhóm chức khác). Giả sử tốc độ của phản ứng este hóa là như nhau và đạt  60%  .Giá trị của m gần nhất với giá trị nào?

 • A. 17,72 
 • B. 29,31
 • C. 13,86
 • D. 14,75
Câu 2
Mã câu hỏi: 177061

Hỗn hợp X gồm glixin,axit glutamic,axit axetic. Hỗn hợp Y gồm etilen,etylamin. Đốt x mol X và Y mol Y thì tổng số mol khí cần dùng là 5,25 mol thu được H2O, 0,4 mol N2 và 4,1 mol CO2. Khi cho x mol X tác dụng với KOH dư thì lượng KOH phản ứng là:

 • A. 56,0 g  
 • B. 33,6  g  
 • C. 44,8 g 
 • D. 67,2g
Câu 3
Mã câu hỏi: 177062

Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 17,2 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 3,36 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,85 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 58,73 gam muối và 2,24 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

 • A. 14
 • B. 16
 • C. 15,5
 • D. 13,5
Câu 4
Mã câu hỏi: 177063

Cho hỗn hợp E gồm 0,1 mol X (C4H12O2N2) và 0,15 mol Y (C3H10O4N2, là muối của axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3 khí làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm 2 muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử (trong đó có 1 muối của  α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong G là

 • A. 32,55%.
 • B. 64,42%.
 • C. 67,44%.
 • D. 35,57%.
Câu 5
Mã câu hỏi: 177064

Thành phần chính của khí than ướt là

 • A. CO, CO2, H2, N2
 • B. CH4, CO2, H2, N2
 • C. CO, CO2, H2, NO2
 • D. CO, CO2, NH3, N2
Câu 6
Mã câu hỏi: 177065

Trong phòng thí nghiệm, Nitơ tinh khiết được điều chế từ

 • A. Không khí
 • B. NH3,O2
 • C. NH4NO2
 • D. Zn và HNO3.
Câu 7
Mã câu hỏi: 177066

CTTQ của ankan là 

 • A. CnH2n  ; n≥ 2
 • B. CnH2n - 2 ;  n≥ 2
 • C. CnH2n - 2 ;  n≥ 3
 • D. CnH2n +2 ;  n≥ 1.
Câu 8
Mã câu hỏi: 177067

Dung dịch phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

 • A. dd HCl.
 • B. dd NaOH
 • C. Nước Brom
 • D. Na
Câu 9
Mã câu hỏi: 177068

Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

 • A. Vàng
 • B. Bạc
 • C. Đồng
 • D. Nhôm
Câu 10
Mã câu hỏi: 177069

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

 • A. Be, Na, Ca
 • B. Na, Ba, K
 • C. Na, Fe, K
 • D. Na, Cr, K
Câu 11
Mã câu hỏi: 177070

Cấu hình electron nào sau đây là của ion Fe3+?

 • A. [Ar]3d6
 • B. [Ar]3d5
 • C. [Ar]3d4
 • D. [Ar]3d3
Câu 12
Mã câu hỏi: 177071

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

 • A. C2H5COOH
 • B. HO-C2H4-CHO
 • C. CH3COOCH3
 • D. HCOOC2H5
Câu 13
Mã câu hỏi: 177072

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

 • A. CH3COONa và C2H5OH
 • B. HCOONa và CH3OH
 • C. HCOONa và C2H5OH
 • D. CH3COONa và CH3OH
Câu 14
Mã câu hỏi: 177073

Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là

 • A. Cu(OH)2.
 • B. dung dịch brom
 • C. [Ag(NH3)2] NO3.
 • D. Na
Câu 15
Mã câu hỏi: 177074

Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

 • A. H2N-[CH2]6–NH2.  
 • B. CH3–CH(CH3)–NH2.   
 • C. CH3–NH–CH3.
 • D. C6H5NH2
Câu 16
Mã câu hỏi: 177075

Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ?

 • A. Axit 2-aminopropanoic
 • B. Axit a-aminopropionic
 • C. Anilin
 • D. Alanin
Câu 17
Mã câu hỏi: 177076

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

 • A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.
 • B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.
 • C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH
 • D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
Câu 18
Mã câu hỏi: 177077

Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

 • A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH
 • B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.
 • C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2
 • D. H2N-(CH2)5-COOH
Câu 19
Mã câu hỏi: 177078

Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thuỷ ngân rồi gom lại là

 • A. vôi sống
 • B. cát
 • C. lưu huỳnh
 • D. muối ăn
Câu 20
Mã câu hỏi: 177079

Dãy nào sau đây gồm các ion có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch?

 • A. Na+ ; Cu2+ : Fe2+ ; NO-3 ; Cl-.
 • B. Fe2+ ; K+ ; OH- ; NH+4
 • C. NH+4 ; CO2-3 ; HCO-3 ; OH  ; Al3+.
 • D. Cu2+ ; Cl- ; Na+ ; OH- ; NO-3.
Câu 21
Mã câu hỏi: 177080

Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3 )2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là

 • A. HNO3, NaCl, Na2SO4
 • B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.
 • C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.
 • D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2
Câu 22
Mã câu hỏi: 177081

Cho các thí nghiệm sau :

(1). Thanh Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(2). Thanh Fe có quấn dây Cu vào dung dịch H2SO4 loãng

(3). Thanh Cu mạ Ag nhúng vào dung dịch HCl

(4). Thanh Fe tráng thiếc bị xước sâu vào tới Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(5). Miếng gang để trong không khí ẩm

Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra ăn mòn điện hóa 

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2
Câu 23
Mã câu hỏi: 177082

Cho các chất (1)benzen ; (2) toluen; (3)xiclohexan;(4)hex-5-trien; (5)xilen;(6) Cumen

Dãy gồm các chất là hydrocacbon thơm là

 • A. (1);(2);(3);(4).
 • B. (1);(2);(5;(6).
 • C. (2);(3);(5) ;(6).
 • D. (1);(5);(6);(4).
Câu 24
Mã câu hỏi: 177083

Cho các phát biểu sau:

(1). Phenol tan được trong dung dịch NaOH.

(2). Trong các este mạch hở có công thức C4H6O2 có một este được điều chế từ ancol và axit tương ứng.

(3). Có thể phân biệt được chất béo lỏng và hexan bằng dung dịch NaOH, đun nóng.

(4). Có thể chuyển dầu ăn thành mỡ (nhân tạo) bằng phản ứng hidro hóa.

(5). Tristearin không phản ứng với dung dịch axit đun nóng.

(6). Chất béo dùng làm thức ăn quan trọng của con người.

(7). CH3COOCH2C6H5 có mùi hoa nhài.

Số phát biểu đúng là

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 3
 • D. 5
Câu 25
Mã câu hỏi: 177084

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1). Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không có màng ngăn xốp.

(2). Cho BaO vào dung dịch CuSO4.

(3). Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

(4). Nung nóng hỗn hợp gồm bột ZnO và cacbon trong điều kiện không có không khí.

(5). Đốt cháy Ag2S trong điều kiện khí oxi dư.

(6). Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3.

(7). Nung nóng hỗn hợp gồm bột Al và CrO trong khí trơ.

Số thí nghiệm thu được đơn chất là

 • A. 7
 • B. 5
 • C. 8
 • D. 6
Câu 26
Mã câu hỏi: 177085

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm 0,04 mol Fe2O3, 0,04 mol FeO và a mol Al. Sau thời gian phản ứng, trộn đều, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, khuấy đều sau phản ứng thấy có 0,1 mol NaOH tham gia phản ứng. Mặt khác, hòa tan Y bằng một lượng HCl vừa đủ thu được dung dịch Z và có 2,688 lít khí H2 (đkc) bay ra. xem rằng kim loại chỉ tác dụng với H+ và Fe2O3 chỉ bị khử về Fe. Cho AgNO3 vào dung dịch Z thu được m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m gần nhất với

 • A. 91
 • B. 85
 • C. 80
 • D. 94
Câu 27
Mã câu hỏi: 177086

Tiến hành điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2 1,2M và NaCl 0,8M bằng điện cực trơ đến khi khối lượng dung dịch giảm 10,2g thì dừng điện phân. Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,672 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, dktc) và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

 • A. 8,84g
 • B. 7,56g.
 • C. 25,92g
 • D. 5,44g.
Câu 28
Mã câu hỏi: 177087

Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là 

 • A. Cu
 • B. Mg
 • C. Fe
 • D. Al
Câu 29
Mã câu hỏi: 177088

Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn). X

 • A. Na2SO4
 • B. NaNO3
 • C. Na2CO3
 • D. NaCl
Câu 30
Mã câu hỏi: 177089

Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

 • A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.
 • B. Quá trình quang hợp của cây xanh.
 • C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô
 • D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao.
Câu 31
Mã câu hỏi: 177090

Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là 

 • A. propyl propionat
 • B. metyl propionat
 • C. propyl fomat
 • D. metyl axetat.
Câu 32
Mã câu hỏi: 177091

Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa có màu 

 • A. nâu đen.
 • B. trắng
 • C. xanh thẫm
 • D. trắng xanh.
Câu 33
Mã câu hỏi: 177092

Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? 

 • A. Etylamin
 • B. Anilin
 • C. Metylamin
 • D. Trimetylamin
Câu 34
Mã câu hỏi: 177093

Ở điều kiện thường, nhôm bị bốc cháy khi tiếp xúc với

 • A. khí O2
 • B. H2O
 • C. khí Cl2
 • D. dung dịch NaOH
Câu 35
Mã câu hỏi: 177094

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl? 

 • A. AlCl3
 • B. Al2(SO4)3
 • C. NaAlO2.
 • D. Al2O3
Câu 36
Mã câu hỏi: 177095

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

 • A. Polisaccarit
 • B. Poli(vinyl clorua).
 • C. Poli(etylen terephatalat).
 • D. Nilon-6,6.
Câu 37
Mã câu hỏi: 177096

Chất nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường kiềm khi đun nóng?

 • A. Xenlulozơ
 • B. Tristearin
 • C. Anbumin
 • D. Metyl axetat
Câu 38
Mã câu hỏi: 177097

Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được sản phẩm là 

 • A. saccarozơ. 
 • B. glucozơ
 • C. amilozơ
 • D. fructozơ
Câu 39
Mã câu hỏi: 177098

Đốt cháy photpho trong khí oxi dư thu được sản phẩm chính là 

 • A. P2O3
 • B. PCl3
 • C. P2O5
 • D. P2O
Câu 40
Mã câu hỏi: 177099

Cho dãy các chất sau: tripanmitin, axit aminoaxetic, Ala-Gly-Glu, etyl propionat. Số chất trong dãy có phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ