Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề khảo sát chất lượng HK2 môn Toán lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

15/07/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 310564

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{4x + {x^2}}}\) trên đoạn [-3;0].

 • A. \(\frac{1}{{{e^2}}}\)
 • B. \(e^3\)
 • C. \(\frac{1}{{{e^3}}}\)
 • D. 1
Câu 2
Mã câu hỏi: 310565

Cho \({\log _a}b = 2\) và \({\log _a}c = 3\). Tính giá trị biểu thức \(P = {\log _a}\left( {a{b^3}{c^5}} \right)\).

 • A. P = 251
 • B. P = 22
 • C. P = 21
 • D. P = 252
Câu 3
Mã câu hỏi: 310566

Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = {x^3} - 2{x^2} - 4x + 5\) trên đoạn [1;3] bằng

 • A. 2
 • B. - 3
 • C. 3
 • D. 0
Câu 4
Mã câu hỏi: 310567

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt đáy bằng 45°. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SBAC.

 • A. \(d = \frac{{a\sqrt {10} }}{5}\)
 • B. \(d = \frac{{2\sqrt 2 a}}{5}\)
 • C. \(d = \frac{{\sqrt 3 a}}{5}\)
 • D. \(d = \frac{{2a\sqrt 5 }}{5}\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 310568

Số giao điểm của đường cong \(y = {x^3} - 2{x^2} + 2x + 1\) và đường thẳng \(y = 1 - x\) bằng.

 • A. 0
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3
Câu 6
Mã câu hỏi: 310569

Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số \(y = {a^x};y = {b^x};y = {c^x}\) được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

 • A. \(a < 1 < c < b\)
 • B. \(1 < a < c < b\)
 • C. \(1 < a < b < c\)
 • D. \(a < 1 < b < c\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 310570

Tìm tập xác định D của hàm số \(y = \sqrt { - 2{x^2} + 5x - 2}  + \ln \sqrt[4]{{\frac{1}{{{x^2} - 1}}}}\) 

 • A. D = [1;2]
 • B. D = (1;2)
 • C. D = [1;2)
 • D. D = (1;2]
Câu 8
Mã câu hỏi: 310571

Tìm tập xác định D của hàm số \(y = {\left( {{x^2} - 3} \right)^{ - 3}}\).

 • A. \(D = R\backslash \left\{ {\sqrt 3 } \right\}\)
 • B. \(D = R\backslash \left\{ {\sqrt 3 ; - \sqrt 3 } \right\}\)
 • C. D = R
 • D. \(D = \left( { - \infty ; - \sqrt 3 } \right) \cup \left( {\sqrt 3 ; + \infty } \right)\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 310572

Rút gọn biểu thức \(P = \frac{{{x^{\frac{1}{3}}}\sqrt[6]{{{x^5}}}}}{{x\sqrt x }}\) với x > 0?

 • A. \(P = \sqrt x \)
 • B. \(P = \sqrt[3]{{{x^2}}}\)
 • C. \({x^{ - \frac{2}{3}}}\)
 • D. \({x^{ - \frac{1}{3}}}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 310573

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc \(\widehat {ABC} = 60^\circ \), cạnh bên SA = a và vuông góc với mặt đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ACD

 • A. \(R = \frac{{a\sqrt 5 }}{2}\)
 • B. \(R=a\)
 • C. \(R = a\sqrt {\frac{7}{{12}}} \)
 • D. \(R = \frac{a}{2}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 310574

Cho khối cầu có thể tích bằng \(\frac{{8\pi {a^3}\sqrt 6 }}{{27}}\), khi đó bán kính R của mặt cầu là

 • A. \(R = \frac{{a\sqrt 2 }}{3}\)
 • B. \(R = \frac{{a\sqrt 6 }}{2}\)
 • C. \(R = \frac{{a\sqrt 3 }}{3}\)
 • D. \(R = \frac{{a\sqrt 6 }}{3}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 310575

Tìm nghiệm của phương trình \({\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right)^{2x + 1}} = 2 - \sqrt 3 \).

 • A. \(x =  - \frac{3}{4}\)
 • B. \(x =   \frac{1}{4}\)
 • C. \(x =  - \frac{1}{4}\)
 • D. \(x=-1\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 310576

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60°. Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.

 • A. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{24}}\)
 • B. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\)
 • C. \(V = \frac{{{a^3}}}{{12}}\)
 • D. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{3}}\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 310577

Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?

 • A. \(y = \frac{{x - 1}}{{2x + 1}}\)
 • B. \(y = \frac{{2x + 1}}{{x - 2}}\)
 • C. \(y = \frac{{x + 3}}{{2 + x}}\)
 • D. \(y = \frac{{x + 1}}{{x - 2}}\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 310578

Đường cong hình bên là của hàm số nào sau đây?

 • A. \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 3\)
 • B. \(y = {x^4} + 2{x^2}\)
 • C. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\)
 • D. \(y = {x^4} - 2{x^2}\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 310579

Số nghiệm của phương trình \({\log _4}{x^2} + {\log _8}{\left( {x - 6} \right)^3} = {\log _{\sqrt 2 }}\sqrt 7 \):

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2
Câu 17
Mã câu hỏi: 310580

Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

 • A. 6
 • B. 4
 • C. 9
 • D. 3
Câu 18
Mã câu hỏi: 310581

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào không có cực trị?

 • A. \(y = {x^3} + 2\)
 • B. \(y = {x^4} - {x^2} + 1\)
 • C. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3\)
 • D. \(y =  - {x^4} + 3\)
Câu 19
Mã câu hỏi: 310582

Tính thể tích V của khối lập phương \(ABCD.A'B'C'D'\) biết đường chéo \(AC' = a\sqrt 3 \).

 • A. \(\frac{{{a^3}}}{3}\)
 • B. \(3\sqrt 3 {a^3}\)
 • C. \(\frac{{3\sqrt 6 {a^3}}}{4}\)
 • D. \(a^3\)
Câu 20
Mã câu hỏi: 310583

Cho tứ diện ABCD có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = OB = 2OC. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Góc giữa hai đường thẳng OGAB bằng

 • A. \(75^0\)
 • B. \(60^0\)
 • C. \(45^0\)
 • D. \(90^0\)
Câu 21
Mã câu hỏi: 310584

Hàm số \(y = 2{x^4} + 3\) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

 • A. \(\left( {3; + \infty } \right)\)
 • B. \(\left( {0; + \infty } \right)\)
 • C. \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\)
 • D. \(\left( { - \infty ; 0} \right)\)
Câu 22
Mã câu hỏi: 310585

Cho \(a,b,c > 0,a \ne 1\). Khẳng định nào sai?

 • A. \({\log _a}\frac{b}{c} = {\log _a}b - {\log _a}c\)
 • B. \({\log _a}\left( {bc} \right) = {\log _a}b + {\log _a}c\)
 • C. \({\log _a}c = c \Leftrightarrow b = {a^c}\)
 • D. \({\log _a}\left( {b + c} \right) = {\log _a}b + {\log _a}c\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 310586

Cho tứ diện đều ABCD. M là trung điểm CD. N là điểm trên AD sao cho BN vuông góc với AM. Tính tỉ số \(\frac{{AN}}{{AD}}\).

 • A. \(\frac{1}{4}\)
 • B. \(\frac{1}{3}\)
 • C. \(\frac{1}{2}\)
 • D. \(\frac{2}{3}\)
Câu 24
Mã câu hỏi: 310587

Tìm m của hàm số \(y = \frac{{{5^{ - x}} + 2}}{{{5^{ - x}} - m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\).

 • A. \(m<-2\)
 • B. \(m>-2\)
 • C. \(m \le  - 2\)
 • D. \( - 2 < m \le 1\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 310588

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, tam giác SAC vuông cân tại S. Biết \(AB = a,AC = 2a\), \(\left( {SAC} \right) \bot \left( {ABC} \right)\). Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

 • A. \(2\pi {a^2}\)
 • B. \(4\pi {a^2}\)
 • C. \(5\pi {a^2}\)
 • D. \(3\pi {a^2}\)
Câu 26
Mã câu hỏi: 310589

Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình \(\log _2^2x + {\log _2}x + m = 0\) có nghiệm \(x \in \left( {0;1} \right)\).

 • A. \(m \le \frac{1}{4}\)
 • B. \(m \le 1\)
 • C. \(m \ge \frac{1}{4}\)
 • D. \(m \ge 1\)
Câu 27
Mã câu hỏi: 310590

Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện \({4^x} + {9^y} + {16^z} = {2^x} + {3^y} + {4^z}\). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức \(T = {2^{x + 1}} + {3^{y + 1}} + {4^{z + 1}}\).

 • A. \(\frac{{13 + \sqrt {87} }}{2}\)
 • B. \(\frac{{11 + \sqrt {87} }}{2}\)
 • C. \(\frac{{7 + \sqrt {37} }}{2}\)
 • D. \(\frac{{9+ \sqrt {87} }}{2}\)
Câu 28
Mã câu hỏi: 310591

Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _4}\left( {{x^2} + 2} \right)\).

 • A. \(y' = \frac{{2x\ln 4}}{{{x^2} + 2}}\)
 • B. \(y' = \frac{1}{{\left( {{x^2} + 2} \right)\ln 4}}\)
 • C. \(y' = \frac{x}{{\left( {{x^2} + 2} \right)\ln 2}}\)
 • D. \(y' = \frac{{2x}}{{{x^2} + 2}}\)
Câu 29
Mã câu hỏi: 310592

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \(\left( {m + 3} \right){16^x} + \left( {2m - 1} \right){4^x} + m + 1 = 0\) có hai nghiệm trái dấu.

 • A. \( - 3 < m <  - 1\)
 • B. \( - 1 < m <  - \frac{3}{4}\)
 • C. \( - 1 < m < 0\)
 • D. \(m \ge  - 3\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 310593

Cho tứ diện ABCD có \(BC = a,CD = a\sqrt 3 ,\widehat {BCD} = \widehat {ABC} = \widehat {ADC} = 90^\circ \). Góc giữa hai đường thẳng ADBC bằng 60°. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

 • A. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)
 • B. \(a\sqrt 3 \)
 • C. \(a\)
 • D. \(\frac{{a\sqrt 7 }}{2}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ