Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh - Trường THPT Thái Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 182420

Các NST trong nhân tế bào không bị dính vào nhau là nhờ có:

 • A. Tâm động.
 • B. Protein histon.
 • C. Đầu mút.
 • D. Các trình tự khởi đầu nhân đôi ADN.
Câu 2
Mã câu hỏi: 182421

Quy luật di truyền làm hạn chế biến dị tổ hợp là gì?

 • A. Hoán vị gen.
 • B. Tương tác gen. 
 • C. Phân li độc lập.
 • D. Liên kết gen.
Câu 3
Mã câu hỏi: 182422

Hệ tuần hòa của loài động vật nào sau đây có máu trao đổi với các tế bào qua thành mao mạch?

 • A. Trai.
 • B. Cá chép.
 • C. Ruồi giấm.
 • D. Ốc sên.
Câu 4
Mã câu hỏi: 182423

Người ta tiến hành nuôi các hạt phấn của cây có kiểu gen AaBbDDEeGg thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa lên tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, quá trình này sẽ tạo tối đa bao nhiêu dòng thuần có kiểu gen khác nhau?

 • A. 16
 • B. 5
 • C. 8
 • D. 32
Câu 5
Mã câu hỏi: 182424

Hiện tượng thể hiện mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể là gì?

 • A. Tự tỉa thưa ở thực vật.
 • B. Cùng nhau chống đỡ kẻ thù.
 • C. Cùng nhau đối phó với điều kiện bất lợi.
 • D. Một số loài sống kí sinh trên cơ thể loài khác.
Câu 6
Mã câu hỏi: 182425

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào của cây?

 • A. Lông hút của rễ.
 • B. Chóp rễ.
 • C. Khí khổng.
 • D. Toàn bộ bề mặt cơ thể.
Câu 7
Mã câu hỏi: 182426

Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể?

 • A. Chuột.
 • B. Giun đất.
 • C. Thằn lằn.
 • D. Cá hồi.
Câu 8
Mã câu hỏi: 182427

Liên kết peptit là loại liên kết có mặt trong phân tử nào sau đây?

 • A. ADN.
 • B. ARN.
 • C. Protein.
 • D. Lipit.
Câu 9
Mã câu hỏi: 182428

Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống?

 • A. Chuyển đoạn nhỏ.
 • B. Mất đoạn.
 • C. Đảo đoạn.
 • D. Lặp đoạn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 182429

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14. số thể ba kép tối đa có thể phát sinh ở loài này là bao nhiêu?

 • A. 14
 • B. 21
 • C. 7
 • D. 28
Câu 11
Mã câu hỏi: 182430

Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

 • A. Các gen cấu trúc (Z, Y, A).
 • B. Vùng vận hành (O).
 • C. Gen điều hoà (R).
 • D. Vùng khởi động (P).
Câu 12
Mã câu hỏi: 182431

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật phát sinh ở kỉ nào?

 • A. Cambri.
 • B. Đêvôn.
 • C. Cacbon.
 • D. Ocđôvic.
Câu 13
Mã câu hỏi: 182432

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen không thuần chủng?

 • A. AAbbEE.
 • B. AABBee.
 • C. AABbEE.
 • D. aaBBEE.
Câu 14
Mã câu hỏi: 182433

Đặc trưng nào sau đây chỉ có ở quần xã mà không có ở quần thể:

 • A. Mật độ.
 • B. Tỉ lệ đực cái.
 • C. Thành phân các nhóm tuổi.
 • D. Độ đa dạng và sự phân bố các loài trong không gian.
Câu 15
Mã câu hỏi: 182434

Cho chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Nhái → Rắn → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, bậc dinh dưỡng bậc 3 là:

 • A. lúa.
 • B. châu chấu.
 • C. nhái.
 • D. rắn.
Câu 16
Mã câu hỏi: 182435

Thường biến là gì?

 • A. những biến đổi đồng loạt về kiểu gen.
 • B. những biến đổi về kiểu hình liên quan đến biến đổi kiểu gen.
 • C. những biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng kiểu gen.
 • D. những biến đổi đồng loạt về kiểu gen tạo ra cùng kiểu hình.
Câu 17
Mã câu hỏi: 182436

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào có thể không làm nghèo nàn vốn gen của quần thể?

 • A. Giao phối không ngẫu nhiên.
 • B. Giao phối không ngẫu nhiên.
 • C. Các yếu tố ngẫu nhiên.
 • D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 18
Mã câu hỏi: 182437

Yếu tố trực tiếp chi phối số lượng cá thể của quần thể làm kích thước quần thể trong tự nhiên thường bị biến động là:

 • A. mức xuất cư và mức nhập cư.
 • B. mức sinh sản và mức tử vong.
 • C. kiểu tăng trưởng và kiểu phân bố của quần thể.
 • D. nguồn sống và không gian sống.
Câu 19
Mã câu hỏi: 182438

Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Quá trình hình thành loài diễn ra trong một thời gian rất dài, trải qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.
 • B. Loài mới luôn có bộ nhiễm sắc thể với số lượng lớn hơn bộ nhiễm sắc thể của loài gốc. 
 • C. Loài mới được hình thành khác khu vực địa lí với loài gốc.
 • D. Xảy ra chủ yếu ở những loài động vật có tập tính giao phối phức tạp.
Câu 20
Mã câu hỏi: 182439

Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường, không do sự biến đổi trong kiểu gen(không liên quan đến cơ sở di truyền).

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Đa số động vật bậc cao, giới tính thường quy định bởi các gen nằm trên NST X và Y.
 • B. Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được hình thành trong quá trình phát triển cá thể.
 • C. Môi trường không có vai trò trong việc hình thành giới tính của sinh vật.
 • D. Gà mái có kiểu NST giới tính XX.
Câu 21
Mã câu hỏi: 182440

Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của một thể một cách chậm chạp?

 • A. Phiêu bạt di truyền.
 • B. Chọn lọc tự nhiên.
 • C. Giao phối không ngẫu nhiên.
 • D. Đột biến.
Câu 22
Mã câu hỏi: 182441

Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau: cào cào, thỏ và nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là:

 • A. cào cào, chim sâu, báo.
 • B. chim sâu, thỏ, mèo rừng.
 • C. cào cào, thỏ, nai.
 • D. chim sâu, mèo rừng, báo.
Câu 23
Mã câu hỏi: 182442

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

 • A. trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước.
 • B. một trong những sản phẩm của pha sáng là NADH.
 • C. pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
 • D. ở thực vật, pha sáng diễn ra trên màng tilacoit của lục lạp.
Câu 24
Mã câu hỏi: 182443

Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen là A và a, trong đó tần số alen A = 0,3.Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là:

 • A. 0,42.
 • B. 0,7.
 • C. 0,09.
 • D. 0,49.
Câu 25
Mã câu hỏi: 182444

Hệ gen người có kích thước lớn hơn hệ gen E. coli khoảng 1000 lần, trong khi tốc độ sao chép ADN của E. coli nhanh hơn ở người khoảng 10 lần. Những cơ chế nào giúp toàn bộ hệ gen người có thể sao chép hoàn chỉnh chỉ chậm hơn hệ gen E. coli khoảng vài chục lần?

 • A. Hệ gen người có nhiều điểm khởi đầu sao chép.
 • B. Người có nhiều loại ADN pôlimeraza hơn E. coli.
 • C. Tốc độ sao chép ADN của các enzim ADN pôlimeraza ở người cao hơn.
 • D. Ở người, quá trình sao chép không diễn ra đồng thời với các quá trình phiên mã và dịch mã như ở vi khuẩn E.coli.
Câu 26
Mã câu hỏi: 182445

Phát biểu nào sau đây là không chính xác khi nói về hô hấp ở thực vật?

 • A. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn phôi.
 • B. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau trong cơ thể.
 • C. Phân giải kị khí không bao gồm chu kỳ Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp.
 • D. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucose thành axit pyruvic đều diễn ra ở trong ti thể.
Câu 27
Mã câu hỏi: 182446

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, được kí hiệu là AaBbDdEe. Trong các thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể sau đây, loại nào là thể ba kép?

 • A. AaBBbDDdEEe.
 • B. AaaBbDddEe.
 • C. AaBbDdEee.
 • D. AaBDdEe.
Câu 28
Mã câu hỏi: 182447

Khi nói về tiêu hóa ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Ở người, quá trình tiêu hóa prôtêin chỉ diễn ra ở ruột non.
 • B. Ở thủy tức, thức ăn chỉ được tiêu hóa nội bào.
 • C. Ở thỏ, một phần thức ăn được tiêu hóa ở manh tràng nhờ vi sinh vật cộng sinh.
 • D. Ở động vật nhai lại, dạ cỏ tiết ra pepsin và HC1 tiêu hóa prôtêin.
Câu 29
Mã câu hỏi: 182448

Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, các cây tứ bội đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa hai cây tứ bội đều có kiểu gen Aaaa × AAaa cho đời con có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ:

 • A. 2/9
 • B. 1/12
 • C.
 • D. 4/9
Câu 30
Mã câu hỏi: 182449

Trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây có thể tạo ra được cơ thể mang kiểu gen \(\frac{{\underline {AB} }}{{ab}}\)?

 • A. \(\frac{{\underline {Ab} }}{{ab}} \times \frac{{\underline {Ab} }}{{ab}}\)
 • B. \(\frac{{\underline {Ab} }}{{ab}} \times \frac{{\underline {Ab} }}{{aB}}\)
 • C. \(\frac{{\underline {aB} }}{{ab}} \times \frac{{\underline {Ab} }}{{aB}}\)
 • D. \(\frac{{\underline {AB} }}{{Ab}} \times \frac{{\underline {aB} }}{{ab}}\)
Câu 31
Mã câu hỏi: 182450

Một phân tử mARN dài 408 nm, có tỉ lệ ribonuclêôtit loại A = 10%, U = 30% số ribonu của phân tử. Người ta sử dụng phân tử ARN này để phiên mã ngược thành phân tử ADN mạch kép (có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN) trong môi trường chứa N15. Sau đó đưa phân tử ADN mạch kép này sang môi trường có N14 để tiếp tục nhân đôi và thu được 30 phân tử ADN chỉ chứa N14. Biết không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, số nuclêôtit loại A chứa N14 mà môi trường cần cung cấp cho toàn bộ quá trình nhân đôi là:

 • A. 14880.
 • B. 14400.
 • C. 28800.
 • D. 29760.
Câu 32
Mã câu hỏi: 182451

Khi cho bố mẹ P thuần chủng hoa trắng lai với nhau, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời con thu được 9 đỏ: 7 trắng. Kiểu gen của bố và mẹ P là:

 • A. AABB × aabb.
 • B. AAbb × aaB
 • C. AaBb × AaBb.
 • D. AaBb × aabb.
Câu 33
Mã câu hỏi: 182452

Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P), tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Trong tổng số cây thân cao, quả ngọt ở F1, cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ .
 • B. Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.
 • C. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.
 • D. F1 có 10 loại kiểu gen.
Câu 34
Mã câu hỏi: 182453

Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số III như sau:

   Nòi 1: ABCDEFGHI;         Nòi 2: HEFBAGCDI;          Nòi 3: ABFEDCGHI;        Nòi 4: ABFEHGCDI;

Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại được phát sinh do một đột biến đảo đoạn. Trình tự đúng của sự phát sinh các nòi trên là:

 • A. 1 → 3 → 2 → 4.
 • B. 1 → 3 → 4 → 2.
 • C. 1 → 4 → 2 → 3.
 • D. 1 → 2 → 4 → 3.
Câu 35
Mã câu hỏi: 182454

Chứng bạch tạng là do thiếu melanin trong các tế bào da, đặc biệt là các tế bào chân lông. Sự tổng hợp các sắc tố này qua hai phản ứng.

- Phản ứng 1: Chất tiền thân P biến đổi thành tirozin dưới tác dụng của E1.

- Phản ứng 2: Tirozin biến thành melanin dưới tác dụng của E2.

Khi phân tích tế bào chân tóc của 2 cá thể A (nam) và B (nữ) đều bị bạch tạng người ta thấy chúng đều có chất tiền thân P. Nhưng khi nhúng chân một số sợi tóc của A và B vào dụng dịch có tirozin thì tóc của B có màu đen melanin còn của A thì không. Biết rằng E1 và E2 là sản phẩm sinh tổng hợp của các gen trội nằm trên các NST khác nhau, các gen lặn đột biến không tạo ra enzim. Dự đoán nào sau đây đúng?

 • A. Cá thể B có chứa cả enzim Evà Enên có khả năng biến đổi tirozin thành melanin có màu đen.
 • B. Nếu A và B kết hôn sinh ra con không bị bạch tạng thì chứng tỏ người A có enzim E1.
 • C. Cá thể B không có enzim E1 còn cá thể A không có enzim E2.
 • D. Nếu 2 người đều bị bạch tạng và có kiểu gen giống nhau thì vẫn có thể sinh ra con không bị bạch tạng.
Câu 36
Mã câu hỏi: 182455

Ở một loài thực vật sinh sản bằng tự thụ phấn, gen A quy định khả năng nảy mầm trên đất kim loại nặng, alen a không có khả năng này nên hạt có kiểu gen aa bị chết khi đất có kim loại nặng. Thế hệ P gồm các cây mọc trên đất có nhiễm kim loại nặng. Từ các cây P người ta thu hoạch được 1000 hạt ở thế hệ F1. Tiếp tục gieo các hạt này trên đất có nhiễm kim loại nặng người ta thống kê được chỉ 950 hạt nảy mầm. Các cây con F1 tiếp tục ra hoa kết hạt tạo nên thế hệ F2. Lấy một hạt ở đời F2, xác suất để hạt này nảy mầm được trên đất có kim loại nặng là:

 • A. 37/38.
 • B. 17/36.
 • C. 18/19.
 • D. 19/20.
Câu 37
Mã câu hỏi: 182456

Ở phép lai ♂\({\rm{AaBbDdEe}}\,{\rm{x}}\)\({\rm{AaBbddEe}}\). Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa ở 25% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường; Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp NST mang cặp gen Ee ở 8% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Khi đưa ra các phát biểu về đời , theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Có tối đa 294 kiểu gen.

II. Có tối đa 240 kiểu gen đột biến.

III. Có tối đa 24 kiểu gen đột biến thể ba kép.

IV.  Kiểu gen aabbddee chiếm tỉ lệ 69/12800.

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 5
Câu 38
Mã câu hỏi: 182457

Ở một loài thực vật, tính trạng hình trạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt; khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quy định quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu gen của P có thể là \(\frac{{\underline {AD} }}{{ad}}Bb\).

II. Trong số các cây quả tròn, hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm 20%.

III. Ở F1, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình quả tròn, hoa đỏ.

IV. Cho P lai phân tích thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 39
Mã câu hỏi: 182458

Ở một loài thực vật giao phấn, có hai quần thể sống ở hai bên bờ sông quần thể 1 có cấu trúc di truyền là 0,64AA:0,32Aa:0,04aa; quần thể 2 có cấu trúc di truyền: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa. Theo chiều gió thổi, một số hạt phấn từ quần thể 2 phát tán sang quần thể 1 và cấu trúc di truyền của quần thể 2 không thay đổi. Giả sử tỷ lệ hạt phấn phát tán từ quần thể 2 sang quần thể 1 qua các thế hệ là như nhau, kích thước của 2 quần thể không đổi qua các thế hệ. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Tần số alen A trong quần thể 1 có xu hướng giảm dần qua các thế hệ.

II. Tần số alen A trong quần thể 1 giữ nguyên không đổi khi kích thước quần thể 1 gấp 3 lần quần thể 2.

III. Sau n thế hệ bị tạp giao thì quần thể 1 biến đổi cấu trúc di truyền giống quần thể 2.

IV. Tần số alen A trong quần thể 1 sẽ tăng khi kích thước quần thể 2 nhỏ hơn rất nhiều quần thể 1.

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 40
Mã câu hỏi: 182459

Cho phả hệ sau:

Cho biết mỗi bệnh đều do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định; gen quy định bệnh P nằm trên NST thường; gen quy định bệnh Q nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X; người số 7 không mang alen gây bệnh P và không mang alen gây bệnh Q. Cho các phát biểu sau:

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 3 người.

II. Người số 3 và người số 8 có thể có kiểu gen giống nhau.

III. Xác suất sinh con đầu lòng là con trai chỉ bị bệnh P của cặp 10 - 11 là 1/32.

IV. Xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh P và không mang alen gây bệnh Q của cặp 10 - 11 là 5/16.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ