Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh - Trường THPT Chợ Gạo

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 183420

Trong cấu trúc của phân tử ADN mạch kép, loại bazơ nitơ nào dưới đây có thể liên kết với Timin bằng 2 liên kết hydro?

 • A. Adenin
 • B. Guanin
 • C. Uraxin
 • D. Xitozin
Câu 2
Mã câu hỏi: 183421

Tính đặc hiệu của mã di truyền trong việc mã hóa cho các axit amin thể hiện ở:

 • A. Mỗi axit amin chỉ được mã hóa bởi 1 bộ mã di truyền.
 • B. Mỗi mã di truyền chỉ mã hóa cho 1 axit amin.
 • C. Sự khớp mã giữa codon và anticodon trong quá trình dịch mã là đặc hiệu theo nguyên tắc bổ sung.  
 • D. Mỗi mã di truyền chi phối cho một số axit amin do số bộ mã nhiều hơn số axit amin.
Câu 3
Mã câu hỏi: 183422

Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac ở E.coli, gen điều hòa operon này sẽ phiên mã tạo ra mARN trong điều kiện nào?

 • A. Chỉ khi môi trường có chất cảm ứng lactose
 • B. Chỉ khi operon Lac không có protein điều hòa bám vào operater
 • C. Gen điều hòa tạo ra sản phẩm mARN trong mọi điều kiện
 • D. Gen điều hòa liên kết với Operon Lac
Câu 4
Mã câu hỏi: 183423

Dựa vào sự thay đổi nucleotide của gen, người ta chia đột biến gen thành:

 • A. Đột biến mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn và lặp đoạn
 • B. Đột biến dịch khung đọc và đột biến nguyên khung đọc
 • C. Đột biến lệch bội, đột biến đa bội
 • D. Đột biến mất cặp, thêm cặp và thay thế cặp
Câu 5
Mã câu hỏi: 183424

Hiện tượng di truyền theo dòng mẹ xuất hiện là do các gen nằm trên:

 • A. Phân tử ADN của ty thể hoặc lục lạp
 • B. Gen nằm trên NST giới tính X ở vùng tương đồng X và Y.
 • C. Gen nằm trên NST Y không có alen tương ứng trên X, giới đực dị giao tử
 • D. Tính trạng do gen trong nhân chi phối chịu ảnh hưởng bởi giới tính
Câu 6
Mã câu hỏi: 183425

Sản phẩm của quá trình quang phân li nước bao gồm các thành phần:

 • A. CO2, C6H12O6
 • B. H+, electron và O2
 • C. Electron và NADPH
 • D. H+, O2, NADPH
Câu 7
Mã câu hỏi: 183426

Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây KHÔNG chính xác?

 • A. Quá trình tiến hóa xảy ra ở hai cấp độ, tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.
 • B. Quá trình tiến hóa nhỏ mô tả sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể và đích hướng tới là sự hình thành loài mới
 • C. Quá trình tiến hóa nhỏ xảy ra trên phạm vi rộng lớn, trong một khoảng thời gian rất dài và khó có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm
 • D. Quá trình tiến hóa lớn cho thấy sự hình thành các bậc phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới
Câu 8
Mã câu hỏi: 183427

Trong quy trình nuôi cá rô phi đơn tính, để phần lớn cá con phát triển thành cá rô phi đực người ta:

 • A. Nuôi cá rô phi con cùng các con cá đực bố, tạo điều kiện cho cá đực bố chăm sóc con non
 • B. Nuôi cá rô phi con bằng thức ăn chứa hormone estrogen ở nồng độ cao.
 • C.
  Bổ sung vào thức ăn của cá bột hormone 17-methyltestosterol và vitamin C để điều khiển sự phát triển của cá.
 • D.
  Để cá mẹ ấp trứng sau đó thu cá con và cho cá đực nuôi dưỡng và huấn luyện tạo ra cá con đực.
Câu 9
Mã câu hỏi: 183428

Trong thí nghiệm năm 1953 của S.Miller và Urey nhằm kiểm tra giả thiết về nguồn gốc sự sống của Oparin và Haldan, hai ông đã sử dụng hỗn hợp khí để mô phỏng thành phần của khí quyển cổ đại giả định, các thành phần khí có mặt trong hỗn hợp bao gồm:

 • A. CH4, NH3, H2 và hơi nước
 • B. CH4, CO2, H2 và hơi nước
 • C. N2, NH3, H2 và hơi nước
 • D. CH4, NH3, O2 và hơi nước
Câu 10
Mã câu hỏi: 183429

Tác dụng sinh lí nào sau đây không phải của hormone Auxin?

 • A. Kích thích quá trình phân chia tế bào.
 • B. Duy trì ưu thế ngọn, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngọn cây, ức chế sự phát triển của chồi bên.
 • C. Kích thích tạo quả và tăng tỉ lệ đậu của quả non, duy trì sự trẻ hóa
 • D. Tăng tốc độ phân giải tinh bột ở hạt, củ và kích thích sự nảy mầm của hạt
Câu 11
Mã câu hỏi: 183430

Kích thước quần thể sinh vật thể hiện ở:

 • A. Khoảng không gian sống mà quần thể chiếm cứ để phục vụ cho các hoạt động sống của mình.
 • B. Độ đa dạng của vốn gen mà quần thể có được do sự tích lũy thông tin di truyền qua một khoảng thời gian dài.
 • C. Số lượng cá thể hoặc khối lượng sinh vật hoặc năng lượng tích lũy trong các cá thể của quần thể sinh vật.
 • D. Tương quan về tỷ lệ cá thể của quần thể với các loài khác có mặt trong cùng một sinh cảnh.
Câu 12
Mã câu hỏi: 183431

Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau:

Cỏ → Cào cào → Gà → Cáo → Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là:

 • A. cáo
 • B. hổ
 • C. thỏ  
 • D.
Câu 13
Mã câu hỏi: 183432

Điều nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái?

 • A. Do quá trình cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã sinh vật
 • B. Do các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của con người đặc biệt là khai thác tài nguyên sinh học
 • C.
  Do thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu xung quanh quần xã.
 • D. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, đặc biệt là sự cạnh tranh của các loài ưu thế
Câu 14
Mã câu hỏi: 183433

Cho các khẳng định sau đây về quá trình phiên mã:

(1). ARN polymerase luôn di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’

(2). Quá trình phiên mã không cần sử dụng enzyme tạo mồi giống như quá trình tự sao.

(3). Enzyme phiên mã lắp ghép các đơn phân tự do của môi trường vào mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung T môi trường liên kết với A, G môi trường liên kết với X.

(4). Quá trình phiên mã chỉ được thực hiện khi enzyme ARN polymerase tương tác với trình tự khởi động.

Số khẳng định chính xác là:

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 15
Mã câu hỏi: 183434

Trong các hình thức vận động sinh trưởng sau đây, hình thức vận động nào không liên quan đến sinh trưởng của tế bào?

 • A. Vận động theo ánh sáng
 • B. Vận động theo trọng lực
 • C. Vận động theo nguồn dinh dưỡng
 • D. Vận động theo sức trương nước
Câu 16
Mã câu hỏi: 183435

Dạng đột biến làm giảm số lượng gen trên 1 NST dẫn đến mất cân bằng gen nên thường gây chết hoặc giảm sức sống, tuy nhiên dạng đột biến này có thể được sử dụng để:

 • A. Loại khỏi NST những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng.
 • B. Tăng sản lượng enzyme của một số gen khác khi các gen này không bị mất đi
 • C. Tạo ra các dòng côn trùng có khả năng được sử dụng làm công cụ phòng trừ sâu bệnh.
 • D. Tạo ra các giống cây trồng có năng suất cao và tạo quả không hạt.
Câu 17
Mã câu hỏi: 183436

Ở nhiều loài côn trùng, quá trình phát triển bắt buộc trải qua biến thái hoàn toàn, sự biến thái có ý nghĩa:

 • A. Tăng sự đa dạng loài cho một khu hệ sính thái từ đó tăng khả năng thích ứng về mặt sinh thái cho quần xã
 • B. Tạo môi trường thuận lợi cho con non phát triển và tăng tỉ lệ sống sót của con non.
 • C. Mang tính thích nghi với các loại thức ăn, môi trường khác nhau trong quá trình sống của cơ thể.
 • D. Giảm sự cạnh tranh thức ăn giữa con non và con trưởng thành.
Câu 18
Mã câu hỏi: 183437

Cho các nhận xét sau về quy trình tạo ra và cách sử dụng giống ưu thế lai:

(1). Các con lai ở thế hệ lai thứ nhất có ưu thế lai cao nhất, ưu thế lai sẽ giảm dần ở các thế hệ sau. Do đó, các giống vật nuôi cây trồng có ưu thế lai không được cho chúng sinh sản hữu tính.

(2). Chỉ có một số tổ hợp lai nhất định giữa các dạng bố mẹ mới cho ưu thế lai. Không phải phép lai hữu tính nào cũng có ưu thế lai.

(3). Ở những tổ hợp lai có ưu thế lai, các con lai thường biểu hiện các đặc điểm như năng suất, phẩm chất, sức chống chịu tốt hơn dạng bố mẹ.

(4). Không sử dụng các con lai có ưu thế lai làm giống vì ưu thế lai sẽ giảm dần qua các thế hệ.

Số khẳng định KHÔNG đúng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 183438

Các cơ quan thoái hóa được gọi tên như vậy vì chúng:

 • A. Là các cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành và không còn chức năng nguyên thủy của chúng.
 • B. Thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng mới chẳng hạn như tay người chuyển sang cầm nắm, không còn làm nhiệm vụ vận chuyển cơ thể.
 • C. So với cấu tạo nguyên thủy, chúng đã biến đổi hình thái cũng như cấu tạo để phù hợp với một chức năng mới.
 • D. Biến mất hoàn toàn, như người không còn đuôi giống nhiều loài linh trưởng khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 183439

Người ta cho rằng đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa, trong số các nguyên nhân sau đây có một nguyên nhân giải thích không đúng cho nhận định trên, đó là:

 • A. Đột biến gen phổ biến hơn đột biến NST.
 • B. Ít ảnh hương rnghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể
 • C. Đột biến gen có thể có lợi, có thể có hại tủy thuộc môi trường sống và trở thành nguyên liệu.
 • D. Đột biến gen thường không gây hại đối với sinh vật vì nó là đột biến nhỏ, ít ảnh hưởng đến hệ gen nên được chọn lọc giữ lại.
Câu 21
Mã câu hỏi: 183440

Khi nói về các kỹ thuật nhân giống ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:

I. Các kỹ thuật giâm, chiết, ghép là ứng dụng của hình thức sinh sản sinh dưỡng ở cơ thể thực vật.

II. Để tăng hiệu suất của quá trình tạo chồi từ mô calus cần phải phối hợp tỷ lệ các hormon Auxin và Axit abxixic một cách phù hợp.

III. Biện pháp tự thụ phấn qua nhiều thế hệ ở các giống cây trồng nhằm mục đích tạo giống thuần chủng.

IV. Kỹ thuật nuôi cấy mô sẹo có thể tạo ra một số lượng lớn các cây con có tính đa dạng di truyền từ một cây ban đầu.

Số phát biểu chính xác là:

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 183441

Đặc điểm nào sau đây cho thấy thực vật thích nghi với phương pháp thụ phấn nhờ gió

 • A. Hoa có cánh lớn và màu sắc sặc sỡ.
 • B. Cánh hoa thường tiêu giảm, đầu nhụy kéo dài và phân nhánh.
 • C. Hoa thường tạo hương thơm và có tuyến mật phát triển.  
 • D. Cánh hoa gồm 2 phần, trên và dưới đóng chặt hoặc mở hé không cho hạt phấn phát tán ra ngoài.
Câu 23
Mã câu hỏi: 183442

Cho tập hợp các sinh vật sau:

(1) Nhóm cây thông 3 lá trên đồi.

(2) Nhóm ốc trong ruộng.

(3) Nhóm cá trong hồ.

(4) Nhóm ba ba trơn trong đầm.

(5) Nhóm cây keo tai tượng trên đồi. Tập hợp sinh vật nào là quần thể?

 • A. (3), (4), (5)
 • B. (1), (4), (5)
 • C. (2), (3), ( 4)
 • D. (1), (3), (4)
Câu 24
Mã câu hỏi: 183443

Ở hệ sinh thái dưới nước, các chuỗi thức ăn thường kéo dài hơn các chuỗi thức ăn trên cạn, nguyên nhân đầy đủ nhất của hiện tượng này:

 • A. Hệ sinh thái dưới nước có nhiều loài hơn nên có chuỗi thức ăn dài hơn.
 • B. Hệ sinh thái dưới nước có nhiều loài động vật hằng nhiệt nên năng lượng bị thất thoát ít hơn
 • C. Động vật của hệ sinh thái dưới nước có hiệu suất sinh thái cao hơn động vật của hệ sinh thái trên cạn.
 • D. Động vật của hệ sinh thái dưới nước ăn triệt để nguồn thức ăn và hiệu suất tiêu hóa cao hơn động vật trên cạn.
Câu 25
Mã câu hỏi: 183444

Về các hình thức học tập ở động vật, cho các phát biểu dưới đây:

I. Tập tính quen nhờn giúp cho động vật tiết kiệm năng lượng, tránh lãng phí năng lượng vào các hành động vô ích.

II. Hiện tượng in vết ở một số loài động vật giúp tăng khả năng sống sót của con non trong giai đoạn mới sinh.

III. Học ngầm là kiểu phối hợp các kinh nghiệm cũ, vốn có trong tiềm thức để giải quyết những tình huống mới trong thực tế.

IV. Dạy thú làm xiếc hoặc thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của con người bằng cách thưởng hoặc phạt có cơ sở từ hiện tượng điều kiện hóa đáp ứng.

Số phát biểu chính xác là:

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 26
Mã câu hỏi: 183445

Nghiên cứu quần thể vi khuẩn từ mẫu nước sông Tô Lịch, một học sinh tiến hành pha loãng dung dịch theo các thao tác sau:

Bước 1: Lấy 1ml nước sông Tô Lịch bổ sung thêm 9ml dung dịch đẳng trương được dung dịch A.

Bước 2. Lấy 1ml dung dịch A, bổ sung thêm 99ml dung dịch đẳng trương được dung dịch B. Bước 3. Lấy 1ml dung dịch B, bổ sung thêm 4ml dung dịch đẳng trương được dung dịch C. Bước 4. Lấy 1ml dung dịch C, cho lên kính hiển vi quan sát và đếm được 17 tế bào của một loài động vật nguyên sinh.

Mật độ tế bào động vật nguyên sinh kể trên ở nước sông tô lịch là:

 • A.  85000 tế bào/1ml
 • B. 17500 tế bào/1ml 
 • C. 170000 tế bào
 • D. 17000 tế bào/1ml
Câu 27
Mã câu hỏi: 183446

Một đoạn ADN có chiều dài 408nm, trong đó hiệu số % giữa A và 1 loại khác là 30%. Trên mạch thứ nhật của đoạn ADN nói trên có 360A và 140G, khi gen này phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 1200U. Cho các phát biểu sau đây về đoạn ADN và các vấn đề liên quan:

(1). Đoạn ADN chứa 2400 cặp nucleotide.

(2). Đoạn ADN trên tự sao liên tiếp 3 đợt cần môi trường nội bào cung cấp 6720T.

(3). Quá trình phiên mã của đoạn ADN này như mô tả trên cần môi trường cung cấp 720A (4). Trên mạch gốc của đoạn ADN có chứa 280X.

Số phát biểu chính xác là:

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
Câu 28
Mã câu hỏi: 183447

Ở ếch, nghiên cứu gen mã hóa cho enzyme malat dehydrogenase cho thấy alen trội D bị đột biến thành alen lặn d ngắn hơn so với D 1,02nm và có ít hơn 8 liên kết hydro. Một tế bào có kiểu gen dị hợp đối với locus gen trên tiến hành quá trình nguyên phân liên tiếp 3 lần, so với tế bào đồng hợp trội quá trình trên sử dụng ít hơn các loại nucleotide:

 • A. A = T = 7, G = X = 14
 • B. A = T = 14, G = X = 7
 • C. A = T = G = X = 14
 • D. A = T = 14, G = X = 28
Câu 29
Mã câu hỏi: 183448

Ở người, tính trạng nhóm máu do một locus đơn gen có 3 alen chi phối với mối tương quan trội, lặn như sau: IA = IB > IO. Trong một gia đình, bố mẹ sinh được 4 đứa con mang 4  nhóm máu khác nhau. Trong số các nhận định sau về gia đình nói trên, có bao nhiêu nhận định là chính xác?

(1). Ít nhất một người trong gia đình nói trên có nhóm máu A.

(2). Bố và mẹ đều có kiểu gen dị hợp.

(3). Trong số 6 người của gia đình nói trên, chỉ có 1 người có kiểu gen đồng hợp.

(4). Nếu bố mẹ tiếp tục sinh con thứ 5, xác suất để đứa con có nhóm máu khác bố mẹ là 25%.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 30
Mã câu hỏi: 183449

Cho các mô tả sau đây về các vấn đề liên quan đến tiêu hóa ở động vật:

I. Có sự phân hóa răng cửa, răng nanh, răng hàm cao độ, răng nanh to, dài, sắc.

II. Ruột non thường ngắn và có dạ dày đơn, lớn, chứa được nhiều thức ăn.

III. Nhóm động vật này có hiện tượng tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học xảy ra trong ống tiêu hóa.

IV. Các tuyến tiêu hóa phối hợp với ống tiêu hóa trong việc thực hiện quá trình tiêu hóa hóa học. Số các mô tả phù hợp với hoạt động tiêu hóa ở động vật ăn thịt là:

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 31
Mã câu hỏi: 183450

Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch 1 có %A - %X = 10% và %T - %X = 30%; trên mạch 2 có %X - %G = 20%. Theo lí thuyết, trong tổng số nu trên mạch 2, số nu loại A chiếm tỉ lệ

 • A. 10%
 • B. 20%
 • C. 30%
 • D. 40%
Câu 32
Mã câu hỏi: 183451

Ở một loài thực vật, locus quy định màu sắc hoa có 4 alen với mối quan hệ trội lặn như sau:

R > r1> r2>r3, trong đó R - hoa đỏ; r1 - hoa hồng; r2 - hoa trắng và r3 - hoa vàng. Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con xuất hiện màu sắc hoa đa dạng nhất?

 • A. Rr1r2r3 x Rr1r2r3
 • B. Rr1r3r3 x Rr1r2r3
 • C.
  Rr1r3r3 x Rr2r3r3
 • D. Rr2r2r3 x r1r1r2r3
Câu 33
Mã câu hỏi: 183452

Cho biết : gen A qui định thân cao, a : thân thấp; B : hạt tròn, b : hạt dài; D : hạt màu vàng, d: hạt màu trắng. Ba cặp gen nói trên nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng và cặp gen Aa phân li độc lập với 2 cặp gen còn lại. Cho cây dị hợp tử về 3 cặp gen tự thụ phấn thấy ở con lai các cây hạt tròn đều có màu vàng và các cây hạt dài đều có màu trắng. Kiểu gen của cây dị hợp tử nói trên là:

 • A. Aa BD//bd
 • B. Aa Bd//bd
 • C. Aa Bd//bD
 • D. ABD//abd 
Câu 34
Mã câu hỏi: 183453

Một số tế bào có kiểu gen Aa BD//bd tiến hành giảm phân tạo ra tinh trùng. NST chứa locus A phân ly bình thường trong giảm phân. Ở một số tế bào NST chứa hai locus B và D không phân ly ở kỳ sau giảm phân 2. Biết rằng không xuất hiện hiện tượng hoán vị, số loại giao tử tối đa có thể tạo ra từ quá trình trên là:

 • A. 4
 • B. 8
 • C. 10
 • D. 12
Câu 35
Mã câu hỏi: 183454

Ở một loài thực vật giao phấn, người ta nghiên cứu 3 cặp tính trạng được quy định bởi 3 locus nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, mỗi locus có 2 alen, mối quan hệ trội lặn hoàn toàn, trong đó: A – thân cao, a – thân thấp; B – hoa đỏ, b – hoa trắng; D – quả tròn, d – quả dài. Số loại kiểu gen và kiểu hình khác nhau ở đời sau của phép lai AaBbdd x AaBBDd là:

 • A. 27 kiểu gen và 4 kiểu hình
 • B. 27 kiểu gen và 8 kiểu hình
 • C. 12 kiểu gen và 8 kiểu hình
 • D. 12 kiểu gen và 4 kiểu hình
Câu 36
Mã câu hỏi: 183455

Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn bắt buộc, cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ xuất phát là: 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1, sau bao nhiêu thế hệ thì tỷ lệ thể đồng hợp trong quần thể chiếm 95%

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 37
Mã câu hỏi: 183456

Ở một loài thực vật, sự di truyền của tính trạng màu sắc hoa được di truyền theo quy luật sau: Alen B chi phối hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Ở một locus khác, alen A tạo ra protein ức chế enzyme tổng hợp sắc tố đỏ mà alen B tạo ra trong khi alen a tương ứng không tạo ra sản phẩm. Tiến hành phép lai giữa 2 cây hoa trắng thuần chủng được F1, cho F1 tự thụ được F2 thu được đời con có cả hoa đỏ và hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ dị hợp ở F2 giao phấn với F1, kết quả đời sau thu được tỷ lệ kiểu hình:

 • A. 3 hoa đỏ : 5 hoa trắng
 • B. 1 hoa đỏ : 7 hoa trắng
 • C. 5 hoa đỏ : 3 hoa trắng
 • D. 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng
Câu 38
Mã câu hỏi: 183457

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trôi là trội hoàn toàn. Biết không có đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau?

I. aaBbDd × AaBBdd. II. AaBbDd× aabbDd. III. AAbbDd × aaBbdd.

IV. aaBbDD × aabbDd. V. AaBbDD × aaBbDd. VI. AABbdd × AabbDd.

 • A. 2 phép lai.
 • B. 3 phép lai.
 • C. 5 phép lai.
 • D. 4 phép lai.
Câu 39
Mã câu hỏi: 183458

Ở 1 loài thực vật, A- thân cao trội hoàn toàn so với a - thân thấp; B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với b quy định hoa trắng; kiểu gen Bb quy định hoa hồng. Hai cặp gen này di truyền độc lập nhau.

Cho cây thân cao hoa trắng giao phấn với cây thân thấp hoa đỏ (P) thu được đời F1 toàn cây thân cao hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết phát biểu nào sau đây sai?

 • A. F2 có 2 loại kiểu gen quy đinh kiểu hình thân cao hoa hồng
 • B. F2 có 12,5% số cây thân thấp hoa hồng
 • C. F2 có 18,75% số cây thân cao hoa trắng
 • D. Trong tổng số cây thân cao hoa đỏ ở F2 số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 25%
Câu 40
Mã câu hỏi: 183459

Ở loài thực vật lưỡng bội, A - thân cao trội hoàn toàn so với a - thân thấp; B - hoa đỏ trội hoàn toàn so với b - hoa vàng. Hai cặp gen này di truyền độc lập nhau. Cho 3 cây thân thấp hoa đỏ tự thụ phấn thu được đời F1. Theo lí thuyết có thể thu được đời F1 với những tỉ lệ kiểu hình nào sau đây?

I. 3 cây thân thấp đỏ: 1 cây thân thấp vàng

II. 5 cây thân thấp đỏ: 1 cây thân thấp vàng

III. 100% cây thân thấp đỏ

IV. 11 cây thân cao đỏ: 1 cây thân thấp vàng

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ