Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh - Trường THPT Quế Võ

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 181660

Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây?

 • A. Ở xoang tilacoit
 • B. Ở tế bào chất của tế bào lá
 • C. Ở màng tilacoit
 • D. Ở chất nền của lục lạp
Câu 2
Mã câu hỏi: 181661

Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch:

 • A. song song, ngược chiều với dòng nước
 • B. song song, cùng chiều với dòng nước
 • C. song song với dòng nước
 • D. xuyên ngang với dòng nước
Câu 3
Mã câu hỏi: 181662

Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên ADN làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do:

 • A. 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X
 • B. 5BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống G
 • C. 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống G
 • D. 5BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống X
Câu 4
Mã câu hỏi: 181663

Theo cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với:

 • A. vùng khởi động
 • B. enzim phiên mã
 • C. prôtêin ức chế.
 • D. vùng vận hành.
Câu 5
Mã câu hỏi: 181664

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Loài này sẽ có tối đa bao nhiêu loại đột biến thể một kép?

 • A. 14
 • B. 26
 • C. 276
 • D. 66
Câu 6
Mã câu hỏi: 181665

Theo lý thuyết, 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}\) sẽ tạo ra giao tử aB với tỉ lệ bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cm.

 • A. 25%
 • B. 20%
 • C. 30%
 • D. 50% hoặc 25% 
Câu 7
Mã câu hỏi: 181666

Cho biết không xảy ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân ly theo tỉ lệ 1 : 2 : 1?

 • A. \(\frac{{Ab}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\)
 • B. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{ab}}{{ab}}\)
 • C. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\)
 • D. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{aB}}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 181667

Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lý thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo đời con có 2 loại kiểu hình?

 • A. Aa x aa
 • B. AA х аа
 • C. AA x AA
 • D. Aa x Aa
Câu 9
Mã câu hỏi: 181668

Theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

 • A. AAbb x aaBB
 • B. AABB x aabb
 • C. AaBb x aabb
 • D. AAbb x aaBb
Câu 10
Mã câu hỏi: 181669

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể dị hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

 • A. AABBCCDD
 • B. AaBbCcDD
 • C. AaBbCcDd
 • D. AaBBCCDd
Câu 11
Mã câu hỏi: 181670

Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,4. Theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa của quần thể này là:

 • A. 0,48
 • B. 0,40
 • C. 0,60
 • D. 0,16
Câu 12
Mã câu hỏi: 181671

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước theo thứ tự đúng là:

 • A. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
 • B. Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Tạo dòng thuần chủng.
 • C. Tạo dòng thuần chủng → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.
 • D. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn → Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến → Tạo dòng thuần chủng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 181672

Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên trái đất, bò sát cổ ngự trị ở:

 • A. Kỉ Cambri
 • B. Kỉ Jura
 • C. Kỉ Permi
 • D. Kỉ Đêvôn
Câu 14
Mã câu hỏi: 181673

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.
 • B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.
 • C. Giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
 • D. Nhân tố đột biến gen làm thay đổi tần số alen nhanh.
Câu 15
Mã câu hỏi: 181674

Ổ sinh thái của một loài về một nhân tố sinh thái là:

 • A. “Không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển
 • B. Giới hạn sinh thái của nhân tố sinh thái đó
 • C. Giới hạn sinh thái đảm bảo cho loài thực hiện chức năng sống tốt nhất
 • D. Nơi cư trú của loài đó
Câu 16
Mã câu hỏi: 181675

Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh, xu hướng nào sau đây đúng?

 • A. Tính ổn định của quần xã ngày càng giảm.
 • B. Tính đa dạng về loài giảm.
 • C. Tổng sản lượng sinh vật của quần xã tăng.
 • D. Ở sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng.
Câu 17
Mã câu hỏi: 181676

Quan sát hình ảnh sau và cho biết:

Nhóm vi khuẩn làm nghèo nitơ của đất trồng là:

 • A. Vi khuẩn cố định nitơ
 • B. Vi khuẩn amôn
 • C. Vi khuẩn phản nitrat
 • D. Vi khuẩn nitrat
Câu 18
Mã câu hỏi: 181677

Hình vẽ bên mô tả dạ dày của một nhóm động vật ăn cỏ. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Đây là loại dạ dày 4 ngăn đặc trưng cho tất cả các loài động vật ăn cỏ.

II. Dạ cỏ là nơi có vi sinh vật sống cộng sinh giúp tiêu hoá thức ăn xenlulozơ

III. Dạ lá sách là nơi thức ăn được chuẩn bị để ợ lên miệng nhai lại.

IV. Dạ múi khế là nơi có enzym pepsin và HCl giúp phân giải prôtêin từ cỏ và vi sinh vật.

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 19
Mã câu hỏi: 181678

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng

 • A. chuyển đoạn tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
 • B. đảo đoạn nhiễm sắc thể.
 • C. mất đoạn giữa nhiễm sắc thể.
 • D. chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
Câu 20
Mã câu hỏi: 181679

Một cơ thể thực vật có kiểu gen AaBB, trong quá trình giảm phân tạo giao tử cặp Aa rối loạn sự phân li trong lần phân bào 2, cặp BB phân li bình thường sẽ cho ra những loại giao tử nào?

 • A. AAB, aaB, B
 • B. AaB, B
 • C. AAB, aaB, AB
 • D. AaB, aaB, a
Câu 21
Mã câu hỏi: 181680

Xét 2 cặp gen: cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 2 và Bb nằm trên cặp NST số 5. Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb khi giảm phân, cặp NST số 2 không phân li ở kì sau I trong giảm phân, cặp NST số 5 giảm phân bình thường; các sự kiện khác diễn ra bình thường. Tính theo lý thuyết, các giao tử được tạo ra có kiểu gen:

 • A. AaBb, O
 • B. AaB, b hoặc Aab, B
 • C. AaB, Aab hoặc B, b
 • D. AaB hoặc Aab, O
Câu 22
Mã câu hỏi: 181681

Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, thu được kết quả như sau:

Thành phần kiểu gen

Thế hệ F1

Thế hệ F2

Thế hệ F3

Thế hệ F4

Thế hệ F5

AA

0,64

0,64

0,2

0,16

0,16

Aa

0,32

0,32

0,4

0,48

0,48

aa

0,04

0,04

0,4

0,36

0,36

Quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến hoá nào sau đây?

 • A. Giao phối không ngẫu nhiên
 • B. Đột biến
 • C. Các yếu tố ngẫu nhiên
 • D. Chọn lọc tự nhiên
Câu 23
Mã câu hỏi: 181682

Mô hình dưới đây mô tả tháp sinh thái của hai hệ sinh thái A và B

Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Sinh vật sản xuất ở tháp A có kích thước nhỏ, chu kỳ sống ngắn và sinh sản nhanh.
 • B. A có thể là hệ sinh thái dưới nước hoặc hệ sinh thái trên cạn.
 • C. Dựa vào hai tháp có thể xác định được sự thất thoát năng lượng khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao.
 • D. Ở mỗi bậc dinh dưỡng chỉ gồm một loài sinh vật.
Câu 24
Mã câu hỏi: 181683

Ở cà chua Licopersicon licopersicum đã ghi nhận rất nhiều trường hợp xuất hiện thể tam nhiễm. Hạt phấn dư thừa NST so với bộ đơn bội không có khả năng tạo ra ống phấn khi hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. Cho rằng các giao tử khác có sức sống như nhau, nếu cho cây tam nhiễm AAa tự thụ phấn thì tỉ lệ đời con không mang alen A là:

 • A. l/3
 • B. 1/6
 • C. 1/12
 • D. 1/18
Câu 25
Mã câu hỏi: 181684

Một tế bào xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nuclêôxôm là 12,41 μm. Tính theo lý thuyết, tổng số các phân tử prôtêin histon trong các nuclêôxôm của cặp nhiễm sắc thể này là:

 • A. 4000 
 • B. 2000
 • C. 8000
 • D. 6000
Câu 26
Mã câu hỏi: 181685

Một gen ở sinh vật nhân sơ, trên mạch thứ nhất có số nuclêôtit loại T và X lần lượt chiếm 20% và 40% số nuclêôtit của mạch; trên mạch thứ hai có số nuclêôtit loại X chiếm 15% số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ nuclêôtit loại T ở mạch thứ hai so với tổng số nuclêôtit của mạch là:

 • A. 15%
 • B. 20%
 • C. 10%
 • D. 25%
Câu 27
Mã câu hỏi: 181686

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám, alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài, alen b quy định cánh cụt. Biết rằng chỉ xảy ra hoán vị gen ở giới cái. Theo lý thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 3 loại kiểu hình?

   (1) ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\) × ♂ \(\frac{{AB}}{{ab}}\)          (2) ♀ \(\frac{{Ab}}{{ab}}\) × ♂ \(\frac{{AB}}{{ab}}\)            (3) ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\) x ♂ \(\frac{{Ab}}{{aB}}\)

   (4) ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\) x ♂ \(\frac{{Ab}}{{Ab}}\)           (5) ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\) x ♂ \(\frac{{aB}}{{ab}}\)            (6) ♀ \(\frac{{AB}}{{ab}}\) x ♂ \(\frac{{AB}}{{Ab}}\)

 • A. 1
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 3
Câu 28
Mã câu hỏi: 181687

Ở một loài động vật ngẫu phối, xét 2 gen: gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen. Theo lý thuyết, trong trường hợp nào sau đây sẽ tạo ra trong quần thể loài này nhiều kiểu gen nhất?

 • A. Gen thứ nhất nằm trên NST thường, gen thứ hai nằm ở vùng tương đồng của NST giới tính X và Y.
 • B. Hai gen cùng nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y, liên kết không hoàn toàn.
 • C. Hai gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X, liên kết không hoàn toàn.
 • D. Hai gen cùng nằm trên một NST thường, liên kết không hoàn toàn
Câu 29
Mã câu hỏi: 181688

Khi nói về con đường hình thành loài bằng cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Hình thành loài bằng con đường địa lí thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.
 • B. Những quần thể cùng loài sống cách li với nhau về mặt địa lí, mặc dù không có tác động của các nhân tố tiến hóa vẫn có thể dẫn đến hình thành loài mới.
 • C. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
 • D. Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
Câu 30
Mã câu hỏi: 181689

Khi khảo sát một quần thể cá tại ba thời điểm, thu được tỉ lệ các nhóm tuổi như bảng bên. Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

Thời điểm

Nhóm tuổi

I

II

III

Trước sinh sản

55%

42%

20%

Đang sinh sản

30%

43%

45%

Sau sinh sản

15%

15%

35%

I. Tại thời điểm I quần thể có tháp tuổi dạng phát triển.

II. Tại thời điểm II có thể tiếp tục đánh bắt với mức độ vừa phải.

III. Tại thời điểm I quần thể có thể bị suy kiệt nếu tiếp tục đánh bắt

IV. Tại thời điểm III quần thể có nguy cơ suy giảm số lượng trong tương lai.

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 31
Mã câu hỏi: 181690

Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn, này có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học

III. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau

IV. Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 32
Mã câu hỏi: 181691

Hình dưới đây mô tả chu trình Nitơ trong tự nhiên. Các quá trình chuyển hóa Nitơ được ký hiệu từ 1 đến 6:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khi đất có độ pH thấp (pH axit) và thiếu oxi thì quá trình 6 dễ xảy ra.

II. Quá trình 4 có sự tham gia của các vi khuẩn phân giải.

III. Quá trình 1 là kết quả của mối quan hệ cộng sinh giữa vi khuẩn và thực vật.

IV. Quá trình 5 có sự tham gia của vi khuẩn nitrit hóa và vi khuẩn nitrat hóa.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 33
Mã câu hỏi: 181692

Ở người xét 3 gen quy định tính trạng. Cho biết không xảy ra đột biến, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Một cặp vợ chồng có kiểu gen AaBbdd x AaBbDd đã sinh được người con đầu lòng mang 3 tính trạng trội. Dự đoán nào sau đây đúng?

 • A. Xác suất vợ chồng này sinh được đứa con thứ 2 có kiểu hình giống đứa con đầu lòng là 27/64
 • B. Xác suất để người con này dị hợp về cả 3 cặp gen trên là 1/3
 • C. Xác suất để người con này mang 3 alen trội là 4/9
 • D. Xác suất để người con này có kiểu gen đồng hợp về cả 3 cặp gen là 1/27
Câu 34
Mã câu hỏi: 181693

Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa, cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở một số tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong phảm phân II, cặp NST số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen:

 • A. AAb ; aab ; b ; ab
 • B. Aab ; b ; Ab ; ab
 • C. AAbb
 • D. Abb ; abb ; Ab ; ab
Câu 35
Mã câu hỏi: 181694

Ở một loài thực vật, cho biết alen A quy định hoa vàng, alen a quy định hoa trắng; alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài. Trong một phép lai (P) thu được F1 gồm: 25% số cây hoa vàng, quả dài : 50% cây hoa vàng quả tròn : 25% hoa trắng quả tròn. Kiểu gen của (P) có thể là:

 • A. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\), các gen liên kết hoàn toàn.
 • B.  \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\) , hoán vị gen xảy ra ở 1 bên với tần số 40%
 • C. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\) , các gen liên kết hoàn toàn.
 • D. \(\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}\) , hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số 20%
Câu 36
Mã câu hỏi: 181695

Ở một quần thể thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt, xét tính trạng hoa do một gen có hai alen (A, a) quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Một quần thể ở thế hệ xuất phát (P) gồm toàn cây hoa đỏ; F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình: 15/16 hoa đỏ : 1/16 hoa trắng. Theo lý thuyết:

 • A. Ở F2, tỉ lệ kiểu gen mang alen lặn chiếm 31,2%.
 • B. Ở F1 có tỉ lệ kiểu gen dị hợp chiếm 12,5%.
 • C. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,25AA : 0,75Aa
 • D. Sau 1 số thế hệ, quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.
Câu 37
Mã câu hỏi: 181696

Alen A có chiều dài 306nm và có 2338 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Một tế bào xôma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp 3 lần, số nuclêôtit cần cho quá trình tái bản các alen nói trên là 5061 ađênin và 7532 nuclêôtit guanin.

Cho các kết luận sau:

(1) Alen A nhiều hơn alen a 3 liên kết hiđrô.

(2) Alen A có chiều dài lớn hơn alen a.

(3) Alen A có G = X = 538; A=T = 362.

(4) Alen a có G = X = 540; A = T = 360.

(5) Đột biến này ít ảnh hưởng đến tính trạng mà gen đó quy định.

Số kết luận đúng là:

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 5
Câu 38
Mã câu hỏi: 181697

Ở người xét hai cặp gen phân li độc lập trên NST thường, các gen này quy định các enzym khác nhau cùng tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể theo sơ đồ sau:

Các alen đột biến lặn a và b không tạo được các enzim A và B tương ứng, alen A và B là các alen trội hoàn toàn. Khi chất A không được chuyển hóa thành chất B thì cơ thể bị bệnh H. Khi chất B không được chuyển hóa thành sản phẩm P thì cơ thể bị bệnh G. Khi chất A được chuyển hóa hoàn toàn thành sản phẩm P thì cơ thể không bị hai bệnh trên. Một người đàn ông bị bệnh H kết hôn với người phụ nữ bị bệnh G và dự định sinh con. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau về kiểu hình của những đứa con của cặp vợ chồng này có thể xảy ra?

I. Tất cả đều mang cả hai bệnh.

II. Tất cả đều bình thường.

III. 1/2 số con sẽ mắc bệnh H.

IV. 1/4 số con bình thường.

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3
Câu 39
Mã câu hỏi: 181698

Trong 1 quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen quy định nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST giới tính Y, đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong đó tính trạng lông màu nâu do alen lặn (kí hiệu a) quy định được tìm thấy 40% con đực và 16% con cái.

Những nhận xét nào sau đây chính xác?

(1) Tần số alen a ở giới cái là 0,4.

(2) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a là 48%.

(3) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với số cá thể của quần thể là 48%.

(4) Tần số alen A ở giới đực là 0,4.

(5) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với số cá thể của quần thể là 24%.

(6) Không xác định được tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen A.

Số nhận xét đúng là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 181699

Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen có 2 alen quy định, trội lặn hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 8 người.

II. Xác suất sinh con gái đầu lòng bị cả hai bệnh của cặp 15-16 là 1/36

III. Xác suất sinh con chỉ bị một bệnh của cặp 15-16 là 5/18.

IV. Xác suất để đứa con của cặp vợ chồng số 15 và 16 mang alen gây bệnh là 8/9.

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ