Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh học - Trường THPT Lê Xoay

15/04/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 184180

Tính theo lý thuyết, quá trình giảm phân diễn ra bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra loại giao tử ab với tỉ lệ

 • A. 100%
 • B. 0%
 • C. 25%
 • D. 12,5%
Câu 2
Mã câu hỏi: 184181

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có ít kiểu gen nhất?

 • A. \(\frac{{AB}}{{ab}}Dd \times \frac{{AB}}{{ab}}Dd\)
 • B. \(\frac{{AB}}{{ab}}DD \times \frac{{AB}}{{ab}}dd\)
 • C. \(\frac{{AB}}{{ab}}Dd \times \frac{{Ab}}{{ab}}dd\)
 • D. \(\frac{{AB}}{{ab}}dd \times \frac{{Ab}}{{Ab}}dd\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 184182

Phản xạ là gì?

 • A. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên trong cơ thể.
 • B. Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại các kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể.
 • C.  Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh chỉ trả lời lại các kích thích bên ngoài cơ thể.
 • D. Phản ứng của cơ thể chỉ trả lời lại các kích thích bên ngoài cơ thể.
Câu 4
Mã câu hỏi: 184183

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, khi nồng độ prôgestêron và ơstrôgen trong máu tăng cao, cả vùng dưới đồi và tuyến yên đều bị ức chế giảm tiết

 • A. GnRH, FSH và LH.
 • B. Insulin, FSH và LH. 
 • C. Ơstrôgen, FSH và LH.
 • D. Testostêron, FSH và LH.
Câu 5
Mã câu hỏi: 184184

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

 • A. Tập hợp voọc mông trắng đang sống ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.
 • B. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu.
 • C. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.
 • D. Tập hợp cá đang sống ở Hồ Tây.
Câu 6
Mã câu hỏi: 184185

Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, FADH2, được giải phóng ở giai đoạn nào?

 • A. Đường phân
 • B. Chu trình Crep
 • C. Chuỗi chuyền electron
 • D. Đường phân và chuỗi chuyền electron
Câu 7
Mã câu hỏi: 184186

Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết, hình ảnh này minh họa cho kì nào cùa quá trình phân bào?

 • A. Kì sau của nguyên phân.
 • B. Kì giữa của nguyên phân.
 • C. Kì sau giảm phân.
 • D. Kì giữa của giảm phân.
Câu 8
Mã câu hỏi: 184187

Vì sao lá cây có màu xanh lục?

 • A. Vì hệ sắc tố của lá cây không hấp thu ánh sáng màu xanh lục.
 • B. Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục.
 • C. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.
 • D. Vì nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh.
Câu 9
Mã câu hỏi: 184188

Khi nói về quá trình tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Tiêu hóa ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là tiêu hóa nội bào, nhờ các enzim thủy phân trong lizôxôm.

II. Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa, quá trình tiêu hóa gồm cả tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

III. Tiêu hóa ở động vật đã hình thành ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa, với sự tham gia của các enzim chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào.

IV. Tiêu hóa ở động vật ăn thịt và ăn tạp diễn ra trong các cơ quan tiêu hóa.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 10
Mã câu hỏi: 184189

Xét cá thể có kiểu gen \(\frac{{Ab}}{{aB}}\). Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A và a là 20%. Theo lý thuyết, giao tử mang gen AB chiếm tỉ lệ

 • A. 20%
 • B. 30% 
 • C. 10%
 • D. 40%
Câu 11
Mã câu hỏi: 184190

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỉ nào sau đây?

 • A. Kỉ Silua. 
 • B. Kỉ Đêvôn.
 • C. Kỉ Pecmi.
 • D. Kỉ Ocđôvic
Câu 12
Mã câu hỏi: 184191

Loại hoocmôn nào dưới đây đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nồng độ đường huyết?

 • A. Canxitônin
 • B. Tirôxin
 • C. Ơstrôgen
 • D. Insulin
Câu 13
Mã câu hỏi: 184192

Cho các loài sinh vật sau:

(1) Chuột bạch mang gen sinh trưởng của chuột cống.

(2) Cà chua có gen gây chín bị bất hoạt.

(3) Cây bông mang gen kháng sâu hại từ vi khuẩn.

(4) Dê sản xuất prôtêin tơ nhện trong sữa.

Các sinh vật chuyển gen là:

 • A. (2), (3), (4).
 • B. (1), (3), (4).
 • C. (1), (2), (3).
 • D. (1), (2), (4).
Câu 14
Mã câu hỏi: 184193

Vì sao nói tiêu hóa ở ruột là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất của động vật ăn thịt và ăn tạp?

 • A. Vì ruột có đầy đủ các loại enzim để tiêu hóa thức ăn.
 • B. Vì ruột có đầy đủ các loại enzim để tiêu hóa thức ăn và ruột có bề mặt hấp thụ lớn nhất trong hệ tiêu hóa.
 • C. Vì ruột có bề mặt hấp thụ lớn nhất trong hệ tiêu hóa.
 • D. Vì thời gian tiêu hóa diễn ra ở ruột là lâu nhất.
Câu 15
Mã câu hỏi: 184194

Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và BB. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

 • A. Abb và B hoặc ABB và b.
 • B. ABb và A hoặc aBb và a.
 • C. ABB và abb hoặc AAB và aa
 • D. ABb và a hoặc aBb và
Câu 16
Mã câu hỏi: 184195

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

 • A. Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.
 • B. Làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.
 • C. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
 • D. Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
Câu 17
Mã câu hỏi: 184196

Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thể này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ

P

F1

F2

F3

Tần số kiểu gen AA

2/5

25/36

36/49

49/64

Tần số kiểu gen Aa

1/5

10/36

12/46

14/64

Tần số kiểu gen aa

2/5

1/36

1/49

1/64

Cho rằng quần thể này không chịu tác động của nhân tố đột biến, di - nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Cây hoa hồng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.
 • B. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.
 • C. Cây hoa đỏ không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.
 • D. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.
Câu 18
Mã câu hỏi: 184197

Trong quá trình dịch mã, thành phần nào tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp prôtêin?

 • A. ADN, mARN và tARN.
 • B. mARN, rARN và ADN.
 • C. mARN, tARN và rARN.
 • D. tARN, ADN và rARN.
Câu 19
Mã câu hỏi: 184198

Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

 • A. 0,3
 • B. 0,4
 • C. 0,6
 • D. 0,5
Câu 20
Mã câu hỏi: 184199

Đặc điểm chung của các nhân tố tiến hóa: đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên là gì?

 • A. làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
 • B. làm phát sinh những kiểu gen mới trong quần thể.
 • C. làm thay đổi tần số alen của quần thể.
 • D. làm phát sinh những biến dị mới trong trong quần thể.
Câu 21
Mã câu hỏi: 184200

Có bao nhiêu bệnh dưới đây được biểu hiện ở cả nam và nữ với xác suất ngang nhau?

(1) Máu khó đông.                            (2) Bạch tạng.                (3) Phêninkêtô niệu.

(4) Thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm.     (5) Mù màu.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 184201

Khi nói về ARN, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. ARN được tổng hợp dựa trên mạch gốc của gen.
 • B. ARN tham gia vào quá trình dịch mã.
 • C. Ở tế bào nhân thực, ARN chỉ tồn tại trong nhân tế bào.
 • D. ARN được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.
Câu 23
Mã câu hỏi: 184202

Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1?

I. AaBbdd x AABBDD.          II. AaBBDD x AABbDD.

III. Aabbdd x AaBbdd.            IV. AaBbdd x aaBbdd.

V. AaBbDD x AABbdd.                   VI. AaBBdd x AabbDD.

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 184203

Quan sát hình ảnh bệnh nhân dưới đây và cho biết phát biểu nào sau đây đúng

 • A. Đấy là bàn tay của một bé trai.
 • B. Bệnh/tật này do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định.
 • C. Bệnh/tật này biểu hiện ở nam và nữ với tỉ lệ ngang nhau.
 • D. Bệnh/tật này do gen trội nằm trên NST giới tính X quy định.
Câu 25
Mã câu hỏi: 184204

Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
 • B. Trong lưới thức ăn, một loài sinh vật có thể là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn.
 • C. Lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp hơn lưới thức ăn của quần xã thảo nguyên.
 • D. Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao nhất luôn có sinh khối lớn nhất.
Câu 26
Mã câu hỏi: 184205

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp (P), thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Cho các cây F2 tự thụ phấn, thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

 • A. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
 • B. 5 cây thân cao : 3cây thân thấp.
 • C. 3 cây thân cao : 5 cây thân thấp.
 • D. 1 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
Câu 27
Mã câu hỏi: 184206

Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng

 • A. cách li tập tính
 • B. cách li sinh thái
 • C. cách li sinh sản
 • D. cách li địa lí
Câu 28
Mã câu hỏi: 184207

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ chết.
 • B. Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.
 • C.
  Trong khoảng chống chịu của các nhân tố sinh thái, hoạt động sinh lí của sinh vật bị ức chế.
 • D. Giới hạn sinh thái ở tất cả các loài đều giống nhau.
Câu 29
Mã câu hỏi: 184208

Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính?

I. Quang hợp ở thực vật.                   II. Chặt phá rừng

III. Đốt nhiên liệu hóa thạch.            IV. Sản xuất công nghiệp.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 30
Mã câu hỏi: 184209

Khi nói về chu trình sinh địa hóa, những phát biểu nào sau đây sai?

I. Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên.

II. Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2 thông qua quá trình quang hợp.

III. Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng và NH4và NO3.

IV. Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon.

 • A. I và II.
 • B. II và IV. 
 • C. I và III.
 • D. III và IV.
Câu 31
Mã câu hỏi: 184210

Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể

A

B

C

D

Diện tích khu phân bố (ha)

100

120

80

90

Mật độ (cá thể/ha)

22

25

26

21

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể D có kích thước nhỏ nhất.

II. Kích thước quần thể A lớn hơn kích thước quần thể C.

III. Nếu kích thước quần thể B tăng 5%/năm thì sau 1 năm mật độ cá thể của quần thể này là 26,25 cá thể/ha.

IV. Nếu kích thước quần thể C tăng 5%/năm thì sau 1 năm quần thể này tăng thêm 152 cá thể.

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2
Câu 32
Mã câu hỏi: 184211

Kiểu phân bố nào sau đây chỉ có trong quần xã sinh vật?

 • A. Phân bố đều.
 • B. Phân bố theo nhóm.
 • C. Phân bố theo chiều thẳng đứng.   
 • D. Phân bố ngẫu nhiên.
Câu 33
Mã câu hỏi: 184212

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phần li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6 25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các cây hoa hồng thuần chủng ở F2 có 2 loại kiểu gen.

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 2/3.

III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ: 4 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

IV. Cho F1 giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ: 2 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 34
Mã câu hỏi: 184213

Có bao nhiêu phát biểu về lưới thức ăn sau đây là đúng?

I. Lưới thức ăn trên có tối đa 5 chuỗi thức ăn

II. Diều hâu và rắn tham gia vào ít chuỗi thức ăn nhất.

III. Châu chấu, bọ rùa, gà rừng, cáo, hổ, ếch tham gia vào số chuỗi thức ăn bằng nhau.

IV. Hổ có thể có bậc dinh dưỡng cao hơn diều hâu.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 35
Mã câu hỏi: 184214

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7:7:1:1?

 • A. AB/ab × ab/ab, f = 40%  
 • B. AB/aB × ab/ab, f = 25%
 • C.  AB/ab × ab/ab, f = 20%
 • D. Ab/ab × ab/ab, f = 12,5%
Câu 36
Mã câu hỏi: 184215

Một gen phân mảnh ở sinh vật nhân thực có chiều dài 0,5l μm. Hiệu số giữa nuclêôtit loại X với một loại nuclêôtit khác là 20%. Có bao nhiêu kết luận sau đây là sai?

I. Gen có số nuclêôtit loại A/G = 3/7.

II. Tổng số liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit trong gen là 2999.

III. Số axit amin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen quy định tổng hợp là 498.

IV. Khi gen nhân đôi liên tiếp 5 lần, tổng số nuclêôtit loại T môi trường cần cung cấp là 14400.

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 37
Mã câu hỏi: 184216

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội - lặn là: A > a > a1. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lý thuyết, phép lai ♂Aaa1a1 x ♀Aaaa1 cho loại cây có hoa vàng ở đời con chiếm tỉ lệ

 • A. 1/4
 • B. 1/9
 • C. 2/9
 • D. 1/6
Câu 38
Mã câu hỏi: 184217

Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ F có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thế hệ P đang ở trạng thái cân bằng di truyền.

II. Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70%.

III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5%.

IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256.

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 39
Mã câu hỏi: 184218

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng và nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Ở phép lai \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\) thu được F1 trong đó kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 11,25%. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Khoảng cách giữa hai gen A và B là 40%

II. F1 có tối đa 40 loại kiểu gen.

III. Số cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F­1 là 48,75%

IV. Tỉ lệ ruồi đực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là 3,75%.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 184219

Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định:

Biết rằng không xảy ra các đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phả hệ trên?

(1) Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

(2) Xác suất để cặp vợ chồng (15) và (16) sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là 1/6.

(3) Có ít nhất 11 người trong phả hệ đã biết chắc chắn kiểu gen.

(4) Có tối đa 10 người trong phả hệ trên có kiểu gen đồng hợp.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ