Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh - Trường THPT Hàn Thuyên

15/04/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 181780

Bộ phận làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng ở rễ là gì?

 • A. chóp rễ.
 • B. miền sinh trưởng.
 • C. miền lông hút.
 • D. miền bần.
Câu 2
Mã câu hỏi: 181781

Hình thức hô hấp ở sâu bọ, côn trùng là gì?

 • A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 
 • B. Hô hấp bằng mang.
 • C. Hô hấp bằng phổi.
 • D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.
Câu 3
Mã câu hỏi: 181782

Nuclêôtit là đơn phân của cấu trúc nào sau đây?

 • A. Gen
 • B. Chuỗi polipeptit.
 • C. Enzim ADN polimeraza.
 • D. Enzim ARN polimeraza.
Câu 4
Mã câu hỏi: 181783

Bộ NST của thể song nhị bội được hình thành từ hai loài thực vật (loài thứ nhất có bộ NST 2n = 24, loài thứ hai có bộ NST 2n = 26) gồm bao nhiêu cặp tương đồng?

 • A. 50
 • B. 13
 • C. 25
 • D. 12
Câu 5
Mã câu hỏi: 181784

Sự liên kết giữa ADN với histôn trong cấu trúc của nhiễm sắc thể đảm bảo chức năng nào?

 • A. bảo quản thông tin di truyền.
 • B. phân li nhiễm sắc thể trong phân bào thuận lợi.
 • C. tổ hợp nhiễm sắc thể trong phân bào thuận lợi.
 • D. điều hòa hoạt động các gen trong ADN trên NST.
Câu 6
Mã câu hỏi: 181785

Trong cấu trúc của một operon Lac, nằm ngay trước vùng mã hóa các gen cấu trúc là gì?

 • A. vùng điều hòa
 • B. vùng vận hành
 • C. vùng khởi động
 • D. gen điều hòa
Câu 7
Mã câu hỏi: 181786

Thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb ở người và tinh tinh giống nhau chứng tỏ 2 loài này có cùng nguồn. Đây là ví dụ về

 • A. bằng chứng giải phẫu so sánh
 • B. bằng chứng phôi sinh học
 • C. bằng chứng sinh học phân tử
 • D. bằng chứng tế bào học
Câu 8
Mã câu hỏi: 181787

Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là gì?

 • A. các gen không hoà lẫn vào nhau
 • B. các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau
 • C. số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn
 • D. gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn
Câu 9
Mã câu hỏi: 181788

Loài ưu thế trong quần xã là loài nào?

 • A. chỉ có ở một quần xã 
 • B. có nhiều hơn hẳn các loài khác
 • C. đóng vai trò quan trọng trong quần xã
 • D. phân bố ở trung tâm quần xã
Câu 10
Mã câu hỏi: 181789

Các gen ở đoạn không tương đồng trên nhiễm sắc thể X có sự di truyền như thế nào?

 • A. thẳng
 • B. theo dòng mẹ
 • C. như các gen trên NST thường
 • D. chéo
Câu 11
Mã câu hỏi: 181790

Tần số hoán vị gen (tái tổ hợp gen) được xác định bằng tổng tỉ lệ nào?

 • A. các giao tử mang gen hoán vị 
 • B. của giao tử mang gen hoán vị và không hoán vị
 • C. các kiểu hình khác P
 • D. các kiểu hình giống P
Câu 12
Mã câu hỏi: 181791

Hệ tuần hoàn kín đơn có ở nhóm động vật nào?

 • A. Cá.
 • B. Lưỡng cư.
 • C. Bò sát.
 • D. Chim.
Câu 13
Mã câu hỏi: 181792

Cho các phương pháp tạo giống sau, phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là gì?

 • A. Dung hợp tế bào trần khác loài.
 • B. Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.
 • C. Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.
 • D. Gây đột biến. 
Câu 14
Mã câu hỏi: 181793

Trong quần thể, sự phân bố ngẫu nhiên của các cá thể có ý nghĩa gì?

 • A. giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
 • B. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa cá cá thể trong quần thể.
 • C. giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.
 • D. làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.
Câu 15
Mã câu hỏi: 181794

Khi nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng đến môi trường.
 • B. Năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao.
 • C. Bậc dinh dưỡng càng cao có năng lượng tích lũy càng lớn.
 • D. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng chủ yếu mất đi do hoạt động hô hấp của sinh vật.
Câu 16
Mã câu hỏi: 181795

Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và đời con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen qui định tính trạng đó nằm ở đâu?

 • A. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.
 • B. nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.
 • C. nằm trên nhiễm sắc thể thường.
 • D. nằm ở ngoài nhân.
Câu 17
Mã câu hỏi: 181796

Khi nói về di-nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Kết quả của di - nhập gen là luôn dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.
 • B. Các cá thể nhập cư có thể mang đến những alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể.
 • C. Nếu số lượng cá thể nhập cư bằng số lượng cá thể xuất cư thì chắc chắn không làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
 • D. Hiện tượng xuất cư chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 18
Mã câu hỏi: 181797

Nhân tố tiến hóa nào sau đây chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

 • A. Chọn lọc tự nhiên.
 • B. Di - nhập gen.
 • C. Giao phối không ngẫu nhiên.
 • D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 19
Mã câu hỏi: 181798

Đặc điểm nào sau đây là của thường biến?

 • A. Có lợi, có hại hoặc trung tính.
 • B. Phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính.
 • C. Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.
 • D. Di truyền được cho đời sau và là nguyên liệu của tiến hóa.
Câu 20
Mã câu hỏi: 181799

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể?

 • A. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể đảm bảo cho số lượng cá thể trong quần thể tăng lên dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trong quần thể.
 • B. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể đảm bảo cho quần thể khai thác tối ưu các nguồn sống.
 • C. Quan hệ hỗ trợ làm giảm kích thước quần thể đảm bảo trạng thái cân bằng của quần thể.
 • D. Tại một thời điểm nhất định, trong quần thể chỉ xảy ra một trong hai mối quan hệ hỗ trợ hoặc cạnh tranh.
Câu 21
Mã câu hỏi: 181800

Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn nhanh hơn nhiều so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì sao?

 • A. quần thể vi khuẩn có kích thước lớn hơn và sinh sản nhanh hơn.
 • B. quần thể vi khuẩn sinh sản nhanh hơn và vi khuẩn có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
 • C. quần thể vi khuẩn có kích thước lớn hơn và vi khuẩn có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
 • D. quần thể vi khuẩn sinh sản nhanh hơn và vi khuẩn phân bố rộng hơn.
Câu 22
Mã câu hỏi: 181801

Để góp phần cải tạo đất, người ta sử dụng phân bón vi sinh chứa các vi sinh vật có khả năng gì?

 • A. cố định nitơ từ không khí thành các dạng đạm. 
 • B. cố định cacbon từ không khí thành chất hữu cơ.
 • C. cố định cacbon trong đất thành các dạng đạm.
 • D. cố định nitơ từ không khí thành chất hữu cơ.
Câu 23
Mã câu hỏi: 181802

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá?

 • A. Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất là trong những ngày nắng nóng.
 • B. Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời.
 • C. Tạo ra sức hút để vận chuyển nước từ rễ lên lá.
 • D. Tạo ra sức hút để vận chuyển muối khoáng từ rễ lên lá. 
Câu 24
Mã câu hỏi: 181803

Ở một loài động vật alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp. Gen qui định chiều cao chân nằm trên NST thường. Một quần thể của loài này ở thế hệ xuất phát P có cấu trúc di truyền 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa. Giả sử ở quần thể này, những cá thể có cùng chiều cao chân chỉ giao phối ngẫu nhiên với nhau. Theo lí thuyết tỉ lệ cá thể chân cao ở F1 là:

 • A. 0,2.
 • B. 0,1.
 • C. 0,81.
 • D. 0,9.
Câu 25
Mã câu hỏi: 181804

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Enzim ligaza (enzim nối) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh.
 • B. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo thành chạc chữ Y.
 • C. Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’.
 • D. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.
Câu 26
Mã câu hỏi: 181805

Ý nào sau đây không đúng khi nói về sự giống nhau trong quá trình cố định CO2 ở thực vật C4 và thực vật CAM?

 • A. Đều diễn ra vào ban ngày.
 • B. Tiến trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình).
 • C. Sản phẩm quang hợp đầu tiên.
 • D. Chất nhận CO2.
Câu 27
Mã câu hỏi: 181806

Một loài giao phối có bộ NST 2n = 10, trong đó cặp nhiễm sắc thế số 1 có 1 chiếc bị mất đoạn, cặp nhiễm sắc thể số 2 có 1 chiếc bị lặp đoạn, cặp nhiễm sắc thể số 4 và số 5 mỗi cặp đều có 1chiếc bị đột biến chuyển đoạn. Cặp nhiễm sắc thể số 3 gồm 2 chiếc giống nhau và không bị đột biến. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 nhiễm sắc thể đột biến cấu trúc là:

 • A. 1/8.
 • B. 3/8. 
 • C. 1/2.
 • D. 5/8.
Câu 28
Mã câu hỏi: 181807

Đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về cơ quan tiêu hóa của thú ăn thịt?

 • A. Có dạ dày đơn. 
 • B. Có ruột dài hơn ruột của thú ăn thực vật.
 • C. Ở ruột non không xảy ra quá trình tiêu hóa thức ăn.
 • D. Có manh tràng phát triển.
Câu 29
Mã câu hỏi: 181808

Cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp (Aa, Bb) phân li độc lập khi giảm phân cho lọai giao tử AB chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

 • A. 50%.
 • B. 25%.
 • C. 75%.
 • D. 12,5%.
Câu 30
Mã câu hỏi: 181809

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội – lặn hoàn toàn, tần số hoán vị gen giữa A và B là 40%, giữa D và E không có hoán vị gen. Xét phép lai P: \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^{De}}{X^{dE}} \times \frac{{Ab}}{{ab}}{X^{dE}}Y\). Kiểu hình ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

 • A. 18,25%
 • B. 12,5%
 • C. 22,5%
 • D. 10%
Câu 31
Mã câu hỏi: 181810

Ở một loài động vật, xét cặp gen Aa nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 2 và cặp gen Bb nằm trên cặp nhiễm sắc thể số 5. Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết một nhiễm sắc thể kép của cặp số 5 không phân li ở kì sau II trong giảm phân, cặp nhiễm sắc thể số 2 giảm phân bình thường thì tế bào này có thể tạo ra các loại giao tử nào sau đây?

 • A. ABB, a, Ab.
 • B. abb, a, A
 • C. Abb, a, a
 • D. aBB, A, Ab.
Câu 32
Mã câu hỏi: 181811

Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ thuần chủng lại với cây hoa trắng thuần chủng thu được F1 toàn trắng. Cho F1 lai phân tích được thế hệ Fa có 135 cây hoa trắng :45 cây hoa đỏ. Nếu cho cây F1 tự thụ phấn, kết luận đúng về số loại kiểu gen của thế hệ F2 là:

 • A. Đời F2 có 9 kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa đỏ.
 • B. Đời F2 có 16 loại kiểu gen, trong đó có 4 kiểu gen quy định hoa trắng.
 • C. Đời F2 có 4 loại kiểu gen quy định cây hoa đỏ, 5 loại kiểu gen quy định hoa trắng.
 • D. Đời F2 có 9 loại kiểu gen, trong đó có 7 kiểu gen quy định hoa trắng.
Câu 33
Mã câu hỏi: 181812

Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen và kiểu giao phối khác nhau?

 • A. 3 kiểu gen, 6 kiểu giao phối. 
 • B. 3 kiểu gen, 3 kiểu giao phối.
 • C. 6 kiểu gen, 4 kiểu giao phối.
 • D. 5 kiểu gen, 6 kiểu giao phối.
Câu 34
Mã câu hỏi: 181813

Một cơ thể đực có kiểu gen AaBbDdEe, các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân bình thường, không xảy ra đột biến. Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất có thể được tạo ra từ 2 tế bào của cơ thể này lần lượt là:

 • A. 2 và 4.
 • B. 1 và 16.
 • C. 2 và 8.
 • D. 2 và 16.
Câu 35
Mã câu hỏi: 181814

Một quần thể thực vật ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền, tính trạng màu hoa do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với các alen A2, alen A3 và alen A4, alen A2 quy định hoa tím trội hoàn toàn so với các alen A3 và alen A4; alen A3 quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định hoa trắng. Theo lý thuyết, trong các nhận định sau có bao nhiêu nhận định đúng?

I. Thực hiện phép lai giữa 2 cá thể (P), nếu F1 thu được tối đa 3 loại kiểu gen, thì có 3 loại kiểu hình.

II. Cho 1 cây hoa đỏ lại với 1 cây hoa tím, nếu đời con F1 có tỉ lệ kiểu hình 1: 2:1 thì tối đa có 4 phép lai phù hợp.

III. Cho cây hoa đỏ lại với cây hoa tím, đời F1 sẽ thu được tỉ lệ 2 cây hoa đỏ: 1 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng.

IV. Cho các cây hoa tím lai với nhau, trong số cây hoa tím thu được ở đời F1, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 9/16.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 36
Mã câu hỏi: 181815

Ở người, kiểu tóc do một gen gồm 2 alen (A, a) nằm trên NST thường quy định. Người chồng tóc xoăn có bố, mẹ đều tóc xoăn và em gái tóc thẳng. Người vợ tóc xoăn có bố tóc xoăn, mẹ và em trai tóc thẳng. Tính theo lí thuyết thì xác suất cặp vợ chồng này sinh được con gái đầu lòng tóc thẳng là:

 • A. 3/4.
 • B. 3/8.
 • C. 5/12.
 • D. 1/12.
Câu 37
Mã câu hỏi: 181816

Một loài động vật giao phối ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8. Xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e. Các gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác, ở loài này. Theo lý thuyết phát biểu sau đây đúng?

 • A. Các thể ba có tối đa 108 kiểu gen.
 • B. Các cây bình thường có tối đa 64 kiểu gen.
 • C. Có tối đa 172 loại kiểu gen.
 • D. Các cây con sinh ra có tối đa 16 loại kiểu hình.
Câu 38
Mã câu hỏi: 181817

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây thân cao, quả tròn giao phấn với cây thân cao, quả dài (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 40%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Ở F1 số cây thân cao, quả dài chiếm tỉ lệ 4%.

II. Khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40 cM.

III. Ở F1, trong tổng số cây thân cao, quả dài cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 50%.

IV. Ở đời F1, có 3 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, quả tròn. 

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 39
Mã câu hỏi: 181818

Ở một loài thú, có 3 gen không alen phân ly độc lập, tác động qua lại cùng quy định màu sắc của lông, mỗi gen đều có hai alen (A, a; B, b; D, d). Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 3 gen trội A, B, D cho màu lông đen, các kiểu gen còn lại đều cho màu lông trắng. Cho các thể lông đen giao phối với cá thể lông trắng, đời con thu được 25% số cá thể lông đen. Không xét đến vai trò của bố mẹ trong mỗi phép lai thì số phép lai có thể xảy ra là:

 • A. 12
 • B. 15
 • C. 24
 • D. 30
Câu 40
Mã câu hỏi: 181819

Phả hệ dưới đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau, mỗi bệnh do một gen quy định. Biết không xảy ra đột biến ở tất cả mọi người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có thể xác định được kiểu gen của 12 người.

II. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng bị cả hai bệnh là 1/36.

III. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng chỉ bị một bệnh là 5/18.

IV. Xác suất để cặp vợ chồng 15-16 sinh con đầu lòng là gái và không bị bệnh là 4/9.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ