Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh học - Trường THPT Vinh Kim

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 184780

Ở một quần thể ngẫu phối, thế hệ P có thành phần kiểu gen 0,36BB: 0,48Bb: 0,16bb= 1. Khi trong quần thể này, các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn hẳn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì

 • A. Alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể
 • B. Alen trội có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể
 • C. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi
 • D. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau
Câu 2
Mã câu hỏi: 184781

Mẹ có kiểu gen 44A + XBXb, bố có kiểu gen 44A + XBY, con gái có kiểu gen 44A + XBXbXb. Kết luận nào sau đây về quá trình giảm phân ở bố và mẹ là đúng?

 • A. Trong giảm phân II ở bố, tất cả các cặp NST không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường
 • B. Trong giảm phân II ở mẹ, tất cả các cặp NST không phân li, ở bố giảm phân bình thường
 • C. Trong giảm phân II ở mẹ, cặp NST số 23 không phân li, ở bố giảm phân bình thường
 • D. Trong giảm phân II ở bố, cặp NST số 23 không phân li, ở mẹ giảm phân bình thường
Câu 3
Mã câu hỏi: 184782

Để thu được tổng năng lượng tối đa, trong chăn nuôi người ta thường nuôi

 • A. Những loài sử dụng thức ăn là thực vật
 • B. Những loài sử dụng thức ăn là động vật thứ cấp
 • C. Những loài sử dụng thức ăn là động vật ăn thịt sơ cấp
 • D. Những loài sử dụng thức ăn là động vật ăn thực vật
Câu 4
Mã câu hỏi: 184783

Chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 gen không alen nằm trên 4 cặp NST tương đồng khác nhau. Trong đó cây cao nhất có chiều cao là 320cm và mỗi alen trội làm chiều cao giảm đi 15cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây có chiều cao 290cm ở F2  là:

 • A. 6/64
 • B. 7/64
 • C. 1/64
 • D. 5/64 
Câu 5
Mã câu hỏi: 184784

Khi nào các  gen trong Operon-Lac ngừng tổng hợp các loại protein?

 • A. Protein ức chế ở trạng thái bất hoạt
 • B. Thừa lactozo trong môi trường
 • C. Protein ức chế ở trạng thái hoạt động
 • D. Protein ức chế không gắn với chất cảm ứng
Câu 6
Mã câu hỏi: 184785

Ở một loài thực vật lưỡng bội có 5 nhóm gen liên kết. Có 10 thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể được kí hiệu từ (1) đến (10). Bộ nhiễm sắc thể của mỗi thể đột biến như sau:

(1) Có 22 nhiễm sắc thể.            (2) Có 25 nhiễm sắc thể.    

(3) Có 12 nhiễm sắc thể.            (4) Có 15 nhiễm sắc thể.

(5) Có 21 nhiễm sắc thể.            (6) Có 9 nhiễm sắc thể.      

(7) Có 11 nhiễm sắc thể.            (8) Có 35 nhiễm sắc thể.

(9) Có 18 nhiễm sắc thể.            (10) Có 5 nhiễm sắc thể.

Trong 10 thể đột biến nói trên, có bao nhiêu thể đột biến thuộc loại lệch bội về 1 hoặc 2 cặp nhiễm sắc thể?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 7
Mã câu hỏi: 184786

Điều nào sau đây không thuộc vai trò của quá trình giao phối đối với tiến hoá?

 • A. Làm cho đột biến được phát tán trong quần thể
 • B. Tạo ra vô số biến dị tổ hợp, là nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hoá
 • C. Làm tăng tần số xuất hiện của đột biến tự nhiên
 • D. Trung hoà tính có hại của đột biến, góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi
Câu 8
Mã câu hỏi: 184787

Có bao nhiêu nội dung đúng khi nói về mức phản ứng (MPƯ) của kiểu gen:

            (1) Để xác định MPƯ của 1 kiểu gen cần phải tạo các sinh vật có cùng kiểu gen.

            (2) Sự mềm dẻo kiểu hình của 1 kiểu gen là MPƯ của kiểu gen.

            (3) MPƯ do gen qui định nên có tính di truyền.

            (4) Đem trồng các cành của một cây trong những điều kiện khác nhau để xác định MPƯ của cây đó.

            (5) Các tính trạng chất lượng thường có MPƯ rộng hơn so với các tính trạng số lượng.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 9
Mã câu hỏi: 184788

Intrôn là gì?

 • A. Đoạn gen chứa trình tự nu đặc biệt giúp mARN nhận biết được mạch mã gốc của gen
 • B. Đoạn gen không có khả năng phiên mã và dịch mã
 • C. Đoạn gen mã hoá các axit amin
 • D. Đoạn gen có khả năng phiên mã nhưng không có khả năng dịch mã
Câu 10
Mã câu hỏi: 184789

Nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, tính trạng không phân đều ở hai giới, tính trạng lặn phổ biến ở giới dị giao tử (XY) thì kết luận nào sau đây là đúng

 • A. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X vùng không tương đồng
 • B. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể Y vùng không tương đồng
 • C. Gen qui định tính trạng nằm trong ti thể của tế bào chất
 • D. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường
Câu 11
Mã câu hỏi: 184790

Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung, trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ, thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền, trong đó A có tần số 0,4 và B có tần số 0,3. Theo lí thuyết, kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ

 • A. 49,72%
 • B. 56,25%
 • C. 43,75%
 • D. 17,64%
Câu 12
Mã câu hỏi: 184791

Có thể thực hiện bao nhiêu kiểu phép lai khác nhau về kiểu gen nếu chỉ xét một gen có 2 alen (A, a) tồn tại trên cả NST giới tính X  và Y? 

 • A. 6
 • B. 12
 • C. 18
 • D. 9
Câu 13
Mã câu hỏi: 184792

Ở cà chua alen A - cây cao trội hoàn toàn so với a - cây thấp; B - quả  đỏ là trội hoàn toàn so với b - quả vàng. Người ta cho giao phấn các cây tứ bội  AAaaBBbb x AaaaBBbb, quá trình giảm phân bình thường, không có đột biến mới xảy ra, chỉ các giao tử lưỡng bội mới có khả năng thụ tinh. Tỉ lệ kiểu hình cao vàng  và thấp đỏ ở F1 lần lượt là:

 • A. 385 và 11
 • B. 11 và 1
 • C. 11 và 35
 • D. 105 và 35
Câu 14
Mã câu hỏi: 184793

Một loài thực vật lưỡng bội, có bộ nst 2n=24. Đột biến 3 nhiễm và 1 nhiễm đồng thời (xảy ra ở 2 cặp nst khác nhau) ở loài trên thì số dạng đột biến có thể xảy ra tối đa ở loài trên là:

 • A. 132
 • B. 12
 • C. 144
 • D. 66
Câu 15
Mã câu hỏi: 184794

Nhóm loài ngẫu nhiên là gì?

 • A. Nhóm loài có tần xuất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn, quyết định chiều hướng phát triển của quần xã
 • B. Nhóm loài có tần xuất xuất hiện và độ phong phú rất thấp, sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng của quần xã
 • C. Nhóm loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển các loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã
 • D. Nhóm loài có vai trò thay thế cho nhóm loài khác khi nhóm này suy vong do nguyên nhân nào đó
Câu 16
Mã câu hỏi: 184795

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai hai cây quả đỏ (P) với nhau, thu được F1 gồm 899 cây quả đỏ và 300 cây quả vàng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cây đỏ F1, số cây khi tự thụ phấn cho F2 gồm cả cây quả đỏ và quả vàng chiếm tỉ lệ

 • A. 3/4
 • B. 1/3
 • C. 2/3
 • D. 1/2
Câu 17
Mã câu hỏi: 184796

Cho lai ruồi giấm P: ♀ mắt đỏ tươi x ♂ mắt đỏ thẫm được F1: ♀ mẳt đỏ thẫm : ♂ mắt đỏ tươi. Cho F1 giao phối với nhau được F2: 4 đỏ thẫm : 3 đỏ tươi : 1 nâu. Kết luận đúng là:

Tính trạng màu mắt của ruồi giấm do 2 cặp gen không alen tương tác với nhau theo kiểu át chế quy định Tính trạng màu mắt của ruồi giấm do 2 cặp gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ trợ quy định Tính trạng màu mắt của ruồi giấm liên kết với NST giới tính X. Sơ đồ lai của F1 là: AaXBXb  x AaXbY Sơ đồ lai của F1 là: AaXBXb  x AaXBY

Tổ hợp phương án trả lời đúng là:

 • A. 1, 3, 4
 • B. 2, 3, 4
 • C. 1, 3,5
 • D. 2, 3,5
Câu 18
Mã câu hỏi: 184797

Cơ quan nào không thể xem là cơ quan thoái hoá?  

 • A. Vết xương chân ở rắn
 • B. Đuôi chuột túi
 • C. Xương cụt ở người
 • D. Cánh của chim cánh cụt
Câu 19
Mã câu hỏi: 184798

Phát biểu nào sau đây là sai về ADN tái tổ hợp?

 • A. ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được đưa vào trong tế bào E. coli nhằm tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện
 • B. Cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp
 • C. Tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò là tính trạng có hệ số di truyền thấp
 • D. Trong môi trường không có thuốc trừ sâu DDT thì dạng ruồi có đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm hơn dạng ruồi bình thường, khi phun DDT thì thể đột biến kháng DDT lại tỏ ra có ưu thế hơn và chiếm tỉ lệ ngày càng cao. Chứng tỏ đột biến gen kháng thuốc DDT là có lợi cho thể đột biến trong điều kiện môi trường có DDT
Câu 20
Mã câu hỏi: 184799

Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, quá trình giảm phân không phát sinh đột biến mới, tỉ lệ thụ tinh các loại giao tử  và khả năng sống của các tổ hợp khác nhau là như nhau. P: (cây cao, quả tròn, chín vàng) x (cây thấp, quả dài, chín đỏ) → F1 100% cây cao, quả tròn, chín đỏ. Cho F1 tự thụ → F2 xuất hiện 8 kiểu hình trong đó xuất hiện cây cao, quả tròn, chín vàng chiếm tỉ lệ 14,0625% (hay 9/64). Xác định kiểu gen của cây F1

 • A. \(Aa\frac{{BD}}{{bd}}(f = 0,2)\)
 • B. \(\frac{{ABD}}{{bd}}({f_{A/a}} = 0,4)\)
 • C. \(Aa\frac{{BD}}{{bd}}(LKHT)\)
 • D. AaBbDd
Câu 21
Mã câu hỏi: 184800

Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là gì?

 • A. Duy trì sự cân bằng vật chất trong quần thể
 • B. Duy trì sự cân bằng vật chất trong quần xã
 • C. Duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển
 • D. Duy trì sự cân bằng vật chất trong hệ sinh thái
Câu 22
Mã câu hỏi: 184801

Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCcDdEe tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có kiểu hình A-bbC-D-ee là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau

 • A. 0,026
 • B. 0,105
 • C. 0,046
 • D. 0,035
Câu 23
Mã câu hỏi: 184802

Tế bào của một thai nhi chứa 47 nhiễm sắc thể và quan sát thấy 2 thể Barr. Có thể dự đoán

 • A.
  Thai nhi sẽ phát triển thành bé trai không bình thường
 • B. Chưa thể biết được giới tính
 • C.
  Thai nhi sẽ phát triển thành bé gái không bình thường
 • D. Hợp tử không phát triển được
Câu 24
Mã câu hỏi: 184803

Chỉ có 3 loại nucleotit A, U, G người ta đã tổng hợp nên một phân tử mARN nhân tạo. Phân tử mARN này có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền có khả năng mang thông tin mã hóa axit amin?

 • A. 27
 • B. 9
 • C. 24
 • D. 8
Câu 25
Mã câu hỏi: 184804

Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau : cào cào, thỏ và nai ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là:

 • A. Chim sâu, mèo rừng, báo
 • B. Cào cào, thỏ, nai
 • C. Chim sâu, thỏ, mèo rừng
 • D. Cào cào, chim sâu, báo
Câu 26
Mã câu hỏi: 184805

Ở ong mật, xét 3 gen có số alen lần lượt là 3,4,5. Gen 1 và 2 nằm trên cặp NST số 4, gen 3 nằm trên cặp NST số 5. Số kiểu gen tối đa về 3 gen trên trong quần thể là:

 • A. 1170
 • B. 1230
 • C. 900
 • D. 960
Câu 27
Mã câu hỏi: 184806

Nguyên nhân xảy ra diễn thế sinh thái là?

 • A. Thay đổi các nhân tố sinh vật
 • B. Sự cố bất thường
 • C. Tác động của con người 
 • D. Môi trường biến đổi
Câu 28
Mã câu hỏi: 184807

Xét 2 cặp NST thường trong tế bào. Trên mỗi cặp NST chứa 2 cặp gen có kí hiệu như sau: \(\frac{{AB}}{{ab}}\;\frac{{DE}}{{de}}\). Khi có trao đổi đoạn ở cặp NST có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\), số  loại giao tử là:

 • A. 32 loại 
 • B. 8 loại 
 • C. 16 loại
 • D. 4 loại
Câu 29
Mã câu hỏi: 184808

Có bao nhiêu bằng chứng tiến hoá nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử:

(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.

(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

(4) Prôtêin của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

(5) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2
Câu 30
Mã câu hỏi: 184809

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn với nó, không phát sinh đột biến mới, tỉ lệ thụ tinh các loại giao tử  và khả năng sống của các tổ hợp khác nhau là như nhau. Cho phép lai P: AaBbCcDdHHEe  x  AaBbCcDdhhEE  → Khả năng xuất hiện 1 cây có 3 tính trạng trội và 3 tính trạng lặn là:

 • A. 4,6875% 
 • B. 0,6592% 
 • C. 13.18%
 • D. 18,75%
Câu 31
Mã câu hỏi: 184810

Có 4 tế bào đều có kiểu genAB/ab Dd EeGgHh tiến hành giảm phân xảy ra trao đổi đoạn theo lí thuyết, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử

 • A. 8
 • B. 12
 • C. 64
 • D. 16
Câu 32
Mã câu hỏi: 184811

Cơ sở vật chất di truyền của cừu Đôly được hình thành ở giai đoạn nào trong quy trình nhân bản?

 • A. Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để nó mang thai
 • B. Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân
 • C. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi
 • D. Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bị bỏ nhân
Câu 33
Mã câu hỏi: 184812

Khi nói về quá trình hình thành loài mới theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa xảy ra chủ yếu ở dương xỉ
 • B. Hình thành loài bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
 • C. Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường gặp ở thực vật và động vật ít di chuyển xa
 • D. Hình thành loài mới bằng con đường địa lý không có sự  hình thành quần thể thích nghi
Câu 34
Mã câu hỏi: 184813

Cho 2 quần thể 1 và 2 cùng loài, kích thước quần thể  1 gấp đôi quần thể 2. Quần thể 1 có tần số alen A=0,2, quần thể  2 có tần số alen A=0,3. Nếu có 40%  cá thể của quần thể 1 di cư qua quần thể  2 và 20% cá thể của quần thể  2 di cư qua quần thể  1 thì tần số  alen A của 2 quần thể 1 và 2 lần lượt là:

 • A. 0,35 và 0,4
 • B. 0,4 và 0,3
 • C. 0.22 và 0.26
 • D. 0,31 và 0,38
Câu 35
Mã câu hỏi: 184814

Tìm số phát biểu không đúng

   1. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể về bản chất có sự sắp xếp lại trong khối gen chỉ trong một nhiễm sắc thể

   2. Đột biến thêm một cặp nucleotit là dễ xảy ra nhất

   3. Nếu 5BU là đồng phân của T dẫn tới dạng đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp  G-X

   4. Phần lớn các đột biến điểm là có hại

   5. Đột biến gen xảy ra có tính chất thuận nghịch

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 36
Mã câu hỏi: 184815

Dạng nào sau đây được coi là một sinh vật chuyển gen?

1. Một vi khuẩn đã nhận các gen thông qua tiếp hợp.

2. Một người qua liệu pháp gen nhận được 1 gen gây đông máu loại chuẩn.

3. Cừu tiết sữa có chứa prôtêin huyết thanh của người.

4. Một người sử dụng insulin do vi khuẩn E.Coli sản xuất để điều trị bệnh đái tháo đường

5. Chuột cống mang gen hemoglobin của thỏ.

6.Gen trong ti thể bị đột biến điểm dẫn tới bệnh động kinh ở người

Đáp án đúng là:

 • A. 1 và 3, 6
 • B. 3 và 5
 • C. 4 và 5
 • D. 2 và 3, 5
Câu 37
Mã câu hỏi: 184816

Các nhân tố tiến hóa phát huy vai trò chủ yếu trong quần thể có kích thước nhỏ là:

 • A. Đột biến , di nhập gen
 • B. Đột biến , các yếu tố ngẫu nhiên
 • C. Đột biến , CLTN
 • D. Di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên
Câu 38
Mã câu hỏi: 184817

Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là gì?

 • A. đột biến
 • B. nguồn gen di nhập
 • C. biến dị tổ hợp
 • D. quá trình giao phối
Câu 39
Mã câu hỏi: 184818

Để nhân các giống lan quý, các nhà nghiên cứu cây cảnh đã áp dụng phương pháp

 • A. nhân bản vô tính
 • B. nuôi cấy tế bào, mô thực vật
 • C. dung hợp tế bào trần
 • D. nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh
Câu 40
Mã câu hỏi: 184819

Biết quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần số 40%, giữa E và e là 20% . Một cá thể có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\;\frac{{DE}}{{de}}\) tỉ lệ xuất hiện giao tử ab de

 • A. 8%
 • B. 4%
 • C. 16%
 • D. 12%

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ