Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Sinh - Trường THPT Nguyễn Bá Ngọc

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 181980

Thực vật phát sinh ở kỉ nào?

 • A. Kỉ Ocđôvic.
 • B. Kỉ Than đá.
 • C. Kỉ Phấn trắng.
 • D. Kỉ Cambri.
Câu 2
Mã câu hỏi: 181981

Mã di truyền có tính thoái hoá là do:

 • A. Số loại axit amin nhiều hơn số loại nucleotide.    
 • B. Số loại mã di truyền nhiều hơn số loại nucleotide.
 • C.

  Số loại axit amin nhiều hơn số loại mã di truyền.

 • D. Số loại mã di truyền nhiều hơn số loại axit amin.
Câu 3
Mã câu hỏi: 181982

Sự trao đổi chéo không cân giữa các cromatit không cùng chị em trong một cặp NST tương đồng là nguyên nhân dẫn đến

 • A. hoán vị gen
 • B. đột biến đảo đoạn.
 • C. đột biến lặp đoạn.
 • D. đột biến chuyển đoạn.
Câu 4
Mã câu hỏi: 181983

Quan sát số lượng voi ở trong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 125 con/km2. Số liệu trên cho ta biết được đặc trưng nào của quần thể?

 • A. Tỉ lệ đực/cái.
 • B. Thành phần nhóm tuổi.
 • C. Sự phân bố cá thể.
 • D. Mật độ cá thể.
Câu 5
Mã câu hỏi: 181984

Ý nào không đúng khi nói về đột biến đa bội lẻ?

 • A. Số nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng là một số lẻ.
 • B. Thể đột biến đa bội lẻ không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
 • C. Được ứng dụng để tạo giống quả không hạt. 
 • D. Hàm lượng ADN tăng gấp một số nguyên lần so với đơn bội n và lớn hơn 2n.
Câu 6
Mã câu hỏi: 181985

Ở cây bàng, nước chủ yếu được thoát qua cơ quan nào sau đây?

 • A. Lá. 
 • B. Thân.
 • C. Cành.
 • D. Rễ.
Câu 7
Mã câu hỏi: 181986

Người ta có thể tạo ra giống cây khác loài bằng phương pháp nào?

 • A. Lai tế bào xoma. 
 • B. Lai khác dòng.
 • C. Nuôi cấy hạt phấn.
 • D. Nuôi cấy mô.
Câu 8
Mã câu hỏi: 181987

Sự điều hoà lượng nước trong cơ thể phụ thuộc vào các yếu tố chủ yếu nào?

 • A. Áp suất thẩm thấu và huyết áp.
 • B. Chất vô cơ và chất hữu cơ trong huyết tương. 
 • C. Tỉ lệ Ca2+; K+ có trong huyết tương.
 • D. Độ pH và lượng protein có trong huyết tương.
Câu 9
Mã câu hỏi: 181988

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

 • A. Chân chuột chũi và chân dế chũi.
 • B. Vây cá mập và cánh bướm.
 • C. Mang cá và mang tôm.
 • D. Tay người và vây cá voi.
Câu 10
Mã câu hỏi: 181989

Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?

 • A. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu.
 • B. Sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.
 • C. Môi trường vào sinh vật phân giải sau đó đến sinh vật sản xuất.
 • D. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường.
Câu 11
Mã câu hỏi: 181990

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 300 nm?

 • A. Chromatid.
 • B. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn). 
 • C. Sợi cơ bản.
 • D. Sợi nhiễm sắc.
Câu 12
Mã câu hỏi: 181991

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân tạo ra loại giao tử aBD chiếm tỉ lệ

 • A. 50%. 
 • B. 15%. 
 • C. 25%.
 • D. 100%.
Câu 13
Mã câu hỏi: 181992

Khi nói về cơ chế dịch mã, có bao nhiêu nhận định không đúng trong các nhận định sau:

(1). Trên một phân tử mARN, hoạt động của polisome giúp tạo ra nhiều chuỗi polipeptid khác loại

(2). Ribosome dịch chuyển theo chiều từ 3’  5’ trên mARN

(3). Bộ ba đối mã với bộ ba UGA trên mARN là AXT trên tARN

(4). Các chuỗi polypeptid sau khi được tổng hợp sẽ được cắt bỏ axit amin mở đầu, cuộn xoắn theo nhiều cách khác nhau để hình thành các bậc cấu trúc cao hơn.

(5). Sau khi dịch mã, ribosome giữ nguyên cấu trúc để tiến hành quá trình dịch mã tiếp theo.

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 14
Mã câu hỏi: 181993

Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AB/ab XDXd giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là:

 • A. 4
 • B. 16
 • C. 6
 • D. 8
Câu 15
Mã câu hỏi: 181994

Khi nói về các enzyme tham gia quá trình nhân đôi ADN thì nhận định nào sau đây đúng:

 • A. Thứ tự tham gia của các enzyme là: tháo xoắn  ADN polymerase  ARN polymerase  Ligase.
 • B. ADN polymerase và ARN polymerase đều chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’.
 • C. ARN polymerase có chức năng tháo xoắn và tổng hợp đoạn mồi.
 • D. Xét trên một chạc ba tái bản, enzyme ligase chỉ tác dụng lên 1 mạch.
Câu 16
Mã câu hỏi: 181995

Đột biến gen và đột biến NST có điểm khác nhau cơ bản là:

 • A. Đột biến NST có thể làm thay đổi số lượng gen trên NST còn đột biến gen không thể làm thay đổi số lượng gen trên NST. 
 • B. Đột biến NST thường phát sinh trong giảm phân, còn đột biến gen thường phát sinh trong nguyên phân.
 • C. Đột biến NST có hướng, đột biến gen vô hướng.
 • D. Đột biến NST có thể gây chết, đột biến gen không thể gây chết.
Câu 17
Mã câu hỏi: 181996

Thực hiện phép lai P: AaBbCcDdee x aaBbCCDdEE. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình khác với bố và mẹ ở F1 là bao nhiêu? Biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn

 • A. 31,25%.
 • B. 25%.
 • C. 71,875%.
 • D. 50%.
Câu 18
Mã câu hỏi: 181997

Khi nói về mối quan hệ giữa các loài, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá tôm là ví dụ về quan hệ sinh vật ăn sinh vật. 
 • B. Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định.
 • C. Trong quan hệ hợp tác, nếu 2 loài tách nhau ra thì cả hai đều bị chết.
 • D. Chim sáo bắt rận cho trâu bò là ví dụ về quan hệ hội sinh.
Câu 19
Mã câu hỏi: 181998

Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng?

I. Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển,… ngăn cản các cá thể của quần thể khác loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

II. Cách li địa lí trong một thời gian dài tất yếu sẽ dẫn tới cách li sinh sản và hình thành loài mới.

III. Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hoá.

IV. Cách li địa lí có thể xảy ra với những loài có khả năng phát tán mạnh, có khả năng di cư và ít di cư.

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
Câu 20
Mã câu hỏi: 181999

Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen là 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu quần thể chịu tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn quần thể sẽ xuất hiện kiểu gen mới.

II. Nếu quần thể chỉ chịu tác động của chọn lọc tự nhiên và F1 có tỉ lệ kiểu gen là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa thì chứng tỏ quá trình chọn lọc đang chống lại alen lặn.

III. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì có thể sẽ có tỉ lệ kiểu gen là 100%AA.

IV. Nếu có di – nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen a của quần thể.

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2
Câu 21
Mã câu hỏi: 182000

Theo lí thuyết, trong trường hợp trội lặn không hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

 • A. AA x AA
 • B. Aa x aa
 • C. Aa x Aa
 • D. AA x aa
Câu 22
Mã câu hỏi: 182001

Diễn thế nguyên sinh có bao nhiêu đặc điểm sau đây?

I. Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật.

II. Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian.

III. Quá trình diễn thế gắn liền với sự huỷ hoại môi trường.

IV. Kết quả cuối cùng thường sẽ hình thành quần xã đỉnh cực.

V. Số lượng loài tăng lên, lưới thức ăn ngày càng phức tạp.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 23
Mã câu hỏi: 182002

Trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho tỉ lệ giao tử Ab với tỉ lệ 50%?

 • A. AB/ab.
 • B. Ab/a
 • C. Ab/Ab.
 • D. AB/a
Câu 24
Mã câu hỏi: 182003

Khi nói về sự phân bố cá thể trong quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Trong mỗi quần thể, sự phân bố cá thể một cách đồng đều xảy ra khi môi trường không đồng nhất và cạnh tranh cùng loài diễn ra khốc liệt.  
 • B. Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một cách đồng đều trong môi trường có ý nghĩa giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.  
 • C. Phân bố đồng đều là dạng trung gian của phân bố ngẫu nhiên và phân bố theo nhóm.
 • D. Phân bố theo nhóm là kiểu phân bố ít phổ biến nhất vì khi phân bố theo nhóm thì sinh vật dễ bị kẻ thù tiêu diệt.
Câu 25
Mã câu hỏi: 182004

Khi nói về thành phần của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Một hệ sinh thái luôn có các loài sinh vật và môi trường sống của sinh vật.

II. Tất cả các loài thực vật quang hợp đều được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.

III. Sinh vật phân giải có chức năng chuyển hoá chất vô cơ thành chất hữu cơ để cung cấp cho các sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái.

IV. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu sinh của hệ sinh thái.

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3
Câu 26
Mã câu hỏi: 182005

Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có O2 thì thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP.

II. Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 giai đoạn, trong đó CO2 được giải phóng ở giai đoạn chu trình Crep.

III. Quá trình hô hấp ở thực vật luôn tạo ra ATP.

IV. Từ một mol glucozơ, trải qua hô hấp kị khí (phân giải kị khí) sẽ tạo ra 2 mol ATP.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 182006

Khi nói về tuần hoàn của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Trong một chu kì tim, tâm thất luôn co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ.  
 • B. Máu trong động mạch luôn giàu O2 và có màu đỏ tươi.
 • C. Các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái đều có hệ tuần hoàn kép.
 • D. Hệ tuần hoàn hở có tốc độ lưu thông máu nhanh hơn so với hệ tuần hoàn kín.
Câu 28
Mã câu hỏi: 182007

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:

I. AABb × AAbb                        II. AaBB × AaBb                      III. Aabb × aabb

IV. AABb × AaBB                     V. AaBB × aaBb                       VI. AaBb × aaBb

VII. Aabb × aaBb                       VIII. AaBB × aaBB

Theo lí thuyết, trong số các phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con cho tỉ lệ phân li kiểu gen giống tỉ lệ phân li kiểu hình.

 • A. 6
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 29
Mã câu hỏi: 182008

Một lưới thức ăn gồm có 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 10 chuỗi thức ăn, trong đó chuỗi dài nhất có 7 mắt xích.

II. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này chỉ có tối đa 7 loài.

III. Loài H tham gia vào 10 chuỗi thức ăn.

IV. Chuỗi thức ăn ngắn nhất chỉ có 3 mắt xích.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 30
Mã câu hỏi: 182009

Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội (2n = 6), nghiên cứu tế bào học hai cây thuộc loài này người ta phát hiện tế bào sinh dưỡng của cây thứ nhất có 14 NST đơn chia thành 2 nhóm giống nhau đang phân ly về hai cực của tế bào. Tế bào sinh dưỡng của cây thứ 2 có 5 NST kép đang xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Có thể dự đoán:

 • A. Cây thứ 2 có thể là thể một, cây thứ nhất có thể là thể ba.  
 • B. Cây thứ nhất là thể ba, cây thứ 2 là thể không.
 • C. Cây thứ 2 có thể là thể một, cây thứ nhất có thể là thể ba. Tế bào của cây thứ nhất đang ở kỳ cuối của nguyên phân, tế bào cây thứ 2 đang ở kỳ đầu nguyên phân.
 • D. Cây thứ hai là thể một, tế bào của cây thứ hai đang ở kỳ giữa của nguyên phân, cây thứ nhất là thể không, tế bào đang ở kỳ sau của nguyên phân.
Câu 31
Mã câu hỏi: 182010

Một gen của sinh vật nhân sơ chỉ huy tổng hợp 3 chuỗi polypeptid đã huy động từ môi trường nội bào 597 aa các loại. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có 100 A và 125 U. Gen đã bị đột biến dẫn đến hậu quả tổng số Nucleotide trong gen không thay đổi nhưng tỉ lệ A/G bị thay đổi và bằng 59,15%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau đây?

 • A. Thay thế hai cặp G – X bằng hai cặp A – T.
 • B. Thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T.
 • C. Thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X.
 • D. Thay thế hai cặp A – T bằng hai cặp G – X.
Câu 32
Mã câu hỏi: 182011

Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa vàng, alen a qui định hoa trắng. Một quần thể ban đầu (P) có cấu trúc di truyền là 0,5 AA + 0,2 Aa + 0,3 aa = 1. Người ta tiến hành thí nghiệm quần thể này qua 2 thế hệ, ở thế hệ thứ nhất (F1) có tỉ lệ phân li kiểu hình là 84% cây hoa vàng: 16% cây hoa trắng. Ở thế hệ thứ 2 (F2) tỉ lệ phân ly kiểu hình là 72% hoa vàng: 28% hoa trắng. Biết rằng không có sự tác động của các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể. Có thể kết luận gì về thí nghiệm này?

 • A. Cho P tự thụ, F1 giao phấn. 
 • B. Cả hai thế hệ đều giao phấn ngẫu nhiên.
 • C. Cho P giao phấn, F1 tự thụ.
 • D. Cho tự thụ phấn ở cả 2 thế hệ.
Câu 33
Mã câu hỏi: 182012

Tính trạng chiều cao của một loài thực vật do 3 cặp gen Aa, Bb, Dd nằm trên 3 cặp NST khác nhau và tương tác theo kiểu cộng gộp. Khi trong kiểu gen có thêm 1 alen trội thì cây cao thêm 10 cm, cây thấp nhất có chiều cao 100 cm. Cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1. Tiếp tục cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:

1. Ở F2 loại cây cao 130 cm chiếm tỉ lệ cao nhất

2. Ở F2 có 3 kiểu gen quy định kiểu hình cây cao 110 cm.

3. Cây cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ 3/32

4. Ở F2 có 7 kiểu hình và 27 kiểu gen

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 34
Mã câu hỏi: 182013

Ở một loài côn trùng, cho con cái XX mắt đỏ thuần chủng lai với con đực XY mắt trắng thuần chủng được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời con thu được tỉ lệ 1 con cái mắt đỏ: 1 con cái mắt trắng: 2 con đực mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối tự do với nhau, trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về kết quả thu được ở đời F2?

I. F2 xuất hiện 12 kiểu gen

II. Cá thể đực mắt trắng chiếm tỉ lệ 5/16

III. Cá thể cái mắt trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ 3/16

IV. Trong tổng số các cá thể mắt đỏ, cá thể cái mắt đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ 5/9

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 2
Câu 35
Mã câu hỏi: 182014

Một loài thực vật, cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có 4 loại kiểu hình gồm 2000 cây, trong đó 320 cây có kiểu hình cây thân thấp, hoa trắng. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Tần số hoán vị gen ở F1 là 30%.

(2). Ở F2, có 180 cây mang kiểu hình thân cao, hoa trắng.

(3). Ở F2, có 320 cây mang kiểu hình thân cao, hoa đỏ thuần chủng.

(4). Ở F2, có 180 cây mang kiểu hình thân thấp, hoa đỏ.

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1
Câu 36
Mã câu hỏi: 182015

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A1 quy định hoa đỏ, Alen A2 quy định hoa hồng, alen A3 quy định hoa vàng, a quy định hoa trắng. Các alen trội hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3 > a, theo lí thuyết có bao nhiêu kết luận dưới đây đúng:

(1). Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng có thể cho 4 loại kiểu hình

(2). Lai cây hoa hồng với cây hoa vàng có thể cho F1 có tỉ lệ 2 hồng: 1 vàng: 1 trắng

(3). Lai cây hoa hồng với cây hoa trắng có thể cho F1 không có hoa trắng.

(4). Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng sẽ cho F1 có tỉ lệ hoa vàng nhiều nhất là 25%

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1
Câu 37
Mã câu hỏi: 182016

Cho giao phấn cây hoa trắng thuần chủng với cây hoa đỏ thuần chủng được F1 có 100% cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ: 6 cây hoa vàng: 1 cây hoa trắng. Cho tất cả các cây hoa vàng và hoa trắng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F3. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định không đúng?

(1). Cây hoa đỏ dị hợp ở thế hệ F2 chiếm tỉ lệ 18,75%.

(2). F3 xuất hiện 9 loại kiểu gen.

(3). Cây hoa đỏ ở thế hệ F3 chiếm tỉ lệ 4/49

(4). Cây hoa vàng dị hợp ở thế hệ F3 chiếm tỉ lệ 24/49.

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 38
Mã câu hỏi: 182017

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình tạo giao tử 2 bên diễn ra như nhau. Tiến hành phép lai P: AB/ab Dd x AB/ab dd, trong tổng số cá thể thu được ở F1 số cá thể có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 35,125%. Biết không có đột biến, trong số các nhận định sau, bao nhiêu nhận định đúng về F1:

I. Có tối đa 30 loại kiểu gen.

II. Cá thể dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 20,25%.

III. Cá thể đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ 10,125%.

IV. Cá thể mang một trong 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 14,875%

V. Cá thể đồng hợp trội trong tổng số cá thể kiểu hình trội chiếm tỉ lệ 14,875%

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5
Câu 39
Mã câu hỏi: 182018

Ở người, alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bạch tạng. Quần thể 1 có cấu trúc di truyền: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa; Quần thể 2 có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, trong đó người chồng thuộc quần thể 1, người vợ thuộc quần thể 2. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 1 đứa con gái dị hợp là 11/48.

II. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa trong đó có 1 đứa bình thường và 1 đứa bị bệnh là 3/16.

III. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa đều có kiểu gen dị hợp là 11/48.

IV. Xác suất cặp vợ chồng trên sinh ra 2 đứa đều có kiểu gen đồng hợp là 5/16.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 182019

Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Người số 4 không mang alen quy định bệnh P.

II. Người số 13 có kiểu gen dị hợp tử về một cặp gen.

III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13 là 7/48.

IV. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh P của cặp 12 – 13 là 1/16.

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ