Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2020 môn Hóa Trường THPT Chuyên Lam Sơn Lần 1

13/07/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 282368

Kim loại nào sau đây thuộc nhóm kim loại kiềm thổ:

Xem đáp án
 • A. Na
 • B. Ca
 • C. Al
 • D. Fe
Câu 2
Mã câu hỏi: 282369

Chất ít tan trong nước là

Xem đáp án
 • A. NaCl.  
 • B. NH3.   
 • C. CO2.         
 • D. HCl.
Câu 3
Mã câu hỏi: 282370

Công thức của crom (VI) oxit là

Xem đáp án
 • A. Cr2O3.  
 • B. CrO3.   
 • C. CrO.       
 • D. Cr2O6.
Câu 4
Mã câu hỏi: 282371

Chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là

Xem đáp án
 • A. polietilen.       
 • B. tinh bột.  
 • C. Gly-Ala-Gly.       
 • D. saccarozơ.
Câu 5
Mã câu hỏi: 282372

Chất có khả năng tạo phức màu xanh lam với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án
 • A. etanol.     
 • B. saccarozơ.    
 • C. etyl axetat.      
 • D. phenol.
Câu 6
Mã câu hỏi: 282373

Chất tham gia phản ứng màu biure là

Xem đáp án
 • A. dầu ăn.  
 • B. đường nho.     
 • C. anbumin.     
 • D. poli(vinyl clorua).
Câu 7
Mã câu hỏi: 282374

Chất có khả năng ăn mòn thủy tinh SiO­2

Xem đáp án
 • A. H2SO4.        
 • B. Mg.      
 • C. NaOH.     
 • D. HF.
Câu 8
Mã câu hỏi: 282375

Phương pháp điện phân dung dịch dùng để điều chế kim loại

Xem đáp án
 • A. Cu
 • B. Ca
 • C. Na
 • D. Al
Câu 9
Mã câu hỏi: 282376

Kim loại dẫn điện tốt thứ 2 sau kim loại Ag là

Xem đáp án
 • A. Au
 • B. Fe
 • C. Al
 • D. Cu
Câu 10
Mã câu hỏi: 282377

Polime nào sau đây thuộc loại tơ poliamit?

Xem đáp án
 • A. Tơ nilon – 6,6. 
 • B. Tơ visco.     
 • C. Tơ axetat.      
 • D. Tơ nitron.
Câu 11
Mã câu hỏi: 282378

Tôn là sắt được tráng

Xem đáp án
 • A. Na.     
 • B. Mg.         
 • C. Zn.        
 • D. Al.
Câu 12
Mã câu hỏi: 282379

Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân?                     

Xem đáp án
 • A. NaCl.      
 • B. NaNO2.     
 • C. Na2CO3.         
 • D. NH4HCO3.
Câu 13
Mã câu hỏi: 282380

Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án
 • A. Kim loại Cu khử được ion Fe3+ trong dung dịch.
 • B. Có thể dùng dung dịch Ca(OH)2 để loại bỏ tính cứng tạm thời của nước.
 • C. Ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) ở dưới đất được bảo vệ chủ yếu bởi một lớp sơn dày.
 • D. Phèn chua được dùng trong công nghiệp giấy.                         
Câu 14
Mã câu hỏi: 282381

Cho dãy các chất: Cu, Na, Zn, Mg, Ba, Ni. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 dư có sinh ra kết tủa là

Xem đáp án
 • A. 4
 • B. 2
 • C. 5
 • D. 3
Câu 15
Mã câu hỏi: 282382

Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 16. Tên của Y là

Xem đáp án
 • A. axit propionic.     
 • B. metanol.   
 • C. metyl propionat.    
 • D. natri propionat.
Câu 16
Mã câu hỏi: 282383

Sục từ từ 10,08 lit CO2 ở đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2­ ­và a mol KOH, sau khi phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại thu được 5 gam kết tủa. Tính a?

Xem đáp án
 • A. 0,2 mol  
 • B. 0,05 mol      
 • C. 0,15 mol        
 • D. 0,1 mol
Câu 17
Mã câu hỏi: 282384

Phân tử khối trung bình của xenlulozơ (C6H10O5)n là 1620000 đvC. Giá trị của n là

Xem đáp án
 • A. 8000.     
 • B. 9000.         
 • C. 10000.         
 • D. 7000.
Câu 18
Mã câu hỏi: 282385

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam một triglixerit cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

Xem đáp án
 • A. 16,68 gam.    
 • B. 18,24 gam.       
 • C. 18,38 gam.    
 • D. 17,80 gam.
Câu 19
Mã câu hỏi: 282386

X là một α-amino axit chứa 1 nhóm NH2. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 25 ml dung dịch HCl 1M, thu được 3,1375 gam muối. X là

Xem đáp án
 • A. glyxin.  
 • B. valin.        
 • C. axit glutamic.    
 • D. alanin.
Câu 20
Mã câu hỏi: 282387

Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án
 • A. C2H5C6H4OH.    
 • B. HOCH2C6H4COOH.
 • C. HOC6H4CH2OH.    
 • D. C6H4(OH)2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 282388

Trong các chất sau, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

Xem đáp án
 • A. CH3CHO.        
 • B. C2H5OH.    
 • C. H2O.      
 • D. CH3COOH.
Câu 22
Mã câu hỏi: 282389

Thủy phân 200 gam dung dịch saccarozo 6,84%, sau một thời gian, lấy hỗn hợp sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng thu được 12,96 gam Ag . Tính hiệu suất phản ứng thủy phân?

Xem đáp án
 • A. 90%.           
 • B. 80%.    
 • C. 37,5%.         
 • D. 75%.
Câu 23
Mã câu hỏi: 282390

X là hidrocacbon mạch hở có công thức phân tử C4Hx, biết X không tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

Xem đáp án
 • A. 7
 • B. 9
 • C. 11
 • D. 8
Câu 24
Mã câu hỏi: 282391

Hỗn hợp X gồm Mg và Al. Cho 0,75 gam X phản ứng với HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 1,568 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc), tiếp tục cho thêm dung dịch NaOH dư vào, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Tìm m?

Xem đáp án
 • A. 0,78 gam.
 • B. 1,16 gam. 
 • C. 1,49 gam.  
 • D. 1,94 gam.
Câu 25
Mã câu hỏi: 282392

Este X được điều chế từ aminoaxit A và ancol B. Hóa hơi 2,06 gam X hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam nito ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp xuất. Biết rằng từ B có thể điều chế cao su Buna bằng 2 giai đoạn. Hợp chất X có công thức cấu tạo là

Xem đáp án
 • A. H2NCH2CH2COOCH3.       
 • B. CH3NHCOOCH2CH3.     
 • C. NH2COOCH2CH2CH3.    
 • D. H2NCH2COOCH2CH3.
Câu 26
Mã câu hỏi: 282393

Cho các chất và các dung dịch sau: KO; dung dịch HNO; dung dịch KMnO4/H+, dung dịch AgNO3; dung dịch NaNO3; dung dịch nước Brom; dung dịch NaOH;  dung dịch CH3NH2; dung dịch H2S. Số chất và dung dịch phản ứng được với dung dịch FeCl2 mà tạo thành sản phẩm không có chất kết tủa là

Xem đáp án
 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 27
Mã câu hỏi: 282394

Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba có cùng số mol vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 1M và CuSO4 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, m gam kết tủa và 3,36 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án
 • A. 25,75.  
 • B. 16,55.              
 • C. 23,42          .  
 • D. 28,20.
Câu 28
Mã câu hỏi: 282395

Kết quả thí nghiệm của chất vô cơ X với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch phenolphtalein

Dung dịch có màu hồng

X

Cl2

Có khói trắng

 Kết luận nào sau đây không chính xác ?

Xem đáp án
 • A. Chất X được dùng để điều chế phân đạm.
 • B. Chất X được dùng để sản xuất axit HNO3.
 • C. Chất X được dùng để sản xuất một loại bột nở trong công nghiệp sản xuất bánh kẹo.
 • D. Cho từ từ chất X đến dư vào dung dịch AlCl3 thì ban đầu có kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan hoàn toàn tạo thành dung dịch không màu.
Câu 29
Mã câu hỏi: 282396

Cho các polime sau: PVC; teflon; PE; Cao su Buna; tơ axetat; tơ nitron; cao su isopren; tơ nilon-6,6. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án
 • A. 5
 • B. 7
 • C. 6
 • D. 8
Câu 30
Mã câu hỏi: 282397

Cho các ứng dụng: dùng làm dung môi (1); dùng để tráng gương (2); dùng làm nguyên liệu để sản xuất một số chất dẻo, dược phẩm (3); dùng trong công nghiệp thực phẩm (4). Những ứng dụng của este là

Xem đáp án
 • A. (1), (3), (4).     
 • B. (1), (2), (3).    
 • C. (1), (2), (4).     
 • D. (1), (2), (3), (4).
Câu 31
Mã câu hỏi: 282398

Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch chứa x mol NaHCO3 và y mol BaCl2. Đồ thị sau dãy biểu diễn sự phụ thuộc giữa số mol kết tủa và thể tích dung dịch Ba(OH)2.

Giá trị x,y tương ứng là

Xem đáp án
 • A. 0,2 và 0,05.      
 • B. 0,4 và 0,05.     
 • C. 0,2 và 0,10.      
 • D. 0,1 và 0,05.
Câu 32
Mã câu hỏi: 282399

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y đơn chức, có hai liên kết pi trong phân tử, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu được 1,3 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Mặt khác, cho 0,4 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Z (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho toàn bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu được là

Xem đáp án
 • A. 43,2 gam.   
 • B. 86,4 gam.   
 • C. 108,0 gam.   
 • D. 64,8 gam.
Câu 33
Mã câu hỏi: 282400

Cho muối X có công thức phân tử C3H12N2O3. Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được sản phẩm khí có khả năng làm quì ẩm hóa xanh và muối axit vô cơ. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn điều kiện trên?

Xem đáp án
 • A. 3
 • B. 2
 • C. 5
 • D. 4
Câu 34
Mã câu hỏi: 282401

Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy với các điện cực làm bằng than chì. Khi điện phân nóng chảy Al2O3 với dòng điện cường độ 9,65A trong thời gian 3000 giây thu được 2,16 gam Al. Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án
 • A. Hiệu suất của quá trình điện phân là 80%.
 • B. Phải hòa tan Al2O3 trong criolit nóng chảy để hạ nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp xuống 9000
 • C. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit.      
 • D. Sau một thời gian điện phân, phải thay thế điện cực catot.
Câu 35
Mã câu hỏi: 282402

X là đipeptit Val - Ala, Y là tripeptit Gly - Ala – Glu. Đun nóng m gam hỗn hợp X và Y có tỉ lệ số mol nx : ny = 3:2 với dung dịch KOH vừa đủ, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 17,72 gam muối. Giá trị của m gần nhất với?

Xem đáp án
 • A. 12,0.            
 • B. 11,1.   
 • C. 11,6.         
 • D. 11,8.
Câu 36
Mã câu hỏi: 282403

Cho các phát biểu sau:

(1) Fe trong gang và thép bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm.

(2) Nước để lâu ngoài không khí có pH < 7.

(3) Điều chế poli (etylen terephtalat) có thể thực hiện bằng phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng.

(4) Axit nitric còn được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT, sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm.

(5) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu sinh học khác.

(6) Triolein tác dụng được với H2 (xúc tác Ni, to), dung dịch Br2, Cu(OH)2.

(7) Photpho dùng để sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói.

(8) Xăng E5 là xăng sinh học được pha 5% bio-ethanol (sản xuất chủ yếu từ lương thực như ngô, sắn, ngũ cốc và củ cải đường), 95% còn lại là xăng Ron A92 “truyền thống”.  

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án
 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 5
Câu 37
Mã câu hỏi: 282404

Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1. Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri của glyxin và alanin. Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào sau đây đúng ?

Xem đáp án
 • A. Tỉ lệ số gốc Gly : Ala trong phân tử X là 3 : 2.
 • B. Số liên kết peptit trong phân tử X là 5.       
 • C. Phần trăm khối lượng nitơ trong Y là 15,73%.       
 • D. Phần trăm khối lượng nitơ trong X là 20,29%.
Câu 38
Mã câu hỏi: 282405

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 0,045 mol và H2SO4, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 62,605 gam và 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong đó có 0,02 mol H2). Tỉ khối của Z so với O2 bằng 19/17. Thêm tiếp dung dịch NaOH 1 M vào Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, thêm dung dịch BaCl2 vừa đủ vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa được dung dịch G, sau đó cho thêm lượng dư AgNO3 vào G thu được 150,025 gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án
 • A. 26,5             
 • B. 22,8         
 • C. 27,2        
 • D. 19,8
Câu 39
Mã câu hỏi: 282406

Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al, hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thì thu được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 7,616 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hidro là 318/17, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 324,3 gam muối khan. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

Xem đáp án
 • A. 59,76.     
 • B. 29,88.     
 • C. 30,99.     
 • D. 61,98.
Câu 40
Mã câu hỏi: 282407

Hỗn hợp X gồm một axit, một este và một ancol đều no đơn chức mạch hở. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 28,8 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 3,09 gam hỗn hợp muối được tạo bởi 2 axit là đồng đẳng kế tiếp và 0,035 mol một ancol duy nhất Y, biết tỉ khối hơi của ancol Y so với hidro nhỏ hơn 25 và ancol Y không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn 3,09 gam 2 muối trên bằng oxi thì thu được muối Na2CO3, hơi nước và 2,016 lít CO2 (đktc). Giá trị của m

Xem đáp án
 • A. 66,4. 
 • B. 75,4.    
 • C. 65,9.          
 • D. 57,1.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ