Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề tham khảo kỳ thi TN THPT năm 2020 môn Hóa học Bộ GD&ĐT Lần 2

13/07/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 281608

Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?

 • A. Ag. 
 • B. Mg.   
 • C. Fe.      
 • D. Al.
Câu 2
Mã câu hỏi: 281609

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

 • A. Cu.
 • B. Na.       
 • C. Mg.     
 • D. Al.
Câu 3
Mã câu hỏi: 281610

Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là

 • A. CO.    
 • B. H2.     
 • C. NH3.         
 • D. N2.
Câu 4
Mã câu hỏi: 281611

Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo ra ancol có công thức là

 • A. CH3OH.  
 • B. C3H7OH.   
 • C. C2H5OH.   
 • D. C3H5OH.
Câu 5
Mã câu hỏi: 281612

Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

 • A. NaNO3.    
 • B. HCl.    
 • C. CuSO4.    
 • D. AgNO3.
Câu 6
Mã câu hỏi: 281613

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh giấy quỳ tím?

 • A. Metanol.   
 • B. Glixerol.    
 • C. Axit axetic.       
 • D. Metylamin.
Câu 7
Mã câu hỏi: 281614

Chất nào sau đây lưỡng tính?

 • A. NaNO3.           
 • B. MgCl2.    
 • C. Al(OH)3.      
 • D. Na2CO3.
Câu 8
Mã câu hỏi: 281615

Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào dưới đây?

 • A. Fe(OH)2.     
 • B. Fe(NO3)2.     
 • C. Fe2(SO4)3.     
 • D. FeO.
Câu 9
Mã câu hỏi: 281616

Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

 • A. Etilen.   
 • B. Etylen glicol.      
 • C. Etylamin.      
 • D. Axit axetic.
Câu 10
Mã câu hỏi: 281617

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

 • A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3
 • B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.        
 • C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.    
 • D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.
Câu 11
Mã câu hỏi: 281618

Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

 • A. 5
 • B. 10
 • C. 6
 • D. 12
Câu 12
Mã câu hỏi: 281619

Ở nhiệt độ thường, km loại nào sau đây tan hết trong một lượng dư nước?

 • A. Ba.    
 • B. Al. 
 • C. Fe.       
 • D. Cu.
Câu 13
Mã câu hỏi: 281620

Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời?

 • A. CaCO3.    
 • B. MgCl2.     
 • C. NaOH.   
 • D. Fe(OH)2.
Câu 14
Mã câu hỏi: 281621

Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?

 • A. FeCl3.     
 • B. FeO.   
 • C. Fe2O3.     
 • D. Fe3O4.
Câu 15
Mã câu hỏi: 281622

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

 • A. HCl.      
 • B. HNO3.   
 • C. CH3COOH.     
 • D. NaOH.
Câu 16
Mã câu hỏi: 281623

Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH thu được glixerol và muối X. Công thức muối X là

 • A. C17H35COONa.   
 • B. CH3COONa.      
 • C. C2H5COONa.         
 • D. C17H33COONa.
Câu 17
Mã câu hỏi: 281624

Công thức hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là

 • A. NaOH.    
 • B. NaHCO3.      
 • C. Na2CO3.      
 • D. Na2SO4.
Câu 18
Mã câu hỏi: 281625

Chất nào sau đây chứa một liên kết ba trong phân tử?

 • A. Metan.      
 • B. Etilen.    
 • C. Axetilen.      
 • D. Benzen.
Câu 19
Mã câu hỏi: 281626

Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

 • A. glyxin.   
 • B. valin. 
 • C. alanin.        
 • D. lysin.
Câu 20
Mã câu hỏi: 281627

Thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến là

 • A. Ca(NO3)2.       
 • B. CaCO3.   
 • C. NaCl.        
 • D. Na2CO3.
Câu 21
Mã câu hỏi: 281628

Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch CuSO4 thu được 9,6 gam Cu. Giá trị m là

 • A. 6,50.        
 • B. 3,25.        
 • C. 9,75.      
 • D. 13,0.
Câu 22
Mã câu hỏi: 281629

Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Al bằng một lượng dư dung dịch NaOH thu được V lít H­2. Giá trị của V là

 • A. 2,24.      
 • B. 5,60.   
 • C. 4,48.     
 • D. 3,36.
Câu 23
Mã câu hỏi: 281630

Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm tiếp 4 ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều ống nghiệm rồi đun nóng hỗn hợp. Hydrocacbon đã sinh ra trong thí nghiệm trên là

 • A. etilen. 
 • B. axetilen.   
 • C. propilen.   
 • D. metan.
Câu 24
Mã câu hỏi: 281631

Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tím.        
 • B. Metylamin là chất khí tan nhiều trong nước.         
 • C. Protein đơn giản chứa các gốc a-amino axit. 
 • D. Phân tử Gly-Ala-Val có 3 nguyên tử nitơ.
Câu 25
Mã câu hỏi: 281632

Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

 • A. 54.       
 • B. 27.   
 • C. 72.        
 • D. 36.
Câu 26
Mã câu hỏi: 281633

Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với một lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng. Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là 0,2 mol. Giá trị m là

 • A. 14,6.      
 • B. 29,2.   
 • C. 26,4.         
 • D. 32,8.
Câu 27
Mã câu hỏi: 281634

Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quan hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ tác dụng axit hoặc enzim thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Chất X và Y lần lượt là

 • A. tinh bột và glucozơ.                 
 • B. tinh bột và saccarozơ.
 • C. xenlulozơ và saccarozơ. 
 • D.  saccarozơ và glucozơ.
Câu 28
Mã câu hỏi: 281635

Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Cho viên Zn vào dung dịch HCl thì viên Zn bị ăn mòn hóa học. 
 • B. Quặng boxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm.      
 • C. Đốt Fe trong khí clo dư thu được FeCl3.   
 • D. Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu.
Câu 29
Mã câu hỏi: 281636

Hỗn hợp FeO, Fe2O3 tác dụng với một lượng dư dung dịch nào sau đây không thu được muối Fe (II)?

 • A. HNO3 đặc, nóng.   
 • B. HCl.   
 • C. H2SO4 loãng.    
 • D. NaHSO4.
Câu 30
Mã câu hỏi: 281637

Cho các tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổng hợp trong nhóm này là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 281638

Nung 6 gam hỗn hợp Al, Fe trong không khí thu được 8,4 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

 • A. 300
 • B. 200
 • C. 150
 • D. 400
Câu 32
Mã câu hỏi: 281639

Hỗn hợp X gồm hai este có công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 0,25 mol X cần tối đa 0,35 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị m là

 • A. 17,0.       
 • B. 30,0.   
 • C. 13,0.         
 • D. 20,5.
Câu 33
Mã câu hỏi: 281640

Cho các phát biểu sau:

1. Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol 2 : 3 tương ứng) tan hết trong nước dư;

2. Đung nóng dung dịch Ca(HCO3)2 có xuất hiện kết tủa;

3. Phèn chua được sử dụng để làm trong nước đục;

4. Kim loại Cu oxi hóa được Fe3+ trong dung dịch;

5. Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa.

Số lượng nhận xét đúng là

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 2
Câu 34
Mã câu hỏi: 281641

Dẫn 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 đi qua cacbon nóng đỏ thu được 0,07 mol hỗn hợp khí Y gồm CO, H2, CO2. Cho Y đi qua ống đựng 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 • A. 19,04.       
 • B. 18,56. 
 • C. 19,52. 
 • D. 18,40.
Câu 35
Mã câu hỏi: 281642

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2 thu được H2O và 2,28 mol CO2.  Mặt khác, m gam X tác dụng với tối đa a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

 • A. 0,04.      
 • B. 0,08.   
 • C. 0,20.    
 • D. 0,16.
Câu 36
Mã câu hỏi: 281643

Cho các phát biểu sau:

a. Mỡ lợn hoặc dầu dứa được dùng làm nguyên liệu để chế xà phòng;

b. Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc;

c. Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm;

d. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên;

e. Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Số lượng phát biểu đúng là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 5
Câu 37
Mã câu hỏi: 281644

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl format.

Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun nhẹ trong 5 phút, sau đó để nguội.

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau:

a. Kết thúc bước (2), chất lỏng trong hai bình đều phân thành 2 lớp;

b. Ở bước (3), có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng cách đun cách thủy (ngâm trong nước nóng);

c. Ở bước (3), trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

Số lượng phát biểu đúng là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 1
Câu 38
Mã câu hỏi: 281645

Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa 2 chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử C và MX < MY > MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:

a. Cho a mol T tác dụng với một lượng dư Na thu được a mol H2;

b. Có 4 công thức cấu tạo thõa mãn tính chất của E;

c. Ancol X là propan-1,2-điol;

d. Khối lượng mol của Z là 96 g/mol.

Số lượng phát biểu đúng là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 1
Câu 39
Mã câu hỏi: 281646

Cho 7,34 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY < 150 g/mol) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được ancol Z và 6,74 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ Z tác dụng với một lượng dư Na thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ T thu được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E là

 • A. 81,74%.    
 • B. 40,33%.    
 • C. 30,25%.   
 • D. 35,97%.
Câu 40
Mã câu hỏi: 281647

Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic; chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho 8,91 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và không là đồng phân của nhau) và m gam hai muối. Giá trị của m gần nhất có giá trị nào dưới đây?

 • A. 9,0.    
 • B. 8,5.      
 • C. 10,0.     
 • D. 8,0.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ