Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Hóa năm 2020 Trường THPT Kim Sơn

13/07/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 281688

Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

 • A. CH2=CHCOONa và CH3OH.   
 • B. CH3COONa và CH3CHO.
 • C. CH3COONa và CH2=CHOH.     
 • D. C2H5COONa và CH3OH.
Câu 2
Mã câu hỏi: 281689

Nhận xét nào sau đây không đúng về tinh bột?

 • A. Thủy phân hoàn toàn cho glucozơ.  
 • B. Có phản ứng tráng bạc.
 • C. Là chất rắn, màu trắng, vô định hình.   
 • D. Là hỗn hợp của amilozơ và amilopectin.
Câu 3
Mã câu hỏi: 281690

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

 • A. CH3CH2NHCH3.      
 • B. (CH3)3N.      
 • C. CH3NH2.      
 • D. CH3NHCH3.
Câu 4
Mã câu hỏi: 281691

“Nước đá khô” không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

 • A. SO2 rắn.   
 • B. H2O rắn.      
 • C. CO2 rắn. 
 • D. CO rắn.
Câu 5
Mã câu hỏi: 281692

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y:

Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?

 • A. 2C6H12O6   + Cu(OH)2  → (C6H11O6)2Cu + 2H2O
 • B.
  H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O
 • C. CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
 • D. CH3COOH + NaOH →CH3COONa + H2O
Câu 6
Mã câu hỏi: 281693

Chất có công thức phân tử nào dưới đây có thể tác dụng được với Na và NaOH ?

 • A. C5H8O.   
 • B. C6H8O.  
 • C. C7H10O.     
 • D. C9H12O.        
Câu 7
Mã câu hỏi: 281694

CH3COOH không thể được điều chế trực tiếp bằng cách

 • A. Lên men rượu C2H5OH
 • B. Oxi hoá CH3CHO bằng O2 (xúc tác Mn2+)
 • C. Cho CH3OH tác dụng với CO (có xúc tác thích hợp)
 • D. Oxi hoá CH3CHO bằng AgNO3/NH3
Câu 8
Mã câu hỏi: 281695

X có công thức phân tử C4H8O2. Biết X tác dụng được với NaOH và không có phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên?

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 2
Câu 9
Mã câu hỏi: 281696

Cho các dung dịch sau: H2N-CH2-COOH (1); H2N-[CH2]2CH(NH2)-COOH (2); HOOC-[CH2]2CH(NH2)-COOH (3); CH3CH(NH2)COOH (4). Dung dịch làm quỳ tím hoá xanh là?

 • A. (3)
 • B. (2)
 • C. (4)
 • D. (1)
Câu 10
Mã câu hỏi: 281697

Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ?

 • A. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COO.
 • B. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiêt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam
 • C. Lên men thành ancol etylic.
 • D. Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan.
Câu 11
Mã câu hỏi: 281698

Chất nào dưới đây là công thức của Alanin?.

 • A. H2NCH2COOH  
 • B. CH3CH(NH2)COOH
 • C. C6H5NH2       
 • D. CH3COOCH3
Câu 12
Mã câu hỏi: 281699

Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là

 • A. (1), (3), (5) và (6)  
 • B. (1), (3), (4) và (6)
 • C. (1), (2), (3) và (6)      
 • D. (1), (2), (4) và (6).
Câu 13
Mã câu hỏi: 281700

Cho biết chất nào thuộc loại đisaccarit?

 • A. Xenlulozơ     
 • B. Tinh bột   
 • C. Glucozơ         
 • D. Saccarozơ
Câu 14
Mã câu hỏi: 281701

Các este thường có mùi thơm đặc trưng của hương hoa, trái cây như: Isoamyl axetat có mùi chuối chín, Benzyl axetat có mùi hoa nhài... Công thức nào dưới đây là của Benzyl axetat?

 • A. CH3CH2CH2COOC2H5   
 • B. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2  
 • C. CH3COOCH2C6H5
 • D. CH3COOC6H5
Câu 15
Mã câu hỏi: 281702

Chất nào sau đây không phải là este ?

 • A. CH3COOC2H5.     
 • B. C2H5OC2H5.  
 • C. C3H5(COOCH3)3. 
 • D. HCOOCH3.
Câu 16
Mã câu hỏi: 281703

Một chất béo ở trạng thái rắn trong điều kiện thường và có tổng số các nguyên tử trong phân tử là 155. Vậy tên gọi của chất béo này là?

 • A. Tripanmitin 
 • B. Tristearin 
 • C. Triolein   
 • D. Trilinolein
Câu 17
Mã câu hỏi: 281704

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là:

 • A. CnH2n + 2O2
 • B. CnH2nO2 
 • C. CnH2n - 2O2
 • D. CnH2nO
Câu 18
Mã câu hỏi: 281705

Cho lần lượt các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3. Số phản ứng xảy ra là:

 • A. 7
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 5
Câu 19
Mã câu hỏi: 281706

Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5. Nguyên tử X là

 • A. P (Z=15).   
 • B. N (Z=7).  
 • C. Cl (Z=17).
 • D. F (Z=9).
Câu 20
Mã câu hỏi: 281707

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm
 • B. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh
 • C. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước
 • D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng HCl
Câu 21
Mã câu hỏi: 281708

Các chất sau được sắp xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần:

 • A. C6H5NH2, CH3NH2, NH3.    
 • B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.
 • C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.    
 • D. NH3, C6H5NH2, CH3NH2.
Câu 22
Mã câu hỏi: 281709

Chất nào dưới đây thuộc loại hiđrocacbon no?

 • A. Axetilen 
 • B. Metan     
 • C. Etilen          
 • D. Benzen
Câu 23
Mã câu hỏi: 281710

Đun nóng 0,1 mol chất X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng vừa đủ với NaOH trong dung dịch thu được 13,4 gam muối của axit hữu cơ Y mạch thẳng và 9,2 gam rượu đơn chức. Cho toàn bộ lượng rượu đó tác dụng với Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Xác định tên gọi của X.

 • A. Đietyl oxalat 
 • B. Đimetyl oxalat. 
 • C. Đietyl ađipat 
 • D. Etyl propionat
Câu 24
Mã câu hỏi: 281711

Hỗn hợp A gồm một amin đơn chức, một anken, một ankan. Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp cần V lít O2 (đktc) thu được 19,04 lít CO2 (đktc); 0,56 lít N2 (đktc) và H2O. Giá trị của V là:

 • A. 30,520    
 • B. 32,536    
 • C. 31,360   
 • D. 34,048
Câu 25
Mã câu hỏi: 281712

X là một a- amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. Chất X là:

 • A. Glyxin   
 • B. Alanin        
 • C. Valin     
 • D. Lysin
Câu 26
Mã câu hỏi: 281713

Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là:

 • A. Cl- và 0,03
 • B. NO3- và 0,01
 • C. OH- và 0,03
 • D. CO32- và 0,03
Câu 27
Mã câu hỏi: 281714

Hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeS2 và CuS. Người ta hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được khí SO2, dung dịch sau phản ứng chứa 215m/107 gam muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trên vào dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được 11,2 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và SO2 có tỷ khối so với H2 là 23,54. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,58 gam hỗn hợp muối khan. Biết trong X tổng khối lượng các kim loại lớn hơn khối lượng oxi là 4,08 gam. Phần trăm khối lượng của CuO trong X có giá trị gần đúng nhất với:

 • A. 12,0%   
 • B. 9,0%               
 • C. 15,0% 
 • D. 18,0%
Câu 28
Mã câu hỏi: 281715

Đốt cháy hoàn toàn 10,24 gam hỗn hợp M gồm một axit no, đơn chức, mạch hở và một ancol no, đơn chức, mạch hở thu được 9,408 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam nước. Nếu lấy 5,12 gam M ở trên thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 75% thì thu được m gam este. Giá trị gần đúng nhất của m là?

 • A. 6,5      
 • B. 3,82      
 • C. 3,05    
 • D. 3,85
Câu 29
Mã câu hỏi: 281716

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch gồm a mol HCl và b mol ZnSO4. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên sơ đồ sau :

Tỉ lệ a : b là

 • A. 3 : 2.  
 • B. 3 : 4.     
 • C. 2 : 3.  
 • D. 1 : 2.
Câu 30
Mã câu hỏi: 281717

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (đều tạo bởi axit no, đều không có phản ứng cộng brom trong nước) là đồng phân của nhau. 0,2 mol X phản ứng với tối đa 0,3 mol NaOH, khi đó tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 37,4 gam. Số cặp este tối đa có thể có trong hỗn hợp X là:

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 8
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 281718

Hòa tan 3,82 gam hỗn hợp gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch X. Trung hòa hoàn toàn X cần 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Y tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư là

 • A. 20,95 gam. 
 • B. 16,76 gam.     
 • C. 12,57 gam.   
 • D. 8,38 gam.
Câu 32
Mã câu hỏi: 281719

Cho 0,5 mol hỗn hợp E chứa 2 este đều đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Mặt khác, đun nóng 37,92 gam hỗn hợp E trên với 320 ml dung dịch NaOH 2M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn Y và 20,64 gam hỗn hợp chứa 2 ancol no trong đó oxi chiếm 31,0% về khối lượng. Đốt cháy hết chất rắn Y thu được Na2CO3; x mol CO2; y mol H2O. Tỉ lệ x : y là

 • A. 7 : 6.   
 • B. 17 : 9.          
 • C. 14 : 9.     
 • D. 4 : 3.
Câu 33
Mã câu hỏi: 281720

Cho 3,78 gam kim loại M tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 3,696 lít (đktc) hỗn hợp khí SO2 và H2S có khối lượng 10,11 gam. Vậy kim loại M là:

 • A. Fe          
 • B. Al     
 • C. Zn         
 • D. Mg
Câu 34
Mã câu hỏi: 281721

Hỗn hợp X chứa 1 ancol no, đơn chức A, axit hai chức B và este 2 chức C đều no, mạch hở và có tỉ lệ mol tương ứng 3:2:3. Đốt cháy hoàn m gam hỗn hợp X cần dùng 7,28 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng m gam hỗn hợp X trong 130 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y và hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. Cô cạn dung dịch Y sau đó nung với CaO thu được duy nhất một hydrocacbon đơn giản nhất có khối lượng 0,24 gam. (Biết: Các phản ứng đạt hiệu suất 100%, số mol hiđrocacbon nhỏ hơn số mol muối trong Y). Giá trị của m gần nhất với:

 • A. 7,0 gam.      
 • B. 7,5 gam.          
 • C. 7,8 gam.     
 • D. 8,5 gam.
Câu 35
Mã câu hỏi: 281722

Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Biết Y không chứa ion Fe3+ . Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

 • A. 25    
 • B. 15   
 • C. 40       
 • D. 30
Câu 36
Mã câu hỏi: 281723

Hỗn hợp E chứa hai este CnH2nO2 (X) và CmH2m-2O4 (Y) (đều mạch hở, không có nhóm chức khác). Đun nóng 20,58 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 9,48 gam hỗn hợp gồm hai ancol Z và 2 muối T. Đốt cháy hoàn toàn muối T cần dùng 0,48 mol O2, thu được CO2, H2O và 14,31 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với?

 • A. 12%       
 • B. 32%      
 • C. 15%       
 • D. 24%
Câu 37
Mã câu hỏi: 281724

Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,2 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 2,08 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X vào 500 ml NaOH 0,3M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được chất rắn chứa m gam muối khan. Giá trị của m là:

 • A. 43,14.      
 • B. 36,48.       
 • C. 37,68.          
 • D. 37,12.
Câu 38
Mã câu hỏi: 281725

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là :

 • A. 9,0.       
 • B. 4,5.     
 • C. 8,1.      
 • D. 18,0.
Câu 39
Mã câu hỏi: 281726

Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm CaO, CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,6 lít dung dịch HCl 2M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam muối khan thu được là :

 • A. 70,6.       
 • B. 61,0.      
 • C. 80,2.  
 • D. 49,3.
Câu 40
Mã câu hỏi: 281727

Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau:

1. Saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có bị thủy phân.

2. Glucozo, Fructozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

3. Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau.

4. Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc α- glucozo.

5. Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là:

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ