Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2020 môn Hóa lần 1 Trường THPT Phạm Văn Đồng

13/07/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 282488

Trong số các chất sau: xelulozơ, saccarozơ, frutozơ, glucozơ. Số chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là:

Xem đáp án
 • A. tinh bột xenlulozơ   
 • B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ
 • C. xenlulozơ, fructozơ, saccarozơ 
 • D. Tinh bột, saccarozơ
Câu 2
Mã câu hỏi: 282489

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án
 • A. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.  
 • B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.     
 • C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp. 
 • D. Sợi bông , tơ tằm là polime thiên nhiên.   
Câu 3
Mã câu hỏi: 282490

Sobitol là sản phẩm của phản ứng ?                                                   

Xem đáp án
 • A. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong ammoniac.   
 • B. Khử glucozơ bằng H2 ,xt Ni đun nóng. 
 • C. Lên men ancol etylic. 
 • D. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.  
Câu 4
Mã câu hỏi: 282491

Tên gọi của của C2H5NH2 là:

Xem đáp án
 • A. etylamin      
 • B. đimetylamin      
 • C. metylamin     
 • D. propylamin
Câu 5
Mã câu hỏi: 282492

Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

Xem đáp án
 • A. HCl 
 • B. HNO3     
 • C. Fe2(SO4)3      
 • D. AgNO3
Câu 6
Mã câu hỏi: 282493

Để chứng minh glucozơ có tính chất của andehit, ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với ?

Xem đáp án
 • A. Cu(OH)ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.    
 • B. Dung dịch AgNO3 trong ammoniac.    
 • C. Kim loại Na.     
 • D. Dung dịch HCl.
Câu 7
Mã câu hỏi: 282494

Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, C2H5COOH và CH3(CH2)3NH2. Để nhận biết các chất trên dùng thuốc thử là:

Xem đáp án
 • A. quỳ tím      
 • B. NaOH   
 • C. HCl         
 • D. H2SO4
Câu 8
Mã câu hỏi: 282495

Biết ion Pb2+ trong dung dich oxi hóa được Sn. Hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện và nhúng vào dung dịch HCl thì chất bị ăn mòn điện hóa là:

Xem đáp án
 • A. HCl  
 • B. Pb     
 • C. Sn      
 • D. Pb và Sn
Câu 9
Mã câu hỏi: 282496

Miếng chuối xanh tiếp xúc với dung dịch iot cho màu xanh tím vì trong miếng chuối xanh có:

Xem đáp án
 • A. glucozơ   
 • B. mantozơ   
 • C. tinh bột     
 • D. saccarozơ 
Câu 10
Mã câu hỏi: 282497

Công thức hóa học của chất nào là este ?

Xem đáp án
 • A. CH3CHO           
 • B. HCOOCH3      
 • C. CH3COCH3        
 • D. CH3COOH
Câu 11
Mã câu hỏi: 282498

Để tạo bơ nhân tạo (chất béo rắn) từ dầu thực vật (chất béo lỏng) ta cho dầu thực vật thực hiện phản ứng ?

Xem đáp án
 • A. Đehirđro hoá        
 • B. Xà phòng hoá      
 • C. Hiđro hoá           
 • D. Oxi hoá
Câu 12
Mã câu hỏi: 282499

Cho hỗn hợp hai axit béo gồm axit oleic và axit stearic tác dụng với glixerol. Số triglixerit tối đa tạo thành là:

Xem đáp án
 • A. 3
 • B. 5
 • C. 8
 • D. 6
Câu 13
Mã câu hỏi: 282500

Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

Xem đáp án
 • A. Vonfam   
 • B. Đồng    
 • C. Sắt        
 • D. Crom
Câu 14
Mã câu hỏi: 282501

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là:

Xem đáp án
 • A. tính oxi hoá   
 • B. tính bazơ     
 • C. tính khử        
 • D. tính axit
Câu 15
Mã câu hỏi: 282502

Chọn phát biểu đúng ?

Xem đáp án
 • A. Phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol khi có mặt của axit sunfuric đặc là phản ứng một chiều.      
 • B. Phản ứng thuỷ phân metyl axetat trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.  
 • C. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được etilenglicol.      
 • D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm là muối và ancol.
Câu 16
Mã câu hỏi: 282503

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là:

Xem đáp án
 • A. phenylamin, etylamin, amoniac    
 • B. phenylamin, amoniac, etylamin
 • C. etylamin, amoniac, phenylamin  
 • D. etylamin, phenylamin, amoniac
Câu 17
Mã câu hỏi: 282504

Chất thuộc loại đisaccarit là:

Xem đáp án
 • A. fructozơ    
 • B. glucozơ         
 • C. xenlulozơ         
 • D. saccarozơ
Câu 18
Mã câu hỏi: 282505

Hợp chất nào sau đây thuộc loại tripeptit ?

Xem đáp án
 • A. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH   
 • B. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH
 • C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH       
 • D. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH
Câu 19
Mã câu hỏi: 282506

Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là:

Xem đáp án
 • A. 0,6    
 • B. 1,2      
 • C. 0,8      
 • D. 1,4
Câu 20
Mã câu hỏi: 282507

Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp E chứa X, Y bằng dung dịch NaOH (vừa đủ). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối này thu được 0,2 mol Na2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 65,6 gam. Mặt khác đốt cháy 1,51m gam hỗn hợp E cần dùng a mol O2 thu được CO2, H2O và N2. Giá trị của a gần nhất với ?

Xem đáp án
 • A. 3,0     
 • B. 2,5     
 • C. 3,5        
 • D. 1,5
Câu 21
Mã câu hỏi: 282508

Có bảy ống nghiệm đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm  (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3, K2Cr2O7 và (COONa)2. Cho Ba(OH)2 đến dư vào bảy ổng nghiệm trên. Sau khi các phản ứng kết thúc số ống nghiệm thu được kết tủa là:

Xem đáp án
 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 22
Mã câu hỏi: 282509

Hợp chất hữu cơ đơn chức X phân tử chỉ chưa các nguyên tố C, H, O và không có khả năng tráng bạc. X tác dụng vừa đủ với 96 gam dung dịch KOH 11,66%. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 23 gam chất rắn Y và 86,6 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được sản phầm gồm 15,68 lít CO2 (đktc); 7,2 gam nước và một lượng K2CO3. Công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án
 • A. CH3COOC6H5.       
 • B. HCOOC6H4CH3.  
 • C. HCOOC6H5.      
 • D. H3C6H4COOH.
Câu 23
Mã câu hỏi: 282510

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1,106 mol O2, sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Cho 24,64 gam chất béo X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br2. Giá trị của a là:

Xem đáp án
 • A. 0,10.           
 • B. 0,12.  
 • C. 0,14.     
 • D. 0,16.
Câu 24
Mã câu hỏi: 282511

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư                 

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng             

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4

(e) Nhiệt phân AgNO3                                               

(f) Điện phân nóng chảy Al2O3

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiện thu được kim loại là:

Xem đáp án
 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 5
Câu 25
Mã câu hỏi: 282512

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170°C thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng ?

Xem đáp án
 • A. Khối lượng của chất có phân tử khối lớn hơn trong là 2,55 gam
 • B. Tổng phân tử khối của hai chất trong X là 164
 • C. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong X là 49,5% và 50,5%
 • D. Một chất trong X có 3 công thức cấu tạo phù hợp với điều kiện bài toán.
Câu 26
Mã câu hỏi: 282513

Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án
 • A. 66,98        
 • B. 39,4        
 • C. 47,28        
 • D. 59,1        
Câu 27
Mã câu hỏi: 282514

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Xem đáp án
 • A. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.    
 • B. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.  
 • C. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.    
 • D. Các polime dễ bay hơi.
Câu 28
Mã câu hỏi: 282515

Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

Xem đáp án
 • A. H2N(CH2)6NH2    
 • B. CH3NHCH3                   
 • C. C6H5NH2       
 • D. CH3CH(CH3)NH2
Câu 29
Mã câu hỏi: 282516

Một tripeptit X mạch hở được cấu tạo từ 3 amino axit là glyxin, alanin, valin. Số công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án
 • A. 6
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 8
Câu 30
Mã câu hỏi: 282517

Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

Xem đáp án
 • A. Saccarozơ    
 • B. Tinh bột    
 • C. Glucozơ       
 • D. Xenlulozơ
Câu 31
Mã câu hỏi: 282518

Cho 11 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 200 gam dung dịch KOH 5,6% đun nóng, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được Y gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp cô cạn phần dung dịch còn lại được m gam chất rắn khan. Cho Y vào bình na dư thì khối lượng bình tăng 5,35 gam và có 1,68 lít khí thoát ra (đkc). Biết 16,5 gam X làm mất màu tối đa dung dịch chứa a gam Br2. Giá trị gần đúng của (m + a) là :

Xem đáp án
 • A. 40,7       
 • B. 60,7   
 • C. 56,7  
 • D. 52,7
Câu 32
Mã câu hỏi: 282519

Cho các phát biểu sau về cacbohidrat :

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch glucozơ và saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sorbitol.

Số phát biểu đúng là:

Xem đáp án
 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 33
Mã câu hỏi: 282520

Tiến hành điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Ở anot thu được 0,896 lít khí (đkc). Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Giá trị của m là:

Xem đáp án
 • A. 11,94       
 • B. 9,60     
 • C. 5,97 . 
 • D. 6,40
Câu 34
Mã câu hỏi: 282521

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đkc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Xem đáp án
 • A. 1,81 mol      
 • B. 1,95 mol          
 • C. 1,8 mol.       
 • D. 1,91 mol
Câu 35
Mã câu hỏi: 282522

Cho 5,2 gam hỗn hợp gồm Al, Mg và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng của dung dịch Y là:

Xem đáp án
 • A. 152 gam     
 • B. 146,7 gam    
 • C. 175,2 gam .      
 • D. 151,9 gam
Câu 36
Mã câu hỏi: 282523

Hỗn hợp X chứa chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối DE (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là:

Xem đáp án
 • A. 4,24      
 • B. 3,18    
 • C. 5,36       
 • D. 8,04
Câu 37
Mã câu hỏi: 282524

Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn gồm 2 kim loại. Giá trị của x có thể là:

Xem đáp án
 • A. 1,8         
 • B. 2        
 • C. 2,2     
 • D. 1,5
Câu 38
Mã câu hỏi: 282525

Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A, đến khi khối lượng dung dịch giảm 13,35 gam thì dừng điện phân. Thời gian điện phân là ?

Xem đáp án
 • A. 9650 giây     
 • B. 7720 giây    
 • C. 6755 giây        
 • D. 8685 giây
Câu 39
Mã câu hỏi: 282526

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4 và KNO3. Số trường hợp thu được kết tủa là:

Xem đáp án
 • A. 4
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 5
Câu 40
Mã câu hỏi: 282527

X là α -amino axit trong phân tử chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm -COOH. Lấy 0,01 mol X tác  dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,1M thu được dung dịch Y. Cho 400 ml dung dịch KOH 0,1M vào Y, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 2,995 gam rắn khan. Công thức cấu tạo của X là.

Xem đáp án
 • A. H2N-CH2-CH2-COOH         
 • B. (CH3)2-CH-CH(NH2)-COOH
 • C. H2N-CH2-COOH     
 • D. CH3-CH(NH2)2-COOH

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ