Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nguyễn Huệ

13/07/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (24 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 281384

Trong số các chất sau chất nào tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa vàng?

 • A. \({\rm{CH}} \equiv {\rm{CH}}\)
 • B. CH3-CH=CH2    
 • C. CH3-CH2-CH3 
 • D. CH3-CH3
Câu 2
Mã câu hỏi: 281385

Dãy đồng đẳng anken có công thức phân tử chung là

 • A. CnH2n-2
 • B. CnH2n+2
 • C. CnH2n+1
 • D. CnH2n
Câu 3
Mã câu hỏi: 281386

Hiện nay nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Thành phần chính trong khí biogas là khí metan. Khí metan có công thức phân tử là

 • A. C3H6    
 • B. C2H4    
 • C. CH    
 • D. C2H2
Câu 4
Mã câu hỏi: 281387

Theo danh pháp IUPAC, hợp chất CH3-CH2-COOH có tên gọi là

 • A. Axit pentannoic        
 • B. Axit butanoic      
 • C. Axit propanoic      
 • D. Axit metanoic
Câu 5
Mã câu hỏi: 281388

Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3thu được 12 gam kết tủA. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2(ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng?

 • A. 11,2 lít       
 • B. 5,60 lít     
 • C. 8,96 lít     
 • D. 13,44 lít 
Câu 6
Mã câu hỏi: 281389

Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm…(1)….liên kết trực tiếp với….(2)…….. Điền cụm từ thích hợp vào (1) và (2).

 • A. \(--\mathop {\rm{C}}\limits_{\rm{|}} {\rm{ = O}}\), nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro
 • B. –COOH (cacboxyl), nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro
 • C. –OH (hiđroxyl), nguyên tử cacbon no
 • D. –CH=O, nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro
Câu 7
Mã câu hỏi: 281390

Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Tính phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu.

 • A. 72,22 %     
 • B. 35,25 %     
 • C. 65,15 %    
 • D. 27,78 %
Câu 8
Mã câu hỏi: 281391

Khi cho CH3-CH2-CH3 tác dụng với Cl2 (ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1). Số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 3
Câu 9
Mã câu hỏi: 281392

Nhóm chức của anđehit

 • A. -NH2      
 • B. -COOH     
 • C. -CHO          
 • D. -OH
Câu 10
Mã câu hỏi: 281393

Cho 4,6 gam glixerol tác dụng hết với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V bằng?

 • A. 250ml   
 • B. 300 ml    
 • C. 150ml      
 • D. 200ml
Câu 11
Mã câu hỏi: 281394

Giấm là một chất lỏng có vị chua, được hình thành nhờ sợ lên men của ancol etylic. Thành phần chính của giấm là axit axetic có nồng độ từ 2% đến 5%. Axit axetic có công thức?

 • A. C2H5OH    
 • B. CH3COOH    
 • C. CH3OH       
 • D. HCHO
Câu 12
Mã câu hỏi: 281395

Trước kia thuốc trừ sâu 666 được sử dụng rộng rãi trong nền nông nghiệp nhưng do chất này có độc tính cao và phân hủy chậm nên đã bị cấm sử dụng tại 169 quốc gia tham gia công ước Stockholm. Chất được sử dụng làm thuốc trừ sâu 666 có công thức là

 • A. C2H2     
 • B. C6H6Cl   
 • C. C4H6      
 • D. C3H8
Câu 13
Mã câu hỏi: 281396

Cho phản ứng: \({\rm{C}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}{\rm{CHO  +  }}{{\rm{H}}_{\rm{2}}} \to {\rm{ C}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}{\rm{C}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{OH}}\)

Xác định vai trò của CH3CHO trong phản ứng trên

 • A. Chất khử       
 • B. Axit       
 • C. Chất oxi hóa            
 • D. Bazơ
Câu 14
Mã câu hỏi: 281397

Để trung hòa hoàn toàn 6 gam axit axetic cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V

 • A. 0,05 lít         
 • B. 0,1 lít  
 • C. 0,2 lít    
 • D. 0,15 lít
Câu 15
Mã câu hỏi: 281398

Sản phẩm sinh ra trong thí nghiệm sau là gì?

 • A. CH3COOH   
 • B. (CH3CH2)2O   
 • C. CH3−CO−CH3    
 • D. CH3CHO 
Câu 16
Mã câu hỏi: 281399

Tính chất hóa học đặc trưng của ankan?

 • A. Phản ứng cộng 
 • B. Phản ứng trùng hợp
 • C. Phản ứng thế        
 • D. Phản ứng tách
Câu 17
Mã câu hỏi: 281400

Khí axetilen là nhiên liệu trong đèn xì oxi – axetilen đề hàn cắt kim loại vì phản ứng cháy của khí axetilen trong oxi tỏa ra lượng nhiệt rất lớn. Thể tích khí oxi (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để đốt cháy hết 1 mol khí axetilen là

 • A. 56 lít      
 • B. 112 lít      
 • C. 70 lít    
 • D. 65 lít
Câu 18
Mã câu hỏi: 281401

Dãy đồng đẳng của benzen (C6H6)có công thức phân tử chung là

 • A. CnH2n                  
 • B. CnH2n+2 
 • C. CnH2n-6 
 • D. CnH2n-2 
Câu 19
Mã câu hỏi: 281402

Phenol có công thức là

 • A. CH3OH   
 • B. CH3COOH   
 • C. C6H5OH        
 • D. C2H4
Câu 20
Mã câu hỏi: 281403

Ankađien là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử

 • A. Có 1 liên kết đôi C=C    
 • B. Chỉ có liên kết đơn
 • C. Có 2 liên kết đôi C=C   
 • D. Có 1 liên kết C\( \equiv \)C
Câu 21
Mã câu hỏi: 281404

a. Gọi tên các hợp chất sau:  CH3OH; CH3-CHO

b. Viết công thức cấu tạo thu gọn các hợp chất sau: axit fomic, butan-2-ol

c. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau

- CH3OH + Na →

- HCOOH + KOH →

Câu 22
Mã câu hỏi: 281405

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các ống nghiệp đựng các dung dịch hóa chất sau: Axit axetic (CH3COOH), ancol etylic (C2H5OH), phenol (C6H5OH).

Câu 23
Mã câu hỏi: 281406

Cho 9 gam một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thì  thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Xác định công thức của axit cacboxylic?

Câu 24
Mã câu hỏi: 281407

Cho sơ đồ phản ứng sau: Metan → X → Y→ Z ⇔ T

Xác định công thức các chất X, Y, Z, T và viết các phương trình (1), (2), (3), (4). Biết T là chất no đơn chức và có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ