Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Vật Lý Trường THPT Thanh Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 169500

Ở một nơi xác định, một con lắc đơn dao động với chu kỳ T, biên độ góc α0. Khi độ dài của con lắc tăng lên 4 lần và biên độ góc giảm 2 thì chu kì con lắc

 • A. không đổi
 • B. tăng 4 lần
 • C. tăng 2 lần
 • D. tăng 16 lần
Câu 2
Mã câu hỏi: 169501

Giới hạn quang điện λ0 của một kim loại là 0,565 µm. Công thoát của nó là:

 • A. 2,2 J
 • B. 3,52.10-19 eV 
 • C. 2,2.10-19 J
 • D. 2,2 eV
Câu 3
Mã câu hỏi: 169502

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?

 • A. Tia anpha thực chất là dòng hạt nhân nguyên tử 4He
 • B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.
 • C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng 20000 km/s.
 • D. Quãng đường đi của tia anpha trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn chừng vài mm.
Câu 4
Mã câu hỏi: 169503

Gọi mp, mn và m lần lượt là khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân \(_Z^AX\). Hệ thức nào sau đây là đúng?

 • A. Zmp + (A – Z)mn < m
 • B. Zmp + (A – Z)mn > m
 • C. Zmp + (A – Z)mn = m  
 • D. Zmp + Amn = m
Câu 5
Mã câu hỏi: 169504

Con lắc lò xo (CLLX) có khối lượng m = 100g, dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là:

 • A. 6 N/m
 • B. 1,6 N/m
 • C. 26 N/m
 • D. 16 N/m
Câu 6
Mã câu hỏi: 169505

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là:

 • A. Biên độ và gia tốc  
 • B. Li độ và tốc độ
 • C. Biên độ và năng lượng 
 • D. Biên độ và tốc độ
Câu 7
Mã câu hỏi: 169506

Hạt nhân \(_{88}^{226}Ra\) biến đổi thành hạt nhân \(_{86}^{222}Rn\) do phóng xạ

 • A. α và β-
 • B. β-
 • C. β+
 • D. α
Câu 8
Mã câu hỏi: 169507

Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g gắn với một lò xo nhẹ. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt (cm). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy π2 =10. Cơ năng của con lắc bằng:

 • A. 0,5J
 • B. 5J
 • C. 50J
 • D. 2,5J
Câu 9
Mã câu hỏi: 169508

Cho đồ thị biểu diễn li độ x của một vật dao động điều hòa như hình bên. Với A là biên độ, T là chu kì. Tại thời điểm t = T/2 vật có vận tốc và gia tốc là:

 • A. v = 0 và a = ω2Α
 • B. v = 0 và a = 0
 • C. v = -ωA và a = ω2Α
 • D. v = -ωA và a = 0
Câu 10
Mã câu hỏi: 169509

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt thì dòng điện trong mạch là i=I0sin(ωt+π/6). Đoạn mạch điện này luôn có:

 • A. ZL = ZC
 • B. ZL < ZC
 • C. ZL = R
 • D. ZL = ZC
Câu 11
Mã câu hỏi: 169510

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Biết rằng khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 1,8mm. Khoảng vân giao thoa khi đó là:

 • A. 0,2mm
 • B. 0,18mm
 • C. 0,02mm
 • D. 0,5mm
Câu 12
Mã câu hỏi: 169511

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động:

 • A. Cùng pha 
 • B. Ngược pha 
 • C. Lệch pha π/2
 • D. Lệch pha π/4
Câu 13
Mã câu hỏi: 169512

Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng là 2,4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ là 3,6 A thì tần số của dòng điện là bao nhiêu

 • A. 100 Hz 
 • B. 75 Hz
 • C. 25 Hz
 • D. 50√2 Hz
Câu 14
Mã câu hỏi: 169513

Sợi dây rất dài căng thẳng nằm ngang. Cho đầu O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình u0=2cos(10πt-π/4) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Chọn câu trả lời đúng:

 • A. Bước sóng bằng 10 m.
 • B. Chu kì của sóng bằng 5 s.
 • C. Phương trình sóng tại M cách O đoạn λ/8 là uM=2cos(10πt-π/4)  (cm).
 • D. Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng phương truyền sóng và cách nhau 2,5 cm bằng π/2 rad.
Câu 15
Mã câu hỏi: 169514

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết R = 100Ω, L = 1/π (H), C = 10-4/2π (F). Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều 200V – 50Hz. Nếu dùng ampe kế xoay chiều để đo dòng điện thì số chỉ của ampe kế là:

 • A. 1 A 
 • B. √2 A
 • C. 2 A
 • D. 2√2 A
Câu 16
Mã câu hỏi: 169515

Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và bằng 0,08. Âm do lá thép phát ra là:

 • A. Âm mà tai người nghe được 
 • B. Nhạc âm
 • C. Hạ âm
 • D. Siêu âm
Câu 17
Mã câu hỏi: 169516

Trên một sợi dây dài 1,2 m, một đầu cố định, một đầu tự do đang có sóng dừng. Biết tần số của sóng là 20 Hz và tốc độ truyền sóng là 19,2 m/s. Số bụng sóng trên dây là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 169517

Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, ngoài nấc ngắt điện còn có 3 nấc bật khác: nấc 1 bật cuộn 1, nấc 2 bật cuộn 2, nấc 3 bật cả 2 cuộn. Để đun sôi một lượng nước đầy bình, nếu bật nấc 1, cần thời gian 10 phút; nếu bật nấc 2, cần thời gian 15 phút. Hỏi nếu bật nấc 3 để đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian. 

 • A. 18 phút
 • B. 5 phút 
 • C. 25 phút
 • D. 6 phút
Câu 19
Mã câu hỏi: 169518

Cho mạch dao động LC, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch

 • A. tăng lên 4 lần   
 • B. tăng lên 2 lần  
 • C. giảm đi 4 lần   
 • D. giảm đi 2 lần
Câu 20
Mã câu hỏi: 169519

Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thì thu được sóng điện từ có bước sóng λ1 = 60m, khi thay tụ C1 bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng λ2 = 80m. Khi mắc tụ C = C1 + C2 vào mạch thì bắt được sóng có bước sóng là:

 • A. 100 m 
 • B. 48 m 
 • C. 80 m
 • D. 140 m
Câu 21
Mã câu hỏi: 169520

Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc.

 • A. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.
 • B. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị.
 • C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.
 • D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tách màu khi qua lăng kính.
Câu 22
Mã câu hỏi: 169521

Khi electron trong nguyên tử hiđro chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng En = -0,85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng Em = -13,6 eV thì nguyên tử bức xạ điện từ có bước sóng:

 • A. 43,40 nm
 • B. 48,60 nm
 • C. 97,43 nm 
 • D. 65,63 nm
Câu 23
Mã câu hỏi: 169522

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

 • A. Tia tử ngoại   
 • B. Ánh sáng nhìn thấy
 • C. Tia hồng ngoại 
 • D. Tia Rơnghen
Câu 24
Mã câu hỏi: 169523

Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau.

 • A. Bề rộng các vạch quang phổ giống nhau.
 • B. Khác nhau về màu sắc các vạch.
 • C. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.
 • D. Khác nhau về số lượng vạch.
Câu 25
Mã câu hỏi: 169524

Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống tia X là 12,5 kV. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra là bao nhiêu?

 • A. 3.1021 Hz 
 • B. 3.1015 Hz 
 • C. 3.1017 Hz 
 • D. 3.1018 Hz
Câu 26
Mã câu hỏi: 169525

Một máy biến áp lí tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 100 vòng và 160 vòng. Do cuộn sơ cấp có 10 vòng bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là:

 • A. 178 V
 • B. 200 V 
 • C. 160 V
 • D. 140 V
Câu 27
Mã câu hỏi: 169526

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đó là hiện tượng

 • A. phản xạ ánh sáng
 • B. quang - phát quang
 • C. hóa - phát quang
 • D. tán sắc ánh sáng
Câu 28
Mã câu hỏi: 169527

Hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 lệch nhau một lượng 0,12 µm. Biết năng lượng phôtôn của bức xạ λ2 lớn hơn năng lượng của phôtôn của bức xạ λ1 và hiệu năng lượng giữa chúng bằng 40% năng lượng phôtôn của bức xạ λ2. Giá trị của λ1 và λ2 là:

 • A. λ1 = 0,3 µm, λ= 0,18 µm   
 • B. λ1 = 0,18 µm, λ2= 0,3 µm
 • C. λ1 = 0,42 µm, λ= 0,3 µm 
 • D. λ1 = 0,3 µm, λ2= 0,42 µm
Câu 29
Mã câu hỏi: 169528

Dùng hạt α có động năng 3,9 MeV bắn vào hạt nhân \(_{13}^{27}Al\) đứng yên, gây nên phản ứng α + \(_{13}^{27}Al\) → α + \(_{15}^{30}P\). Cho biết khối lượng của các hạt nhân: mn = 1,0087u, mAl = 26,97345u, mp = 29,97005u, mα = 4,0015u, và u = 931 MeV/c2. Tính tổng động năng của các hạt nhân tạo thành. Phản ứng không sinh ra tia γ.

 • A. 0,3622 MeV
 • B. 7,4378 MeV  
 • C. 3,9 MeV
 • D. 3,5387 MeV
Câu 30
Mã câu hỏi: 169529

Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng. Chiếu đồng thời hai bức xạ gồm màu lam có bước sóng 450 nm và màu vàng có bước sóng λ2 vào khe. Trên bề rộng vùng giao thoa người ta đếm được 5 vân màu lục, 8 vân màu vàng và 2 trong 5 vân màu lục nằm ngoài cùng của vùng giao thoa. Xác định bước sóng λ2?

 • A. 562 nm
 • B. 630 nm
 • C. 600 nm
 • D. 720 nm
Câu 31
Mã câu hỏi: 169530

Hạt nhân \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) phóng xạ và biến thành một hạt nhân  \(_{{Z_2}}^{{A_2}}Y\) . Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ  \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\)  có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất  \(_{{Z_1}}^{{A_1}}X\) , sau 3 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là:

 • A. 7A1/A2
 • B. 7A2/A1
 • C. 3A2/A1
 • D. 3A1/A2
Câu 32
Mã câu hỏi: 169531

Một đoạn mạch gồm điện trở R thuần 400 Ω mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối hai đầu đoạn mạch với hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2√2I. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 4n vòng/phút thì dòng điện trong mạch là:

 • A. 4I  
 • B. 8√2I
 • C. 4√2I
 • D. 6,53I
Câu 33
Mã câu hỏi: 169532

Hai vật nhỏ I và II có cùng khối lượng 1 kg, được nối với nhau bằng sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện. Vật II được tích điện q = 10-5 C. Vật I không nhiễm điện được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong điện trường đều có cường độ điện trường 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị giãn. Lấy π2 = 10. Cắt dây nối hai vật, khi vật I có tốc độ bằng 5√3cm/s lần đầu tiên thì vật II có tốc độ gần nhất với giá trị nào sau đây:

 • A. 10,5 cm/s 
 • B. 19,2 cm/s   
 • C. 5,2 cm/s 
 • D. 10 cm/s
Câu 34
Mã câu hỏi: 169533

Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là  \({x_1} = {A_1}\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{3}} \right)cm;{x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{2}} \right)\) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là x = 5cos(ωt + φ)cm. Giá trị cực đại của (A1 +A2) gần giá trị nào nhất sau đây?

 • A. 4 cm
 • B. 19 cm
 • C. 9 cm
 • D. 3 cm
Câu 35
Mã câu hỏi: 169534

Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL, tụ điện có điện dung ZC = 2ZL. Vào một thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và trên tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 40V và 60V thì hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là:

 • A. 100 V 
 • B. 130 V
 • C. 70 V 
 • D. 72 V
Câu 36
Mã câu hỏi: 169535

Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường, không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 100 dB, tại B là 60 dB. Mức cường độ âm tại điểm M thuộc AB với AM = 4MB gần nhất với giá trị nào sau đây:

 • A. 61,9 dB
 • B. 72,6 dB
 • C. 43,6 dB
 • D. 70,5 dB
Câu 37
Mã câu hỏi: 169536

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C, cuộn cảm thuần L. Biết rằng R = √(L/C). Điều chỉnh f để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, hệ số công suất lúc này có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:

 • A. 0,82   
 • B. 0,5
 • C. 0,7 
 • D. 1
Câu 38
Mã câu hỏi: 169537

Phương trình sóng tại hai nguồn A; B là: u = 20cos(20πt) cm, cách nhau 10 cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Hai điểm C và D nằm trên hai vân cực đại và tạo với AB một hình chữ nhật ABCD có diện tích nhỏ nhất gần nhất với giá trị:

 • A. 8,2cm2.  
 • B. 17,5cm2.
 • C. 4,1 cm2.
 • D. 10,6cm2.
Câu 39
Mã câu hỏi: 169538

Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng tần số với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là i1 và i2 được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng:

 • A. 2/π(µC).
 • B. 3/π (µC).
 • C. 2/π (µC).
 • D. 5/π (µC).  
Câu 40
Mã câu hỏi: 169539

Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát lúc đầu là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 μm. Truyền cho màn vận tốc ban đầu hướng ra xa mặt phẳng hai khe để màn dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe với biên độ 40 cm và chu kì 4,5 s. Tốc độ dao động của màn khi điểm M trên màn cách vân trung tâm 19,8 mm cho vân sáng lần thứ 4 gần nhất với giá trị nào sau đây:

 • A. 27,93 cm/s 
 • B. 27,9 cm/s 
 • C. 48,4 cm/s      
 • D. 55,85 cm/s

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ