Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Vật Lý Trường THPT Âu Dương Lân

15/04/2022 - Lượt xem: 30
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 169700

Đặt hai điện tích điểm trong điện môi có hằng số điện môi ε, so với trong không khí thì lực tương tác giữa chúng sẽ

 • A. tăng lên ε lần.
 • B. tăng lên ε2 lần.
 • C. giảm đi ε lần.
 • D. tăng lên 3ε lần.
Câu 2
Mã câu hỏi: 169701

Một con lắc lò xo khối lượng m và độ cứng k, đang dao động điều hòa. Tại thời điểm t con lắc có gia tốc a, vận tốc v, li độ x thì lực hồi phục có giá trị là

 • A. F=kx2/2
 • B. F=ma
 • C. F=kx
 • D. F=mv2/2
Câu 3
Mã câu hỏi: 169702

Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\). Động năng của chất điểm có biểu thức là

 • A. \(\frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}{\cos ^2}\left( {\omega t + \varphi } \right)\)    
 • B. \(\frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}{\sin ^2}\left( {\omega t + \varphi } \right)\)
 • C. \(\frac{1}{2}m{\omega ^2}A{\cos ^2}\left( {\omega t + \varphi } \right)\)   
 • D. \(\frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\sin \left( {\omega t + \varphi } \right)\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 169703

Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng âm tần và sóng cao tần trong quá trình phát sóng vô tuyến?

 • A. Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ nhưng tần số của chúng bằng nhau.
 • B. Âm tần và cao tần cùng là sóng điện từ nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
 • C. Âm tần là sóng âm còn cao tần là sóng điện từ và tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
 • D. Âm tần và cao tần cùng là sóng âm nhưng tần số âm tần nhỏ hơn tần số cao tần.
Câu 5
Mã câu hỏi: 169704

Các đồng vị là các hạt nhân khác nhau nhưng có cùng

 • A. số khối. 
 • B. số prôtôn.
 • C. số nơtrôn. 
 • D. khối lượng nghỉ.
Câu 6
Mã câu hỏi: 169705

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc không đổi ω=300 rad/s vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần với độ tự cảm L=0,5H. Cảm kháng của cuộn cảm là

 • A. 100 Ω.
 • B. 200 Ω. 
 • C. 300 Ω.
 • D. 150 Ω.
Câu 7
Mã câu hỏi: 169706

Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng Vật Lí nào sau đây?

 • A. Quang điện ngoài. 
 • B. Lân quang.  
 • C. Quang điện trong.
 • D. Huỳnh quang.
Câu 8
Mã câu hỏi: 169707

Khi đi từ chân không vào một môi trường trong suốt nào đó, bước sóng của tia đỏ, tia tím, tia lam, tia chàm giảm đi lần lượt n1, n2, n3, n4 lần. Trong bốn giá trị n1, n2, n3, n4, giá trị lớn nhất là

 • A. n1
 • B. n2
 • C. n3
 • D. n4
Câu 9
Mã câu hỏi: 169708

Sóng dừng hình thành trên một sợi dây với bước sóng λ. O là một nút sóng, hình ảnh bên mô tả dạng của một bó sóng tại thời điểm t. Khi không có sóng truyền qua, khoảng cách OM là

 • A. λ
 • B. λ/6
 • C. λ/12
 • D. λ/4
Câu 10
Mã câu hỏi: 169709

Một vật dao động cưỡng bức đang xảy ra cộng hưởng, nếu tiếp tục tăng biên độ của ngoại lực cưỡng bức thì biên độ dao động của vật sẽ

 • A. tăng.  
 • B. không đổi. 
 • C. giảm.  
 • D. tăng rồi lại giảm.
Câu 11
Mã câu hỏi: 169710

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch không phân nhánh có cường độ được cho bởi biểu thức i = 2cos (ωt) (A). Biên độ của dòng điện này là

 • A. 2 A
 • B. 1 A
 • C. 3 A
 • D. 4 A
Câu 12
Mã câu hỏi: 169711

Biết cường độ âm chuẩn là I0=10-12W/m2. Mức cường độ âm tại một điểm trong không gian có sóng âm truyền qua với cường độ I=10-12W/m2

 • A.  200 dB
 • B. 2 dB
 • C. 20 dB
 • D. 0,2 dB
Câu 13
Mã câu hỏi: 169712

Tia nào không được tạo thành bởi các phôtôn?

 • A. Tia gamma
 • B. Tia laze
 • C. Tia hồng ngoại
 • D. Tia α
Câu 14
Mã câu hỏi: 169713

Đặt vào hai đầu một cuộn dây cảm thuần điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây đó là I. Cảm kháng của cuộn dây này là

 • A. UI/2
 • B. UI
 • C. U/I
 • D. I/U
Câu 15
Mã câu hỏi: 169714

Trong một thí nghiệm Y – âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Ban đầu điểm M trên màn là vị trí của vân sáng bậc k. Dịch chuyển màn chắn ra xa hai khe để M tiếp tục là một vân sáng. Mkhông thể là vân sáng bậc

 • A. k-1
 • B. k+2
 • C. k-2
 • D. k-3
Câu 16
Mã câu hỏi: 169715

Ảnh ảo của một vật qua thấu kính hội tụ sẽ luôn

 • A. cùng chiều và nhỏ hơn vật.     
 • B. cùng chiều và lớn hơn vật.
 • C. ngược chiều và bằng vật.  
 • D. ngược chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 17
Mã câu hỏi: 169716

Chiếu một tia sáng tổng hợp gồm 4 thành phần đơn sắc đỏ, cam, chàm, tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của môi trường trong suốt đó đối với các bức xạ này lần lượt là 1,40; 1,42; 1,46; 1,47 và góc tới i=40o. Số tia sáng đơn sắc được thoát ra khỏi được không khí là

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 169717

Khi một từ trường biến thiên nó sẽ sinh ra một điện trường, điện trường này có đường sức là các đường

 • A. cong không khép kín.  
 • B. thẳng.
 • C. đường cong kết thúc ở vô cùng. 
 • D. đường cong khép kín.
Câu 19
Mã câu hỏi: 169718

Khi có điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 5 A. Biết R=100 Ω, công suất tỏa nhiệt trong mạch điện đó bằng

 • A. 3500 W
 • B. 500 W
 • C. 1500 W
 • D. 2500 W
Câu 20
Mã câu hỏi: 169719

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm các đoạn AM có một điện trở thuần, MN có một cuộn dây cảm thuần, NB có một tụ điện ghép nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp trên các đoạn mạch lệch pha nhau π/2 là

 • A. AM và AB
 • B. MB và AB
 • C. MN và NB
 • D. AM và MN
Câu 21
Mã câu hỏi: 169720

Có mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động E= 2V, điện trở trong r=1 Ω. Mạch ngoài gồm điện trở R=1Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là

 • A. 1 V
 • B. –1 V
 • C. 2 V
 • D. –2 V
Câu 22
Mã câu hỏi: 169721

Trong phản ứng hạt nhân \({}_1^2H + {}_1^2H \to {}_2^3He + {}_0^1n,\) hai hạt nhân \({}_1^2H\) có động năng như nhau K1, động năng của hạt nhân \({}_2^3H\) và nơtrôn lần lượt là K2 và K3. Hệ thức nào sau đây đúng?

 • A. \(2{K_1} \ge {K_2} + {K_3}\)
 • B. \(2{K_1} \le {K_2} + {K_3}\)
 • C. \(2{K_1} > {K_2} + {K_3}\)
 • D. \(2{K_1} < {K_2} + {K_3}\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 169722

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương, đồ thị li độ – thời gian của hai dao động thành phần được cho như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là

 • A. \(x = 4\cos \left( {\omega t + \pi } \right)\) cm.  
 • B. \(x = 6\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{2}} \right)\) cm.
 • C. \(x = 4\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{2}} \right)\) cm. 
 • D. \(x = 2\cos \left( {\omega t - \frac{\pi }{2}} \right)\) cm.
Câu 24
Mã câu hỏi: 169723

Một con lắc đơn chiều dài l=80 cm đang dao động điều hòa trong trường trọng lực gia tốc trọng trường g=10m/s2. Biên độ góc dao động của con lắc là 80. Vật nhỏ của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng có tốc độ là

 • A. 39,46 cm/s. 
 • B. 22,62 cm/s.
 • C. 41,78 cm/s.
 • D. 37,76 cm/s.
Câu 25
Mã câu hỏi: 169724

Sóng FM tại Quảng Bình có tần số 93 MHz, bước sóng của sóng này là

 • A. 3,8 m.
 • B. 3,2 m.
 • C. 0,9 m.
 • D. 9,3 m.
Câu 26
Mã câu hỏi: 169725

Đặt vào cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp hiệu dụng U tạo bởi nguồn phát có công suất P, công suất của dòng điện thu được ở thứ cấp là

 • A. P
 • B. P/2
 • C. 2P
 • D. P/4
Câu 27
Mã câu hỏi: 169726

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ với tần số góc ω, nếu uL là điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây, q là điện tích trên một bản tụ. Đáp án đúng

 • A. u cùng pha so với q.
 • B. u ngược pha so với q.    
 • C. u vuông pha so với q.      
 • D. u lệch pha bất kì so với q.
Câu 28
Mã câu hỏi: 169727

Người ta tạo ra sóng cơ hình sin trên một sợi dây đàn hồi căng ngang bằng cách, khi t=0 cho đầu O của sợi dây bắt đầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đi lên, khi đầu dây này lên tới điểm cao nhất lần đầu tiên thì sóng đã truyền trên dây được quãng đường 2 cm. Bước sóng của sóng này bằng

 • A. 4 cm
 • B. 6 cm
 • C. 8 cm
 • D. 2 cm
Câu 29
Mã câu hỏi: 169728

Khung dây dẫn có dạng là một hình vuông, cạnh a=1m được đặt trong một từ trường đều như hình vẽ, B=0,1T. Trong khoảng thời gian ∆t=0,1s, khung dây quanh quanh trục ∆ một góc α=60o. Xuất điện động cảm ứng trung bình trong khung dây là

 

 • A. 0,1 V
 • B. 0,2 V
 • C. 0,5 V
 • D. 0,4 V
Câu 30
Mã câu hỏi: 169729

Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi công thức \({E_n} =  - \frac{{13,6}}{{{n^2}}}\) eV (với n=1,2,3,…) và bán kính quỹ đạo electron trong nguyên tử hidro có giá trị nhỏ nhất là \({r_0} = {5,3.10^{ - 11}}\) m. Nếu kích thích nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản bằng cách chiếu vào nó một photon có năng lượng 12,08 eV thì bán kính quỹ đạo của electron trong nguyên tử sẽ tăng thêm ∆r. Giá trị của ∆r là

 • A. 24,7.10-11m
 • B. 51,8.10-11m
 • C.  42,4.10-11m
 • D. 10,6.10-11m
Câu 31
Mã câu hỏi: 169730

Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100 Hz đến 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây  là 6 m/s và đầu trên của sợi dây luôn là nút sóng. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần rung, số lần sóng dừng ổn định xuất hiện trên dây là

 • A. 10 lần
 • B. 12 lần
 • C. 5 lần
 • D. 4 lần
Câu 32
Mã câu hỏi: 169731

Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa với hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1=0,42 µm và λ2=0,64 µm. Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất trùng màu với vân trung tâm, số vị trí cho vân sáng của bức xạ λ1

 • A. 30
 • B. 31
 • C. 50
 • D. 42
Câu 33
Mã câu hỏi: 169732

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện một điện áp xoay chiều ổn định u=U0cos(100πt)V. Tại thời điểm t1 cường độ dòng điện trong mạch có giá trị i1=1A, tại thời điểm t2=(t1+1/200) s thì điện áp hai đầu đoạn mạch là u2=200V. Dung kháng của tụ điện là

 • A. 200 Ω
 • B. 100 Ω
 • C. 50 Ω
 • D. 400 Ω
Câu 34
Mã câu hỏi: 169733

Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cùng tần số, cùng pha đặt tại hai điểm A và B, với AB=26 cm. Cho bước sóng do các nguồn gây ra là λ=5 cm. Trên mặt nước xét một điểm M có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AM-BM=20 cm. Số cực đại trên đoạn AM là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 10
 • D. 5
Câu 35
Mã câu hỏi: 169734

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt)V với U0 không đổi và ω thay đổi được. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tổng trở và cảm kháng của cuộn dây theo tần số góc được cho như hình vẽ. Tổng trở của mạch tại ω=4ω0 gần nhất giá trị nào sau đây?

 • A. 77 Ω
 • B. 77,5 Ω
 • C. 76 Ω
 • D. 82 Ω
Câu 36
Mã câu hỏi: 169735

Đồng vị \({}_{92}^{238}U\) sau một chuỗi các phân rã thì biến thành chì \({}_{82}^{206}Pb\) bền, với chu kì bán rã T=4,47 tỉ năm. Ban đầu có một mẫu chất U nguyên chất. Sau 2 tỉ năm thì trong mẫu chất có lẫn chì Pb với khối lượng mPb=0,2g. Giả sử toàn bộ lượng chì đó đều là sản phẩm phân rã từ U. Khối lượng U ban đầu là

 • A. 0,428 g
 • B. 4,28 g
 • C. 0,866 g
 • D. 8,66 g
Câu 37
Mã câu hỏi: 169736

Một con lắc lò xo với vật nặng có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc thế năng đàn hồi tại vị trí lò xo không biến dạng. Đồ thị động năng, thế năng đàn hồi của lò xo – thời gian được cho như hình vẽ. Lấy π2=10. Khối lượng của vật nặng là

 • A. 1 kg
 • B. 0,8 kg
 • C. 0,25 kg
 • D. 0,5 kg
Câu 38
Mã câu hỏi: 169737

Điện năng được truyền tải từ nhà máy đến nơi tiêu thụ với công suất truyền đi P là không đổi. Ban đầu hiệu suất của quá trình truyền tải là 80%. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải luôn được giữ cosφ=1. Nếu người ta giảm điện trở của dây dẫn xuống một nửa và lắp một máy tăng áp với hệ số tăng  trước khi truyền đi thì hiệu suất của quá trình truyền tải là

 

 • A. 66%
 • B. 90%
 • C. 99,6%
 • D. 62%
Câu 39
Mã câu hỏi: 169738

Trên một bề mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn điểm, phát ra sóng kết hợp cùng pha nhau theo phương thẳng đứng với bước sóng λ. Biết AB=6,3λ. Gọi (C) là đường tròn nằm trên mặt nước với AB là đường kính; Mlà một điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn nằm bên trong (C). Khoảng cách lớn nhất từ M đến trung trực của AB là

 • A. 2,78λ
 • B. 2,84λ
 • C. 2,96λ
 • D. 3,02λ
Câu 40
Mã câu hỏi: 169739

Cho cơ hệ như hình vẽ, lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m, vật m0=150g được đặt trên vật m=250g (vật m gắn chặt vào đầu lò xo). Lấy g=π2=10m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Lúc đầu ép hai vật đến vị trí lò xo nén 12 cm rồi buông nhẹ để hai vật chuyển động theo phương thẳng đứng. Trong khoảng thời gian 0,3 s kể từ khi buông hai vật, khoảng cách cực đại giữa hai vật gần nhất giá trị nào sau đây?

 • A. 9,2 cm
 • B. 12,2 cm
 • C. 10,5 cm
 • D. 5,5 cm

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ