Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử Trường THPT Tân Hiệp

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 208987

Nội dung nào dưới đây là tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

 • A. Chiến tranh phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các nước đế quốc.
 • B. Chính nghĩa thuộc về phe Liên minh.
 • C. Chính nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.
 • D. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 208988

Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ là:

 • A. Đồng minh.  
 • B. Đối tác.
 • C. Đối đầu. 
 • D. Hợp tác. 
Câu 3
Mã câu hỏi: 208989

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng theo khuynh hướng:

 • A. Vô sản.             
 • B. Cải cách.  
 • C. Phong kiến.    
 • D.  Dân chủ tư sản. 
Câu 4
Mã câu hỏi: 208990

Thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX với mục đích chủ yếu là:

 • A. Mở rộng thị trưòng.   
 • B. Truyền đạo Thiên chúa.
 • C. Khai hóa văn minh.       
 • D. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự. 
Câu 5
Mã câu hỏi: 208991

Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 - 1945)?

 • A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
 • B. Thành lập khối Đồng minh chống phát xít.
 • C. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
 • D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 
Câu 6
Mã câu hỏi: 208992

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ thực hiện “Chiến lược toàn cầu” với tham vọng chủ yếu là

 • A. Làm bá chủ thế giới.
 • B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.
 • C. Ngăn chặn, tiến tới tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.
 • D. Khống chế các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 
Câu 7
Mã câu hỏi: 208993

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ chống:

 • A. Đế quốc và tư sản.  
 • B. Phong kiến và tay sai.
 • C. Phong kiến và tư sản.          
 • D. Đế quốc và phong kiến. 
Câu 8
Mã câu hỏi: 208994

Trước nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược, Xiêm đã thực hiện biện pháp gì để bảo vệ nền độc lập?

 • A. Dựa vào thế lực của các nước láng giềng.    
 • B. Quân sự hóa nền kinh tế trong nước. 
 • C. Chuẩn bị lực lượng quân sự hùng mạnh.     
 • D. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 208995

Sau Hiệp ước 1862, triều đình nhà Nguyễn đã hạ lệnh cho Trương Định phải:

 • A. Đầu hàng Pháp     
 • B. Bãi binh.
 • C. Kiên quyết chống Pháp.
 • D. Đàm phán với Pháp. 
Câu 10
Mã câu hỏi: 208996

Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là tờ báo:

 • A. Thanh niên     
 • B. Búa liềm
 • C. An Nam trẻ 
 • D. Đỏ 
Câu 11
Mã câu hỏi: 208997

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) chủ trương thành lập:

 • A. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
 • B. Mặt trận Liên Việt.
 • C. Mặt trận Việt Minh.
 • D. Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 208998

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc với sự thất bại của phe nào?

 • A. Đồng minh.  
 • B. Liên minh.  
 • C. Phát xít.   
 • D. Hiệp ước. 
Câu 13
Mã câu hỏi: 208999

Năm 1921, nước Nga thực hiện chính sách nào?

 • A. Chính sách mới.        
 • B. Chính sách cộng sản thời chiến.
 • C. Chính sách kinh tế mới.      
 • D. Chính sách láng giềng thân thiện. 
Câu 14
Mã câu hỏi: 209000

Yêu cầu nào dưới đây đặt ra đối với nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á sau khi giành được độc lập?

 • A. Hợp tác cùng phát triển.   
 • B. Phát triển kinh tế độc lập.
 • C. Hợp tác chặt chẽ với Liên Xô.     
 • D. Liên kết chặt chẽ với Mĩ. 
Câu 15
Mã câu hỏi: 209001

Hội nghị Ianta diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai

 • A. Bắt đầu diễn ra ác liệt.     
 • B. Bước vào giai đoạn kết thúc.
 • C. Bắt đầu bùng nổ.                     
 • D. Đã kết thúc. 
Câu 16
Mã câu hỏi: 209002

Ý nghĩa quốc tế của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) là:

 • A. Tăng cường lực lượng của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
 • B. Đánh dấu chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới. 
 • C. Đánh dấu sự thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. 
 • D. Đánh dấu sự sụp đồ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 209003

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã

 • A. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.
 • B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • C. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
 • D. Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 209004

Từ thập niên 90 của thế kỉ XX, để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Mĩ đã sử dụng khẩu hiệu gì?

 • A. “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.  ”.
 • B.  “Tự do - dân chủ”.
 • C. “Thúc đẩy dân chủ”.    
 • D. “Châu Mĩ của người châu Mĩ”. 
Câu 19
Mã câu hỏi: 209005

Phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX là:

 • A. Cách mạng Tân Hợi.        
 • B. Khởi nghĩa Thái bình Thiên quốc.
 • C. Cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất.       
 • D. Phong trào Nghĩa Hòa đoàn. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 209006

Ngành kinh tế nào được thực dân Pháp đầu tư số vốn nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam (1919 - 1929)?

 • A. Thương nghiệp.     
 • B. Nông nghiệp.         
 • C. Công nghiệp. 
 • D. Công nghiệp nhẹ. 
Câu 21
Mã câu hỏi: 209007

Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

 • A. Thúc đẩy Mĩ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô.
 • B. Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực.
 • C. Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta.
 • D. Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 209008

Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là gì?

 • A. Khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối trong phong trào yêu nước.
 • B. Phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản.
 • C. Sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh.
 • D. Khuynh hướng vô sản và khuynh hướng tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước. 
Câu 23
Mã câu hỏi: 209009

Sự ra đời của các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 - 1931 vì:

 • A. Giải quyết được vấn đề cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội.
 • B. Hoàn thành mục tiêu đề ra trong Luận cương chính trị tháng 10 - 1930.
 • C. Là mốc đánh dấu sự tan rã của bộ máy chính quyền thực dân và tay sai.
 • D. Là hình thức chính quyền nhà nước giống các Xô viết ở nước Nga. 
Câu 24
Mã câu hỏi: 209010

Hội nghị tháng 11 - 1939 và Hội nghị tháng 5 - 1941 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm khác biệt về:

 • A. Việc giải quyết quyền lợi ruộng đất cho nông dân.
 • B. Chủ trưong giải quyết vấn đề quyền dân tộc tự quyết.
 • C. Chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc.
 • D. Việc xác định hình thức chính quyền cách mạng. 
Câu 25
Mã câu hỏi: 209011

Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam được Đảng xác định trong những năm 1939 - 1941 là:

 • A. Lật đổ chế độ phong kiến, giành ruộng đất cho dân cày.
 • B. Lật đồ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh.
 • C. Đánh đổ các giai cấp bóc lột, giành quyền tự do dân chủ. 
 • D. Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc. 
Câu 26
Mã câu hỏi: 209012

Nhận xét nào dưới đây phản ánh đúng về phong trào công nhân Việt Nam (1919 - 1925)?

 • A. Hình thức bãi công chưa được sử dụng phổ biến.
 • B. Là một bộ phận của phong trào yêu nước.
 • C. Là nòng cốt của phong trào dân tộc dân chủ.
 • D. Là phong trào đấu tranh duy nhất phát triển mạnh mẽ. 
Câu 27
Mã câu hỏi: 209013

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm gì khác so với Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?

 • A. Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản.
 • B. Xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng.
 • C. Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc. 
 • D. Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của tư sản dân tộc. 
Câu 28
Mã câu hỏi: 209014

Biến đổi to lớn đầu tiên của các nước Đông Nam Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

 • A. Các nước đều xây dựng đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn.
 • B. Các nước đều giành được độc lập.
 • C. Các nước đều tham gia vào các liên minh kinh tế, chính trị.
 • D. Các nước đều xây dựng nhà nước theo những con đường khác nhau. 
Câu 29
Mã câu hỏi: 209015

Vì sao cuộc cải cách của Ra-ma V ở Xiêm được gọi là cách mạng tư sản?

 • A. Có sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội.
 • B. Do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.
 • C. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
 • D. Góp phần làm sụp đổ chế độ phong kiến. 
Câu 30
Mã câu hỏi: 209016

Nguyên nhân quyết định dẫn đến thất bại của các cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

 • A. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, rời rạc.
 • B. Thực dân Pháp có tiềm lực mạnh về quân sự.
 • C. Thiếu đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học.
 • D. Các cuộc khởi nghĩa chưa có sự chuẩn bị chu đáo. 
Câu 31
Mã câu hỏi: 209017

Nhận xét nào dưới đây là đúng về nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX?

 • A. Chưa sử dụng nhiều phương pháp đấu tranh.     
 • B. Không gắn cứu nước với canh tân đất nước.
 • C. Thiếu sự lãnh đạo của một giai cấp tiên tiến.    
 • D. Phong trào còn mang nặng tính tự phát. 
Câu 32
Mã câu hỏi: 209018

Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này:

 • A. Đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.
 • B. Đã giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.
 • C. Lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.
 • D. Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. 
Câu 33
Mã câu hỏi: 209019

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ:

 • A. Tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt.
 • B. Lực lượng vũ trang giữ vai trò quyết định.
 • C. Điều kiện khách quan giữ vai trò quyết định.
 • D. Điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định. 
Câu 34
Mã câu hỏi: 209020

Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh là:

 • A. Sự phát triển của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 • B. Sự xuất hiện và chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính.
 • C. Sự xuất hiện và ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.
 • D. Quá trình hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính Tây Âu và Nhật Bản. 
Câu 35
Mã câu hỏi: 209021

Việt Nam có thể học tập được kinh nghiệm gì từ công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978?

 • A. Phát triển các ngành nông nhiệp, công nghiệp, dịch vụ.
 • B. Lấy cải cách về chính trị làm trọng tâm.
 • C. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
 • D. Cải cách mở cửa phải đi đôi với ngoại giao có điều kiện. 
Câu 36
Mã câu hỏi: 209022

Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.
 • B. Nâng cao trình độ, tập trung vốn và lao động.
 • C. Nâng cao vai trò của các công ty độc quyền.
 • D. Khai thác nguồn tài nguyên từ các nước phụ thuộc 
Câu 37
Mã câu hỏi: 209023

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?

 • A. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.
 • B. Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.
 • C. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.
 • D. Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 209024

Điểm giống nhau về tình hình Việt Nam và Nhật Bản giữa thế kỉ XIX là:

 • A. Bị các nước đế quốc xâu xé, thống trị.
 • B. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đang xuất hiện.
 • C. Chế độ phong kiến khủng hoảng sâu sắc.
 • D. Chế độ phong kiến đang phát triển. 
Câu 39
Mã câu hỏi: 209025

Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A. Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng.
 • B. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
 • C. Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp.
 • D. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền. 
Câu 40
Mã câu hỏi: 209026

Yếu tố nào dưới đây tác động đến việc các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực trong nửa sau thế kỷ XX?

 • A. Sự phát triển của cách mạng khoa học kỹ thuật.
 • B. Sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.
 • C. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc.
 • D. Chủ nghĩa khủng bố, li khai xuất hiện. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ