Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử Trường THPT Ba Hòn

15/04/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 208867

Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là gì?

 • A. Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
 • B. Chống lại các tổ chức khủng bố, nhà nước hồi giáo cực đoan.
 • C. Hòa bình, hợp tác để cùng nhau phát triển.
 • D. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 208868

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện rõ tính chất là cuộc chiến tranh

 • A. Chính nghĩa của nhân dân.
 • B. Phi nghĩa giữa các nước đế quốc.
 • C. Phi nghĩa của các tập đoàn tư bản.
 • D. Chính nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới. 
Câu 3
Mã câu hỏi: 208869

Ý nào sau đây không phải là biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế.
 • B. Từ thân phận thuộc địa trở thành những nước độc lập.
 • C. Thái Lan giành được độc lập từ tay Anh, Pháp.
 • D. Tham gia vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
Câu 4
Mã câu hỏi: 208870

Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

 • A. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
 • B. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
 • C. Để nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam phát triển.
 • D. Để bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất. 
Câu 5
Mã câu hỏi: 208871

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã:

 • A. Tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai.
 • B. Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ của Bắc Kì và Trung Kì.
 • C. Bắt đầu việc thiết lập bộ máy cai trị lên toàn cõi Việt Nam.
 • D. Tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 
Câu 6
Mã câu hỏi: 208872

Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế ở Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) là gì?

 • A. Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân.
 • B. Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
 • C. Dựa vào tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ.
 • D. Sự viện trợ từ bên ngoài. 
Câu 7
Mã câu hỏi: 208873

Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là:

 • A. Phương hướng chiến lược của cách mạng.             
 • B. Vai trò lãnh đạo cách mạng.
 • C. Phương pháp cách mạng.     
 • D. Chủ trương tập hợp lực lượng. 
Câu 8
Mã câu hỏi: 208874

Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Tổ chức ASEAN được ra đời.   
 • B. Các nước giành được độc lập dân tộc.
 • C. Nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển mạnh.    
 • D. Xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 208875

Chính sách “đồng hóa” về văn hóa - xã hội của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc nhằm mục đích?

 • A. Phát triển nền văn hóa Văn Lang – Âu Lạc.
 • B. Khôi phục nền văn hóa thời kỳ Hùng Vương.
 • C. Đưa văn hóa Trung Quốc xâm nhập vào nước ta.
 • D. Biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc. 
Câu 10
Mã câu hỏi: 208876

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã có tác động như thế nào đến tình hình thế giới?

 • A. Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể.
 • B. Phạm vi ảnh hưởng của Mỹ và Liên Xô đều bị thu hẹp.
 • C. Nhiều xung đột tranh chấp đã được giải quyết bằng thương lượng hòa bình.
 • D. Cuộc đua tranh giữa các cường quốc nhằm thiết lập trật tự thế giới “đa cực” diễn ra mạnh mẽ. 
Câu 11
Mã câu hỏi: 208877

Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực nào?

 • A. Tôn giáo, chữ viết, kinh tế.          
 • B. Chữ viết, văn hóa, nghệ thuật.
 • C. Điêu khắc, lễ hội, chữ viết, kiến trúc.    
 • D. Tôn giáo, kiến trúc, chữ viết. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 208878

Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?

 • A. Địa bàn khởi nghĩa rộng khắp bốn tỉnh Bắc Trung Kì.
 • B. Chế tạo và sử dụng vũ khí hiện đại.
 • C. Có sự phối hợp lãnh đạo của Phạm Bành và Đinh Công Tráng.
 • D. Kéo dài nhất trong phong trào Cần vương. 
Câu 13
Mã câu hỏi: 208879

Ý nào được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới?

 • A. Các nguồn vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ và kinh nghiệm quản lý từ bên ngoài.
 • B. Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới.
 • C. Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế thương mại, tài chính ở các khu vực.
 • D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. 
Câu 14
Mã câu hỏi: 208880

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam?

 • A. Giữa tư sản dân tộc với Pháp.             
 • B. Giữa nông dân với địa chủ.
 • C. Giữa công nhân với tư sản.     
 • D. Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. 
Câu 15
Mã câu hỏi: 208881

Tính chất chiến tranh thế giới thứ 2 có gì khác so với chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Từ khi Liên Xô tham gia thì đó là chiến tranh chống phát xít.
 • B. Quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng hơn.
 • C. Hậu quả vô cùng nặng nề với 60 triệu người chết.
 • D. Quy mô mở rộng lớn hơn với 76 nước tham gia. 
Câu 16
Mã câu hỏi: 208882

Đặc điểm nổi bật của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là?

 • A. Các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo... Liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi.
 • B. Hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn: Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản.
 • C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đạt được nhiều thành tựu to lớn.
 • D. Thế giới hình thành hai phe: TBCN và XHCN. 
Câu 17
Mã câu hỏi: 208883

Tại sao nói tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu là cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược và phi nghĩa?

 • A. Chính sách dung túng, nhượng bộ phát xít của các cường quốc phương Tây tạo điều kiện cho phe phát xít gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
 • B. Sự bành trướng của phát xít Đức ở Châu Âu đã chà đạp nghiêm trọng lên quyền độc lập, tự chủ thiêng liêng của các dân tộc.
 • C. Vì chủ nghĩa phát xít muốn xóa bỏ trật tự Vécxai - Oasinhtơn.
 • D. Vì Liên xô không tham chiến. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 208884

Đặc điểm quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930 là:

 • A. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
 • B. Chuẩn bị thực hiện chủ trương “vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
 • C. Thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
 • D. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) 
Câu 19
Mã câu hỏi: 208885

Một trong những nét độc đáo của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương là:

 • A. Nhiều cuộc chiến đấu quyết liệt diễn ra tại các vùng căn cứ.
 • B. Buộc thực dân Pháp phải chấp nhận giảng hòa với nghĩa quân.
 • C. Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp diễn ra quyết liệt.
 • D. Phong trào có sự tham gia của đông đảo nhân dân. 
Câu 20
Mã câu hỏi: 208886

Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa đồng thau rực rỡ với tên gọi:

 • A. Văn hóa Sa Huỳnh.  
 • B. Văn hóa Hòa Bình.
 • C. Văn hóa Đông Sơn.    
 • D. Văn hóa Bắc Sơn. 
Câu 21
Mã câu hỏi: 208887

Điểm khác nhau cơ bản của phong trào Cần vương từ năm 1888 đến năm 1896 so với phong trào từ năm 1885 đến 1888 là:

 • A. Lãnh đạo chủ yếu là sĩ phu, văn thân.        
 • B. Phát triển mạnh.
 • C. Không diễn ra dưới sự chỉ đạo của triều đình.
 • D. Lan rộng ở Bắc Kì và Trung Kì. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 208888

Quyền lực trong xã hội Địa Trung Hải nằm trong tay:

 • A. Bộ lão các thị tộc.           
 • B. Bình dân thành thị.
 • C. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn.  
 • D. Tăng lữ. 
Câu 23
Mã câu hỏi: 208889

Đặc điểm nổi bật nhất của cách mạng khoa học- công nghệ là gì?

 • A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
 • B. Khoa học- kĩ thuật đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
 • C. Khoa học đi trước mở đường cho sản xuất phát triển.
 • D. Khoa học mở đường cho công cụ mới phát triển. 
Câu 24
Mã câu hỏi: 208890

Chiến thắng vĩ đại nào được xem là mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc?

 • A. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (938)
 • B. Họ Khúc giành được quyền tự chủ (905-907)
 • C. Chiến thắng của Lý Bí và sự ra đời nhà nước Vạn Xuân độc lập (544)
 • D. Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791) 
Câu 25
Mã câu hỏi: 208891

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?

 • A. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).
 • B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (18-6-1919).
 • C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
 • D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6-1925). 
Câu 26
Mã câu hỏi: 208892

Đặc điểm mang tính khách quan quy định giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là

 • A. Vừa lớn lên đã tiếp thu ngay được ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới, nhất là cách mạng tháng mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lênin.
 • B. Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản dân tộc.
 • C. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân.
 • D. Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng, bất khuất của dân tộc. 
Câu 27
Mã câu hỏi: 208893

Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng mục đích của chính quyền thuộc địa Pháp chú trọng phát triển giao thông ở Việt Nam?

 • A. Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ công cuộc khai thác lâu dài.
 • B. Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ mục đích quân sự .
 • C. Xây dựng hệ thống giao thông để thu lợi nhuận.
 • D. Xây dựng hệ thống giao thông để phát triển kinh tế thuộc địa. 
Câu 28
Mã câu hỏi: 208894

Trong thời kì Bắc thuộc, văn hoá Việt Nam đã tiếp thu có chọn lọc những lĩnh vực văn hoá nào của Trung Quốc?

 • A. Chữ viết, khoa học kỹ thuật.      
 • B. Tư tưởng, văn học .
 • C. Nho giáo, thơ Đường, chữ viết .   
 • D. Lịch pháp, chữ viết. 
Câu 29
Mã câu hỏi: 208895

Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

 • A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập.
 • B. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm lệ thuộc Pháp.
 • C. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp.
 • D. Nền kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu, què quặt. 
Câu 30
Mã câu hỏi: 208896

Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?

 • A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.
 • B. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương
 • C. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời
 • D. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 
Câu 31
Mã câu hỏi: 208897

Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911-1930 là gì?

 • A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
 • B. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.
 • C. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
 • D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Câu 32
Mã câu hỏi: 208898

Sự thất bại của phong trào cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đặt ra yêu cầu gì cho lịch sử dân tộc?

 • A. Phải thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng.
 • B. Phải có Đảng cộng sản lãnh đạo.
 • C. Phải tìm ra con đường cứu nước mới.
 • D. Phải thay đổi chiến lược lãnh đạo có. 
Câu 33
Mã câu hỏi: 208899

Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác?

 • A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn ngăn tàu chiến Pháp đi đàn áp cách mạng ở Trung Quốc (8 - 1925).
 • B. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926).  
 • C. Cuộc tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922).
 • D. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 
Câu 34
Mã câu hỏi: 208900

Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông đã dựa vào điều gì để bắt mọi người phải phục tùng?

 • A. Tôn giáo     
 • B. Tôn giáo và quý tộc
 • C. Uy quyền của bản thân   
 • D. Lực lượng quý tộc 
Câu 35
Mã câu hỏi: 208901

Xu hướng cứu nước của các phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX theo ngọn cờ:

 • A. Dân chủ tư sản kiểu mới        
 • B. Dân chủ tư sản
 • C. Vô sản       
 • D. Phong kiến 
Câu 36
Mã câu hỏi: 208902

Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 - 1926) có hai sự kiện trong nước tiêu biểu nhất, đó là sự kiện nào?

 • A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (6-1924) và Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6-1919).
 • B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang Phan Châu Trinh (1926).
 • C. Phong trào đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) và công nhân Phú Riềng (1927).
 • D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (6-1924) và phong trào đòi thả Phan Bội Châu (1925). 
Câu 37
Mã câu hỏi: 208903

Con đường đi tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường cứu nước của lớp người đi trước là đi sang

 • A. Phương Tây tìm đường cứu nước.    
 • B. Châu Phi tìm đường cứu nước.
 • C. Phương Đông tìm đường cứu nước. 
 • D. Châu Mĩ tìm đường cứu nước. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 208904

Nhược điểm lớn nhất của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX là:

 • A. Hậu cần thiếu thốn, trang bị vũ khí thô sơ.
 • B. Thiếu một lực lượng lãnh đạo tiên tiến.
 • C. Thiếu tổ chức và lãnh đạo không thống nhất.
 • D. Chưa động viên được tất cả các tầng lớp xã hội tham gia. 
Câu 39
Mã câu hỏi: 208905

Từ sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất bài học nào là quan trọng nhất được rút ra để ngăn chặn một cuộc chiến tranh?

 • A. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
 • B. Kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
 • C. Đoàn kết nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới.
 • D. Biết kiềm chế giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình. 
Câu 40
Mã câu hỏi: 208906

Việc xây dựng Kim Tự Tháp ở Ai Cập và Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc biểu hiện quyền lực gì dưới thời cổ đại ở phương Đông?

 • A. Sức mạnh của nhà nước quân chủ chuyên chế
 • B. Sức mạnh của nô lệ
 • C. Kì tích về sức lao động của con người
 • D. Tài năng sáng tạo của con người. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ