Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2021 môn Lịch Sử Trường THPT Lê Thị Riêng

15/04/2022 - Lượt xem: 42
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 212147

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc chính thức trở thành Đảng viên Cộng sản?

 • A. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (tháng 7/1920).
 • B. Bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế cộng sản và tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp tháng (12/1920).
 • C. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác Lênin tìm ra con đường cứu nước đúng đắn (năm 1920).
 • D. Tổ chức hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản và sáng lập đảng cộng sản Việt Nam (năm 1930).
Câu 2
Mã câu hỏi: 212148

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đã đến được với chủ nghĩa cộng sản và trở thành người đảng viên cộng sản?

 • A. Gửi đến hội nghị Véc- xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam (1919).
 • B. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
 • C. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp (12-1920).
 • D. Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản (1924).
Câu 3
Mã câu hỏi: 212149

Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo nào

 • A. Báo Sự thật.
 • B. Báo Nhân đạo.
 • C. Báo Người cùng khổ.
 • D. Báo Thanh niên.
Câu 4
Mã câu hỏi: 212150

Năm 1919, bản yêu sách của nhân dân An Nam đã được Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị quốc tế nào?

 • A. Hội nghị Véc- xai.
 • B. Hội nghị Oasinhtơn.
 • C. Hội nghị Pari.
 • D. Hội nghị Pốtxđam.
Câu 5
Mã câu hỏi: 212151

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã

 • A. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pháp.
 • B. Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • C. Tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
 • D. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.
Câu 6
Mã câu hỏi: 212152

Năm 1925 đã diễn ra sự kiện đấu tranh chính trị nào của tầng lớp tiểu tư sản ở Việt Nam?

 • A. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Nguyễn An Ninh.
 • B. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu.
 • C. Cuộc truy điệu, để tang Phan Châu Trinh.
 • D. Cuộc mưu sát toàn quyền Đông Dương Méclanh.
Câu 7
Mã câu hỏi: 212153

“Việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. (Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, NXB Văn nghệ, H., 1956, tr.67). Nhận định trên phản ánh sự kiện nào?

 • A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8/1925).
 • B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
 • C. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu (6/1924).
 • D. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926).
Câu 8
Mã câu hỏi: 212154

Bài học kinh nghiệm nào của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được Đảng ta tiếp tục vận dụng trong công cuộc công nghiệp, hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc?

 • A. Phải linh hoạt kết hợp các hình thức đấu tranh.
 • B. Kết hợp giữa đấu tranh với xây dựng để ngày càng vững mạnh.
 • C. Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước.
 • D. Có đường lối đúng đắn, phù hợp.
Câu 9
Mã câu hỏi: 212155

Theo em bài học kinh nghiệm trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể áp dụng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hiện nay là

 • A. Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất.           
 • B. Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn.
 • C. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.
 • D. Phụ thuộc vào sự ủng hộ của quốc tế.
Câu 10
Mã câu hỏi: 212156

Theo em đánh giá cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây?

 • A. Góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
 • B. Đối tượng đấu tranh chủ yếu là giai cấp tư sản.
 • C. Nhiệm vụ chủ yếu là chống chủ nghĩa thực dân.
 • D. Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh.
Câu 11
Mã câu hỏi: 212157

Bài học kinh nghiệm gì từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 được rút ra cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945?

 • A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
 • B.  Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
 • C. Thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản.
 • D. Đấu tranh chính trị.
Câu 12
Mã câu hỏi: 212158

Bài học nào của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay?

 • A.  Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta.
 • B. Linh hoạt trong việc kết hợp các hình thức đấu tranh.
 • C. Đoàn kết phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong một Mặt trận Thống nhất.
 • D. Dự đoán, nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chiến. 
Câu 13
Mã câu hỏi: 212159

Theo em một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là

 • A. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.
 • B. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.
 • C. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.
 • D. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.
Câu 14
Mã câu hỏi: 212160

Đâu không phải là bài học kinh nghiệm chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945?

 • A. Bài học về phân hóa và cô lập kẻ thù.
 • B. Bài học về giành và giữ chính quyền.
 • C. Bài học về khởi nghĩa vũ trang.
 • D. Bài học về liên minh công -  nông.
Câu 15
Mã câu hỏi: 212161

Từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây?

 • A. Kết hợp giữa đấu tranh chính trị với vũ trang.
 • B. Đấu tranh ngoại giao có vai trò quyết định nhất.
 • C. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân lớn mạnh.
 • D. Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Câu 16
Mã câu hỏi: 212162

Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được chủ tịch Hồ Chí Minh viết được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ mấy trong lịch sử Việt Nam?

 • A. thứ nhất.
 • B. thứ hai.
 • C. thứ ba.
 • D. thứ tư.
Câu 17
Mã câu hỏi: 212163

“Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành cho

 • A. Trung đoàn thủ đô.
 • B. Vệ quốc quân.
 • C. Việt Nam giải phóng quân.
 • D. Đội cứu quốc quân.
Câu 18
Mã câu hỏi: 212164

“Tôi thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ” câu nói trên là của nhân vật nào?

 • A. Hàm Nghi.
 • B. Bảo Đại.
 • C. Duy Tân.
 • D. Thành Thái.
Câu 19
Mã câu hỏi: 212165

Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là nhà nước

 • A. Công- nông.
 • B. Dân chủ nhân dân.
 • C. Công- nông- binh.
 • D. Cộng hòa tư sản.
Câu 20
Mã câu hỏi: 212166

Ý nào không phải là điều kiện chủ quan đưa đến sự bùng nổ của cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A. Có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp cách mạng.
 • B. Lực lượng cách mạng cũng được chuẩn bị chu đáo trong 15 năm.
 • C. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng.
 • D. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ tay sai hoang mang cực độ.
Câu 21
Mã câu hỏi: 212167

Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ở Việt Nam chỉ diễn ra, giành thắng trong vòng 15 ngày và ít đổ máu xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là

 • A. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương.
 • B. Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc.
 • C. Có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chớp thời cơ.
 • D. Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh.
Câu 22
Mã câu hỏi: 212168

Cách mạng tháng Tám đã để lại cho cách mạng Việt Nam bài học gì về chỉ đạo chiến lược cách mạng?

 • A. Tập hợp, tổ chức đoàn kết lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.
 • B. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng, kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
 • C. Luôn kết hợp giữa tổ chức và đấu tranh, làm cho đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.
 • D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam, thay đổi chủ trương phù hợp với tình hình.
Câu 23
Mã câu hỏi: 212169

Theo em nguyên nhân nào sau đây dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A. Có liên minh chiến đấu của ba nước Đông Dương.
 • B. Sự giúp đỡ trực tiếp của các nước Đồng minh.
 • C. Sự ủng hộ trực tiếp của các nước xã hội chủ nghĩa.
 • D. Truyền thống yêu nước của dân tộc được phát huy.
Câu 24
Mã câu hỏi: 212170

Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta?

 • A. Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng từ 1930 - 1945.
 • B. Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo.
 • C. Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít đã cổ vũ tinh thần, củng cố niềm tin cho nhân dân ta, tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa.
 • D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: độc lập tự do, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
Câu 25
Mã câu hỏi: 212171

Nguyên nhân khách quan nào đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

 • A. Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất.
 • B. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Đông Dương.
 • C. Sự chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm của Đảng cộng sản Đông Dương và nhân dân.
 • D. Thắng lợi của quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít.
Câu 26
Mã câu hỏi: 212172

Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong thế kỉ XX đã góp phần vào việc xóa bỏ chủ nghĩa phát xít trên thế giới?

 • A. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 • B. Kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).
 • C. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
 • D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 27
Mã câu hỏi: 212173

Theo em ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

 • A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam.
 • B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
 • C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ.
 • D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.
Câu 28
Mã câu hỏi: 212174

Sự kiện đánh dấu sự khai sinh của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

 • A.  Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (28-8-1945).
 • B. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc (6-1945), hình ảnh nước Việt Nam mới.
 • C. Hồ Chí Minh soạn thảo tuyên ngôn độc lập, chuẩn bị chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân.
 • D. Ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
Câu 29
Mã câu hỏi: 212175

Tại sao ngày 2-9-1945 Chủ tích Hồ Chí Minh lại đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập?

 • A. Để khẳng định tính hợp pháp của chính phủ mới.
 • B. Để thay thế nền thống trị của Pháp- Nhật.
 • C. Để đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
 • D. Để sẵn sàng “đón tiếp” quân Đồng minh.
Câu 30
Mã câu hỏi: 212176

Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 không mở đầu kỉ nguyên mới nào sau đây của lịch sử dân tộc

 • A. Kỷ nguyên độc lập, tự do.
 • B. Kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc.
 • C. Kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
 • D. Kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên xã hội chủ nghĩa.
Câu 31
Mã câu hỏi: 212177

Nội dung nào không phải là ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.
 • B. Góp phần vào chiến thắng của phe Đồng minh chống phát xít.
 • C. Mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc, kỉ nguyên độc lập, tự do.
 • D. Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Câu 32
Mã câu hỏi: 212178

Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử

 • A. Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội (19-8-1945).
 • B. Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18-8-1945).
 • C. “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2-9-1945.
 • D. Hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15-8-1945.
Câu 33
Mã câu hỏi: 212179

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập” là nội dung của văn bản nào?

 • A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
 • B. Kháng chiến nhất định thắng lợi.
 • C. Tuyên ngôn độc lập.
 • D. Đường Kách mệnh.
Câu 34
Mã câu hỏi: 212180

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập năm 1945 là nhà nước của

 • A. công, nông, binh.
 • B. toàn thể nhân dân.
 • C. công nhân và nông dân. 
 • D. công, nông, trí thức.
Câu 35
Mã câu hỏi: 212181

Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được cải tổ từ

 • A. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.
 • B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
 • C. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
 • D. Tổng bộ Việt Minh.
Câu 36
Mã câu hỏi: 212182

Ngày 2 - 9 - 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chủ tịch Hồ Chí Minh

 • A. Đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
 • B. Phát lệnh tổng khởi nghĩa.
 • C. Công bố chỉ thị toàn dân kháng chiến.
 • D. Đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Câu 37
Mã câu hỏi: 212183

Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?

 • A. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước.
 • B. Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
 • C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
 • D. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam.
Câu 38
Mã câu hỏi: 212184

“Hỡi quân dân toàn quốc!... phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân đội Nhật tan rã trên khắp các mặt trận. Kẻ thù của chúng ta bị ngã gục”… Câu nói đó thể hiện điều gì trong cách mạng tháng Tám?

 • A. Thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu. 
 • B. Cách mạng tháng Tám đã thành công.
 • C. Thời cơ chủ quan thuận lợi.
 • D. Thời cơ khách quan thuận lợi.
Câu 39
Mã câu hỏi: 212185

Theo em hiểu tính chất điển hình của cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam là

 • A. Giải phóng dân tộc.
 • B. Dân chủ nhân dân.
 • C. Dân chủ tư sản kiểu cũ.
 • D. Dân chủ tư sản kiểu mới.
Câu 40
Mã câu hỏi: 212186

Theo em bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong chỉ đạo khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng là

 • A. Xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất.
 • B. Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp, nữa hợp pháp.
 • C. Phải có chủ trương và biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng trong cả nước.
 • D. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền từng bộ phận, kịp thời chớp thời cơ khởi nghĩa.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ