Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Lịch Sử năm 2021 Trường THPT Nguyễn Thị Định

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 212347

Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi" vì

 • A. có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.
 • B. châu Phi là "Lục địa trỗi dậy".
 • C. tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.
 • D. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnhnhất .
Câu 2
Mã câu hỏi: 212348

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) là

 • A. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.   
 • B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
 • C. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.  
 • D. Chiến thắng trong Đông – Xuân 1953-1954.
Câu 3
Mã câu hỏi: 212349

Với chiến thắng nào quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ?

 • A. Chiến thắng trong Đông – Xuân 1953-1954.
 • B. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
 • C. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.
 • D. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
Câu 4
Mã câu hỏi: 212350

Phương pháp đấu tranh có sự kết hợp giữa hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp được thể hiện trong phong trào cách mạng nào?

 • A. 1930 – 1931.  
 • B. 1932 – 1935.       
 • C. 1936-1939.      
 • D. 1939-1945.
Câu 5
Mã câu hỏi: 212351

Ý nghĩa nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?

 • A. phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương
 • B. tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến sâu rộng
 • C. tập hợp được một lực lượng công – nông vững chắc
 • D. đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
Câu 6
Mã câu hỏi: 212352

Từ tháng 9/1977, Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc tạo cơ hội

 • A. đảm bảo an ninh, chính trị của đất nước
 • B. được hội nhập vào xu thế toàn cầu
 • C. nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình
 • D. bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ dân tộc
Câu 7
Mã câu hỏi: 212353

Vì sao nói Anh, Pháp và Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) bùng nổ ?

 • A. Mỹ, Anh, Pháp phản đối Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935)
 • B. Chế độ phát xít ra đời từ cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ở Mỹ
 • C. Anh, Pháp, Mỹ không thực hiện vai trò của các nước lớn chống phát xít
 • D. Mỹ chủ trương trung lập còn Anh và Pháp nhân nhượng, thỏa hiệp với Đức
Câu 8
Mã câu hỏi: 212354

Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước tiến mới của công nhân Việt Nam trong những năm 1919 – 1925

 • A. thợ xưởng máy Bason (Sài Gòn) bãi công           
 • B. Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập
 • C. Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn   
 • D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời
Câu 9
Mã câu hỏi: 212355

Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức cộng sản ra đời cuối năm 1929

 • A. thống nhất trong lực lượng lãnh đạo
 • B. xây dựng khối liên minh công nông vững chắc
 • C. thống nhất về tư tưởng chính trị        
 • D. xây dựng khối đoàn kết trong Đảng
Câu 10
Mã câu hỏi: 212356

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định lực lượng của cách mạng là:

 • A. công nhân, nông dân   
 • B. tư sản dân tộc, công nhân, tiểu tư sản
 • C. công nhân, tư sản dân tộc, nông dân   
 • D. công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức
Câu 11
Mã câu hỏi: 212357

Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

 • A. lật đổ được chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng
 • B. bắt sống toàn bộ nội các của Chính phủ tư sản lâm thời
 • C. thành lập được các Xô viết của giai cấp công nhân
 • D. Lênin trở thành nhà lãnh đạo của cách mạng nga
Câu 12
Mã câu hỏi: 212358

Hậu quả nặng nề nhất cuối năm 1944 đầu năm 1945 để lại cho đất nước ta là

 • A. nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu   
 • B. các cơ sở công nghiệp của ta chưa kịp phục hồi
 • C. nạn đói chưa được khắc phục   
 • D. đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn
Câu 13
Mã câu hỏi: 212359

Sự kiện nào chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam

 • A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (2/1943)
 • B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào – Tuyên Quang (16-18/8/1945)
 • C. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (11/1939)
 • D. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939)
Câu 14
Mã câu hỏi: 212360

Điểm khác biệt căn bản giữa khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) so với phong trào Cần Vương (1885 – 1896) là gì?

 • A. Hình thức khởi nghĩa.    
 • B. Không chịu sự chi phối của Chiếu Cần Vương.
 • C. Đối tượng phong trào.
 • D. Làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp.
Câu 15
Mã câu hỏi: 212361

Hai khẩu hiệu “Độc lập dân tộc“ và “Ruộng đất dân cày“ được thể hiện rõ nét nhất trong giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam

 • A. 1930 – 1931 
 • B. 1939 – 1945   
 • C. 1945 – 1946   
 • D. 1936 – 1939
Câu 16
Mã câu hỏi: 212362

Điểm khác nhau căn bản về mục đích sử dụng năng lượng nguyên tử giữa Liên Xô và Mĩ là:

 • A. bảo vệ hoà bình thế giới    
 • B. mở rộng và bảo về lãnh thổ
 • C. chống phá cách mạng thế giới     
 • D. khống chế chi phối các nước khác
Câu 17
Mã câu hỏi: 212363

Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian

1. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời

2. Trên bán đảo Triều Tiên ra đời hai nhà nước khác nhau

3. Cách mạng tháng Tám thành công ở Việt Nam

4. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hoà

 • A. 1,4,3,2      
 • B. 3,2,1,4       
 • C. 3,1,2,4           
 • D. 4,2,3,1
Câu 18
Mã câu hỏi: 212364

Mặt trận nào có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945

 • A. Mặt trận Thống nhất dân tộc Đông Dương 
 • B. Mặt trận dân chủ Đông Dương
 • C. Mặt trận Liên Việt       
 • D. Mặt trận Việt Minh
Câu 19
Mã câu hỏi: 212365

Yếu tố quyết định cho sự xuất hiện và hoạt động của khuynh hướng cứu nước mới – dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

 • A. cơ sở kinh tế và xã hội.     
 • B. chủ nghĩa “Tam dân”.
 • C. nhận thức tiến bộ của các sĩ phu yêu nước.
 • D. sự ra đời của tư sản dân tộc và tiểu tư sản
Câu 20
Mã câu hỏi: 212366

Lực lượng nào sau đây không thuộc phe Đồng minh vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật sau khi chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc?

 • A. quân Pháp      
 • B. quân Mĩ
 • C. quân Trung Hoa Dân quốc  
 • D. quân Anh
Câu 21
Mã câu hỏi: 212367

Hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX không có sự khác biệt về

 • A. quan niệm phạm trù cứu nước. 
 • B. phương thức tập hợp lực lượng.
 • C. chủ trương, cách làm.       
 • D. mục tiêu cách mạng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 212368

Nhận định nào đánh giá không đúng ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

 • A. làm cho Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước
 • B. đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava
 • C. giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp
 • D. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi
Câu 23
Mã câu hỏi: 212369

Việc xác định vĩ tuyến 38 làm ranh giới chia cắt quốc gia nào theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)

 • A. Việt Nam        
 • B. Triều Tiên
 • C. Trung Quốc      
 • D. Đức
Câu 24
Mã câu hỏi: 212370

Sự khác nhau căn bản nhất giữa hội Việt Nam cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân Đảng là:

 • A. địa bàn hoạt động       
 • B. phương pháp, hình thái đấu tranh
 • C. thành phần tham gia 
 • D. khuynh hướng cách mạng
Câu 25
Mã câu hỏi: 212371

Nhận xét nào sau đây đúng nhất khi nói về các tổ chức cộng sản năm 1929 đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam

 • A. từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đường lối khoa học đúng đắn sáng tạo, phù hợp
 • B. từ đây, cách mạng Việt Nam đã có đội ngũ Đảng viên kiên trung, sẵn sàng hi sinh cho dân tộc
 • C. Là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam tho con đường vô sản
 • D. đó là bước chuẩn bị tất yếu cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này
Câu 26
Mã câu hỏi: 212372

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam những năm 1919 – 1925

 • A. Pháp thiệt hại nặng nề trong chiến tranh
 • B. cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917
 • C. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc
 • D. các nước thắng trận họp Hội nghị Véc xai và Oa-sinh-ton
Câu 27
Mã câu hỏi: 212373

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sau thất bại của phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX – những năm đầu thế kỉ XX là gì?

 • A. Phải xác định đúng giai cấp lãnh đạo và đưa ra đường lối đấu tranh đúng đắn
 • B. Phải xây dựng được một mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết toàn dân
 • C. Phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ của hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp
 • D. Cần phải kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang trên mọi mặt trận
Câu 28
Mã câu hỏi: 212374

Nguyễn Ái Quốc đã rút ra bài học nào từ thất bại qua việc gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Véc – xai

 • A. phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là thù
 • B. “muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân“
 • C. quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản - cách mạng tháng Mười Nga
 • D. nhận thức rõ bản chất tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc
Câu 29
Mã câu hỏi: 212375

Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945?

 • A. cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945
 • B. phong trào dân chủ 1936 – 1939
 • C. phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945
 • D. phong trào cách mạng 1930 – 1931
Câu 30
Mã câu hỏi: 212376

Xô - Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì:

 • A. đã làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến trên cả nước ta
 • B. đánh đổ hoàn toàn thực dân Pháp và phong kiến tay sai
 • C. đây là một hình thức chính quyền kiểu mới, do dân, của dân, vì dân
 • D. khẳng định quyền làm chủ ruộng đất của nông dân
Câu 31
Mã câu hỏi: 212377

Mục đích của việc kí kết Hiến chương ASEAN (tháng 11/2007) là

 • A. tạo cho ASEAN thành một khối tổ chức hợp tác toàn diện
 • B. đưa ASEAN thành một tổ chức năng động và hiệu quả
 • C. xây dựng ASEAN thành một cộng đồng kinh tế - văn hóa
 • D. xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh
Câu 32
Mã câu hỏi: 212378

Thắng lợi nào đã đưa đến nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước

 • A. Đảng Cộng sản chủ nghĩa ra đời năm 1930
 • B. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954
 • C. Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945
 • D. Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975
Câu 33
Mã câu hỏi: 212379

Với tạm ước 14/9/1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào

 • A. một số quyền lợi kinh tế, chính trị ở Việt Nam
 • B. một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam
 • C. thoả thuận cho 15000 quân Pháp ra Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc
 • D. cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải
Câu 34
Mã câu hỏi: 212380

So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam có điểm mới nào dưới đây

 • A. tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, thủ công nghiệp
 • B. đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng
 • C. đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế
 • D. vơ vét tài nguyên khoáng sản ở các nước thuộc địa
Câu 35
Mã câu hỏi: 212381

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) đã dẫn tới sự xuất hiện của những giai cấp nào

 • A. Tư sản, tiểu tư sản       
 • B. Địa chủ, tư sản
 • C. Tiểu tư sản, công nhân  
 • D. Nông dân, công nhân
Câu 36
Mã câu hỏi: 212382

Sau giai đoạn 1967 – 1975, văn kiện nào kí kết đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN

 • A. tuyên bố nhân quyền ASEAN   
 • B. Hiến chương ASEAN
 • C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ĐNÁ   
 • D. Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông
Câu 37
Mã câu hỏi: 212383

Những tờ báo tiếng Việt tiến bộ nào của tầng lớp tiểu tư sản trí thức lần lượt ra đời trong phong trào yêu nước dân tộc dân chủ (1919-1925)

 • A. Hữu Thanh, Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo
 • B. Tiếng dân, Chuông rè, An Nam trẻ, Ngưởi nhà quê
 • C. Hữu Thanh, Tiếng dân, Người nhà quê
 • D. Thực nghiệm dân báo, Hữu Thanh, An Nam trẻ
Câu 38
Mã câu hỏi: 212384

Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là:

 • A. Mặt trận dân tộc thống nhất
 • B. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương
 • C. Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh
 • D. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
Câu 39
Mã câu hỏi: 212385

Điều kiện quyết định để ba nước Việt Nam, Lào, Inđônêxia giành được độc lập năm 1945 là

 • A. được các nước Đồng minh giúp đỡ.
 • B. lực lượng cách mạng đã được chuẩn bị lâu dài, kĩ lưỡng.
 • C. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
 • D. quân Đồng minh chưa kịp vào giải giáp phát xít Nhật.
Câu 40
Mã câu hỏi: 212386

Văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận đầy đủ quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là

 • A. Tạm ước Việt - Pháp.
 • B. Tuyên ngôn Độc lập.
 • C. Hiệp định Giơnevơ.
 • D. Hiệp định Sơ bộ.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ