Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra 1 tiết chương Tổ hợp - Xác suất toán lớp 11

08/07/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 244166

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8. Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số khác nhau?

 • A. 5040
 • B. 840
 • C. 720
 • D. 210
Câu 2
Mã câu hỏi: 244167

Cho một hộp kín trong có chứa 3 quả cầu màu đỏ, 4 quả cầu màu xanh. Nhặt ra 3 quả cầu. Xác suất đề nhặt được 3 quả cầu cùng màu là

 • A. \(\frac{{12}}{{35}}\)
 • B. \(\frac{1}{7}\)
 • C. \(\frac{7}{{35}}\)
 • D. \(\frac{6}{{35}}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 244168

Từ các chữ số 0,1,2,3,4. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

 • A. 48
 • B. 120
 • C. 24
 • D. 100
Câu 4
Mã câu hỏi: 244169

Cho biểu thức \(3.C_{n + 1}^3 - 3.A_n^2 = 52(n - 1)\). Khi đó giá trị n thỏa mãn là:

 • A. 5
 • B. 13
 • C. 7
 • D. 10
Câu 5
Mã câu hỏi: 244170

Cho nhị thức \({\left( {x - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^9}\). Số hạng chứa x3

 • A. \(72{x^3}\)
 • B. \(-36{x^3}\)
 • C. \(36{x^3}\)
 • D. \(-72{x^3}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 244171

Một chi đoàn có 15 đoàn viên trong đó có 8 nam và 7 nữ. Nguời ta chọn ra 4 đoàn viên của chi đoàn đó để lập một đội thanh niên tình nguyện. Xác suất để bốn đoàn viên được chọn có ít nhất 1 nữ là

 • A. \(\frac{{C_7^4}}{{C_{15}^4}}\)
 • B. \(1 - \frac{{C_7^4}}{{C_{15}^4}}\)
 • C. \(\frac{{C_8^4}}{{C_{15}^4}}\)
 • D. \(1 - \frac{{C_8^4}}{{C_{15}^4}}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 244172

Cho nhị thức \({\left( {{x^3} - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)^{15}}\). Hệ số của x10

 • A. \(6435\)
 • B. \(– 6435x^10\)
 • C. \(6435\) 
 • D. \(6435x^2\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 244173

Từ các số 1, 2, 4, 6, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau?

 • A. 720
 • B. 1
 • C. 36
 • D. 24
Câu 9
Mã câu hỏi: 244174

Ngân hàng đề thi gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 8 câu hỏi tự luận khác nhau. Hỏi có thể lập được bao nhiêu đề thi sao cho mỗi đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khác nhau và 4 câu hỏi tư luận khác nhau.

 • A. 210210
 • B. 120388
 • C. 216201
 • D. 512312
Câu 10
Mã câu hỏi: 244175

Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Xác suất để tổng số chấm trên hai lần gieo bằng 6 là

 • A. \(\frac{5}{{36}}\)
 • B. \(\frac{1}{6}\)
 • C. \(\frac{7}{{36}}\)
 • D. \(\frac{1}{2}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 244176

Một hộp có 7 bi đỏ, 8 bi xanh, 9 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 viên. Xác suất xảy ra biến cố A:” 6 bi lấy ra có ít nhất 2 bi đỏ” là:

 • A. \(p \approx 0,74\)
 • B. \(p \approx 0,25\)
 • C. \(p \approx 0,26\)
 • D. \(p \approx 0,58\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 244177

Một ngân hàng câu hỏi có 14 câu nhận biết, 10 câu thông hiểu và 6 câu vận dụng. Phần mềm trộn đề chọn ngẫu nhiên 14 câu đề lập thành 1 đề kiểm tra. Tính xác suất để phần mềm chọn được 1 đề kiểm tra có đủ 3 loại câu nhận biết, câu thông hiểu và câu vận dụng, trong đó có đúng 3 câu vận dụng và ít nhất 7 câu nhận biết?

 • A. \(p \approx 0,162\)
 • B. \(p \approx 0,161\)
 • C. \(p \approx 0,15\)
 • D. \(p \approx 0,11\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 244178

Từ các chữ số 0,2, 3, 5, 7,8,9. Lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số?

 • A. 294
 • B. 18
 • C. 21
 • D. 343
Câu 14
Mã câu hỏi: 244179

Cho một nhóm học sinh gồm 10 nam, 7 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 1 đội văn nghệ gồm 4 nam, 3 nữ.

 • A. 19448
 • B. 7350
 • C. 17!
 • D. 4200
Câu 15
Mã câu hỏi: 244180

Số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức \({\left( {{x^2} - \frac{1}{{{x^3}}}} \right)^{25}}\) là

 • A. \( - C_{25}^{15}\)
 • B. \( - C_{25}^{10}\)
 • C. \(  C_{25}^{10}\)
 • D. \(  C_{25}^{15}\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 244181

Tung một đồng xu ba lần, số phần tử của biến cố A:“Có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp” là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 7
 • D. 6
Câu 17
Mã câu hỏi: 244182

Có bao nhiêu trường hợp xảy ra khi tung cùng lúc 3 con súc sắc đồng chất và 1 đồng xu?

 • A. 423
 • B. 216
 • C. 218
 • D. 432
Câu 18
Mã câu hỏi: 244183

Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 7 học sinh nam và 4 học sinh nữ vào một bàn dài gồm 11 vị trí?

 • A. 4!
 • B. 7!
 • C. 11!
 • D. 7!.4!
Câu 19
Mã câu hỏi: 244184

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau được lập từ các số 0,1,2,3,4,5,6?

 • A. 24
 • B. 720
 • C. 360
 • D. 840
Câu 20
Mã câu hỏi: 244185

Một thùng dựng 6 hộp sữa dâu, 8 hộp sữa tươi và 5 hộp sữa cam. Lấy ngẫu nhiên 4 hộp sữa để kiểm tra chất lượng. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy được 4 hộp sữa có đủ cả ba loại?

 • A. 1290
 • B. 1720
 • C. 1920
 • D. 3876
Câu 21
Mã câu hỏi: 244186

Số hạng thứ mười trong khai triển \({\left( {2x - y} \right)^{12}}\) là

 • A. \(1760{x^9}{y^3}\)
 • B. \(1760{x^3}{y^9}\)
 • C. \(264{x^2}{y^10}\)
 • D. \(-1760{x^3}{y^9}\)
Câu 22
Mã câu hỏi: 244187

Trên giá sách có 8 quyển sách toán, 5 quyển sách lý, 6 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 5 quyển sách. Tính xác suất để 5 quyển được lấy ra có số sách toán bằng số sách lý?

 • A. \(p \approx 0,19\)
 • B. \(p \approx 0,12\)
 • C. \(p \approx 0,23\)
 • D. \(p \approx 0,21\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 244188

Một tổ có 25 học sinh nam, 15 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 em làm lớp trưởng?

 • A. 15
 • B. 40
 • C. 39
 • D. 25
Câu 24
Mã câu hỏi: 244189

Gieo 3 con súc sắc, xác suất xảy ra biến cố A:”Số chấm xuất hiện trên 3 con súc sắc không nhỏ hơn 15” là

 • A. \(p\left( A \right) = \frac{1}{{54}}\)
 • B. \(p\left( A \right) = \frac{1}{{24}}\)
 • C. \(p\left( A \right) = \frac{19}{{216}}\)
 • D. \(p\left( A \right) = \frac{1}{{27}}\)
Câu 25
Mã câu hỏi: 244190

Một tổ có 7 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách xếp vào ngồi một bàn dài với 7 ghế?

 • A. 40320
 • B. 3920
 • C. 5040
 • D. 56
Câu 26
Mã câu hỏi: 244191

Giá trị của biểu thức \(S = C_{2017}^0 + 2C_{2017}^1 + {2^2}C_{2017}^2 + {2^3}C_{2017}^3 + {2^4}C_{2017}^4 + ... + {2^{2017}}C_{2017}^{2017}\) bằng:

 • A. \(2^2017\)
 • B. \(3^2017\)
 • C. \(4^2017\)
 • D. \(5^2017\)
Câu 27
Mã câu hỏi: 244192

Cho tập hợp \(A = \left\{ {1,\,2,\,3,\,4,\,5} \right\}\). Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau lấy trong A?

 • A. 24
 • B. 8
 • C. 18
 • D. 12
Câu 28
Mã câu hỏi: 244193

Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho phải có cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?

 • A. \(A_6^4 + A_4^1 + A_6^3 + A_4^2\)
 • B. \(C_6^4.C_4^1 + C_6^3.C_4^2\)
 • C. \(C_6^4 + C_4^1 + C_6^3 + C_4^2\)
 • D. \(A_6^4.A_4^1 + A_6^3.A_4^2\)
Câu 29
Mã câu hỏi: 244194

Hệ số của \(x^7\) trong khai triển \((2 - 3x)^15\) là:

 • A. \(C_{15}^8.\)
 • B. \(C_{15}^7{.2^7}{.3^7}.\)
 • C. \( - C_{15}^7{.2^8}{.3^7}.\)
 • D. \( - C_{15}^8{.2^8}.\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 244195

Hùng có 6 cái áo và 4 cái quần. Hỏi Hùng có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

 • A. \(10\)
 • B. \(24\)
 • C. \(C_{10}^2 = 45\)
 • D. \(A_{10}^2 = 90\)
Câu 31
Mã câu hỏi: 244196

Gieo đồng thời 2 con súc sắc cân đối và đồng chất, khi đó n(\(\Omega \)) bằng:

 • A. 12
 • B. 21
 • C. 63
 • D. 36
Câu 32
Mã câu hỏi: 244197

Từ các chữ số 1, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số bất kì?

 • A. 256
 • B. 16
 • C. 64
 • D. 24
Câu 33
Mã câu hỏi: 244198

Có 2 cây bút đỏ, 3 cây bút vàng trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút?

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 8
 • D. 9
Câu 34
Mã câu hỏi: 244199

Gieo 2 con súc sắc. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện là 9", ta có \(n\left( A \right)\) bằng:

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 6
 • D. 8
Câu 35
Mã câu hỏi: 244200

Có 5 người đến nghe một buổi hòa nhạc. Số cách xếp 5 người vào 5 ghế xếp thành một hàng là:

 • A. 120
 • B. 130
 • C. 100
 • D. 150
Câu 36
Mã câu hỏi: 244201

Hệ số \(x^7\) trong khai triển \((2-3x)^{15}\) là:

 • A. \(C_{15}^7{.2^7}{.3^7}\)
 • B. \(- C_{15}^8{.2^8}{.3^7}\)
 • C. \( C_{15}^8{.2^8}{.3^7}\)
 • D. \(C_{15}^8{.2^8}\)
Câu 37
Mã câu hỏi: 244202

Có 6 nam, 3 nữ xếp thành 1 hàng. Số cách xếp để nữ không đúng cạnh nhau

 • A. 720
 • B. 1260
 • C. 25200
 • D. 151200
Câu 38
Mã câu hỏi: 244203

Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm 11 người, gồm 7 nam và 4 nữ. Sô cách lặp ban thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 người là nam là:

 • A. 161
 • B. 35
 • C. 42
 • D. 84
Câu 39
Mã câu hỏi: 244204

Gieo một con xúc sắc 2 lần. Xác suất để ít nhất 1 lần xuất hiện mặt 3 chấm là:

 • A. \(\frac{{12}}{{36}}\)
 • B. \(\frac{{11}}{{36}}\)
 • C. \(\frac{{6}}{{36}}\)
 • D. \(\frac{{8}}{{36}}\)
Câu 40
Mã câu hỏi: 244205

Một hộp đựng 9 cái thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên 2 thẻ rồi nhân 2 số trên thẻ lại với nhau. Xác suất để tích nhân được là số chẵn là:

 • A. \(\frac{{11}}{{14}}\)
 • B. \(\frac{{5}}{{9}}\)
 • C. \(\frac{{13}}{{18}}\)
 • D. \(\frac{{7}}{{18}}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ