Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 11 Trường THPT Lý Thường Kiệt - Bình Thuận

08/07/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 243878

Cho tam giác ABC. M là trung điểm BC, G là trọng tâm tam giác. Biết phép vị tự tâm A tỉ số k biến M thành G .Tìm tỉ số k.

 • A. \(k = \frac{2}{3}.\)
 • B. \(k = \frac{3}{2}.\)
 • C. \(k = \frac{{ - 2}}{3}.\)
 • D. \(k = \frac{1}{2}.\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 243879

Trong các phép dời sau phép nào là phép đồng nhất ?

 • A. Phép dời thực hiện liên tiếp ĐO và đối xứng trục d (trục đối xứng d là đường thẳng qua O).
 • B. Phép dời thực hiện liên tiếp \({Q_{\left( {O,2\pi } \right)}}\) và đối xứng tâm O.
 • C. Phép dời thực hiện liên tiếp \({Q_{\left( {O,3\pi } \right)}}\) và đối xứng tâm O.
 • D. Phép dời thực hiện liên tiếp \({Q_{\left( {O,3\pi } \right)}}\) và đối xứng trục d (trục đối xứng d là đường thẳng qua O).
Câu 3
Mã câu hỏi: 243880

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm tọa độ điểm I biết phép vị tự tâm I tỉ số - 3 biến điểm M(1; - 1) thành M'(1;11) .

 • A. I(1;2)
 • B. I(1;8)
 • C. I(2;1)
 • D. I(2;8)
Câu 4
Mã câu hỏi: 243881

Trong mặt phẳng Oxy, cho \(\overrightarrow v (2, - 1)\). Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng \(d:x - y + 1 = 0\) qua \({T_{\overrightarrow v }}\).

 • A. \(d':x - y + 4 = 0.\)
 • B. \(d':x - y + 2 = 0.\)
 • C. \(d':x - y - 2 = 0.\)
 • D. \(d':x + y = 0.\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 243882

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm phương trình ảnh (C') của đường \(\left( C \right):{\left( {x - 2} \right)^2} + {y^2} = 36\) qua phép vị tự tâm O(0;0) tỷ số vị tự k = - 2.

 • A. \(\left( {C'} \right):{\left( {x + 4} \right)^2} + {y^2} = 144.\)
 • B. \(\left( {C'} \right):{\left( {x + 4} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 144.\)
 • C. \(\left( {C'} \right):{\left( {x - 4} \right)^2} + {y^2} = 144.\)
 • D. \(\left( {C'} \right):{\left( {x + 4} \right)^2} + {y^2} = 36.\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 243883

Cho tứ giác ABCD có A, B, D cố định. Cạnh BC = a không đổi. M là trung điểm của AC. Biết tập hợp điểm M là một đường tròn tâm I và bán kính R. Tìm tâm và bán kính đường tròn đó.

 • A. \(I = {V_{\left( {A, - \frac{1}{2}} \right)}}\left( B \right),R = \frac{a}{2}.\)
 • B. \(I = {V_{\left( {A,\frac{1}{2}} \right)}}\left( B \right),R = \frac{a}{2}.\)
 • C. \(I = {V_{\left( {A,-2} \right)}}\left( B \right),R = 2a.\)
 • D. \(I = {V_{\left( {A,2} \right)}}\left( B \right),R = 2a.\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 243884

Cho hình vuông ABCD có tâm O. Biết \({T_{\frac{1}{2}\overrightarrow {BC} }}\left( M \right) = O.\) Xác định vị trí điểm M

 • A. M là trung điểm DC
 • B. M trùng với C
 • C. M trùng với  A
 • D. M là trung điểm AB
Câu 8
Mã câu hỏi: 243885

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho hai đường thẳng \(d:4x + 3y - 2 = 0\) và \(d':x + 7y - 12 = 0\). Hỏi nếu có một phép quay biến đường thẳng d thành d' thì góc quay của phép quay đó có thể là góc nào trong các góc sau.

 • A. 600
 • B. 300
 • C. 450
 • D. 900
Câu 9
Mã câu hỏi: 243886

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(- 1;2), \(\overrightarrow v (2, - 1)\), \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M'\) tìm tọa độ M'.

 • A. M'(3; - 3)
 • B. M'(1;1)
 • C. M'(- 1; - 1)
 • D. M'(- 3;3)
Câu 10
Mã câu hỏi: 243887

Cho tam giác ABC đều (như hình bên). Ảnh của điểm A qua phép quay tâm C góc quay 600 là điểm nào trong các điểm sau

 • A. điểm E đối xứng với B qua AC
 • B. Điểm A
 • C. điểm F đối xứng với A qua C
 • D. Điểm B 
Câu 11
Mã câu hỏi: 243888

Cho hình vuông tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép tâm O góc quay \(\alpha \,\left( {0 < \alpha  \le 2\pi } \right)\) biến hình vuông trên thành chính nó ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. Vô số 
Câu 12
Mã câu hỏi: 243889

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Nếu có phép đồng dạng biến cạnh AB thành cạnh BC thì tỉ số đồng dạng là bao nhiêu.

 • A. \(\sqrt 2 .\)
 • B. \(\frac{{\sqrt 2 }}{2}.\)
 • C. 2
 • D. \(\frac{1}{2}\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 243890

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm tọa độ ảnh M' của điểm M(0;1) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(1;1) tỉ số k = 2 và phép đối xứng trục Oy.

 • A. M'(1;1)
 • B. M'(- 1; - 1)
 • C. M'(1;- 1)
 • D. M'(- 1;1)
Câu 14
Mã câu hỏi: 243891

Cho \(\Delta ABC\) cân tại A, góc A = 350 (như hình bên). Xác định tâm O và góc quay \(\alpha\) của phép quay biến cạnh BA thành cạnh AC. 

 • A. O là tâm đường tròn ngoại tiếp \(\Delta ABC\), \(\alpha =35^0\)
 • B. O là trọng tâm \(\Delta ABC\), \(\alpha  =  - {145^0}.\)
 • C. O là tâm đường tròn nội tiếp \(\Delta ABC\), \(\alpha =35^0\)
 • D. O là tâm đường tròn ngoại tiếp \(\Delta ABC\), \(\alpha= -145^0\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 243892

Cho hình chữ nhật ABCD có I, J, K, L, O lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA, AC (như hình vẽ). Hỏi phép dời hình nào trong các phép cho dưới đây biến tam giác ALI thành tam giác KOC.

 • A. Phép dời thực hiện liên tiếp phép \({T_{\overrightarrow {IB} }}\) và phép đối xứng tâm O.
 • B. Phép dời thực hiện liên tiếp phép \({T_{\overrightarrow {IB} }}\) và phép đối xứng trục LO.
 • C. Phép dời thực hiện liên tiếp phép \({Q_{\left( {B;{{90}^0}} \right)}}\) và phép đối xứng trục d ,với d là đường trung trực của K
 • D. Phép dời thực hiện liên tiếp phép phép đối xứng trục LO và \({T_{\overrightarrow {AB} }}\).
Câu 16
Mã câu hỏi: 243893

Phép vị tự tâm O tỉ số k = - 3 là phép đồng dạng có tỉ số là?

 • A. - 1
 • B. 3
 • C. 2
 • D. - 3
Câu 17
Mã câu hỏi: 243894

Phép tịnh tiến theo một véc tơ là phép dời hình có tỉ số là?

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. - 1
Câu 18
Mã câu hỏi: 243895

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM, biết AB = 6 ; AC = 8. Phép dời hình biến A thành A', biến M thành M'. Khi đó độ dài đoạn A'M' bằng:

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 8
 • D. 6
Câu 19
Mã câu hỏi: 243896
 

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm I(1;1) và đường tròn (C) có tâm I, bán kính bằng 2. Gọi đường tròn (C') là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O, góc \(45^0\) và phép vị tự tâm O, tỉ số \(\sqrt 2 \). Tìm phương trình của đường tròn (C')?

 • A. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {y^2} = 8\)
 • B. \({x^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 8\)
 • C. \({x^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 8\)
 • D. \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 1} \right)^2} = 8\)
Câu 20
Mã câu hỏi: 243897

Cho tam giác ABC có \(AB=4, AC=5\); góc BAC là \(60^0\). Phép đồng dạng tỉ số \(k=2\) biến A thành A', biến B thành B', biến C thành C'. Khi đó diện tích tam giác A'B'C' bằng:

 • A. \(20\sqrt 3 \)
 • B. \(10\sqrt 3 \)
 • C. \(20\)
 • D. \(10\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ