Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề trắc nghiệm ôn tập Chương 2 Quan hệ song song Hình học lớp 11 có lời giải

08/07/2022 - Lượt xem: 17
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 244006

Yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

 • A. Ba điểm 
 • B. Một điểm và một đường thẳng 
 • C. Hai đường thẳng cắt nhau 
 • D. Bốn điểm 
Câu 2
Mã câu hỏi: 244007

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của (SAB) và (SCD) là:

 • A. Đường thẳng qua S và song song với  A
 • B. Đường thẳng qua Svà song song với C
 • C. Đường SO với O là tâm hình bình hành.
 • D. Đường thẳng qua S và cắt A
Câu 3
Mã câu hỏi: 244008

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của SC. Giao điểm của BC với mặt phẳng (ADM) là:

 • A. Giao điểm của BC và AM
 • B. Giao điểm của BC và SD
 • C. Giao điểm của BC và AD
 • D. Giao điểm của BC và DM
Câu 4
Mã câu hỏi: 244009

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là:

 • A. SD
 • B. SO (O là trọng tậm của ABCD).
 • C. SF (F là trung điểm CD).        
 • D. SG (F là trung điểm AB).
Câu 5
Mã câu hỏi: 244010

Gọi \(n\) là số cạnh của hình chóp có 101 đỉnh. Tìm \(n\).

 • A. \(n = 202\)
 • B. \(n = 200\)
 • C. \(n = 101\)
 • D. \(n = 203\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 244011

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là:

 • A. SD
 • B. SO (O là tâm của ABCD).
 • C. SF (F là trung điểm CD).
 • D. SG (G là trung điểm AB).
Câu 7
Mã câu hỏi: 244012

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 • A. d qua S và song song với BD
 • B. d qua S và song song với B 
 • C. d qua S và song song với AB
 • D. d qua S và song song với D 
Câu 8
Mã câu hỏi: 244013

Cho hình tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của AB, BD Các điểm G, H lần lượt trên cạnh AC, CD sao cho NH cắt MG tại I. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 • A. A, C, I  thẳng hàng.
 • B. B, C, I thẳng hàng 
 • C. N, G, H thẳng hàng 
 • D. B, G, H thẳng hàng 
Câu 9
Mã câu hỏi: 244014

Cho hình chóp S.ABCD với đáy là tứ giác lồi có các cạnh đối không song song. AC cắt BD tại O, AD cắt BC tại I. Khi đó, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là:

 • A. SI
 • B. ÍB
 • C. SC
 • D. SO
Câu 10
Mã câu hỏi: 244015

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M. N lần lượt là trung điểm của AB vàÂC. Gọi d là giao tuyến của (DMN) và mặt phẳng (DBC). Chọn mệnh đề đúng.

 • A. \(d // (ABC)\)
 • B. \(d \subset \left( {ABC} \right)\)
 • C. d cắt (ABC)
 • D. \(d // AB\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 244016

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB. Giao tuyến của (MNC) và (ABD) là:

 • A. OM
 • B. CD
 • C. OA
 • D. ON
Câu 12
Mã câu hỏi: 244017

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Gọi G là trọng tâm \(\Delta BCD.\) Khi đó, giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC) là giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng

 • A. BC
 • B. AC
 • C. AN
 • D. AB
Câu 13
Mã câu hỏi: 244018

Cho tứ diện ABCD và M là điểm ở trên cạnh AC. Mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) qua và M song song với AB và CD. Thiết diện của tứ diện cắt bởi \(\left( \alpha  \right)\) là:

 • A. Hình bình hành 
 • B. Hình chữ nhật 
 • C. Hình thang 
 • D. Hình thoi 
Câu 14
Mã câu hỏi: 244019

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm của CD,CB,SA. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNK) là một đa giác (H). Hãy chọn khẳng định đúng.

 • A. (H) là một hình thang 
 • B. \(H) là một ngũ giác 
 • C. (H) là một hình bình hành 
 • D. (H) là một tam giác 
Câu 15
Mã câu hỏi: 244020

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của SC. Giao điểm của BC với mp(ADM) là:

 • A. Giao điểm của BC và AM.
 • B. Giao điểm của BC và S
 • C. Giao điểm của BC và AD
 • D. Giao điểm của BC và DM.
Câu 16
Mã câu hỏi: 244021

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Lấy M là trung điểm cạnh SD. Gọi I là giao điểm của AM và mp (SBC). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 • A. SI song song AC
 • B. SI song song AD
 • C. SI song song CD
 • D. SI cắt CD
Câu 17
Mã câu hỏi: 244022

Cho tứ diện ABCD, M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC, P là điểm trên cạnh CD sao cho CP=2PD Mặt phẳng (MNP) cắt AD tại Q. Tính tỷ số \(\frac{{AQ}}{{QD}}\).

 • A. \(\frac{1}{2}\)
 • B. \(3\)
 • C. \(\frac{2}{3}\)
 • D. \(2\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 244023

Cho tứ diện ABCD Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BC. Trên mặt phẳng BCD lấy một điểm Mtùy ý (điểm Mcó đánh dấu tròn như hình vẽ). Nêu đầy đủ các trường hợp (TH) để thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MEF) với tứ diện ABCD là một tứ giác?

 • A. TH1
 • B. TH1, TH2
 • C. TH2, TH3
 • D. TH2
Câu 19
Mã câu hỏi: 244024

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn AD, E là trung điểm của cạnh SA, F, G là các điểm thuộc cạnh SC, AB (F không là trung điểm của SC). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (EFG) là

 • A. Lục giác 
 • B. Tứ giác 
 • C. Ngũ giác 
 • D. Tam giác 
Câu 20
Mã câu hỏi: 244025

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

 • A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
 • B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
 • C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song.
 • D. Hai đường thẳng không cùng nằm trên một mặt phẳng thì chéo nhau.
Câu 21
Mã câu hỏi: 244026

Cho hai đường thẳng phân biệt \(a, b\) và mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\). Giả sử \(a//\left( \alpha  \right)\) và \(b//\left( \alpha  \right).\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. \(a\) và \(b\) chéo nhau 
 • B. \(a\) và \(b\) hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.
 • C. \(a\) và \(b\) hoặc song song hoặc chéo nhau.
 • D. \(a\) và \(b\) không có điểm chung 
Câu 22
Mã câu hỏi: 244027

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn là AD. Gọi M là trung điểm của SA, N là giao điểm của cạnh SB và mặt phẳng (MCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. MN và SD cắt nhau 
 • B. MN và CD cắt nhau 
 • C. MN và CD song song nhau
 • D. MN và SC cắt nhau 
Câu 23
Mã câu hỏi: 244028

Cho tứ diện ABCD, gọi I, J, K  lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là:

 • A. Đường thẳng qua J song song với A
 • B. Đường thẳng qua J song song với C
 • C. Đường thẳng qua K song song với A
 • D. Đường thẳng qua I song song với A
Câu 24
Mã câu hỏi: 244029

Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

 • A. GE và CD chéo nhau 
 • B. GE // CD
 • C. GE cắt AD
 • D. GE cắt CD
Câu 25
Mã câu hỏi: 244030

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCDlà hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. d qua S và song song với AB
 • B. d qua S và song song với BC
 • C. d qua S và song song với BD
 • D. d qua S và song song với DC
Câu 26
Mã câu hỏi: 244031

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm \(\Delta ABD,{\rm{ }}\Delta ABC.\) Tìm mệnh đề đúng

 • A. Hai đường thẳng IJ, CD chéo nhau
 • B. Đường thẳng IJ cắt CD
 • C. Đường thẳng IJ cắt mặt phẳng (BCD).
 • D. Đường thẳng IJ // CD
Câu 27
Mã câu hỏi: 244032

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một tứ giác (AB không song song CD). Gọi M là trung điểm của SD, N là điểm nằm trên cạnh SB, O là giao điểm của AC và BD. Cặp đường thẳng nào sau đây cắt nhau

 • A. SO và AD
 • B. MN và SC
 • C. SA và BC
 • D. MN và SO 
Câu 28
Mã câu hỏi: 244033

Cho lăng trụ ABC. A'B'C'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của A 'B' và CC'. Khi đó CB' song song với

 • A. AM
 • B. A'N
 • C. (BC'M)
 • D. (AC'M)
Câu 29
Mã câu hỏi: 244034

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang \(AD//BC,AD = 3BC.\,\,\,M,N\), lần lượt là trung điểm \(AB,CD.\,\,\,G\) là trọng tâm. Mặt phẳng (GMN) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là

 • A. Hình bình hành 
 • B. \(\Delta GMN\)
 • C. \(\Delta SMN\)
 • D. Ngũ giác 
Câu 30
Mã câu hỏi: 244035

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB // CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, BC. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng ?

 • A. \(MN//AD\)
 • B. \(MN//SB\)
 • C. \(MN//(SCD)\)
 • D. \(MN//(SBD)\)
Câu 31
Mã câu hỏi: 244036

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MB = 2 MC. Mệnh đề nào sau đây đúng:

 • A. \(MG\,{\rm{//}}\,\left( {BCD} \right).\)
 • B. \(MG\,{\rm{//}}\,\left( {ACD} \right).\)
 • C. \(MG\,{\rm{//}}\,\left( {ABD} \right).\)
 • D. \(MG\,{\rm{//}}\,\left( {ABC} \right).\)
Câu 32
Mã câu hỏi: 244037

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O, gọi I là trung điểm của cạnh SC. Mệnh đề nào sau đây sai?

 • A. IO // (SAB)
 • B. IO // (SAD)
 • C. Mặt phẳng (IBD) cắt hình chóp SABCD theo thiết diện là một tứ giác.
 • D. \(\left( {IBD} \right) \cap \left( {SAD} \right) = IO\)
Câu 33
Mã câu hỏi: 244038

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, M là điểm thuộc cạnh BC sao cho MB = 2MC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

 • A. MG // (BCD)
 • B. MG // (ACD)
 • C. MG // (ABD)
 • D. MG // (ABC)
Câu 34
Mã câu hỏi: 244039

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I là trung điểm SC. Mệnh đề nào sau đây là sai?

 • A. \(IO{\rm{//}}(SAB)\)
 • B. \((IBD) \cap (SAC) = IO\)
 • C. \(IO{\rm{//}}(SAD)\)
 • D. (IBD) cắt S.ABCD  theo thiết diện là tứ giác 
Câu 35
Mã câu hỏi: 244040

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt trung điểm của SA, SB. Giao tuyến của (MNC) và (ABD) là:

 • A. OM
 • B. CD
 • C. OA
 • D. ON
Câu 36
Mã câu hỏi: 244041

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu cặp mặt phẳng song song với nhau lần lượt chứa a và b ?

 • A. Vô số 
 • B. Không có cặp mặt phẳng nào.
 • C. 2
 • D. 1
Câu 37
Mã câu hỏi: 244042

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều 5 điểm S, A, B, C, D ?

 • A. 2 mặt phẳng 
 • B. 5 mặt phẳng 
 • C. 1 mặt phẳng 
 • D. 4 mặt phẳng 
Câu 38
Mã câu hỏi: 244043

CHo hình bình hành ABCD và 1 điểm S không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là một đường thẳng song song với đường nào sau đây?

 • A. AB
 • B. AC
 • C. BC
 • D. SA
Câu 39
Mã câu hỏi: 244044

Hình lăng trụ ABCD. A'B'C'D' gọi là hình hộp nếu đáy ABCD là:

 • A. Hình thang 
 • B. Tứ giác lồi 
 • C. Hình bình hành 
 • D. Hình thang cân 
Câu 40
Mã câu hỏi: 244045

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các trường hợp nào không song song với A'B'?

 • A. AB
 • B. CD
 • C. C'D'
 • D. SC

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ