Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Toán 6 CD năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Văn Thăng

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 2521

Tập hợp A các số tự nhiên x thỏa mãn 4 < x ≤ 9 là:

 • A. A = {4; 5; 6; 7; 8; 9}
 • B. A = {x ∈ N | 4 < x ≤ 9} 
 • C. A = {5; 6; 7; 8} 
 • D. A = {x ∈ N | 4 ≤ x ≤ 9}  
Câu 2
Mã câu hỏi: 2522

Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 25?

 • A. 9 số    
 • B. 10 số  
 • C. 11 số  
 • D. 12 số 
Câu 3
Mã câu hỏi: 2523

Quan sát hình vẽ dưới đây và chọn câu trả lời đúng:

 • A. a ∈ A   
 • B. d ∈ A 
 • C. b ∈ A  
 • D. c ∉ A 
Câu 4
Mã câu hỏi: 2524

Viết tập hợp A các ước của số 16 là:

 • A. A = {1; 2; 3; 5}
 • B. A = {1; 2; 4; 8; 16} 
 • C. A = {1; 2; 3; 4; 16} 
 • D. A = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 16} 
Câu 5
Mã câu hỏi: 2525

Đặc điểm nào dưới đây không phải là tính chất của hình vuông ABCD?

 • A. AB = BC = CD = DA
 • B. AB và CD song song với nhau 
 • C. AD và CD song song với nhau 
 • D. Hai đường chéo bằng nhau 
Câu 6
Mã câu hỏi: 2526

Bác Hà uốn một sợi dây thép thành móc treo đồ có dạng hình thoi với độ dài cạnh bằng 25 cm. Hỏi bác Hà cần bao nhiên mét dây thép?

 • A. 1 cm  
 • B. 100 cm   
 • C. 1 m    
 • D. 100 m  
Câu 7
Mã câu hỏi: 2527

Công thức tính diện tích hình bình hành là:

 • A. S = a . b  
 • B. S = a . h 
 • C. S = b . h    
 • D. S = a . b . h  
Câu 8
Mã câu hỏi: 2528

Một đoàn khách du lịch gồm 52 người muốn qua sông nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 6 người (kể cả người lái thuyền). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách?

 • A. 9 thuyền   
 • B. 10 thuyền
 • C. 11 thuyền 
 • D. 12 thuyền  
Câu 9
Mã câu hỏi: 2529

Thực hiện các phép tính: 25 . 8 – 15 . 5 + 160 : 16 – 10 

 • A. 150
 • B. 120
 • C. 100
 • D. 125
Câu 10
Mã câu hỏi: 2530

Thực hiện các phép tính: \({2.5^2}--3:{71^0} + 54:{3^3}\) 

 • A. 48
 • B. 49
 • C. 50
 • D. 51
Câu 11
Mã câu hỏi: 2531

Tính diện tích của phần được tô màu dưới đây biết: độ dài cạnh AB = 12 cm, BC = 4 cm và DG = 9 cm.

 • A. 50 cm2
 • B. 20 cm2
 • C. 30 cm2
 • D. 40 cm2
Câu 12
Mã câu hỏi: 2532

Bạn Nguyên có 30 chiếc bánh dẻo và 40 chiếc bánh nướng. Bạn Nguyên muốn chia số bánh vào các hộp sao cho số bánh mỗi loại trong các hộp là như nhau. Hỏi số hộp bánh nhiều nhất bạn Nguyên chia được là bao nhiêu hộp?

 • A. 12 hộp
 • B. 15 hộp
 • C. 8 hộp
 • D. 10 hộp
Câu 13
Mã câu hỏi: 2533

Gọi X là tập hợp các chữ cái trong từ “thanh”. Cách viết đúng là:

 • A. X = {t; h; a; n; h}
 • B. X = {t; h; n} 
 • C. X= {t; h; a; n} 
 • D. X = {t; h; a; n; m}
Câu 14
Mã câu hỏi: 2534

Cho tập hợp U = { x ∈ Ν* |x là số lẻ}. Trong các số 3; 5; 6; 0; 7; 9 có bao nhiêu số không thuộc tập hợp U?

 • A.
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 15
Mã câu hỏi: 2535

Nêu cách đọc số 123 875. 

 • A. Một hai ba nghìn tám bảy năm.
 • B. Một trăm hai ba nghìn tám trăm bảy mươi lăm. 
 • C. Một trăm nghìn hai ba tám trăm bảy năm. 
 • D. Một trăm hai ba nghìn bảy trăm tám mươi lăm. 
Câu 16
Mã câu hỏi: 2536

Cho hai số tự nhiên m = 12 036 và n= 12 134. Chọn đáp án đúng.

 • A. m < n 
 • B. m > n
 • C. m ≥ n 
 • D. m ≤ n 
Câu 17
Mã câu hỏi: 2537

Lớp 6A có 37 học sinh. Đầu năm lớp có 3 bạn chuyển đến và cuối năm có 4 bạn chuyển đi. Hỏi sĩ số của lớp 6A cuối năm là bao nhiêu?

 • A. 36 học sinh.
 • B. 35 học sinh. 
 • C. 33 học sinh. 
 • D. 40 học sinh. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 2538

Với hai số tự nhiên a và b (b khác 0) ta luôn tìm được hai số q, r sao cho a = b.q + r, điều kiện của r là:

 • A. r < b
 • B. 0 < r < b 
 • C. 0 ≤ r < b 
 • D.  r ≥ 0 
Câu 19
Mã câu hỏi: 2539

Tìm số tự nhiên x, biết: \({x^2} = 16\)

 • A. x = 4 
 • B. x = 2
 • C. x = 8 
 • D.  x = 16 
Câu 20
Mã câu hỏi: 2540

Tính giá trị của biểu thức \(8.({a^2} + {b^2}) + 100\) tại a = 3, b = 4.

 • A. 200
 • B. 300
 • C. 400
 • D. 500
Câu 21
Mã câu hỏi: 2541

Hình nào có số cạnh ít nhất trong các hình sau:

 • A. Hình tam giác đều
 • B. Hình vuông 
 • C. Hình lục giác đều 
 • D. Cả ba hình có số cạnh bằng nhau 
Câu 22
Mã câu hỏi: 2542

Sắp xếp các bước vẽ hình tam giác đều cạnh 2cm: 

1) Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 2cm.

2) Vẽ đoạn thẳng AB bằng 2cm.

3) Nối các điểm A với C, B với C ta được tam giác đều ABC cạnh 2 cm.

4) Hai đường tròn tâm A và tâm B cắt nhau tại điểm C. 

 • A. 1 – 3 – 2 – 4 
 • B. 1 – 2 – 4 – 3 
 • C. 2 – 3 – 1 – 4  
 • D. 2 – 1 – 4 – 3  
Câu 23
Mã câu hỏi: 2543

Hình nào dưới đây là hình bình hành?

 • A. Hình 1
 • B. Hình 2
 • C. Hình 3
 • D. Hình 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 2544

Cho hình thang cân có tổng hai đáy bằng 18 dm và chu vi hình thang cân 340 cm. Độ dài cạnh bên của hình thang cân là:

 • A. 16dm
 • B. 8 dm 
 • C. 16cm 
 • D. 8cm 
Câu 25
Mã câu hỏi: 2545

Hình vuông có diện tích \(64 m^2\). Độ dài cạnh hình vuông là: 

 • A. 16 m
 • B. 36 cm 
 • C. 8 m  
 • D. 8 cm 
Câu 26
Mã câu hỏi: 2546

Từ các chữ số 5; 0; 4; 2. Viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8
Câu 27
Mã câu hỏi: 2547

Có 162 học sinh tham gia chương trình đào tạo bóng đá, được chia thành các đội. Mỗi đội cần có 9 học sinh. Nhận xét nào dưới đây là đúng.

 • A. Có một đội không đủ 9 học sinh.
 • B. Có hai một không đủ 9 học sinh. 
 • C. Có ba đội không đủ 9 học sinh. 
 • D. Không có đội nào không đủ 9 học sinh.
Câu 28
Mã câu hỏi: 2548

Trong các số sau: 16; 17; 20; 21; 23; 97. Có bao nhiêu số là hợp số?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 29
Mã câu hỏi: 2549

Hãy phân tích \(A = {4^2}{.9^5}\) ra thừa số nguyên tố.

 • A.

  A = 42.95.

 • B. A = 24.95.
 • C. A = 42.310
 • D. A = 24.310
Câu 30
Mã câu hỏi: 2550

Tìm ƯCLN(72, 63, 1):

 • A. 1
 • B. 72 
 • C. 9
 • D. 63
Câu 31
Mã câu hỏi: 2551

Cho biết BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; 48; …}. Hãy cho biết BCNN(4, 6).

 • A. BCNN(4,6) = 0.
 • B. BCNN(4, 6) = 12. 
 • C. BCNN(4, 6) = 24. 
 • D. BCNN(4, 6) = 36. 
Câu 32
Mã câu hỏi: 2552

Trong các công trình dưới đây, có bao nhiêu công trình có trục đối xứng?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 0
Câu 33
Mã câu hỏi: 2553

Một hình tròn có bán kính 6cm, khoảng cách từ tâm đối xứng đến các điểm nằm trên đường tròn bằng:

 • A. 3cm
 • B. 2cm 
 • C. 6cm 
 • D. 12cm 
Câu 34
Mã câu hỏi: 2554

Ông M đang nợ ngân hàng 200 triệu đồng. Số nguyên nào sau đây biểu diễn số tiền ông M đang có?

 • A. – 200
 • B. 200
 • C. 200 000 000
 • D. – 200 000 000 
Câu 35
Mã câu hỏi: 2555

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng, bao nhiêu phát biểu nào sai?

a) Tổng của một số nguyên âm và một số nguyên dương là một số nguyên âm.

b) Tổng của một số nguyên dương và một số nguyên âm là một số nguyên dương.

c) Hai số đối nhau có tổng bằng 0.

 • A. 1 phát biểu đúng, 2 phát biểu sai
 • B. 2 phát biểu đúng, 1 phát biểu sai
 • C. Cả 3 phát biểu đều đúng
 • D. Cả 3 phát biểu đều sai
Câu 36
Mã câu hỏi: 2556

Cho phép tính (-385 + 210) + (217 – 385). Khi bỏ dấu ngoặc, ta được:

 • A.  – 385 + 210 + 385 – 217 
 • B. 385 + 210 + 217 – 385 
 • C. – 385 + 210 + 217 – 385 
 • D. 385 – 210 + 217 – 385  
Câu 37
Mã câu hỏi: 2557

Thực hiện các phép tính sau: 333 – [(-14 657) + 57] – 78.

 • A. 14 855
 • B. - 14 345
 • C. 14 303 
 • D. 14 969 
Câu 38
Mã câu hỏi: 2558

Vào mùa mưa, mực nước trung bình của một hồ chứa cao hơn 5m so với mực nước thông thường. Vào mùa khô, mực nước trung bình của hồ chứa đó lại thấp hơn 3m so với mực nước thông thường. Mực nước trung bình của hồ chứa nước đó vào mùa mưa và mùa khô chênh lệch bao nhiêu?

 • A. 2m
 • B. 8m
 • C. 5m
 • D.  -3m 
Câu 39
Mã câu hỏi: 2559

 Tính tổng hai tích sau: a = (-2).(-3) và c = (+3).(+2);      

 • A. a + c = 6
 • B. a + c = 12
 • C. a + c = -12
 • D. a + c = -6                    
Câu 40
Mã câu hỏi: 2560

P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm. 

 • A. P dương, Q âm
 • B. P âm, Q dương 
 • C. P, Q đều âm 
 • D. P, Q đều dương 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ