Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Sinh học lần4 năm 2019 - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh Bắc Ninh

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 192173

Gen B trội hoàn toàn so với gen b, Biết rằng không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1?

 • A. BB \(\times \) bb
 • B. Bb\(\times \)  bb
 • C. BB\(\times \)  BB
 • D. Bb \(\times \)  Bb
Câu 2
Mã câu hỏi: 192174

Nhóm động vật nào không có sự pha trộn máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim?

 • A. Lưỡng cư, thú
 • B. Cá xương, chim, thú
 • C. Lưỡng cư, bò sát, chim
 • D. Bò sát (trừ cá sấu), chim và thú
Câu 3
Mã câu hỏi: 192175

Xét cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường. Tỉ lệ giao tử Ab là

 • A. 12,5% 
 • B. 50%
 • C. 25%
 • D. 75%
Câu 4
Mã câu hỏi: 192176

Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion muối khoáng chủ yếu qua

 • A. miền lông hút
 • B. miền chóp rễ
 • C. miền trưởng thành
 • D. miền sinh trưởng
Câu 5
Mã câu hỏi: 192177

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Thể một thuộc loài này có bộ NST là

 • A. 2n +1
 • B. n +1
 • C. 2n - 1
 • D. n-1
Câu 6
Mã câu hỏi: 192178

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Biết rằng không có đột biến xảy ra Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3: 3: 1: 1?

 • A. AaBbDd  aabbDd
 • B. AabbDd  aaBbDd
 • C. AabbDd aabbDd
 • D. AaBbdd AAbbDd
Câu 7
Mã câu hỏi: 192179

Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị có thể là

 • A. Đacuyn
 • B. Menđen
 • C. Lamac
 • D. Moocgan
Câu 8
Mã câu hỏi: 192180

Một quần thể gồm 160 cá thể có kiểu gen AA, 480 cá thể có kiểu gen Aa, 360 cá thể có kiểu gen aa, Tần số alen A là

 • A. 0,5
 • B. 0,6
 • C. 0,3
 • D. 0,4
Câu 9
Mã câu hỏi: 192181

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã của các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sợ?

 • A. Ligaza
 • B. Restrictaza
 • C. ARN pôlimeraza
 • D. ADN pôlimeraza
Câu 10
Mã câu hỏi: 192182

Có bao nhiêu hóa chất sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố quang hợp?

I. Axêtôn.                    II. Cồn 90 – 960.                     III. NaCl.                    IV. Benzen.                 V. CH4

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 1
Câu 11
Mã câu hỏi: 192183

Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?

 • A. aa \( \times \)  aa
 • B. AA  \( \times \)Aa
 • C.  Aa  \( \times \)aa
 • D. aa \( \times \)AA
Câu 12
Mã câu hỏi: 192184

Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

 • A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin
 • B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit
 • C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau
 • D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào
Câu 13
Mã câu hỏi: 192185

Ở ruồi giấm, cơ thể đực bình thường có cặp NST giới tính là

 • A. XXY
 • B. XY
 • C. XO
 • D. XX
Câu 14
Mã câu hỏi: 192186

Ở ruồi giấm, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n= 8. Số nhóm gen liên kết của loài này là

 • A. 8
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 2
Câu 15
Mã câu hỏi: 192187

Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết, an

(2) Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trong một NST chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST, không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trong nhóm gen liên kết.

(3) Đột biến chuyển đoạn chỉ xảy ra trong một NST hoặc giữa hai NST không tương đồng.

(4) Chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng làm thay đổi hình thái của NST.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 16
Mã câu hỏi: 192188

Đặc điểm nào sau đây đúng với các loài động vật nhai lại?

 • A. Có dạ dày tuyến
 • B. Có dạ dày 4 ngăn
 • C. Có dạ dày đơn
 • D. Có dạ dày cơ
Câu 17
Mã câu hỏi: 192189

Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

 • A. sự thích nghi kiểu gen
 • B. sự mềm dẻo kiểu hình
 • C. sự thích nghi của sinh vật
 • D. mức phản ứng
Câu 18
Mã câu hỏi: 192190

Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội là 2n = 14. Số loại thể một kép (2n-1-1) tối đa có thể có loài này là

 • A. 7
 • B. 42
 • C. 14
 • D. 21
Câu 19
Mã câu hỏi: 192191

Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

 • A. gen đa hiệu
 • B. gen tăng cường
 • C. gen điều hòa
 • D. gen trội
Câu 20
Mã câu hỏi: 192192

Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một NST?

 • A. Đảo đoạn NST
 • B. Mất đoạn NST
 • C. Lặp đoạn NST
 • D. Chuyển đoạn giữa hai NST khác nhau
Câu 21
Mã câu hỏi: 192193

Loại tế bào nào sau đây được gọi là tế bào trần?

 • A. Tế bào bị mất nhân
 • B. Tế bào bị mất thành xenlulozơ
 • C. Tế bào bị mất một số bào quan
 • D. Tế bào bị mất màng sinh chất
Câu 22
Mã câu hỏi: 192194

Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như sau:

Kết luận nào sau đây không đúng?

 • A. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép
 • B. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn
 • C. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép
 • D. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn
Câu 23
Mã câu hỏi: 192195

Cho các nhân tố sau:

(1) Chọn lọc tự nhiên.                                     (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.

(2) Giao phối ngẫu nhiên.                               (5) Đột biến.

(3) Giao phối không ngẫu nhiên.        (6) Di-nhập gen.

Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là

 • A. (3), (4), (5), (6)               
 • B. (1), (3), (5), (6)
 • C. (1), (4), (5), (6)
 • D. (1), (3), (4), (5)
Câu 24
Mã câu hỏi: 192196

Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng thêm một liên kết?

 • A. Thay thế một cặp (A - T) bằng một cặp (G – X)
 • B. Thêm một cặp (A - T)
 • C. Mất một cặp (A - T)
 • D. Thay thế một cặp (G-X) bằng một cặp (A - T)
Câu 25
Mã câu hỏi: 192197

Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA, IB, IO, trong đó IA và  IB đều trội so với IO nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen IA IAhoặc  IA  IO có nhóm máu A; kiểu genIBIB hoặc IB IO có nhóm máu B; kiểu gen I IBcó nhóm máu AB, kiểu gen IO  IO  có nhóm máu O. Cho Sơ đồ phả hệ: 

Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 11 có bố mang nhóm máu Cho các phát biểu:

(1) Biết được chính xác kiểu gen của 8 người.

(2) Xác suất sinh con có máu O của cặp 8 – 9 là 1/24.

(3) Xác suất sinh con có máu A của cặp 8 – 9 là 1/8.

(4) Xác suất sinh con có máu B của cặp 10 – 11 là 3/4.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 • A. 4                         
 • B. 2       
 • C. 1         
 • D. 3
Câu 26
Mã câu hỏi: 192198

Một quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen là:\({0.2\frac{{AB}}{{aB}}\frac{{De}}{{De}}:0.8\frac{{AB}}{{aB}}\frac{{De}}{{de}}}\) . Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) F5 có tối đa 9 loại kiểu gen.

(2) Ở F2, có 25% số cá thể dị hợp tử về 2 cặp gen.

(3) Ở F3, có số cây đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.

(4) Trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F4, số cây đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.

 • A. 3                        
 • B. 1             
 • C. 4             
 • D. 2
Câu 27
Mã câu hỏi: 192199

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb lần lượt quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả. Cho cây thuần chủng hoa đỏ, quả tròn lại với cây thuần chủng hoa vàng, quả bầu dục thu được F1 có 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho F1 lai với nhau, F2 thu được 2400 cây thuộc 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 216 cây hoa đỏ, quả bầu dục, Cho các nhận xét sau:

(1) Nếu hoán vị gen xảy ra ở một bên F1 thì F2 có 7 loại kiểu gen.

(2) Ở F2 luôn có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

(3) F2 luôn có 16 kiểu tổ hợp giao tử.

(4) Ở thế hệ F1, nếu hoán vị gen chỉ xảy ở cơ thể đực thì tần số hoán vị gen ở cơ thể đục là 18%.

Có bao nhiêu nhận xét đúng?

 • A. 3                                   
 • B. 4                    
 • C. 2          
 • D. 1
Câu 28
Mã câu hỏi: 192200

Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:

F1: 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa                           F2: 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa

F3:0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa                            F4: 0,28AA; 0,24 Aa; 0,48aa

Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

 • A. Giao phối không ngẫu nhiên
 • B. Các yếu tố ngẫu nhiên
 • C. Đột biến gen
 • D. Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 29
Mã câu hỏi: 192201

Theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen và di truyền trội hoàn toàn. Nếu F1 có tỉ lệ kiểu hình 7A-B- : 5A-bb : 1aaB- 3aabb thì kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là

 • A. \({\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{AB}}{{ab}}}\)hoán vị gen một bên với f= 25%   
 • B. \({\frac{{Ab}}{{aB}} \times \frac{{Ab}}{{aB}};f = 8.65\% }\)
 • C. \({\frac{{AB}}{{ab}} \times \frac{{Ab}}{{ab}};f = 25\% }\)
 • D. \({\frac{{Ab}}{{aB}}\frac{{Ab}}{{ab}};f = 37.5\% }\)
Câu 30
Mã câu hỏi: 192202

Trong quá trình nhân đôi của một phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có 8 đơn vị tái bản giống nhau. Trên mỗi chạc chữ Y của một đơn vị tái bản, người ta thấy có 14 đoạn Okazaki. Tính đến thời điểm quan sát, số đoạn ARN mồi đã được tổng hợp cho quá trình nhân đôi ADN là

 • A. 128
 • B. 112
 • C. 120
 • D. 240
Câu 31
Mã câu hỏi: 192203

Một đoạn mạch bổ sung của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

5'...GXT XTT AAA GXT...3”.

Biết các bộ ba mã hóa các axit amin là GXU: Ala, AAA: Lys, XUU: Leu. Trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên là

 • A. - Leu - Ala - Lys - Ala-
 • B. - Ala - Leu - Lys - Ala -
 • C. - Lys - Ala - Leu - Ala    
 • D. - Leu - Lys - Ala - Ala -
Câu 32
Mã câu hỏi: 192204

Ở một loài động vật, mỗi cặp tính trạng màu thân và màu mắt đều do một cặp gen quy định. Cho con đực (XY) thân đen, mặt trăng thuần chủng lai với con cái (XX) thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có 50% con cái thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân đen, mắt trắng : 5% con đực thân xám, mắt trắng : 5% con đực thân đen, mắt đỏ. Tần số hoán vị gen ở cá thể cái F1 là

 • A. 40%
 • B. 20%
 • C. 30%
 • D. 10%
Câu 33
Mã câu hỏi: 192205

Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet. Alen A có 2400 liên kết hiđrô; alen a có 2300 liên kết hiđrô. Do đột biến lệch bội đã xuất hiện thể ba (2n+1) có số nuclêôtit của các gen trên là T = 1000 và G = 1700. Kiểu gen của thể lệch bội trên là

 • A. AAA
 • B. AAa
 • C. aaa
 • D. Aaa
Câu 34
Mã câu hỏi: 192206

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D,d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 (1) Kiểu gen của cây P có thể là  

 (2) F2 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 16%.

(3) F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép.

(4) F2 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 10,25%.

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 35
Mã câu hỏi: 192207

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phổi tự do với nhau thu được F2. Cho các phát biểu sau về các con ruồi ở thế hệ F2, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%.

(2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ bằng một phần ba ruồi đực mắt trắng.

(3) Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mắt trắng.

(4) Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng.

 • A. 4         
 • B. 1     
 • C. 2
 • D. 3
Câu 36
Mã câu hỏi: 192208

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Gen A và B có tác động gây chết giai đoạn phối khi ở trạng thái đồng hợp tử trội AABB, Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong loài này có tối đa 4 loại kiểu gen về kiểu hình hoa vàng.

(2) Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được các cây F1 có tỉ lệ kiểu hình 8:6:1.

(3) Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì sẽ thu được F1 có 25% số cây hoa đỏ.

(4) Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1.

Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây thuần chủng với xác suất 1/3.

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 1
Câu 37
Mã câu hỏi: 192209

Một gen có chiều dài là 408nm và có 3100 liên kết hiđrô. Sau khi xử lý bằng 5-BU thành công thì số nuclêôtit từng loại của gen đột biến là

 • A. A = T = 500; G= X= 700
 • B. A=T= 503; G = X = 697
 • C. A = T = 499; G= X= 701
 • D. A=T= 501; G= X = 699
Câu 38
Mã câu hỏi: 192210

Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 5 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện hai phép lai, thu được kết quả sau:

- Phép lai 1: Cây hoa tím lai với cây hoa đỏ (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa tím :1 cây hoa đỏ: 1 cây hoa vàng.

- Phép lại 2: Cây hoa vàng lại với cây hoa hồng (P), thu được F1 có tỉ lệ 2 cây hoa vàng : 1 cây hoa hồng :1 cây hoa trắng.

Biết rằng không xảy ra đột biến, không xét đến vai trò của bố mẹ trong phép lai. Cho 2 cá thể lại với nhau, thu được đời con có kiểu hình hoa vàng. Tính theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu Sơ đồ lai thỏa mãn?

 • A. 45
 • B. 65
 • C. 60
 • D. 50
Câu 39
Mã câu hỏi: 192211

Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh  AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và một tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ là

 • A. 27/64
 • B. 9/64
 • C. 27/256
 • D. 81/256
Câu 40
Mã câu hỏi: 192212

Ở một loài động vật, trong quá trình giảm phân của cơ thể đực mang kiểu gen AABbDd có 20% tế bào đã bị rối loạn không phân li của cặp NST mang cặp gen Bb trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Kết quả tạo ra giao tử Abd chiếm tỉ lệ

 • A. 12,5%
 • B. 80%
 • C. 20%
 • D. 25%

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ