Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Sinh năm 2018-2019 - Trường đại học Vinh lần 3

15/04/2022 - Lượt xem: 35
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 190533

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

 • A.  ADN
 • B.  rARN  
 • C. protein  
 • D. mARN
Câu 2
Mã câu hỏi: 190534

Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?

 • A. Chim cu gáy
 • B.  Mèo rừng
 • C.  Tảo
 • D.  Muỗi
Câu 3
Mã câu hỏi: 190535

Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen đồng hợp?

 • A. AABb
 • B. AAbb
 • C. AaBb
 • D. Aabb
Câu 4
Mã câu hỏi: 190536

Biết một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Phép lai nào sau đây cho đời con đồng nhất về kiểu hình

 • A. aabb × AaBB
 • B. Aabb × AABB
 • C. AABb × AABb
 • D. Aabb × AaBB
Câu 5
Mã câu hỏi: 190537

Động vật nào sau đây có tim 3 ngăn?

 • A.  thú
 • B.
 • C.  chim
 • D. lưỡng cư
Câu 6
Mã câu hỏi: 190538

Thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ nào sau đây?

 • A.  1AA: 1aa
 • B.  1AA: 2Aa: 1aa
 • C.  1Aa
 • D. 1AA: 4Aa: 1aa
Câu 7
Mã câu hỏi: 190539

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về diễn thế sinh thái?

 • A. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường đã có quần xã sinh vật, kết thúc hình thành quần xã tương đối ổn định
 • B. Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường trống trơn, kết thúc có thể hình thành quần xã tương đối ổn định
 • C.  Diễn thế thứ sinh khởi đầu từ môi trường đã có quần xã sinh vật, kết thúc luôn hình thành quần xã tương đối ổn định
 • D. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường trống trơn, kết thúc hình thành quần xã tương đối ổn định
Câu 8
Mã câu hỏi: 190540

Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng

 • A. tiêu diệt các loài bất lợi cho sinh vật
 • B. làm giảm độ đa dạng của quần xã
 • C. thiết lập trạng thái cân bằng sinh học trong tự nhiên
 • D.  làm tăng độ đa dạng của quần xã
Câu 9
Mã câu hỏi: 190541

Một đoạn mạch gốc ADN vùng mã hóa của gen ở vi khuẩn có trình tự các nucleotit như sau:

3’…..GXXAAAGTTAXXTTTXGG….5’

Phân tử protein do đoạn gen đó mã hóa có bao nhiêu axit amin?

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 8
 • D. 6
Câu 10
Mã câu hỏi: 190542

Enzim dùng để cắt thể truyền và gen cần chuyển trong kĩ thuật chuyển gen là

 • A. ADN polimeraza
 • B.  restrictaza
 • C.  ligaza
 • D. ARN polimeraza
Câu 11
Mã câu hỏi: 190543

Ý nào sau đây không chính xác khi nói về cơ quan tương đồng?

 • A. phản ánh mối liên quan giữa các loài
 • B. phản ánh sự tiến hóa đồng quy
 • C. phản ánh sự tiến hóa phân li
 • D. phản ánh nguồn gốc chung
Câu 12
Mã câu hỏi: 190544

Một cơ thể đực có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}{\rm{Dd}}\) phát sinh giao tử bình thường, trong đó giao tử AbD chiếm tỉ lệ 10%. Khoảng cách giữa gen A và B là

 • A. 60cM
 • B. 30cM
 • C. 20cM
 • D. 40cM
Câu 13
Mã câu hỏi: 190545

Ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch do

 • A. đường kính mao mạch bé
 • B. áp lưc co bóp của tim giảm
 • C. tổng diện tích của mao mạch lớn   
 • D. mao mạch thường ở xa tim
Câu 14
Mã câu hỏi: 190546

Thực vật có mạch và động vật chuyển lên cạn xảy ra vào kỉ

 • A. Silua
 • B. Cambri
 • C. Pecmi
 • D. Ocđôvic
Câu 15
Mã câu hỏi: 190547

Quần xã sinh vật được đặc trưng bởi

 • A. số lượng loài và mối quan hệ giữa các cá thể
 • B. thành phần loài và sự phân bố
 • C.  kích thước và mật độ quần xã
 • D. giới tính và nhóm tuổi
Câu 16
Mã câu hỏi: 190548

Một quần thể khởi đầu gồm toàn cá thể có kiểu gen Aa. Sau bao nhiêu thế hệ tự thụ phấn thì số kiểu gen Aa trong quần thể chỉ còn lại 6,25%?

 • A. 4
 • B. 6
 • C. 5
 • D. 3
Câu 17
Mã câu hỏi: 190549

Ở một loài thực vật xét 2 cặp gen (A, a và B, b); trong kiểu gen có mặt cả 2 gen trội A và B quy định kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định kiểu hình hoa trắng. Số kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ tối đa trong loài là?

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 190550

Bệnh mù màu do gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể X quy định. Phép lai nào sau đây có 100% con trai bị bệnh mù màu?

 • A. XaXa × XAY
 • B. XAXA × XAY
 • C.  XAXa × XaY
 • D. XAXA × XaY
Câu 19
Mã câu hỏi: 190551

Thực vật có thể hấp thụ dạng nitơ nào sau đây?

 • A. N2 và NH3+
 • B. NH4+ và NO3-
 • C. N2 và NO3-
 • D.  NO2 và NO3-
Câu 20
Mã câu hỏi: 190552

Quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Cơ thể nào sau đây giảm phân cho nhiều loại giao tử nhất?

 • A. AaBbdd
 • B. AABbdd
 • C. aaBbdd
 • D. AabbDD
Câu 21
Mã câu hỏi: 190553

Điều nào sau đây là không đúng khi nói về tARN?

 • A. Mỗi phần tử tARN có thể mang nhiều loại axit amin khác nhau
 • B. Đầu 3’AXX 5’ mang axit amin
 • C.  Trong phần tử tARN có liên kết cộng hóa trị và liên kết hiđrô
 • D. Có cấu trúc dạng thùy
Câu 22
Mã câu hỏi: 190554

Sắp xếp nào sau đây đúng với thứ tự tăng dần đường kính của nhiễm sắc thể?

 • A. Sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → crômatit
 • B. Sợi cơ bản → crômatit → sợi nhiễm sắc
 • C. Crômatit → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc
 • D. Sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → crômatit
Câu 23
Mã câu hỏi: 190555

Điều gì là đúng đối với cả đột biến và di - nhập gen?

 • A. Chúng đều là các nhân tố tiến hóa và làm thay đổi lớn tần số các alen
 • B. Làm thay đổi tần số các alen
 • C. Chúng đều là các nhân tố tiến hóa và dẫn đến sự thích nghi
 • D. Làm thay đổi lớn tần số các alen và dẫn đến sự thích nghi
Câu 24
Mã câu hỏi: 190556

Thực vật CAM cố định CO2 vào ban đêm vì

 • A. ban ngày ánh sáng ức chế hoạt động của khí khổng
 • B. ban đêm mới đủ lượng nước cung cấp cho quá trình đẳng hóa CO2
 • C. ban ngày khí khổng đóng để tiết kiệm nước, ban đêm mở để lấy CO2
 • D. pha sáng không cung cấp đủ nguyên liệu cho quá trình đồng hóa CO2
Câu 25
Mã câu hỏi: 190557

Hải và An là hai chị em ruột, nhưng khác nhau về một số đặc điểm. Hải có tóc xoăn, mắt nâu giống bố; An có tóc thẳng, mắt đen giống mẹ. Giải thích nào sau đây không hợp lí?

 • A. Trình tự nuclêôtit trong ADN của Hải và An là khác nhau
 • B.  Kiểu gen của Hải và An khác nhau
 • C. Tỉ lệ \(\frac{{A + G}}{{T + X}}\) trong ADN của Hải và An là khác nhau
 • D. Hải và An nhận được loại giao tử khác nhau từ bố, mẹ
Câu 26
Mã câu hỏi: 190558

Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của sinh vật nhân thực?

I. Phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu tái bản.

II. Diễn ra theo nguyên tắc bộ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

III. Enzym ADN polymerase làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN và kéo dài mạch mới.

IV. Trên chạc chữ Y mạch mới 5’ → 3’ được tổng hợp liên tục còn mạch 3’ → 5’ được tổng hợp gián đoạn.

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 27
Mã câu hỏi: 190559

Khi nói về đặc trưng nhóm tuổi trong quần thể phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Tháp tuổi có đáy bé đỉnh lớn thể hiện quần thể đang phát triển
 • B. Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của quần thể
 • C. Để xây đựng tháp tuổi người ta dựa vào tuổi sinh lí
 • D. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể
Câu 28
Mã câu hỏi: 190560

Cho các ví đụ sau:

I. Một số loài cá sống ở các vùng khe chật hẹp dưới đáy biển có hiện tượng cá đực tiêu giảm kích thước kí sinh trên cá cái.

II. Cá mập con mới nở sử dụng các trứng chưa nở làm thức ăn.

III. Lúa và cỏ dại cạnh tranh giành nước và muối khoáng.

IV. Các con sư tử đực đánh nhau để bảo vệ lãnh thổ.

V. Tảo giáp nở hoa gây độc cho các loài tôm, cá.

Có bao nhiêu ví dụ thể hiện mối quan hệ cạnh tranh cùng loài?

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 2
Câu 29
Mã câu hỏi: 190561

Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có 2 alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA quy định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng và kiểu gen aa quy định lông trắng. Một quần thể của loài có thành phần kiểu gen là (P): 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây đúng khi nói về cấu trúc di truyền của quần thể?

 • A. Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì tần số alen lặn có xu hướng tăng
 • B. Các cá thể lông vàng và lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì quần thể có xu hướng giữ nguyên cấu trúc như quần thể (P)
 • C. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì kiểu hình lông trắng có xu hướng tăng nhanh hơn kiểu hình lông xám
 • D. Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường thì tần số alen trội có xu hướng giảm
Câu 30
Mã câu hỏi: 190562

Ở một loài động vật, alen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng; alen B quy định chân dài trội hoàn hoàn so với alen b quy định chân ngắn. Cho 2 cá thể đực, cái lai với nhau thu được F1 toàn con lông đen, chân dài. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6 con cái lông đen, chân dài : 2 con cái lông trắng, chân dài : 3 con đực lông đen, chân dài : 3 con đực lông đen, chân ngắn : 1 con đực lông trắng, chân dài : 1 con đực lông trắng, chân ngắn. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây sai?

 • A. Có 6 kiểu gen quy định con lông đen, chân dài
 • B. Có 8 phép lai giữa các con lông đen, chân dài
 • C. Lai các cá thể lông trắng, chân dài ở F2 với nhau đời con thu được 6 kiểu gen
 • D. Trong số các con lông đen, chân dài ở F2, con đực chiếm tỉ lệ 1/3
Câu 31
Mã câu hỏi: 190563

Sắp xếp các khu sinh học theo chiều tăng dần của độ ẩm.

I. Rừng địa trung hải → Thảo nguyên → Rừng rụng lá ôn đới.

II. Hoang mạc → Rừng mưa nhiệt đới → Savan.

III. Hoang mạc → Savan → Rừng mưa nhiệt đới.

IV. Thảo nguyên → Sa mạc → Rừng rụng lá ôn đới.

Số phương án đúng là

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3
Câu 32
Mã câu hỏi: 190564

Cho biết một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn; quá trình phát sinh giao tử không xảy ra đội biến. Cho phép lai P: AaBB × Aabb thu được F1, cho các cá thể F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, nhận định nào đúng về đời con F2?

 • A.  Kiểu gen đồng hợp có tỉ lệ là 1/2
 • B. Có 3 kiểu gen và 2 kiểu hình
 • C.  Có 3 kiểu gen dị hợp
 • D. Lấy ngẫu nhiên một cơ thể mang 2 tính trạng trội, xác suất để được cây có kiểu gen đồng hợp là 1/9
Câu 33
Mã câu hỏi: 190565

Ở một loài thú, xét 3 cặp gen (A, a; B, b; D, d). Trong kiểu gen có 2 gen A và B quy định kiểu hình lông màu đỏ, các gen còn lại quy định lông màu trắng. Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp. Ba gen này nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và một cặp nhiễm sắc thể giới tính (alen nằm trên vùng không tương đồng của NST X). Cho hai cơ thể đực, cái dị hợp tử 3 cặp gen giao phối với nhau. Biết các gen trội liên kết hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây chính xác?

I. Nếu 2 gen liên kết nằm trên nhiễm sắc thể thường ở F1 xuất hiện con cái lông trắng, chân thấp.

II. Nếu 2 gen liên kết nằm trên nhiễm sắc thể giới tính ở F1 xuất hiện 100% con cái chân cao.

III. Tỉ lệ phân li kiểu gen luôn là (1 : 1 : 1 : 1)(1 : 2 : 1).

IV. Tỉ lệ phân li kiểu hình luôn giống nhau.

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 2
Câu 34
Mã câu hỏi: 190566

Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền bệnh B và M. Bệnh B do một trong hai alen của một gen quy định. Bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Gen gây bệnh B nằm trên NST thường.

II. Có thể xác định chính xác kiểu gen của 5 người trong phả hệ trên.

III. Biết bên gia đình của người chồng III.1 chỉ có em trai bị cả hai bệnh B và M, những người còn lại trong gia đình đều bình thường. Xác suất sinh con trai bình thường của cặp III.1 và III.2 là 1/8

IV. III.2 và III.3 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 2
Câu 35
Mã câu hỏi: 190567

Ở chuột màu lông được quy định bởi 3 gen, mỗi gen có 2 alen. Trong kiểu gen có cặp dd quy định lông bạch tạng; các kiểu gen có màu khi có mặt gen D. Kiểu gen có 2 gen A và B quy định màu xám; A quy định màu vàng; B quy định màu nâu; các alen lặn tương ứng không quy định màu. Các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Có 5 kiểu gen đồng hợp quy định kiểu hình bạch tạng.

II. Cho các dòng bạch tạng thuần chủng giao phối với dòng lông xám thuần chủng thu được F1. Tiếp tục cho các con F1 thu được ở mỗi phép lai giao phối với nhau, đời con có thể phần li kiểu hình theo tỉ lệ (3 : 1) hoặc (9 : 3 : 4).

III. Cho dòng lông vàng thuần chủng giao phối với dòng lông xám thuần chủng thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau, F2 xuất hiện kiểu hình lông vàng chiếm tỉ lệ 1/3

IV. Có 16 kiểu gen quy định kiểu hình lông có màu sắc.

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 1
Câu 36
Mã câu hỏi: 190568

Có bốn dòng ruồi giấm thu thập được từ bốn vùng địa lý khác nhau. Trong đó dòng số 3 là dòng gốc, từ đó phát sinh các dòng còn lại. Phân tích trật tự gen trên nhiễm sắc thể số 3, người ta thu được kết quả sau (kí hiệu * là tâm động của NST):

Dòng 1: DCBEIH*GFK

Dòng 2: BCDEFG*HIK

Dòng 3: BCDH*GFEIK

Dòng 4: BCDEIH*GFK

Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

I. Đột biến của các dòng 1, 2, 4 là dạng đột biến chuyển đoạn.

II. Từ dòng gốc là dòng 3 đã xuất hiện các dòng đột biến còn lại theo trình tự dòng là 3 → 2 → 4 → 1.

III. Từ dòng 3 → dòng 2 đo đảo đoạn EFG*H → H*GFE.

IV. Từ dòng 2 → dòng 4 do đảo đoạn BCD → DCB.

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 4
Câu 37
Mã câu hỏi: 190569

Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen như sau: 0,01AA : 0,64Aa : 0,35aa. Quần thể này tự phối liên tiếp qua 4 thế hệ rồi sau đó ngẫu phối. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

I. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu đạt trạng thái cân bằng.

II. Sau 4 thế hệ tự phối, thể đồng hợp tăng còn thể dị hợp giảm.

III. Tần số kiểu gen ở thế hệ thứ 4 là 0,31AA : 0,04Aa : 0,65aa.

IV. Ở thế hệ ngẫu phối thứ 6 tần số alen A là 0,4.

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2
Câu 38
Mã câu hỏi: 190570

Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d} \times \frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\) thu được F1 có kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 52,875%. Theo lí thuyết, có báo nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số hoán vị gen là 18%.

II. Đời con tối đa có 40 kiểu gen và 12 kiểu hình.

III. Kiểu hình mang 3 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 5,125%.

IV. Số cá thể cái dị hợp tử về một trong 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 14,75%.

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 3
Câu 39
Mã câu hỏi: 190571

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 14, gồm 7 cặp (kí hiệu I → VII), trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét một cặp gen có 2 alen. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Khi khảo sát một quần thể của loài này, người ta phát hiện 4 dạng đột biến (kí hiệu A, B, C, D). Phân tích bộ NST của các dạng đột biến thu được kết quả sau:

Dạng đột biến

Số lượng nhiễm sắc thể đếm được ở từng cặp
  I II III IV V VI VII
A 3 3 3 3 3 3 3
B 1 2 2 2 2 2 2
C 3 2 2 2 2 2 2
D 2 2 2 2 4 2 2

Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

I. Đột biến dạng A giảm phân tạo giao tử bình thường chiếm tỉ lệ 0,78125%.

II. Đột biến dạng D có tối đa 25.515 kiểu gen.

III. Đột biến dạng C có tối đa 192 kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng.

IV. Đột biến dạng B có 256 kiểu gen quy định kiểu hình mang 1 tính trạng lặn

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 4
Câu 40
Mã câu hỏi: 190572

Ở một loài thực vật xét 2 gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, mỗi gen đều có 2 alen và quy định một tính trạng; alen trội là trội hoàn toàn. Cho hai cơ thể dị hợp tử về hai cặp gen có kiểu gen giống nhau giao phấn với nhau, thu được F1. Biết không xảy ra đột biến, quá trình phát sinh giao tử đực và cái xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiên phát biểu sau đây đúng?

I. Trong loài tối đa có 55 phép lai.

II. Đời con F1 tỉ lệ cây có kiểu gen đồng hợp bằng tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

III. Đời con F1 tỉ lệ cây có kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen đều chiếm tỉ lệ như nhau.

IV. Đời con F1 tỉ lệ cây mang 2 tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp bằng tỉ lệ cây mang 2 tính trạng lặn.

 • A. 1
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 3

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ