Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG môn Sinh học lần 1 năm 2019 - Trường THPT Yên Lạc 2 Vĩnh Phúc

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 192053

Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?

 • A. AaBbEe
 • B. AaBbDdEe
 • C. AaBbDEe
 • D. AaaBbDdEe
Câu 2
Mã câu hỏi: 192054

Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI với số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

Trong các thể đột biến trên có bao nhiêu thể đa bội lẻ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 3
Mã câu hỏi: 192055

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn không làm thay đổi lượng vật chất di truyền là

 • A. Đảo đoạn
 • B. Mất đoạn
 • C. Lặp đoạn
 • D. Chuyển đoạn
Câu 4
Mã câu hỏi: 192056

Cho phép lai AaBbDd x aaBbDD, theo lý thuyết tỷ lệ cá thể thuần chủng ở F1 là

 • A. 0%
 • B. 12,5%
 • C. 18,75%
 • D. 6,25%
Câu 5
Mã câu hỏi: 192057

Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là

 • A. Mô phân sinh lóng
 • B. Mô phân sinh đỉnh thân
 • C. Mô phân sinh đỉnh rễ
 • D. Mô phân sinh bên
Câu 6
Mã câu hỏi: 192058

Ở một loài thực vật, xét một cây F1 có kiểu gen tự thụ phấn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử, 40% tế bào sinh hạt phấn xảy ra hoán vị gen ở cặp NST mang gen A, B; 20% tế bào sinh hạt phấn xảy ra hoán vị gen ở cặp NST mang gen D, E. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái với tần số bằng nhau. Tính theo lý thuyết thì tỷ lệ cây F2 có kiểu hình A-B-D-E- là

 • A. 12,06%
 • B. 15,84%
 • C. 16,335%
 • D. 33,165%
Câu 7
Mã câu hỏi: 192059

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Đột biến gen có thể phát sinh ngay cả khi môi trường không có tác nhân đột biến
 • B. Đột biến gen tạo ra các lôcut gen mới, làm tăng đa dạng di truyền của loài
 • C. Đột biến gen lặn vẫn có thể biểu hiện ngay ra kiểu hình ở cơ thể bị đột biến
 • D. Các đột biến gen gây chết vẫn có thể truyền lại cho đời sau
Câu 8
Mã câu hỏi: 192060

Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây:
1. Gây độc hại đối với cây.
2. Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.
3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.
4. Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.
Số nhận định không đúng là

 • A. 1
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2
Câu 9
Mã câu hỏi: 192061

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Cho cây tứ bội có kiểu gen AaaaBbbb tự thụ phấn. Theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là

 • A. 35:35:1:1
 • B. 105:35:3:1
 • C. 33:11:1:1
 • D. 105:35:9:1
Câu 10
Mã câu hỏi: 192062

Bộ ba mã sao nào sau đây không có bộ ba đối mã tương ứng?

 • A. 3/ UAG 5/
 • B. 5AUG 3/
 • C. 3UAA  5/
 • D. 5 UGA 3/
Câu 11
Mã câu hỏi: 192063

Ở phép lai giữa ruồi giấm AB \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d}\) và ruồi giấm \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\) cho F1 có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn.Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?

 • A. 35%
 • B. 30%
 • C. 40%
 • D. 20%
Câu 12
Mã câu hỏi: 192064

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactozo vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

 • A. Vì lactôzơ làm cho các gen cấu trúc bị bất hoạt
 • B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ
 • C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động
 • D. Vì lactôzơ làm biến đổi cấu hình không gian của prôtêin ức chế
Câu 13
Mã câu hỏi: 192065

Thứ tự chính xác sơ đồ cung phản xạ tự vệ ở người là:

 • A. Thụ quan đau ở da \( \to \) Đường cảm giác \( \to \) Tủy sống\( \to \)Đường vận động\( \to \)
  Cơ co
 • B. Thụ quan đau ở da\( \to \) Đường vận động\( \to \) Tủy sống\( \to \) Đường cảm giác \( \to \) Cơ co
 • C. Thụ quan đau ở da \( \to \)Tủy sống\( \to \)Đường cảm giác\( \to \) Đường vận động \( \to \) Cơ co
 • D. Thụ quan đau ở da \( \to \) Đường cảm giác\( \to \) Đường vận động \( \to \)Tủy sống\( \to \) Cơ co
Câu 14
Mã câu hỏi: 192066

Cho các phát biểu sau:
(1) Trên mạch mã gốc của gen, tính từ đầu 5’ – 3’ của gen có thứ tự các vùng là: vùng điều hòa, vùng mã hóa, vùng kết thúc.
(2) Bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã sao 5’GXU3’ trên mARN là 5’XGA3’.
(3) Chiều tổng hợp của ARN polimeraza và chiều của ARN lần lượt là 5’- 3’ và 5’- 3’
(4) mARN không được tổng hợp theo nguyên tắc bán bảo toàn.
Số phát biểu đúng là:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 3
Câu 15
Mã câu hỏi: 192067

Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về tập tính học được?

 • A. Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu phải chạy xa
 • B. Con mèo ngửi thấy mùi cá là chạy tới gần
 • C. Ếch đực kêu vào mùa sinh sản
 • D. Chim sâu thấy bọ nẹt không dám ăn
Câu 16
Mã câu hỏi: 192068

Ở một loài thực vật, hình dạng hoa do sự tương tác bổ sung của hai gen không alen phân li độc lập. Trong đó, A-B- quy định kiểu hình hoa kép, còn lại quy định kểu hình hoa đơn. Lai các cây hoa đơn thuần chủng thu được F1 đồng loạt hoa kép. Cho F1 lai với một cây khác không phân biệt cơ thể bố mẹ. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với sự phân ly kiểu hình ở F2 là 3 : 5?

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 17
Mã câu hỏi: 192069

Có 4 tế bào sinh trứng của một cá thể có kiểu gen AabbDd XEXtiến hành giảm phân hình thành giao tử cái. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, không xảy ra hoán vị gen và không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể. Tính theo lý thuyết số loại trứng tối đa có thể tạo ra là

 • A. 64
 • B. 8
 • C. 6
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 192070

Quá trình hô hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở

 • A. tế bào chất
 • B. chất nền của ti thể
 • C. màng trong ti thể
 • D. chất nền của lục lạp
Câu 19
Mã câu hỏi: 192071

Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập và tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD cho đời con có tối đa:

 • A. 9 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình
 • B. 18 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hìn
 • C. 18 loại kiểu gen và 18 loại kiểu hình
 • D. 8 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình
Câu 20
Mã câu hỏi: 192072

Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn

 • A. sau phiên mã
 • B. dịch mã
 • C. sau dịch mã
 • D. phiên mã
Câu 21
Mã câu hỏi: 192073

Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính

 • A. 30nm
 • B. 11nm
 • C. 2nm
 • D. 300nm
Câu 22
Mã câu hỏi: 192074

Mạch gốc của gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA... 5’. Cho biết có bao nhiêu trường hợp thay thế nuclêôtit ở vị trí số 6 làm thay đổi codon mã hóa axit amin này thành codon mã hóa axit amin khác? (Theo bảng mã di truyền thì codon AAA và AAG cùng mã cho lizin, AAX và AAU cùng mã cho asparagin)

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 1
 • D. 2
Câu 23
Mã câu hỏi: 192075

Ở động vật, đặc điểm nào sau đây là đúng với kiểu sinh trưởng và phát triển không qua biến thái?

 • A. con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành
 • B. con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác với con trưởng thành
 • C. con non phải trải qua nhiều lần lột xác để phát triển thành con trưởng thành
 • D. phải trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành
Câu 24
Mã câu hỏi: 192076

Nguyên liệu của quá trình hô hấp gồm có:

 • A. CO2, H2O, năng lượng
 • B. Glucôzơ, ATP, O2
 • C. ATP, NADPH, O2
 • D. Cacbohiđrat, O2
Câu 25
Mã câu hỏi: 192077

Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là

 • A. lục lạp
 • B. ti thể
 • C. lưới nội chất hạt
 • D. trung thể
Câu 26
Mã câu hỏi: 192078

Cho các nhận định sau:
(1) Axit nuclêic gồm hai loại là ADN và ARN.
(2) ADN và ARN đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
(3) Đơn phân cấu tạo nên ARN có 4 loại là A, T, G, X.
(4) Chức năng của mARN là vận chuyển các axit amin.
(5) Trong các ARN không có chứa bazơ nitơ loại timin.
Số nhận định đúng là:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 1
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 192079

Ở người, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó đông, gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng máu đông bình thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là:

 • A. \({X^a}{X^a};{X^A}Y\)
 • B. \({X^a}{X^a};{X^a}Y\)
 • C. \({X^A}{X^A};{X^a}Y\)
 • D. \({X^A}{X^a};{X^A}Y\)
Câu 28
Mã câu hỏi: 192080

Ở người (2n = 46), vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào sinh dưỡng có

 • A. 46 crômatit
 • B. 92 nhiễm sắc thể kép
 • C. 92 tâm động
 • D. 46 nhiễm sắc thể đơn
Câu 29
Mã câu hỏi: 192081

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ lệ 1/16?

 • A. AaBb x AaBb
 • B. AaBb x Aabb
 • C. AaBB x aaBb
 • D. Aabb x AaBB
Câu 30
Mã câu hỏi: 192082

Ở đậu Hà Lan, khi lai các cây hoa đỏ với hoa trắng thu được F1 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ thu được F2: 3 đỏ : 1 trắng. Lấy ngẫu nhiên 3 cây F2 hoa đỏ tự thụ. Xác suất cả 3 cây cho đời con toàn hoa đỏ là

 • A. 1,5625%
 • B. 3,70%
 • C. 12,5%
 • D. 29,62%
Câu 31
Mã câu hỏi: 192083

Có 120 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân. Biết không có đột biến xảy ra, hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Số hợp tử được tạo thành là:

 • A. 480
 • B. 120
 • C. 240
 • D. 60
Câu 32
Mã câu hỏi: 192084

Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) giảm phân cho ra loại giao tử Ab với tỉ lệ :

 • A. 12%
 • B. 24%
 • C. 76%
 • D. 48%
Câu 33
Mã câu hỏi: 192085

Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa ở động vật diễn ra theo hướng nào?

 • A. Tiêu hóa nội bào \(\to \)Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào \(\to \) Tiêu hóa ngoại bào
 • B. Tiêu hóa ngoại bào \(\to \)Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào \(\to \) Tiêu hóa nội bào
 • C. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào \(\to \)Tiêu hóa nội bào \(\to \)Tiêu hóa ngoại bào
 • D. Tiêu hóa nội bào \(\to \)Tiêu hóa ngoại bào\(\to \)Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào
Câu 34
Mã câu hỏi: 192086

Trong một gia đình, gen trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ

 • A. Ti thể của bố
 • B. Ti thể của bố hoặc mẹ
 • C. Ti thể của mẹ
 • D. Nhân tế bào của cơ thể mẹ
Câu 35
Mã câu hỏi: 192087

Số lượng axit amin có trong phân tử protein hoàn chỉnh được tổng hợp từ gen có 150 chu kì xoắn và có vùng mã hóa liên tục là

 • A. 498
 • B. 499
 • C. 998
 • D. 999
Câu 36
Mã câu hỏi: 192088

Ở một loài động vật, khi cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám, mắt đỏ thuần chủng thu được F1 đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho các cá thể F1 giao phối ngẫunhiên với nhau, ở thế hệ F2 có 50% con cái thân xám, mắt đỏ, 20% con đực thân xám, mắt đỏ, 20% con đực thân đen, mắt trắng, 5% con đực thân xám, mắt trắng, 5% con đực thân đen, mắt đỏ. Phép lai này chịu sự chi phối của các quy luật di truyền:
1. Di truyền trội lặn hoàn toàn. 2. Gen nằm trên nhiễm sắc thể X, di truyền chéo.
3. Liên kết gen không hoàn toàn. 4. Phân li độc lập.
Phương án đúng là

 • A. 2, 3, 4
 • B. 1, 2, 4
 • C. 1, 2, 3
 • D. 1, 3, 4
Câu 37
Mã câu hỏi: 192089

Có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng khi nói về vi sinh vật?
(1) Có kích thước rất nhỏ, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi.
(2) Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực.
(3) Hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh.
(4) Sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.
(5) Phân bố rộng rãi trong tự nhiên.

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 2
 • D. 5
Câu 38
Mã câu hỏi: 192090

Trong quá trình dịch mã, liên kết peptit đầu tiên được hình thành giữa

 • A. hai axit amin kế nhau
 • B. axit amin mở đầu với axit amin thứ nhất
 • C. hai axit amin cùng loại hay khác loại
 • D. axit amin thứ nhất với axit amin thứ hai
Câu 39
Mã câu hỏi: 192091

Có bao nhiêu hiện tượng sau đây thể hiện tính ứng động của thực vật?
1. Ngọn cây luôn vươn về phía có ánh sáng.
2. Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn dinh dưỡng.
3. Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối.
4. Lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm.
5. Vận động quấn vòng của tua cuốn.

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 5
Câu 40
Mã câu hỏi: 192092

Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN-pôlimeraza là 

 • A. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của phân tử ADN
 • B. nối các đoạn Okazaki để tạo thành mạch liên tục
 • C. tổng hợp mạch mới theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn của ADN
 • D. tháo xoắn và làm tách hai mạch của phân tử ADN

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ