Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 8 Trường THCS Phong Hoa năm 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 17
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 38071

Phương trình nào trong các phương trình cho dưới đây là phương trình bậc nhất một ẩn? 

 • A. 2x2 + 6 = 0
 • B. x - 3 = 0
 • C. 0x + 3 = 0
 • D. (x + 1)(x + 3) = 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 38072

Điều kiện xác định của phương trình \(\frac{{x + 2}}{{x - 3}}\,\, = \,\,\frac{{3x - 1}}{{x(x - 3)}}\,\, + \,\,1\)  là:

 • A. x \( \ne \) 0
 • B. x \( \ne \) 0 và x \( \ne \) 3
 • C. x \( \ne \) 0 và x \( \ne \) -3
 • D. x \( \ne \) 3
Câu 3
Mã câu hỏi: 38073

Nghiệm của phương trình  (x + 2)(x + 3) = 0 là:

 • A. x = 3
 • B. x = -2
 • C. x = -2; x = -3
 • D. x = -2; x = -4
Câu 4
Mã câu hỏi: 38074

Bất phương trình 2x - 10 > 0 có tập nghiệm là : 

 • A. S ={x| x > 5}
 • B. S ={x| x < 5}
 • C. S ={x| x > 2}
 • D. S ={x| x < 2}
Câu 5
Mã câu hỏi: 38075

Khi x > 0, kết quả rút gọn của biểu thức |-x| - 2x + 5 là: 

 • A. x - 5
 • B. -x - 5
 • C. -3x + 5
 • D. -x + 5
Câu 6
Mã câu hỏi: 38076

Biết \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{2}{5}\) và CD = 4cm . Độ dài AB bằng:

 • A. 10cm
 • B. \(\frac{{24}}{5}\)cm
 • C. 1,6cm
 • D. 1,4cm
Câu 7
Mã câu hỏi: 38077

Nếu \(\Delta\)ABC ~ \(\Delta\)A'B’C’ theo tỉ số đồng dạng k thì \(\Delta\)A'B'C' ~ \(\Delta\)ABC theo tỉ số đồng dạng  

 • A. k2
 • B. 2k
 • C. \(\frac{1}{k}\)
 • D. \(\frac{1}{2k}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 38078

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 150cm2, thể tích của nó là:

 • A. 216cm3
 • B. 125cm3
 • C. 6cm3
 • D. 144cm3
Câu 9
Mã câu hỏi: 38079

Trong DABC có MN//BC \(\left( {M \in AB;\,N \in AC} \right)\), ta có tỉ số:

 • A. \(\frac{{MA}}{{MC}} = \frac{{{\rm{NB}}}}{{{\rm{NA}}}}\)
 • B. \(\frac{{MA}}{{NC}} = \frac{{{\rm{MB}}}}{{{\rm{NA}}}}\)
 • C. \(\frac{{MA}}{{MB}} = \frac{{{\rm{NA}}}}{{{\rm{NC}}}}\)
 • D. \(\frac{{MA}}{{MB}} = \frac{{{\rm{NB}}}}{{{\rm{NC}}}}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 38080

Cho tam giác ABC có đường phân giác trong AD, ta có tỉ số:

 • A. \(\frac{{AB}}{{B{\rm{D}}}} = \frac{{{\rm{DC}}}}{{{\rm{AC}}}}\)
 • B. \(\frac{{DB}}{{DC}} = \frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{AC}}}}\)
 • C. \(\frac{{DC}}{{B{\rm{D}}}} = \frac{{{\rm{AB}}}}{{{\rm{AC}}}}\)
 • D. \(\frac{{AB}}{{AC}} = \frac{{{\rm{DC}}}}{{{\rm{DB}}}}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 38081

Cho hình lập phương có cạnh là 5cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

 • A. \(25c{m^2}\)
 • B. \(125c{m^2}\)
 • C. \(150c{m^2}\)
 • D. \(100c{m^2}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 38082

Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là: 3cm ; 4cm ; 5cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

 • A. 54cm3
 • B. 15cm3
 • C. 60cm3
 • D. 30cm3

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ