Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết axit HCl môn Hóa học 10 năm 2018 - 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 95505

A là hỗn hợp 2 kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. Nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được a gam 2 muối, còn nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được 1,1807a gam 2 muối. X và Y là

 • A. Li và Na.     
 • B. Na và K.     
 • C. K và Rb.         
 • D. Rb và Cs.
Câu 2
Mã câu hỏi: 95506

Câu 1:Hoà tan x gam kim loại M trong y gam dung dịch HCl 7,3% (lượng axit vừa đủ) thu được dung dịch A có nồng độ 11,96%. Kim loại M là

 • A. Cu.       
 • B. Fe.   
 • C. Mg.              
 • D. Mn.   
Câu 3
Mã câu hỏi: 95507

Hòa tan hết một lượng hiđroxit kim loại M(OH)n bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thu được dung dịch A, cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 20% thu được dung dịch muối B có nồng độ 8,958%. Công thức của M(OH)n

 • A. Ca(OH)2.         
 • B. KOH.     
 • C. NaOH.       
 • D. Mg(OH)2.
Câu 4
Mã câu hỏi: 95508

Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là

 • A. 15,76%.         
 • B. 28,21%.    
 • C. 11,79%.   
 • D. 24,24%.
Câu 5
Mã câu hỏi: 95509

Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là

 • A. Ba.          
 • B. Ca.      
 • C. Be.         
 • D. Mg.
Câu 6
Mã câu hỏi: 95510

Hoà tan 174 gam hỗn hợp M2CO3 và M2SO3 (M là kim loại kiềm) vào dung dịch HCl dư. Toàn bộ khí CO2 và SO2 thoát ra được hấp thụ tối thiểu bởi 500 ml dung dịch NaOH 3M. Kim loại M là

 • A. Li.        
 • B. Na.       
 • C. K.    
 • D. Rb.
Câu 7
Mã câu hỏi: 95511

Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm thổ và oxit của nó tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 55,5 gam muối khan. Kim loại kiềm thổ là

 • A. Ca.   
 • B. Sr.     
 • C. Ba.     
 • D. Mg.
Câu 8
Mã câu hỏi: 95512

Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (MX < MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là

 • A. K.            
 • B. Na.     
 • C. Rb.     
 • D. Li.
Câu 9
Mã câu hỏi: 95513

Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

 • A. natri và magie.     
 • B. liti và beri.  
 • C. kali và canxi.     
 • D. kali và bari.
Câu 10
Mã câu hỏi: 95514

Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu hòa tan hết 2,4 gam kim loại R trong dung dịch HCl 1M thì thấy không dùng hết 500 ml. Kim loại R là

 • A. Ca.       
 • B. Mg.        
 • C. Be.        
 • D. Sr.
Câu 11
Mã câu hỏi: 95515

Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là

 • A. Na.     
 • B. K.          
 • C. Rb.          
 • D. Li.
Câu 12
Mã câu hỏi: 95516

Hòa tan 16,8 gam hỗn hợp gồm muối cacbonat và muối sunfit của cùng một kim loại kiềm vào dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc). Kim loại kiềm là

 • A. Li.       
 • B. Na.   
 • C. K.         
 • D. Rb.
Câu 13
Mã câu hỏi: 95517

Biết X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (đktc). Kim loại X là

 • A. Ba.          
 • B. Ca.   
 • C. Sr.   
 • D. Mg.
Câu 14
Mã câu hỏi: 95518

Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

 • A. 90 ml.  
 • B. 57 ml.      
 • C. 75 ml.       
 • D. 50 ml.
Câu 15
Mã câu hỏi: 95519

Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là

 • A. Cu.       
 • B. Zn.       
 • C. Fe.         
 • D. Mg.
Câu 16
Mã câu hỏi: 95520

Hoà tan hết x gam CuO trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 25,2%, thu được dung dịch X. Cô cạn 50 gam X thu được y gam muối khan. Giá trị của y là

 • A. 16,207.      
 • B. 28,362.      
 • C. 24,311.     
 • D. 20,259.
Câu 17
Mã câu hỏi: 95521

Hoà tan một lượng oxit của kim loại R vào trong dung dịch H2SO4 4,9% (vừa đủ) thì thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,882%. Công thức của oxit kim loại là

 • A. CuO.           
 • B. FeO.   
 • C. MgO.    
 • D. ZnO.
Câu 18
Mã câu hỏi: 95522

Gọi A là hỗn hợp 2 kim loại kiềm X và Y thuộc 2 chu kì kế tiếp. Nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì thu được a gam 2 muối, còn nếu cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được 1,1807a gam 2 muối. X và Y là

 • A. Li và Na.         
 • B. Na và K.   
 • C. K và Rb.      
 • D. Rb và Cs.
Câu 19
Mã câu hỏi: 95523

Cho dung dịch NaHSO3 26% phản ứng vừa hết với dung dịch H2SO4 19,6%, thu được dung dịch X. Nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch X là

 • A. 12,12%.     
 • B. 11,22%.         
 • C. 22,11%.        
 • D. 11,49%.
Câu 20
Mã câu hỏi: 95524

Muối A tạo bởi kim loại M (hoá trị II) và phi kim X (hoá trị I). Hoà tan một lượng A vào nước được dung dịch A1. Nếu thêm AgNO3 dư vào A1 thì lượng kết tủa tách ra bằng 188% lượng A. Nếu thêm Na2CO3 dư vào dung dịch A1 thì lượng kết tủa tách ra bằng 50% lượng A. Công thức của muối A là

 • A. CaBr2.    
 • B. CaCl2.     
 • C. BaBr2.     
 • D. BaCl2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 95525

Hoà tan hoàn toàn một lượng kim loại R hóa trị n bằng dung dịch H2SO4 loãng rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được một lượng muối khan có khối lượng gấp 5 lần khối lượng kim loại R ban đầu đem hoà tan. Kim loại R đó là

 • A. Al.     
 • B. Ba.      
 • C. Zn.     
 • D. Mg.
Câu 22
Mã câu hỏi: 95526

Hoà tan a gam M2(CO3)bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 15,09%. Công thức của muối cacbonat là

 • A. CuCO3.   
 • B. FeCO3.       
 • C. SrCO3.     
 • D. K2CO3.
Câu 23
Mã câu hỏi: 95527

Hòa tan hết một lượng hiđroxit kim loại M(OH)n bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thu được dung dịch A, cho dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 20% thu được dung dịch muối B có nồng độ 8,958%. Công thức của M(OH)n

 • A. Ca(OH)2.   
 • B. KOH.      
 • C. NaOH.          
 • D. Mg(OH)2.
Câu 24
Mã câu hỏi: 95528

Cho dung dịch NaOH 20,00% tác dụng vừa đủ với dung dịch FeCl2 10,00%. Đun nóng trong không khí cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là (coi nước bay hơi không đáng kể)

 • A. 7,5%.      
 • B. 7,45%.          
 • C. 8,5%.     
 • D. 8,45% .
Câu 25
Mã câu hỏi: 95529

Cho hỗn hợp gồm NaBr và NaI hoà tan hoàn toàn vào nước được dung dịch A. Cho vào dung dịch A một lượng brom vừa đủ thu được muối X có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của muối ban đầu là a gam. Hoà tan X vào nước thu được dung dịch B. Sục khí clo vừa đủ vào dung dịch B thu được muối Y có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của muối X là 2a gam. Phần trăm theo khối lượng của NaBr và NaI trong hỗn hợp muối ban đầu là (coi clo, brom, iot không tác dụng với H2O)

 • A. 50%; 50%.     
 • B. 65%; 45%.      
 • C. 43,31%; 56,69%.  
 • D. 56,69%; 43,31% .  
Câu 26
Mã câu hỏi: 95530

Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2(đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là

 • A. 69,23%    
 • B. 34,60%  
 • C. 38,46%     
 • D. 51,92%
Câu 27
Mã câu hỏi: 95531

Hòa tan 2 gam một kim loại M thuộc nhóm IIA trong dung dịch HCl (dư). Cô can dung dịch, thu được 5,55 gam muối. Kim loại X là

 • A. canxi     
 • B. bari        
 • C. magie    
 • D. beri
Câu 28
Mã câu hỏi: 95532

Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

 • A. Ca      
 • B. Ba      
 • C. Sr      
 • D. Mg
Câu 29
Mã câu hỏi: 95533

Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2(đktc). Giá trị của V là

 • A. 6,72     
 • B. 8,40     
 • C. 3,36      
 • D. 5,60
Câu 30
Mã câu hỏi: 95534

Cho các phản ứng sau:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

 • A. 2
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 3
Câu 31
Mã câu hỏi: 95535

Phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là

 • A.

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

 • B.

  2HCl + Mg → MgCl2 + H2

 • C.

  MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

 • D. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
Câu 32
Mã câu hỏi: 95536

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

 • A.

  KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

 • B.

  NaHCO3, AgNO3, CuO

 • C.

  FeS, BaSO4, KOH

 • D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS
Câu 33
Mã câu hỏi: 95537

Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là

 • A.

  Cu, Al, Fe

 • B.

  Cu, Ag, Fe

 • C.

  CuO, Al, Fe

 • D. Al, Fe, Ag
Câu 34
Mã câu hỏi: 95538

Phát iểu nào sau đây sai?

 • A.

  NaCl được dung làm muối ăn và bảo quản thực phẩm.

 • B.

  HCl là chất khí không màu, mùi xốc, ít tan trong nước.

 • C.

  Axit clohidric vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

 • D. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl, có kết tủa trắng.
Câu 35
Mã câu hỏi: 95539

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí hidro clorua bằng cách

 • A.

  Cho NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng.

 • B.

  Cho NaCl tinh thể tác dụng với HNO3 đăc, đun nóng.

 • C.

  Cho NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 loãng, đun nóng.

 • D. Cho NaCl tinh thể tác dụng với HNO3 loãng, đun nóng.
Câu 36
Mã câu hỏi: 95540

Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 đều thu được cùng một muối là

 • A. Fe       
 • B. Zn       
 • C. Cu         
 • D. Ag
Câu 37
Mã câu hỏi: 95541

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch HCl, quỳ tím

 • A. Hóa đỏ.  
 • B. Hóa xanh.   
 • C. Không đổi màu.  
 • D. Mất màu.
Câu 38
Mã câu hỏi: 95542

Nồng độ cao nhất của dung dịch HCl là

 • A. 25 %.    
 • B. 37%.       
 • C. 20%.     
 • D. 50%.
Câu 39
Mã câu hỏi: 95543

Nhận xét nào sau đây về hidro clorua là không đúng?

 • A. Là chất khí ở điều kiện thường.
 • B. Có mùi xốc.
 • C. Tan tốt trong nước.
 • D. Có tính axit.
Câu 40
Mã câu hỏi: 95544

Khí hidro clorua có thể được điều chế bằng cách cho muối ăn (NaCl rắn) tác dụng với chất nào sau đây?

 • A. H2SO4 loãng.       
 • B. H2SOđặc.
 • C. NaOH.          
 • D. H2O.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ