Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

50 câu trắc nghiệm Hóa học 10 Chương 1 Cấu tạo Nguyên tử

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (50 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 95905

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu tạo bởi 36 hạt, trong hạt nhân số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là 

 • A. 1s22s22p6     
 • B. 1s22s22p63s2  
 • C. 1s22s22p62d2               
 • D. 1s22s22p63s13p1
Câu 2
Mã câu hỏi: 95906

Nguyên tử X có tổng số hạt proton, notron, electron là 34. Biết số notron nhiều hơn số proton là 1. Số khối của nguyên tử X là  

 • A. 11.   
 • B. 23.         
 • C.  35.        
 • D. 46.
Câu 3
Mã câu hỏi: 95907

Trong nguyên tử X tổng số các hạt cơ bản (e, p, n) là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Nguyên tử X là 

 • A. \({}_{35}^{80}Br\)
 • B. \({}_{35}^{79}Br\)
 • C. \({}_{26}^{56}Fe\)
 • D. \({}_{30}^{65}Zn\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 95908

Tổng số p, e, n trong nguyên tử của nguyên tố A là 28 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Nguyên tố A là  

 • A. O (Z=8)
 • B. F (Z=9)  
 • C. Ar (Z=18) 
 • D. K (Z=19)
Câu 5
Mã câu hỏi: 95909

Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố B là 

 • A.  Na (Z=11)
 • B. Mg (Z=12)  
 • C.  Al (Z=13)      
 • D. Cl (Z=17)
Câu 6
Mã câu hỏi: 95910

Chọn cấu hình e không đúng

 • A. 1s22s22p5 
 • B. 1s22s22p63s2       
 • C.  1s22s22p63s23p5  
 • D. 1s22s22p63s23p34s2  
Câu 7
Mã câu hỏi: 95911

Cho nguyên tử của các nguyên tố: X (Z = 11); Y (Z = 12); L (Z = 17); E (Z = 16); G (Z = 8); Q (Z = 9); T (Z = 18);    M (Z = 19). Trường hợp nào sau đây chỉ gồm các nguyên tử và ion có cùng cấu hình electron? 

 • A. X+, Y2+, G2-, L-.    
 • B.  L-, E2-, T, M+.        
 • C. X+, Y2+, G2-, Q.   
 • D. Q-, E2-, T, M+.
Câu 8
Mã câu hỏi: 95912

Các ion S2-, Cl-, K+, Ca2+ đều có cấu hình chung là 3s23p6. Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự bán kính ion giảm dần: 

 • A. Ca2+ >S2- > Cl - > K+   
 • B. K+ > Ca2+ > S2- > Cl - 
 • C. Ca2+ > K+ > Cl- > S2-  
 • D. S2- > Cl - > K+ > Ca2+
Câu 9
Mã câu hỏi: 95913

Dựa vào cấu hình e nguyên tử của nguyên tố sau, hãy xác định nguyên tố nào là kim loại:

a) 1s22s22p2             b)1s22s22p63s2             c)1s22s22p63s23p3        d) 1s22s22p63s23p6      

e) 1s22s22p63s23p64s

 • A. b, e            
 • B. a, b, c            
 • C. a, c, d          
 • D. b, c
Câu 10
Mã câu hỏi: 95914

Tổng số hạt electron, proton, nơtron trong nguyên tử nguyên tố kim loại X bằng 34. Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 11. Nhận xét nào sau đây không đúng ? 

 • A. X được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
 • B. Hợp chất tạo bởi X và Y có trong khoáng vật xinvinit.
 • C. Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất ion.
 • D. Đơn chất Y tác dụng với N2, O2 ở nhiệt độ thường.
Câu 11
Mã câu hỏi: 95915

Cation R2+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . Cấu hình electron của nguyên tử R là 

 • A. 1s22s22p4     
 • B. 1s22s22p5           
 • C. 1s22s22p63s2           
 • D. 1s22s22p63s1
Câu 12
Mã câu hỏi: 95916

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Y là        

 • A. 3s23p5      
 • B. 2s22p4.        
 • C. 3s23p4.     
 • D. 3s23p3.
Câu 13
Mã câu hỏi: 95917

Số nguyên tố mà nguyên tử của nó (ở trạng thái cơ bản) có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7 là:        

 • A. 3
 • B. 1
 • C. 9
 • D. 5
Câu 14
Mã câu hỏi: 95918

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số proton có trong nguyên tử X là 

 • A. 8
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 15
Mã câu hỏi: 95919

Nhận định nào đúng? 

 • A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
 • B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.
 • C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
 • D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
Câu 16
Mã câu hỏi: 95920

Nguyên tử X ở lớp thứ 3 (lớp ngoài cùng) có chứa 5 electron. X có điện tích hạt nhân là 

 • A. 14.       
 • B. 15.              
 • C. 10.       
 • D. 18.
Câu 17
Mã câu hỏi: 95921

Cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 không thể là của 

 • A.  ion Cl-.          
 • B. nguyên tử Ar.     
 • C. nguyên tử K.        
 • D.  ion Ca2+.
Câu 18
Mã câu hỏi: 95922

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của hai nguyên tử X, Y lần lượt là 3sx và 3p4  Biết phân lớp 3s của X, Y hơn kém nhau 1 electron. Hai nguyên tố X và Y là 

 • A. Mg, Cl.      
 • B. Mg, S.              
 • C. Na, Cl.      
 • D. Na, S
Câu 19
Mã câu hỏi: 95923

Trong hạt nhân nguyên tử nguyên tố X, số proton bằng số nơtron. Ion do X tạo ra có 10e và 8p. Tính tổng số hạt cơ bản trong nguyên tố X? 

 • A. 26.          
 • B. 18.            
 • C. 16.       
 • D. 24.
Câu 20
Mã câu hỏi: 95924

Trong tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử Clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng 37Cl có trong HClO (với H là đồng vị \({}_1^1H\) , O là đồng vị \({}_8^{16}O\) ) Cho nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. 

 • A. 16,25%.        
 • B.  53,07%.         
 • C. 50,08%.          
 • D. 17,07%.
Câu 21
Mã câu hỏi: 95925

Hợp chất Y có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt . Trong hạt nhân X, số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong MX2 là 58 hạt.   Tìm AM và AX

 • A. 56 và 32           
 • B. 65 và 16            
 • C. 39 và 32                
 • D. 26 và 16
Câu 22
Mã câu hỏi: 95926

Nguyên tố X có hai đồng vị là X1 và X2 . Đồng vị X1 có tổng số hạt là 18. Đồng vị X2 có tổng số hạt là 20. Biết rằng các loại hạt cơ bản trong X1 bằng nhau. X2 có nguyên tử khối là 

 • A. 12.             
 • B. 13.          
 • C. 14.               
 • D. 16.
Câu 23
Mã câu hỏi: 95927

Nguyên tử X có tổng số hạt là 115, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Cấu hình electron của nguyên tử X là 

 • A.  [Ne] 3s3p3
 • B. [Ne] 3s23p5
 • C.  [Ar] 3d10 4s24p3.        
 • D. [Ar] 3d10 4s24p5.
Câu 24
Mã câu hỏi: 95928

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp , lớp thứ 3 có 5 electron . Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là con số nào sau đây ? 

 • A. 7
 • B. 9
 • C. 15
 • D. 17
Câu 25
Mã câu hỏi: 95929

Một nguyên tử có kí hiệu là \(_{21}^{45}X\), cấu hình electron của nguyên tử X là : 

 • A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1.               
 • B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2.
 • C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3.            
 • D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4s2.
Câu 26
Mã câu hỏi: 95930

Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử : \(_{13}^{26}X,\,_{26}^{55}Y,\,_{12}^{26}Z\,\,?\) 

 • A. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học    
 • B. X và Z có cùng số khối
 • C. X và Y có cùng số nơtron             
 • D. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học
Câu 27
Mã câu hỏi: 95931

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử sắt là 26. Trong nguyên tử sắt, số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là: 

 • A. 6
 • B. 26
 • C. 2
 • D. Đáp án khác.
Câu 28
Mã câu hỏi: 95932

Tổng số hạt n, p, e của một nguyên tử là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 10. Xác định nguyên tố đó. 

 • A.  K            
 • B. Ba       
 • C. Na          
 • D. Ca
Câu 29
Mã câu hỏi: 95933

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Cấu hình electron của nguyên tử X là 

 • A. [Ne] 3s3p1.    
 • B. [Ne] 3s23p5.      
 • C. [Ar] 4s2.                    
 • D. [Ar] 3d10 4s24p1.
Câu 30
Mã câu hỏi: 95934

Tổng số electron ở các phân lớp 3p và 3d của ion \({}_{26}F{e^{3 + }}\) là 

 • A. 10.         
 • B. 11.           
 • C. 12.        
 • D. 13.
Câu 31
Mã câu hỏi: 95935

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 180, trong đó tổng số hạt mang điện chiếm 58,89%. X là nguyên tố 

 • A.  flo(Z=9).        
 • B. Clo(Z=17).               
 • C.  brom(Z=35).          
 • D. iot(Z=53).
Câu 32
Mã câu hỏi: 95936

Nhận định nào không đúng ? Hai nguyên tử \({}_{29}^{63}Cu\) và \({}_{29}^{65}Cu\) 

 • A. là đồng vị của nhau.                    
 • B. có cùng số electron.
 • C. có cùng số nơtron.      
 • D.  có cùng số hiệu nguyên tử.
Câu 33
Mã câu hỏi: 95937

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử nguyên tố M là 58, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Hạt nhân nguyên tử nguyên tố M có số khối là 

 • A. 19.         
 • B. 20.                        
 • C. 39.            
 • D. 40.
Câu 34
Mã câu hỏi: 95938

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 

 • A. 15            
 • B. 17           
 • C. 23               
 • D. 18
Câu 35
Mã câu hỏi: 95939

Trong tự nhiên, bạc có 2 đồng vị trong đó đồng vị 109Ag chiếm 44%. Nguyên tử khối của của đồng vị thứ hai là bao nhiêu, biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 ? 

 • A. 106        
 • B. 107             
 • C. 108                         
 • D. 109
Câu 36
Mã câu hỏi: 95940

Ion M3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ...3d5 . Vậy số proton trong ion M3+ là 

 • A. 23.               
 • B. 24.         
 • C. 25.                 
 • D. 26.
Câu 37
Mã câu hỏi: 95941

Những nhận định nào không đúng?

1. Trong nguyên tử, số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

2. Tổng số proton và số electron trong nguyên tử bằng số khối.

3. Số khối là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử.

4. Trong một nguyên tử, số proton luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân. 

 • A. 1,2,3.          
 • B. 1,2,4.        
 • C. 1,3,4.               
 • D. 2,3,4.
Câu 38
Mã câu hỏi: 95942

Cấu hình electron nào sau đây viết không đúng? 

 • A. 1s2 2s2.          
 • B. 1s2 2s2 2p5.                    
 • C. 1s2 2s2 2p6.     
 • D. 1s2 2s2 2p7.
Câu 39
Mã câu hỏi: 95943

Cho biết cấu hình electron của

X là 1s2 2s2 2p2;                  Y là 1s2 2s2 2p6 3s1;                             Z là 1s2 2s2 2p6 3s2;

T là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3;       Q là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1;                       R là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Các nguyên tố kim loại là 

 • A. X,Y,Z.                
 • B. X,Y,T.                 
 • C. Y, Z,Q.                     
 • D. T,Q,R.
Câu 40
Mã câu hỏi: 95944

Cho 2 kí hiệu nguyên tử :  1123Na và  1223Mg .Chọn câu trả lời đúng

 • A. Na và Mg cùng có 23 electron 
 • B. Na và Mg có cùng điện tích hạt nhân .
 • C.  Na và Mg là đồng vị của nhau .             
 • D. Hạt nhân của Na và Mg đều có 23 hạt.
Câu 41
Mã câu hỏi: 95945

Anion X2- có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình e của X là: 

 • A. 1s22s22p2             
 • B. 1s22s22p63s2       
 • C. 1s22s22p4   
 • D. 1s22s22p5
Câu 42
Mã câu hỏi: 95946

Một Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R có thể là : 

 • A. 3s1             
 • B.  3p1                
 • C.  3s2         
 • D. Cả A , B , C đều đúng
Câu 43
Mã câu hỏi: 95947

Cấu hình e nào dưới đây không đúng? 

 • A. Cr( Z = 24) : [Ar] 3d54s1
 • B. Fe ( Z= 26): [Ar]3d64s2  
 • C. ( Z = 6): [He] 2s22p2  
 • D. F- ( Z = 9) : [He]2s22p5
Câu 44
Mã câu hỏi: 95948

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tử M : 

 • A. 1s22s22p6        
 • B. 1s22s22p63s2     
 • C. 1s22s22p63s23p1      
 • D. 1s22s22p63s1
Câu 45
Mã câu hỏi: 95949

Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử đó là 

 • A. 9
 • B. 18
 • C. 19
 • D. 28
Câu 46
Mã câu hỏi: 95950

Nhận định nào đúng? 

 • A. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
 • B. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim.
 • C. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
 • D. Tất cả các nguyên tố mà nguyên tử  có 7 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại
Câu 47
Mã câu hỏi: 95951

Nguyên tử Crom (Z = 24), cấu hình electron của nguyên tử Crom là 

 • A. 1s22s22p63s23p64s23d4.           
 • B. 1s22s22p63s23p63d44s2.
 • C. 1s22s22p63s23p63d54s1.               
 • D. 1s22s22p63s23p64s13d5.
Câu 48
Mã câu hỏi: 95952

Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất: 

 • A. không mang điện                         
 • B. mang điện tích âm      
 • C.  mang điện tích dương             
 • D.  có thể mang điện hoặc không mang điện
Câu 49
Mã câu hỏi: 95953

Hạt nhân của nguyên tử là một thành phần cấu tạo của nguyên tử: 

 • A.  không mang điện         
 • B. mang điện tích âm
 • C. mang điện tích dương                             
 • D.  có thể mang điện hoặc không
Câu 50
Mã câu hỏi: 95954

Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất? 

 • A. Lớp K.           
 • B. Lớp L.       
 • C. Lớp  M.    
 • D. Lớp N.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ