Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

30 Câu hỏi Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2 Cấu hình electron Nâng cao

15/04/2022 - Lượt xem: 13
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 96125

Số nguyên tố mà nguyên tử của nó (ở trạng thái cơ bản) có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7 là

 • A. 9.
 • B. 3.
 • C. 1.
 • D. 11.
Câu 2
Mã câu hỏi: 96126

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu ?

 • A. 6.
 • B. 8.
 • C. 14.
 • D. 16.
Câu 3
Mã câu hỏi: 96127

Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 115, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của R là

 • A. [Ne] 3s23p3.
 • B. [Ne] 3s23p5.
 • C.  [Ar] 4s24p5.
 • D. [Ar] 3d104s24p5.
Câu 4
Mã câu hỏi: 96128

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố

 • A. s.
 • B. p.
 • C. d.
 • D. f.
Câu 5
Mã câu hỏi: 96129

Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản là 52, trong đó số hạt không mang điện trong nhân lớn gấp 1,059 lần số hạt mang điện tích âm. Kết luận nào sau đây không đúng với R ?

 • A. R là phi kim.
 • B. R có số khối là 35.
 • C. Điện tích hạt nhân của R là 17+.
 • D. Ở trạng thái cơ bản R có 5 electron độc thân.
Câu 6
Mã câu hỏi: 96130

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 11. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố

 • A. s.
 • B. p.
 • C. d.
 • D. f.
Câu 7
Mã câu hỏi: 96131

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. X và Y là các nguyên tố:

 • A. Al và Br
 • B. Al và Cl
 • C. Mg và Cl
 • D. Si và Br.
Câu 8
Mã câu hỏi: 96132

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là

 • A. [Ar] 3d54s1.
 • B.  [Ar] 3d44s2.
 • C. [Ar] 4s13d5.
 • D. [Ar] 4s23d4.
Câu 9
Mã câu hỏi: 96133

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có lớp ngoài cùng là lớp M ?

 • A. 2.
 • B. 8.
 • C. 18.
 • D. 32.
Câu 10
Mã câu hỏi: 96134

Số nguyên tố có tổng số electron trên các phân lớp d bằng 5 là:

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 3.
 • D. 4.
Câu 11
Mã câu hỏi: 96135

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1 ?

 • A. 2.
 • B. 12.
 • C. 3.
 • D. 1.
Câu 12
Mã câu hỏi: 96136

Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố d, nguyên tử X có 5 electron hoá trị và lớp electron ngoài cùng thuộc lớp N.Cấu hình electron của X là:

 • A.  1s22s22p63s23p63d34s2
 • B. 1s22s22p63s23p64s23d3
 • C. 1s22s22p63s23p63d54s2
 • D. 1s22s22p63s23p63d104s24p3
Câu 13
Mã câu hỏi: 96137

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở phân mức cuối cùng là 3d2. Số thứ tự của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

 • A. 18.
 • B. 20.
 • C. 22.
 • D. 24.
Câu 14
Mã câu hỏi: 96138

Nguyên tử nguyên tố M có phân bố electron ở phân lớp có năng lượng cao nhất là 3d6. Tổng số electron của nguyên tử M là

 • A. 24.
 • B. 25.
 • C. 26.
 • D. 27.
Câu 15
Mã câu hỏi: 96139

Nguyên tố X không phải là khí hiếm, nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp e ngoài cùng là 3s. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng của X và Y là 7. Điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là

 • A. X (18+);Y(10+).
 • B. X (13+);Y(15+).
 • C. X (12+);Y(16+).
 • D. X (17+);Y(12+).
Câu 16
Mã câu hỏi: 96140

Một nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 7. Xác định số hiệu nguyên tử của X.

 • A. F (Z = 9).
 • B. P (Z = 15).
 • C. S (Z = 16).
 • D. Cl (Z = 17).
Câu 17
Mã câu hỏi: 96141

Biết rằng các electron của nguyên tử X được phân bố trên bốn lớp electron (K, L, M, N), lớp ngoài cùng có 5 electron. Viết cấu hình electron và xác định số electron ở lớp M của X.

 • A. 8.
 • B. 18.
 • C. 11.
 • D. 13.
Câu 18
Mã câu hỏi: 96142

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây?

 • A. oxi (Z = 8)
 • B. lưu huỳnh (Z = 16)
 • C. Fe (Z = 26)
 • D. Cr (Z = 24)
Câu 19
Mã câu hỏi: 96143

Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X và Y lần lượt là ZX = 24, ZY = 29. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y.

 • A. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d94s2.
 • B.

  [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d94s2.

 • C. [Ar] 3d44s2 và [Ar] 3d104s1.
 • D.  [Ar] 3d54s1 và [Ar] 3d104s1.
Câu 20
Mã câu hỏi: 96144

Nguyên tố lưu huỳnh S nằm ở ô thứ 16 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Biết rằng các electron của nguyên tử S được phân bố trên 3 lớp electron (K, L, M). Số electron ở lớp L trong nguyên tử lưu huỳnh là:

 • A. 6.
 • B. 8.
 • C. 10.
 • D. 2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 96145

Trong anion X3− có tổng số hạt là 111, số electron bằng 48% số khối. Nhận xét nào dưới đây về X là đúng ?

 • A. Số khối của X là 75.
 • B. Số electron của X là 36.
 • C. Số hạt mang điện của X là 72.
 • D. Số hạt mang điện của X là 42.
Câu 22
Mã câu hỏi: 96146

Nguyên tử của các nguyên tố X, Y đều có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng số electron ở phân lớp ngoài cùng của hai nguyên tử này là 3. Số hiệu nguyên tử của X, Y là

 • A. 3 và 4.
 • B. 5 và 6.
 • C. 13 và 14.
 • D. 16 và 17.
Câu 23
Mã câu hỏi: 96147

Một nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng là 7. X là nguyên tố nào sau đây ?

 • A. F (Z = 9).
 • B. P (Z = 15).
 • C. S (Z = 16).
 • D. Cl (Z = 17).
Câu 24
Mã câu hỏi: 96148

Chọn cấu hình e không đúng:

 • A. 1s22s22p5
 • B. 1s22s22p63s2
 • C. 1s22s22p63s23p5
 • D. 1s22s22p63s23p34s2
Câu 25
Mã câu hỏi: 96149

Biết rằng các electron của nguyên tử X được phân bố trên ba lớp electron (K, L, M), lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron ở lớp L trong nguyên tử X là

 • A. 4.
 • B. 6.
 • C. 8.
 • D. 10.
Câu 26
Mã câu hỏi: 96150

Phân lớp d đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là:

 • A. 5.
 • B. 10.
 • C. 6.
 • D. 14.
Câu 27
Mã câu hỏi: 96151

Có bao nhiêu e trong các obitan s của nguyên tử Cl (Z = 17) ?

 • A. 2.
 • B. 4.
 • C. 6.
 • D. 8.
Câu 28
Mã câu hỏi: 96152

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 4 lớp, lớp N có 3 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu ?

 • A. 21.
 • B. 23.
 • C. 31.
 • D. 33.
Câu 29
Mã câu hỏi: 96153

Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là:

 • A. nguyên tố s
 • B. nguyên tố p
 • C. nguyên tố d
 • D.  nguyên tố f
Câu 30
Mã câu hỏi: 96154

Tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

 • A. Nguyên tố s.
 • B. Nguyên tố p.
 • C. Nguyên tố d.
 • D. Nguyên tố f.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ