Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Nguyên tố hóa học và Đồng vị Hóa học 10

15/04/2022 - Lượt xem: 30
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 95865

Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản ? 

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 95866

Trong nguyên tử, hạt mang điện là : 

 • A. Electron.   
 • B. Electron và nơtron
 • C. Proton và nơton.  
 • D. Proton và electron.
Câu 3
Mã câu hỏi: 95867

Hạt mang điện trong nhân nguyên tử là : 

 • A. Electron. 
 • B. Proton.
 • C. Nơtron.             
 • D. Nơtron và electron.
Câu 4
Mã câu hỏi: 95868

Trong nguyên tử, loại hạt nào có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại ? 

 • A. Proton.     
 • B. Nơtron.      
 • C. Electron.               
 • D. Nơtron và electron
Câu 5
Mã câu hỏi: 95869

Nguyên tử flo có 9 proton, 9 electron và 10 nơtron. Số khối của nguyên tử flo là : 

 • A. 9
 • B. 10
 • C. 19.                
 • D. 28.
Câu 6
Mã câu hỏi: 95870

Một ion có 3 proton, 4 nơtron và 2 electron. Ion này có điện tích là : 

 • A. 3+.                    
 • B. 2-. 
 • C. 1+.              
 • D. 1-.
Câu 7
Mã câu hỏi: 95871

Một ion có 13 proton, 14 nơtron và 10 electron. Ion này có điện tích là : 

 • A. 3-.          
 • B. 3+.     
 • C. 1-.               
 • D. 1+.
Câu 8
Mã câu hỏi: 95872

Ion M2+ có số electron là 18, điện tích hạt nhân là : 

 • A. 18.        
 • B.  20.  
 • C. 18+.                           
 • D. 20+.
Câu 9
Mã câu hỏi: 95873

Ion X2- có : 

 • A. số p – số e = 2.
 • B. số e – số p = 2.
 • C. số e – số n = 2.     
 • D. số e – (số p + số n) = 2.
Câu 10
Mã câu hỏi: 95874

Ion X- có 10 electron, hạt nhân có 10 nơtron. Số khối của X là : 

 • A. 19.     
 • B. 20.       
 • C. 18.               
 • D. 21.
Câu 11
Mã câu hỏi: 95875

Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng khác nhau về số 

 • A. electron.     
 • B. nơtron. 
 • C. proton.           
 • D. obitan.
Câu 12
Mã câu hỏi: 95876

Nguyên tử có số hiệu Z = 24, số nơtron 28, có 

 • A. số khối bằng 52.
 • B. số electron bằng 28
 • C. điện tích hạt nhân bằng 24. 
 • D. A, C đều đúng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 95877

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng 

 • A. số khối.       
 • B. điện tích hạt nhân.    
 • C. số electron.  
 • D. tổng số proton và nơtron.
Câu 14
Mã câu hỏi: 95878

Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34. Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố B là : 

 • A. Na (Z = 11).
 • B. Mg (Z = 12).           
 • C. Al (Z = 13).          
 • D.  Cl (Z =17).
Câu 15
Mã câu hỏi: 95879

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là 

 • A. Cr.        
 • B. Fe.          
 • C. Cu.                  
 • D. Ni.
Câu 16
Mã câu hỏi: 95880

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 114, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26. Nguyên tố X là 

 • A. Br.          
 • B. Cl.        
 • C. Zn.                
 • D. Ag.
Câu 17
Mã câu hỏi: 95881

Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 40. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Cấu hình electron của nguyên tử X là 

 • A. Na (Z = 11).   
 • B. Mg (Z = 12).
 • C. Al (Z = 13).            
 • D. Cl (Z =17).
Câu 18
Mã câu hỏi: 95882

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, electron, nơtron bằng 180. Trong đó các hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt. X là nguyên tố :   

 • A. flo.       
 • B.  clo.     
 • C. brom.          
 • D. iot.
Câu 19
Mã câu hỏi: 95883

Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số các loại hạt proton, electron, nơtron bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Điện tích hạt nhân của R là : 

 • A. 20.    
 • B. 22.      
 • C. 24.                      
 • D. 26.
Câu 20
Mã câu hỏi: 95884

Hợp chất MCl2 có tổng số hạt cơ bản là 164. Trong hợp chất,  số hạt mang điện  nhiều hơn số hoạt không mang điện là 52. Công thức của hợp chất trên là : 

 • A. FeCl3.   
 • B. CaCl2.   
 • C. FeF3.                     
 • D. AlBr3.
Câu 21
Mã câu hỏi: 95885

Oxit B có công thức M2O có tổng số hạt cơ bản là 92. Trong oxit,  số hạt mang điện  nhiều hơn số hoạt không mang điện là 28. Công thức của  M  là : 

 • A. Fe.       
 • B. Na.            
 • C. Al                       
 • D. Mg.
Câu 22
Mã câu hỏi: 95886

Tổng số hạt cơ bản của phân tử MCl2 là 164, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 52. M là 

 • A. Mg.   
 • B. Ca. 
 • C. Cu.             
 • D. Zn.
Câu 23
Mã câu hỏi: 95887

Hợp chất X được tạo bởi nguyên tử M với nguyên tử nitơ là M3N2 có tổng số hạt cơ bản là 156, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 44. Công thức phân tử của X là 

 • A. Mg3N2.           
 • B. Ca3N2.      
 • C. Cu3N2.             
 • D.  Zn3N2.
Câu 24
Mã câu hỏi: 95888

Tổng số hạt cơ bản của phân tử CaX2 là 288, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 72. X là 

 • A. Clo.       
 • B. Brom.    
 • C.  Iot.                
 • D. Flo.
Câu 25
Mã câu hỏi: 95889

Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là 

 • A. K.           
 • B. Li.       
 • C. Na.                
 • D. Rb.
Câu 26
Mã câu hỏi: 95890

Oxit B có công thức là X2O. Tổng số hạt cơ bản trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. B là 

 • A. Na2O.  
 • B. Li2O.      
 • C. K2O.            
 • D. Ag2O.
Câu 27
Mã câu hỏi: 95891

Tổng số hạt cơ bản của phân tử M2O5 là 212, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 68. M là 

 • A. P
 • B. N
 • C. As.                  
 • D. Bi.
Câu 28
Mã câu hỏi: 95892

Hợp chất MX3 có tổng số hạt mang điện tích là 128. Trong hợp chất, số proton của nguyên tử X nhiều hơn số proton của nguyên tử M là 38. Công thức của hợp chất trên là : 

 • A. FeCl3.        
 • B. AlCl3.         
 • C. FeF3.                      
 • D. AlBr3.
Câu 29
Mã câu hỏi: 95893

Hợp chất M2X có tổng số hạt cơ bản là 140. Trong hợp chất, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện của M nhiều hơn của X là 22.  Số hiệu nguyên tử của M và X là : 

 • A. 16 và 19.
 • B. 19 và 16.         
 • C. 43 và 49.            
 • D. 40 và 52.
Câu 30
Mã câu hỏi: 95894

Tổng số proton, electron, nơtron trong hai nguyên tử A và B là 142, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Số hiệu nguyên tử của A và B là : 

 • A. 17 và 19.   
 • B. 20 và 26.   
 • C. 43 và 49.          
 • D. 40 và 52.
Câu 31
Mã câu hỏi: 95895

Tổng số proton, electron, nơtron trong hai nguyên tử A và B là 177, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Nguyên tử  A và B là : 

 • A. Cu và K.        
 • B. Fe và Zn.     
 • C. Mg và Al.             
 • D. Ca và Na.
Câu 32
Mã câu hỏi: 95896

Hợp chất AB2 (trong đó A chiếm 50% về khối lượng) có tổng số hạt proton là 32. Nguyên tử A và B đều có số proton bằng số nơtron. AB2 là : 

 • A. NO2.               
 • B. SO2.         
 • C.  CO2.                     
 • D. SiO2.
Câu 33
Mã câu hỏi: 95897

Trong phân tử MX2, M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong nhân X số nơtron bằng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX2 là 58. CTPT của MX2 là 

 • A. FeS2.                 
 • B. NO2.                                            
 • C. SO2.                         
 • D. CO2.
Câu 34
Mã câu hỏi: 95898

Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M2X là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 22.

Công thức phân tử của M2X là 

 • A. K2O.           
 • B. Na2O.    
 • C. Na2S.       
 • D. K2S.
Câu 35
Mã câu hỏi: 95899

Tổng số hạt proton, nơtron , electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 32 . Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. X và Y lần lượt là 

 • A. Mg và Ca. 
 • B. Be và Mg
 • C. Ca và Sr.       
 • D. Na và Ca.
Câu 36
Mã câu hỏi: 95900

Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron trong ion X2+  lần lượt là 

 • A. 36 và 27.   
 • B. 36 và 29.
 • C. 32 và 31.        
 • D. 31 và 32.
Câu 37
Mã câu hỏi: 95901

Tổng số hạt cơ bản trong X3+ là 73, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 17. Số electron của X là 

 • A. 21.        
 • B. 24.         
 • C. 27.                   
 • D.  26.
Câu 38
Mã câu hỏi: 95902

Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Số electron và số nơtron của M3+ là 

 • A. 26; 27.      
 • B. 23; 27.    
 • C. 23; 30.              
 • D. 29; 24.       
Câu 39
Mã câu hỏi: 95903

Tổng số hạt cơ bản trong ion M2+ là 90, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là: 

 • A. Cu.   
 • B. Zn.  
 • C. Fe             
 • D. Ca.
Câu 40
Mã câu hỏi: 95904

Tổng số hạt cơ bản trong ion M+ là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 31. M là: 

 • A. Ag.     
 • B. Zn.       
 • C. Fe                  
 • D. Ca.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ