Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Giải tích 12 Trường THPT Tràng Định năm học 2017 - 2018

15/07/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (16 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 311309

Khẳng định nào sau đây Sai 

 • A. \(\int {{x^\alpha }dx = \frac{{{x^{\alpha  + 1}}}}{{\alpha  + 1}} + C} ,\left( {\alpha  \ne 1} \right)\)
 • B. \(\int {\frac{{dx}}{x} = \ln \left| x \right| + C} .\)
 • C. \(\int {\sin xdx = c{\rm{os}}x + C} .\)
 • D. \(\int {{e^x}dx = {e^x} + C} .\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 311310

Nguyên hàm của hàm số \(f(x)=x^3-3x\) trên R là:

 • A. \(\frac{{{x^4}}}{4} - \frac{{3{x^2}}}{2} + C\)
 • B. \(3x^2+C\)
 • C. \(x^4-3x^2+C\)
 • D. \(\frac{{{x^4}}}{4} + 3{x^2} + C\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 311311

Một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {\left( {1 - 3x} \right)^5}\) là:

 • A. \( - \frac{{{{\left( {1 - 3x} \right)}^5}}}{{18}}\)
 • B. \( - \frac{{{{\left( {1 - 3x} \right)}^6}}}{{18}}\)
 • C. \( - \frac{{{{\left( {1 - 3x} \right)}^6}}}{6}\)
 • D. \(\frac{{{{\left( {1 - 3x} \right)}^6}}}{{18}}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 311312

Một nguyên hàm của hàm số \(f(x)=3x^2+1\) thỏa mãn \(F(1)=0\) là:

 • A. \(x^3-1\)
 • B. \(x^3+x-2\)
 • C. \(x^3+x+2\)
 • D. \(x^3+x\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 311313

Tính tích phân \(I = \int\limits_0^2 {\left( {3{x^2} - 2x - 1} \right)dx} \) bằng:

 • A. 1
 • B. \(\frac{1}{2}\)
 • C. 2
 • D. 0
Câu 6
Mã câu hỏi: 311314

Tính tích phân \(I = \int_0^{\frac{\pi }{4}} {\cos 2xdx} \) bằng:

 • A. 1
 • B. \(\frac{1}{2}\)
 • C. 2
 • D. 0
Câu 7
Mã câu hỏi: 311315

Cho \(I = \int_0^1 {\frac{1}{{\sqrt {4 - {x^2}} }}dx} \), dùng phép đổi biến \(x=2sint\), khi đó ta có :

 • A. \(I = \int_0^1 {dt} \)
 • B. \(I = \int_0^{\frac{\pi }{6}} {dt} \)
 • C. \(I = \int_0^{\frac{\pi }{6}} {tdt} \)
 • D. \(I = \int_0^{\frac{\pi }{3}} {\frac{{dt}}{t}} \)
Câu 8
Mã câu hỏi: 311316

Nếu \(\int\limits_3^4 {\frac{1}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)}}} dx = \ln \frac{a}{b}\).Khi đó giá trị của \(a+b\) là :

 • A. 12
 • B. \(\frac{4}{3}\)
 • C. 7
 • D. \(\frac{3}{4}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 311317

Biết rằng \(\int\limits_1^3 {f\left( x \right)dx = 5,\int\limits_2^3 {f\left( x \right)dx = 3} } \). Tính \(\int\limits_1^2 {f\left( x \right)dx} \)

 • A. 2
 • B. - 2
 • C. 1
 • D. 5
Câu 10
Mã câu hỏi: 311318

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\), \(y = 0;x = 0;x = 2\) là :

 • A. \(\frac{3}{2}\) (đvdt)
 • B. \(\frac{7}{2}\) (đvdt)
 • C. 4 (đvdt)
 • D. \(\frac{5}{2}\) (đvdt)
Câu 11
Mã câu hỏi: 311319

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số \(y=x^2+2, y=3x\) là :

 • A. \(\frac{1}{2}\)
 • B. \(\frac{1}{4}\)
 • C. \(\frac{1}{6}\)
 • D. \(\frac{1}{3}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 311320

Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra bởi hình phẳng giới hạn bởi parabol \((P): y=x^2-1\) và trục hoành khi quay quanh trục Ox là :

 • A. \(\frac{{7\pi }}{2}\)
 • B. \(\frac{{5\pi }}{2}\)
 • C. \(\frac{8\pi }{3}\)
 • D. \(\frac{{16\pi }}{15}\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 311321

Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra từ hình phẳng giới hạn bởi Parabol \(y=x^2+1\) và đường thẳng \(y=x+7\) quay xung quanh trục Ox là:

 • A. \(\frac{{625\pi }}{3}\)
 • B. \(\frac{{652\pi }}{3}\)
 • C. \(\frac{{625}}{3}\)
 • D. \(\frac{{342\pi }}{6}\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 311322

Cho hình vẽ như dưới phần tô đậm là phần giới hạn bởi đồ thị \(y=x^2-2x\) với trục Ox. Thể tích khối tròn xoay quay phần giới hạn quanh trục Ox bằng:  

 • A. \(\frac{{32\pi }}{5}\)
 • B. \(\frac{{16\pi }}{5}\)
 • C. \(\frac{{32\pi }}{15}\)
 • D. \(\frac{{16\pi }}{15}\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 311323

Tính các tích phân sau:

a) \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {\left( {3x - 5} \right){\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}}dx} \)

b) \(\int\limits_0^{\sqrt 3 } {x\sqrt {1 + {x^2}} dx} \)

Câu 16
Mã câu hỏi: 311324

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số sau: \(y = 2{x^2} - 2x - 3\) và \(y = 3x - 6\).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ