Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2022 môn Vật Lý - Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

15/04/2022 - Lượt xem: 31
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 163900

Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

 • A. Tần số của sóng.  
 • B. Tốc độ truyền sóng.  
 • C. Biên độ của sóng.   
 • D. Bước sóng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 163901

Một sóng điện từ có tần số 75k Hz đang lan truyền trong chân không. Lấy \(c = {3.10^8}{\rm{m/s}}{\rm{.}}\) Sóng này có bước sóng là 

 • A. 0,5m.             
 • B. 2000m.        
 • C. 4000m.     
 • D. 0,25m.
Câu 3
Mã câu hỏi: 163902

Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, chàm và tím. Vân sáng gần vân trung tâm nhất là vân sáng của ánh sáng màu: 

 • A. Vàng.            
 • B. Lam.               
 • C. Đỏ.            
 • D. Chàm.
Câu 4
Mã câu hỏi: 163903

Sóng cơ truyền được trong các môi trường 

 • A. Rắn, lỏng và khí.         
 • B. Lỏng, khí và chân không. 
 • C. Chân không, rắn và lỏng.     
 • D. Khí, chân không và rắn. 
Câu 5
Mã câu hỏi: 163904

Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian?

 • A. Lực kéo về.              
 • B. Gia tốc. 
 • C. Động năng.     
 • D. Năng lượng toàn phần. 
Câu 6
Mã câu hỏi: 163905

Biết I0 là cường độ âm chuẩn. Tại điểm có cường độ âm I thì mức cường độ âm là 

 • A. \(L = 2\lg \frac{I}{{{I_0}}}(dB)\)
 • B. \(L = 10\lg \frac{I}{{{I_0}}}(dB)\)
 • C. \(L = 10\lg \frac{{{I_0}}}{I}(dB)\)
 • D. \(L = 2\lg \frac{{{I_0}}}{I}(dB)\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 163906

Một ánh sáng đơn sắc lan truyền trong chân không với bước sóng λ. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này được xác định bởi: 

 • A. \(\varepsilon  = \frac{{c\lambda }}{h}\)
 • B. \(\varepsilon  = \frac{\lambda }{{hc}}\)
 • C. \(\varepsilon  = \frac{{h\lambda }}{c}\)
 • D. \(\varepsilon  = \frac{{hc}}{\lambda }\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 163907

Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là \(i = {I_0}\cos (\omega t + \varphi ){\rm{ }}({\rm{A)}}{\rm{.}}\) Đại lượng \(\omega  > 0\) được gọi là 

 • A. Cường độ dòng điện cực đại.      
 • B. Chu kỳ của dòng điện. 
 • C. Tần số của dòng điện.       
 • D. Pha của dòng điện. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 163908

Trong chân không bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại:

 • A. 900nm.       
 • B. 600nm.      
 • C. 450nm.            
 • D. 250nm.
Câu 10
Mã câu hỏi: 163909

Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là : \({x_1} = 10\cos (100\pi t - 0,5\pi )(cm),\) 

\({x_2} = 10\cos (100\pi t + 0,5\pi )(cm).\) Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là

 • A. 0      
 • B. 0,25π       
 • C. π   
 • D. 0,5π 
Câu 11
Mã câu hỏi: 163910

Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tử ngoại, đơn sắc màu lục. Tia có tần số nhỏ nhất là: 

 • A. Tia tử ngoại. 
 • B. Tia hồng ngoại.    
 • C. Tia đơn sắc màu lục.     
 • D. Tia Rơn-ghen.
Câu 12
Mã câu hỏi: 163911

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần thì cảm kháng của cuộn cảm là ZL. Hệ số công suất của đoạn mạch là

 • A. \(\frac{R}{{\sqrt {\left| {{R^2} - Z_L^2} \right|} }}\)
 • B. \(\frac{{\sqrt {\left| {{R^2} - Z_L^2} \right|} }}{R}\)
 • C. \(\frac{R}{{\sqrt {{R^2} + Z_L^2} }}\)
 • D. \(\frac{{\sqrt {{R^2} + Z_L^2} }}{R}\)
Câu 13
Mã câu hỏi: 163912

Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N1 và N2. Nếu máy biến áp này là máy hạ áp thì: 

 • A. \(\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} > 1\)
 • B. \(\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = 1\)
 • C. \({N_2} = \frac{1}{{{N_1}}}\)
 • D. \(\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} < 1\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 163913

Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2. Nếu công suất định mức của hai bóng đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở \(\frac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\) là 

 • A. \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}}\)
 • B. \({\left( {\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}}} \right)^2}\)
 • C. \({\left( {\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}}} \right)^2}\)
 • D. \(\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}}\)
Câu 15
Mã câu hỏi: 163914

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = A\cos (\omega t + \varphi ).\) Vận tốc của vật được tính bằng công thức 

 • A. \(v = {\omega ^2}A\cos (\omega t + \varphi )\)
 • B. \(x = \omega A\sin (\omega t + \varphi )\)
 • C. \(v =  - {\omega ^2}A\cos (\omega t + \varphi )\)
 • D. \(v =  - \omega A\sin (\omega t + \varphi )\)
Câu 16
Mã câu hỏi: 163915

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Chu kì dao động riêng của con lắc là 

 • A. \(2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)
 • B. \(2\pi \sqrt {\frac{k}{m}} \)
 • C. \(\sqrt {\frac{m}{k}} \)
 • D. \(\sqrt {\frac{k}{m}} \)
Câu 17
Mã câu hỏi: 163916

Mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc dao động riêng của mạch xác định bởi 

 • A. \(\omega  = \frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
 • B. \(\omega  = \frac{1}{{LC}}\)
 • C. \(\omega  = \sqrt {LC} \)
 • D. \(\omega  = LC\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 163917

Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos 2\pi ft(V)\) có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi \(f = {f_0}\) thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của \({f_0}\) là 

 • A. \(\frac{2}{{\sqrt {LC} }}\)
 • B. \(\frac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)
 • C. \(\frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
 • D. \(\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)
Câu 19
Mã câu hỏi: 163918

Một sợi dây dài l có 2 đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 4 bụng sóng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 20cm. Giá trị của l là 

 • A. 45 cm.    
 • B. 90 cm.              
 • C. 80 cm.       
 • D. 40 cm.
Câu 20
Mã câu hỏi: 163919

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức. 
 • B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
 • C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. 
 • D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. 
Câu 21
Mã câu hỏi: 163920

Xét nguyên tử Hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử Hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái cơ bản có năng lượng −13,6MeV thì nó phát ra một photon ứng với bức xạ có bước sóng 0,1218μm. Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s;\) \(c = {3.10^8}{\rm{m/s;}}\) \(1eV = 1,{6.10^{ - 19}}J.\) Giá trị của En là 

 • A. −1,51eV   
 • B. −0,54eV    
 • C. −3,4eV  
 • D. −0,85eV
Câu 22
Mã câu hỏi: 163921

Một khung dây dẫn phẳng diện tích 20cm2 gồm 100 vòng đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ \(B = {2.10^{ - 4}}T.\) Véctơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến khung dây một góc \({60^0}.\) Người ta giảm đều cảm ứng từ đến 0 trong khoảng thời gian 0,01 giây. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi là 

 • A. \(\sqrt 3 {.10^{ - 3}}V\)
 • B. \({2.10^{ - 3}}V\)
 • C. 20V
 • D. \(10\sqrt 3 V\)
Câu 23
Mã câu hỏi: 163922

Giới hạn quang dẫn của CdTe là 0,82μm. Lấy \(h = 6,625.10^{ - 34}}J.s;\) \(c = {3.10^8}{\rm{m/s}}{\rm{.}}\) Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của  CdTe là 

 • A. \(8,{08.10^{ - 34}}J\)
 • B. \(8,{08.10^{ - 28}}J\)
 • C. \(2,42 \cdot {10^{ - 22}}J\)
 • D. \(2,42 \cdot {10^{ - 19}}J\)
Câu 24
Mã câu hỏi: 163923

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ \({A_1} = 8cm;{A_2} = 15cm.\) Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ không thể nhận giá trị nào sau đây?

 • A. 23cm        
 • B. 7cm       
 • C. 11cm       
 • D. 6cm
Câu 25
Mã câu hỏi: 163924

Hai điện tích điểm \({q_A} = {q_B}\) đặt tại hai điểm A và B. C là một điểm nằm trên đường thẳng AB, cách B một khoảng BC = AB. Cường độ điện trường mà \({q_A}\) tạo ra tại C có giá trị bằng 1000V/m. Cường độ điện trường tổng hợp tại C có giá trị là 

 • A. 1500V/m.  
 • B. 5000V/m.      
 • C. 3000V/m.           
 • D. 2000V/m.
Câu 26
Mã câu hỏi: 163925

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là 

 • A. \(x = \frac{3}{{8\pi }}\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t + \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
 • B. \(x = \frac{3}{{4\pi }}\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t + \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
 • C. \(x = \frac{3}{{8\pi }}\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t - \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
 • D. \(x = \frac{3}{{4\pi }}\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t - \frac{\pi }{6}} \right)cm\)
Câu 27
Mã câu hỏi: 163926

Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một electron hấp thụ photôn sử dụng một phần năng lượng làm công thoát, phần còn lại biến thành động năng K của nó. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới là 2f thì động năng của electron quang điện đó:

 • A. K − A     
 • B. K + A            
 • C. 2K − A           
 • D. 2K + A
Câu 28
Mã câu hỏi: 163927

Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung \(C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{10\sqrt 3 \pi }}F\) mắc nối tiếp với điện trở \(R = 100\Omega ,\) mắc đoạn mạch vào mạch điện xoay chiều có tần số f. Tần số f phải bằng bao nhiêu để i lệch pha \(\frac{\pi }{3}\) so với u ở hai đầu mạch? 

 • A. \(f = 50\sqrt 3 Hz\)
 • B. f = 25Hz
 • C. f = 50Hz
 • D. f = 60Hz
Câu 29
Mã câu hỏi: 163928

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự \({f_1} = 0,5cm\) và thị kính có tiêu cự \({f_2} = 2cm,\) khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là 

 • A. 175 lần.      
 • B. 250 lần.   
 • C. 200 lần.                    
 • D. 300 lần.
Câu 30
Mã câu hỏi: 163929

M, N, P là 3 điểm liên tiếp nhau trên một sợi dây mang sóng dừng có cùng biên độ 4mm, dao động tại N ngược pha với dao động tại M. Biết khoảng cách giữa các điểm MN = NP/2. Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 0,04s sợi dây có dạng một đoạn thẳng. (lấy π = 3,14) . Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng là 

 • A. 375 mm/s.        
 • B. 363 mm/s.       
 • C. 314 mm/s.          
 • D. 628 mm/s.
Câu 31
Mã câu hỏi: 163930

Một tụ điện có dung kháng 200Ω mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch điện này hiệu điện thế \(u = 120\sqrt 2 \cos (100\pi t)V\) thì cường độ dòng điện qua mạch là \(i = 0,6\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)A.\) Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị gần nhất giá trị nào sau đây? 

 • A. 240,0 V   
 • B. 207,8 V           
 • C. 120,0 V               
 • D. 178,3 V
Câu 32
Mã câu hỏi: 163931

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng \({\lambda _1} = 0,64\mu m{\rm{, }}{\lambda _2}.\) Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là 

 • A. 0,4μm        
 • B. 0,45μm             
 • C. 0,72μm       
 • D. 0,54μm
Câu 33
Mã câu hỏi: 163932

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi \({m_1};{F_1}\) và \({m_2};{F_2}\)lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết \({m_1} + {m_2} = 1,2kg\) và \(2{F_2} = 3{F_1}.\) Giá trị của m1 là 

 • A. 720g.          
 • B. 400g.          
 • C. 480g.       
 • D. 600g.
Câu 34
Mã câu hỏi: 163933

Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng \(U = 120V\) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đo được là 1,2A. Biết điện áp hai đàu đoạn mạch nhanh pha \(\frac{{2\pi }}{3}rad\) so với điện áp hai đầu mạch RC, điện áp hiệu dụng \({U_{RC}} = 120V.\) Giá trị điện trở thuần là 

 • A. 40Ω            
 • B. 100Ω              
 • C. 200Ω       
 • D. 50Ω
Câu 35
Mã câu hỏi: 163934

Một con lắc đơn gồm quả cầu tích điện dương 100μC, khối lượng 100g buộc vào một sợi dây mảnh cách điện dài 1,5m. Con lắc được treo trong điện trường đều phương nằm ngang có \(E = 10(kV)\) tại nơi có \(g = 10{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}.\) Chu kì dao động nhỏ của con lắc trong điện trường là 

 • A. 2,433s.       
 • B. 1,99s.            
 • C. 2,046s.       
 • D. 1,51s.
Câu 36
Mã câu hỏi: 163935

Một lò xo nhẹ, có độ cứng k =100N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm t = 0,2s, một lực \(\overrightarrow F \) thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20N (lấy \(g = {\pi ^2} = 10{\rm{m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\)). Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tổng quãng đường vật đi được kể từ t = 0 là 

 • A. 36cm.    
 • B. 48cm.       
 • C. 58cm.        
 • D. 52cm.
Câu 37
Mã câu hỏi: 163936

Đèn M coi là nguồn sáng điểm chuyển động tròn đều tần số f = 5Hz trên đường tròn tâm I bán kính 5cm trong một mặt phẳng thẳng đứng. Trong quá trình chuyển động đèn M luôn phát ra tia sáng đơn sắc chiếu vào điểm K trên mặt nước (K là hình chiếu của I trên mặt nước, IK = 10cm). Bể nước sâu 20cm, đáy bể nằm ngang. Chiết suất của nước với ánh sáng đơn sắc trên là 43s. Xét hướng nhìn vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo của M, tại thời điểm ban đầu M cao nhất so với mặt nước và đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Chọn trục Ox nằm trên đáy bể thuộc mặt phẳng quỹ đạo của M, chiều dương hướng sang phải, O là hình chiếu của I dưới đáy bể. Điểm sáng dưới đáy bể qua vị trí \({\rm{x}} =  - 2{\rm{cm}}\) lần thứ 2021 gần nhất vào thời điểm nào sau đây? 

 • A. 202,11 s. 
 • B. 201,12 s.    
 • C. 201,35 s.    
 • D. 202,47 s. 
Câu 38
Mã câu hỏi: 163937

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi tần số f = 50Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có r = 30Ω độ tự cảm \(L = \frac{{1,2}}{\pi }H.\) Tụ có điện dung \(C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }F.\) Gọi P là tổng công suất trên biến trở và trên mạch. Hình bên là một phần đồ thị P theo R. Khi biến trở có giá trị R1 thì tổng hệ số công suất trên cuộn dây và trên mạch gần nhất giá trị nào sau đây? 

 • A. 1,22       
 • B. 1,15      
 • C. 1,26                
 • D. 1,19
Câu 39
Mã câu hỏi: 163938

Đặt điện áp xoay chiều \(u = 220\sqrt 2 \cos 100\pi t(V)\) vào hai đầu tụ C có điện dung \(\frac{1}{{1000\pi }}F.\) Dung kháng của tụ là:  

 • A. 10Ω            
 • B. 0,1Ω      
 • C. 100Ω         
 • D.
Câu 40
Mã câu hỏi: 163939

Biết \(i,{I_o}\) lần lượt có giá trị tức thời, giá trị biên độ của cường độ dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở thuần R trong thời gian t. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được xác định theo công thức: 

 • A. \(Q = 0,5RI_0^2t\)
 • B. \(Q = RI_0^2t\)
 • C. \(Q = 0,5R{i^2}t\)
 • D. \(Q = R{i^2}t\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ