img

Chương trình học Lớp 6

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Kết Nối Tri Thức

Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
Lớp 6

Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng

3 Bài học
Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
Lớp 6

Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet

2 Bài học
Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Lớp 6

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

3 Bài học
Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
Lớp 6

Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

1 Bài học
Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Lớp 6

Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

3 Bài học
 
 
Chia sẻ